Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Έξω οι κύνες... και πας ο ποιών το ψεύδος! Ερχομαι ταχύ! Ναί έρχου Κύριε Ιησού!

"Περσέᾳ"