Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Οι Οικουμενιστὲς προχωρούν ακάθεκτοι προς άμεση υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων τους!

ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ
ΣΕ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥΣ;
Οἱ Οἰκουμενιστὲς Πατριάρχες καὶ Ἐπίσκοποι προχωροῦν ἀκάθεκτοι πρὸς ἄμεση ὑλοποίηση τῶν χρονοδιαγραμμάτων περὶ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς Παναιρέσεως.
Εἶναι ὁλοφάνερη ἡ δαιμονικὴ βιασύνη τους, ποὺ μόνο τυφλοὶ θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ ἀμφισβητήσουν. Κι ὅμως οἱ λεγόμενοι ἀντι-Οἰκουμενιστὲς (ἀλλὰ καὶ οἱ πνευματικοί) συνιστοῦν διάκριση καὶ ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία (δηλαδὴ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές!) ἕως τὸ τέλος!!!

Πρόσφατο κροῦσμα οἱ κατάπτυστες καὶ  ἀπαντήσεις τοῦ μητροπολίτου Λεμεσοῦ Ἀθανασίου, περὶ τυφλῆς ὑπακοῆς στοὺς Ἐπισκόπους, ποὺ ἀπογοήτευσε ὅσους τὸν θεωροῦσαν παραδοσιακό, τὸν ἴδιο δὲ, αὐτὲς οἱ ἀντιπατερικὲς θἐσεις θὰ ἐντάξουν στὴν μερίδα τῶν ἁγιομάχων, ἂν δὲν τὶς ἀνακαλέσει καθαρὰ καὶ ἐν μετανοίᾳ.

Μιὰ ἐξέλιξη ὅμως τῶν τελευταίων ἡμερῶν, εἶναι ἡ διακοπὴ Μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεου Πολυκανδριώτη. Μετὰ δηλαδὴ τὴν ἀπὸ χρόνων διακοπὴ τοῦ Μνημονεύσεως τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου ἀπὸ τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ, καὶ ἄλλος ἀρχιμανδρίτης τόλμησε, μὴν ἀντέχοντας συνειδησιακὰ τὴν προδοσία τῆς Πίστεως ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Μητροπολίτη· ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Εὐθύμιος Χαραλαμπίδης διέκοψε τὸ Μνημόνευση τοῦ ὀνόματος τοῦ μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεου. Ἀκούγεται δέ, ὅτι καὶ ἄλλοι ἑτοιμάζονται νὰ πράξουν τὸ ἴδιο.
Αὐτὰ τὰ ἀκούσματα θορύβησαν τοὺς Οἰκουμενιστές, καὶ κατὰ πληροφορίες θὰ πάρουν ἐκφοβιστικὰ μέτρα ἐναντίον ὅσων τολμοῦν νὰ παραμένουν πιστοὶ στὴν «φίλη Ὀρθοδοξία», στὸν Κύριο Ἰησοῦ, στὴν Παναγία καὶ τοὺς Ἁγίους μας, γιατὶ φοβοῦνται μήπως, αὐτοὶ οἱ λίγοι «ἀντάρτες», ματαιώσουν τὶς γιορτὲς καὶ τὶς φιέστες ποὺ ἑτοιμάζουν γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς Παναιρέσεως.
Ἐλπίζουμε ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ πρέπει, ἔστω τὴν τελευταία στιγμή, θὰ πάρουν τὸ μήνυμα, ὥστε, ἐπιτέλους, νὰ ἡγηθοῦν τοῦ ἀγῶνος, θέτοντας στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου (καὶ ὄχι τῶν ψευδεπισκόπων) τὰ χαρίσματα ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τὸν Κύριο.
Πιστεύουμε δέ, ὅτι ὅσοι ἀποφάσισαν νὰ βαδίσουν τὴν ἁγιοπατερικὴ ὁδὸ τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου καὶ Ἀποτειχίσεως, δὲν θὰ δειλιάσουν, ἀλλὰ ἀντίθετα θὰ παρηγορήσουν μὲ τὴν πράξη τους, ὅσους πιστοὺς περιμένουν ἀποίμαντοι κάποιο φῶς.
http://paterikiparadosi.blogspot.gr/       Π.Σ.