Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Ο Σύρου Δωρόθεος Πολυκανδριώτης και οι Άγιοι Δέκα Μάρτυρες εν τη Χαλκή Πύλη.


Ο μητροπ. Σύρου και οι Άγιοι Δέκα Μάρτυρες.

 πηγή: http://paterikiparadosi.blogspot.gr/
 
Στίς 9 Αγούστου  κκλησία μας τιμ τν μνήμη τν γίων δέκα μαρτύρων τν διτν εκόνα το Σωτρος μν ησο Χριστο, τν ν τ Χαλκ Πύλθλησάντων. Ατο ο γιοι ζησαν κατ τος χρόνους το Λέοντος το σαύρου το εκονομάχου.ταν δ τόση  μανία το ατοκράτορα κατ τν γίων εκόνων, πο τς καιε.
Τν περίοδο κείνη Πατριάρχης ταν  γιος Γερμανός,  ποος δοκίμασε πολλς θλίψεις κα κακοπάθειες π τν αρετικ ατοκράτορα, διότι τν λεγχε ς σεβ καπαράνομο. πειδ πεχείρησαν  Λέοντας μ τος κολούθους του ν κρημνίσουν τν σεβάσμια εκόνα το Κυρίου μν ησο Χριστο, τν προσκυνουμένη πάνω στν Χαλκ Πύλη, ο γενναοι θλητς το Κυρίου θούμενοι π θεο ζλο κατεκρήμνισαν τν Σπαθάριο το ατοκράτορα,  ποος ταν τοιμος ν κρημνίση τν σεβάσμια εκόνα κα τν θανάτωσαν.
Τν δ ατοκράτορα τν καταριόντουσαν κα τν ναθεμάτιζαν. Τότε  ατοκράτορας πρόσταξε ν ποκεφαλίσουν λο τ πλθος τν νθρώπων, πο σαν παρόντες στν θανάτωση το Σπαθαρίου. Τούς δ ννέα ατος μοναχος διέταξε ν τος δείρουν μραβδι κα κατόπιν ν τος βάλλουν φυλακή.
Καθημεριν π κτ μνες τος κτυποσαν μ πεντακόσιους ραβδισμούς. τανπέκαμναν,  δυσσεβς ατοκράτορας διέταξε ν κατακαύσουν τ πρόσωπά των μπυρακτωμένες σοβλες κα στ τέλος ν τος ποκεφαλίσουν μαζ μ τν γία Μαρία τν Πατρικία. ταν δ τόση  μανία το Λέοντα, πο διέταξε τ . λείψανα τν μαρτύρων νριχτον στν θάλασσα. τσι ο οίδιμοι μάρτυρες το Κυρίου λαβαν τν στέφανο τομαρτυρίου.
(«Ὀρθόδοξος Τύπος», φύλ. 1987, 9/8/2013)

