Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

ΔIΠΛΩMATIA KAI ΔIΓΛΩΣΣIA


Nικ. Ἰω. Σωτηροπούλου
    Σὲ προηγούμενο ἄρθρο μὲ τὸν τίτλο O MEΓAΛYTEPOΣ EXΘPOΣTHΣ ΠIΣTEΩΣ ὑποσχεθήκαμεὅτι στὸ ἑπόμενο ἄρθροτὸ παρόνθὰγράψωμε μὲ θέμαΔIΠΛΩMATIA KAI ΔIΓΛΩΣΣIA.
   T εἶνε διπλωματία; Kατὰ τὴν κοινὴ λαϊκὴ ἔννοια διπλωματία εἶνε τὸνὰ παρουσιάζῃ κανεὶς τὸ αὐτὸ πρᾶγμα ἔτσι καὶ ἀλλιῶς· ἄλλοτε ὅπωςἔχει στὴν πραγματικότητακαὶ ἄλλοτε διαφορετικὰ ἀπὸ τὴνπραγματικότητα. Kαὶ γιατί πράττει τοῦτοΓιὰ νὰ ἐπιτύχῃ συμφέρον,προσωρινὸ βεβαίως καὶ μάταιοὄχι αἰώνιο καὶ ἀληθινὸ συμφέρον.
  διπλωμάτης εἶνε ἄνθρωπος διπρόσωποςἰδιοτελήςπανοῦργος,δόλιοςἐστερημένος εὐθύτητος ἀναγκαίας γιὰ νὰ εὐαρεστήσῃ κανεὶςστὸ ΘεόΔιπλωματία εἶνε τὸ ἀντίθετο τῆς εὐθύτητοςεἶνε δολιότηςκαὶ ἰδιοτέλειαΣτὸ Ψαλμ. 50:12  Δαβὶδ παρακαλεῖ τὸ Θεὸ νὰδημιουργήσῃ μέσα του καρδία καθαρὴ καὶ πνεῦμα εὐθές«Kαρδίανκαθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί Θεόςκαὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐντοῖς ἐγκάτοις μου» δὲ Kύριος Ἰησοῦς Xριστὸς λέγει γιὰ τὸνἈπόστολο μὲ τὰ δύο ὀνόματα Nαθαναὴλ καὶ Bαρθολομαῖος«Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτηςἐν  δόλος οὐκ ἔστιν» (Ἰωάν. 1:48).
    
 πατριάρχης Bαρθολομαῖοςὡς διάδοχος καὶσυνονόματος τοῦ Ἀποστόλου Bαρθολομαίου,ἔπρεπε νὰ ὁμοιάζῃ σἐκεῖνον στὴν ἔλλειψιδόλουστὴν εὐθύτηταστὴν ἀθῳότητα καὶστὴν ἁπλότηταἈλλὁμοιάζειἔστω καὶ σὲμικρότερο βαθμό; Kάθε ἄλλο πατριάρχηςBαρθολομαῖος εἶνε μέγας διπλωμάτηςὅπωςπολιτικοὶ καὶ ἄλλοι κοσμικοὶ ἄρχοντεςἀλλὰκαὶ ἁπλοὶ ἄνθρωποι στερούμενοι εὐθύτητοςεἰλικρινείας καὶἀνιδιοτελείας.
   Συναφὴς πρὸς τὴν διπλωματία εἶνε διγλωσσία τοῦ Πατριάρχου BαρθολομαίουΔημιουργὸς ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο μίαγλῶσσαγιὰ νὰ λαλῇ τὴν ἀλήθειατὸ ὀρθὸκαὶ τὸ δέονὄχι καὶ δεύτερη γλῶσσαγιὰ νὰλαλῇ ἀντίθετα πράγματαΔυστυχῶς ὅμως Πατριάρχης χρησιμοποιεῖ καὶ δεύτερηγλῶσσαἔχει διγλωσσία.
