Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Αν ο Σύρου καθαιρέσει τον Αποτειχισθέντα Ιερομόναχο!

πηγή : http://paterikiparadosi.blogspot.gr/

 
Θυμίζουμε τί γράφει περὶ Ἀποτειχίσεως ὁ π. Ἐπιφάνιος:
 ἀποτείχιση εἶναι, «κανονικὸν δικαίωμα... Ἄν τις, χρησιμοποιῶν τὸ δικαίωμα αὐτοῦ, παύσῃ τὸ μνημόσυνον,  καλῶς ποιε! (Τὰ Δύο Ἄκρα, σελ. 90).
«Ἂν δὲ ἡ συνείδησίς τινος δὲν ἀνέχηται νὰ μνημονεύῃ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἔχει τὸ δικαίωμα, προβαίνων ἔτι περαιτέρω, νὰ παύσῃ τὸ μνημόσυνον του, συμφώνως τῶ ΙΕ΄ Κανόνι τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Τοῦτο ὅμως εἶνε τὸ ἔσχατον βῆμα, εἰς ὃ δύναται νὰ προχωρήσῃ, ἂν θέλῃ νὰ μὴ εὑρεθῆ εἰς σχίσματα καὶ εἰς ἀνταρσίας" (στὸ ἴδιο, σελ. 89).
 « παύων τ μνημόσυνον το οκείου πισκόπου Κληρικός, ρκεται ες τοτο, ποφεύγει ν μνημονεύει τέρου κα ναμένει ν ρεμί συνειδήσεως τν κρίσιν τς Συνόδου» (στὸ ἴδιο, σελ. 76. ραίωση τν γραμμάτων το π. πιφανίου).
Ἐρωτοῦμε: Ἄν –ὅπως ἀκούστηκε– ὁ Μητροπολίτης Σύρου κινήσει τὴν διαδικασία καθαίρεσης τοῦ ἀποτειχισθέντος Ἱερομονάχου, ὅπως κάνουν οἱ Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι, θὰ συμφωνήσουν μαζί του;
Τὴν ἴδια ἐρώτηση ἀπευθύνουμε καὶ πρὸς τοὺς ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Πατέρες καὶ περιμένουμε τὶς ἀπαντήσεις τους.
Καὶ τέλος· τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἱστολόγια, ποὺ συνεχῶς δημοσιεύουν τὶς προκλητικὲς ἐνέργειες τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τῶν Παπικῶν, μαζὶ μὲ ἄλλες ἀνούσιες εἰδήσεις, αὐτὴν τὴν προβλεπόμενη ἀπὸ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ Ἱεροὺς Κανόνες ἐκκλησιαστικὴ ἐνέργεια, γιατί τὴν ἔθαψαν;