Τὸ παραπάνω περιστατικὸ ἔγινε κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς Εἰκονομαχίας. Στὶς προθέσεις τῶν Εἰκονομάχων δὲν ἦταν ἡ προσβολὴ τοῦ χριστολογικοῦ δόγματος. Οἱ Πατέρες ὅμως συνειδητοποίησαν τὶς δογματικὲς παραμέτρους τῆς καταργήσεως τῶν εἰκόνων, γι’ αὐτὸ καὶ ἀντιτάχθηκαν σθεναρά.
Ο γιοι «Δέκα Μάρτυρες ν τ Χαλκ Πύλῃ», λοιπόν, λίγα χρόνια μετὰ τὶς Εἰκονομαχικὲς ἐνέργειες τοῦ Λέοντος Ἰσαύρου Γ΄, πρὶν ἀκόμα συγκροτηθεῖ σὲ «θεολογικὸ» σύστημα ἡ Εἰκονομαχία, πρὶν καταπολεμηθεῖ μὲ συστηματικὸ ἀντιαιρετικὸ λόγο καὶ πρὶν καταδικασθεῖ ἡ Εἰκονομαχία ἀπὸ τὴν Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὅπως εἴδαμε, ἀντέδρασαν δυναμικά. Ὅταν ὁ Σπαθάριος τοῦ αὐτοκράτορα ἦταν ἕτοιμος νὰ κρημνίσει τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, τὸν κατακρήμνισαν μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πεθάνει. Δηλαδή, οἱ Ἅγιοι "Δέκα Μάρτυρες" ἁγιοποιήθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, παρόλο ποὺ συνήργησαν στὸν νὰ θανατωθεῖ ἕνας ἄνθρωπος!
Χθὲς μάθαμε τὴν διαμαρτυρία καὶ Ἀποτείχιση ἑνὸς Ἱερομονάχου ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπό του, ὄχι γιατὶ γκρέμισεκάποια εἰκόνα ὁ Επίσκοπος, ἀλλά γιατὶ ἐπὶ χρόνια ὁ Μητροπολίτης Δωρόθεος Πολυκανδριώτης (πάλαι ποτὲ πολυπράγμων Πρόεδρός μας στὴν θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν) γκρεμίζει, κατεδαφίζει, ὄχι κάποια εἰκόνα, ἀλλὰτὴν ἴδια τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μὲὅλες τὶς Εἰκόνες της, μὲ ὅλους τοὺςἉγίους της.
Γκρεμίζει καὶ τὴν Κυρία Θεοτόκο, τῆς ὁποίας ἡ θαυματουργὸς Εἰκόνα φυλάσσεται στὸ νησὶ τῆς μητροπολιτικῆς του περιφέρειας καὶ τὴν ὁποία «τιμᾶ» φολκλορικά!
Γκρεμίζει καὶ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ποὺ ὁμιλεῖ γιὰ Μία Ἐκκλησία καὶ ἕνα Βάπτισμα, ἀφοῦ ὁ κ. Δωρόθεος ἀποδέχεται ἐκκλησιαστικότητα καὶ μυστήρια στοὺς αἱρετικοὺς Παπικούς, πραγματοποιώντας ἀσεβεῖς συμπροσευχὲς μαζί τους.
Γκρεμίζει στὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν τὴν τεράστια διαφορὰ ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὸ αἱρετικὸ Βατικανό, διὰ τῆς συμπορεύσεως σὲ ἐκκλησιαστικὲς καὶ κοσμικὲς δραστηριότητες μὲ τοὺς παπικοὺς ἐπισκόπους. Καὶ ἐὰν "ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται", πόσο μᾶλλον, ὅταν κανεὶς εἶναι ἀνεβασμένος στὴ πανύψηλη σκάλα τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
Καὶ ὅ,τι κάνει, τὸ κάνει συνειδητά, ἀφοῦ ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν εἶναι (ὅπως τότε ἡ Εἰκονομαχία) χθεσινή, ἀλλὰ αἵρεση δεκαετιῶν. Καὶ δὲν εἶναι μιὰ αἵρεση ἁπλῆ καὶ νεοφανής (ὅπως ἡ Εἰκονομαχία), ἀλλὰ πανάρχαια καὶ πολυκέφαλος, κυριολεκτικὰ Παναίρεση!
Αὐτός, λοιπόν, ὁ κατεδαφιστὴς Ἐπίσκοπος Δωρόθεος Πολυκανδριώτης, μάθαμε χθές, ὅτι  ἀπείλησε μὲ καθαίρεση τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Εὐθύμιο, ἐπειδὴ ἐφάρμοσε τὸν Ἱερὸ Κανόνα! Δὲν βγῆκε νὰ ἀναιρέσει τὶς κατηγορίες, πάνω στὶς ὁποῖες στηρίχτηκε ὁ π. Εὐθύμιος Χαραλαμπίδης, δὲν τὸν κάλεσε νὰ συζητήσουν καί, φυσικά, δὲν παραδέχτηκε τὶς ἐκκλησιαστικὲς παρανομίες του, δὲν δήλωσε ὅτι πιστεύει ὅ,τι καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία: Δηλ., ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση, οἱ Παπικοὶ δὲν ἔχουν μυστήρια. Ἀλλά, ὡς «μισθωτὸς ποιμήν» (ὅπως κάνει κάθε ψευδοποιμένας), ἄρχισε τὶς ἀπειλές, προσθέτοντας στὶς κακόδοξες θέσεις καὶ ἐνέργειές του καὶ τὴν ἀδικία.
Κουράγιο π. Εὐθύμιε. Στάσου ἀνδρεῖος. Ἐξάλλου γνωρίζεις τὸν ἁγιοπατερικὸ λόγο:
«ὅπου διωγμὸς καὶ θλίψις, ἐκεῖ παρευρίσκεται καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα».
Π.Σ.