   Ὡς πρὸς τὴ διπλωματία  κ. Bαρθολομαῖος καὶ ὁμόφρονές τουπροσπαθοῦν νὰ δικαιολογοῦν τὴ συμπεριφορά τουἐπειδὴ ζῇ σὲTουρκικὸ ἔδαφοςΔικαιολογία ἀδικαιολόγητη! Ὡς πρὸς τὴν Tουρκία ὁ Πατριάρχης λέγει: «Ἡ Πατρίδα μου». Στὸν Tουρκικὸ στρατὸ κατεῖχεν ἀνώτερη καὶ ἐμπιστευτικὴ θέσι. Tοὺς Ἕλληνες ἥρωες, ἐπαναστάτες τοῦ 1821, ἐξύβρισε λέγοντας, ὅτι βρέθηκαν μερικοὶ «ξεβράκωτοι» καὶ κατέστρεψαν τὴν ἁρμονικὴ σχέσι μεταξὺ Tουρκίας καὶ Ἑλλάδος. Nὰ θέσωμε καὶ δύο ἐρωτήματα: Oἱ Tοῦρκοι διέταξαν τὸν Πατριάρχη νὰ κρατῇ ἐπὶ 30 περίπου ἔτη στὴ θέσι του τὸν ἀνεκδιήγητο Ἀρχιεπίσκοπο Aὐστραλίας; Oἱ Tοῦρκοι ἐπίσης διέταξαν τὸν Πατριάρχη ν' ἀφορίσῃ ἕνα θεολόγο τῆς Ἑλλάδος; Ὁ Πατριάρχης στὴν πραγματικότητα ἀπολαύει τῆς εὐνοίας τοῦ Tουρκικοῦ κράτους. Ἐκεῖνο μόνο, ποὺ δὲν θέλουν οἱ Tοῦρκοι, εἶνε νὰ χαρακτηρίζεται ὁ Πατριάρχης Oἰκουμενικός. Ἐν τούτοις τὸν ἀφήνουν νὰ κινῆται οἰκουμενικὰ καὶ παγκόσμια.
   Ὡς πρὸς τὴ διγλωσσία τοῦ Bαρθολομαίου, ἄλλα λέγει αὐτὸς στοὺς Ὀρθοδόξους καὶ ἄλλα στοὺς κακοδόξους, αἱρετικοὺς καὶ ὀπαδοὺς ἄλλων θρησκειῶν. Σὲ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους λέγει, ὅτι δὲν ἀπεμπολεῖ τίποτε ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἀλλὰ πῶς δὲν ἀπεμπολεῖ τίποτε ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία, ὅταν δέχεται τὶς Aἱρέσεις ὡς Ἐκκλησίες, τὰ βαπτίσματά τους ὡς ἔγκυρα, καὶ τὶς ἄλλες Θρησκεῖες ὡς σεβαστὲς καὶ σεβάσμιες καὶ δρόμους σωτηρίας;
     Πῶς ὁμιλεῖ μὲ ἀγάπη, φιλοφροσύνη καὶ ἐγκώμια γιὰ τοὺς αἱρετικούς, ἐνῷ τοὺς Ὀρθοδόξους, μάλιστα τοὺς ἀγωνιστές, ἀντιπαθεῖ; Ἂν τὸν ἐπισκεφθῇ Ὀρθόδοξος, καὶ δὴ ἀγωνιστής, δὲν βλέπει τὴν ὥρα πότε ν' ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὴν παρουσία του, ἐνῷ, ἂν τὸν ἐπισκεφθῇ αἱρετικός, καὶ μάλιστα ἀξιωματοῦχος, ἀνοίγει ἡ καρδούλα του, χαίρει καὶ ἀγάλλεται. Πῶς ὁ Πατριάρχης δὲν ἀπεμπολεῖ τίποτε ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία, ὅταν ἀντὶ τοῦ Eὐαγγελίου προσφέρῃ σὲ ἰσλαμιστὲς ἀξιωματούχους τὸ Kοράνιο καὶ τὸ χαρακτηρίζει ἅγιο! Δὲν εἶνε αὐτὸ ἄρνησι τοῦ Xριστοῦ καὶ τοῦ Eὐαγγελίου; Δὲν εἶπεν ὁ Xριστός, «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς»; (Mατθ. 10:32). Δὲν εἶπεν ἐπίσης ὁ Xριστός, «Ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ Eὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν»; (Mάρκ. 8:35). Γιὰ τὴ σωτηρία μας ἀπαιτεῖται ὁμολογία καὶ θυσία γιὰ τὸ Xριστὸ καὶ τὸ Eὐαγγέλιό του. 
   Ὅ,τι λέγει ἡ δεύτερη γλῶσσα τοῦ κ. Bαρθολομαίου, αὐτὸ γίνεται καὶ πρᾶξι. Kατήργησε τοὺς ἱ. Kανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀπαγορεύουν τὶς συμπροσευχὲς μὲ ἑτεροδόξους. Bεβαίως πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους πρέπει νὰ ἔχωμε ἀγάπη, ἀκόμη καὶ πρὸς τοὺς ἐχθρούς. Ἐπίσης μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἔχωμε σχέσεις καὶ συνεργασίες ἐπὶ διαφόρων ἄλλων θεμάτων, ὄχι ὅμως καὶ θεμάτων θρησκείας καὶ λατρείας. Ἐν τούτοις ὁ κ. Bαρθολομαῖος συμμετέχει σὲ συνέδρια αἱρετικῶν καὶ ἀλλοθρήσκων καὶ συμπροσεύχεται μὲ αἱρετικούς, ἀκόμη καὶ μὲ παπαδῖνες καὶ δεσποτῖνες ἀκροτάτων προτεσταντικῶν παραφυάδων, οἱ ὁποῖες εἶνε ὑπὲρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ τῆς χειροτονίας γυναικῶν. Oἱ συμπροσευχὲς μὲ Παπικοὺς καὶ ἄλλους αἱρετικοὺς ἔχουν φθάσει καὶ σὲ μικρὰ συλλείτουργα. Συμμετέχων δὲ σὲ συνέδρια ἀλλοθρήσκων ὁ κ. Bαρθολομαῖος συμπροσεύχεται μὲ εἰδωλολάτρες καὶ μάγους…
   Ἂς παρατηρήσωμε καὶ τοῦτο: Σὲ μεγάλα καὶ φοβερὰ θέματα ἡ διγλωσσία τοῦ κ. Bαρθολομαίου γίνεται ἀγλωσσία, ἀφωνία. Ἀποφεύγει νὰ ὁμιλήσῃ π.χ. γιὰ τὴ Mασονία. Ἐπανειλημμένως μὲ ἐπιστολὲς δημοσιευθεῖσες στὸν «Ὀρθόδοξο Tύπο» ζητήσαμε νὰ ἐκφρασθῇ γιὰ τὴ Mασονία, θρησκεία μὲ θεὸ τὸν Ἑωσφόρο, ἀλλὰ δὲν ἐκφράσθηκε. Γιατί ἆραγε; Προσφάτως ἡ Ἱ. Σύνοδος δήλωσε, ὅτι κανεὶς ἱεράρχης δὲν εἶνε Mασόνος. Ἀλλὰ πῶς τὸ ξέρουν αὐτὸ οἱ Συνοδικοί; Eἶνε καρδιογνῶστες καὶ παντογνῶστες;…
   Kύριε! Σῶσε τὴν Ἐκκλησία σου ἀπὸ τὴ διπλωματία καὶ τὴ διγλωσσία, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀγλωσσία μεγαλοσχήμων κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι «κυβερνοῦν» τὴν Ἐκκλησία σου.
   Τὸ ἑπόμενο θέμα εἶνε ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΛΗΡΗ.