Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Μήπως γνωρίζει κάτι ο Γόρτυνος Ιερεμίας για τα εγγόνια του Καλέκα!Δυστυχῶς, οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς κατὰ καιροὺς δίνουν τὸ στίγμα τους, αὐτοπροδίδονται, αὐτοαποκαλύπτουν τὰ μύχια τῶν σκέψεων καὶ προθέσεών τους, αὐτὰ ποὺ στὸν μὲν ἑαυτό τους δικαιολογοῦν στρουθοκαμηλίζοντες, μὲ πρόδηλη δὲ ἀγωνία κρύβουν ἀπὸ τοὺς πιστούς.
Ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ὁ μητροπολίτης Γόρτυνος, ἔγραψε πρόσφατα ἕνα ἄρθρο μὲ τίτλο: «Διῶξτε τὸν  Βαρλαὰμ ἀπὸ τὸν τόπο μας»! (ἐδῶ). 
Σὲ αὐτὸ ἀναφέρεται στοὺς ἀγῶνες τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ κατὰ τῶν Παπικῶν καὶ τοῦ Βαρλαάμ, ἀλλὰ διχοτομώντας τὸν ἀντι-αιρετικὸ ἀγώνα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου  ἀποκρύπτει τὸν ἀντίστοιχο ἀγώνα του κατὰ τοῦ «ὀρθοδόξου» πατριάρχη Καλέκα...
Ἀποκρύπτει ὅτι ὁ τότε ἀρχιμ. Γρηγόριος (δηλ. ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς) καθαιρέθηκε ἀπὸ τὸν τύποις «ὀρθόδοξο» πατριάρχη Καλέκα, γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ποὺ σήμερα ὁ «ὀρθόδοξος» πατρ. Βαρθολομαῖος καὶ οἱ συνεργαζόμενοι μὲ τὴν αἱρετικὴ φατρία του Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Ἕλληνες Μητροπολίτες, καθαίρεσαν ἢ διώκουν κάποιους σημερινοὺς ἀρχιμανδρίτες καὶ κληρικούς ποὺ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς συγχρόνου αἱρέσεως. Καὶ τὸ ἀποκρύπτει γιατὶ καὶ ὁ κ. Ἱερεμίας ἀποδέχτηκε σιωπηρῶς τὶς καθαιρέσεις! Τὸ ἀποκρύπτει γιατὶ δὲν ἔχει τὸ ὁμολογιακὸ θάρρος, δὲν θέλει νὰ ἀκολουθήσει τὸ παράδειγμα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου καὶ νὰ διακόψει τὸ μνημόσυνου τοῦ αἱρετικοῦ Βαρθολομαίου!
Προβαίνει, λοιπόν, ὁ κ. Ἱερεμίας σ’ αὐτὴν τὴν σχιζοφρενικὴ διχοτόμηση τῆς ἀντι-αιρετικῆς στάσεως τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, γιατὶ αὐτὴν τὴν στάση τηροῦν σήμερα οἱ ἀντιΟἰκουμενιστές: Κατακεραυνώνουν τὸν Παπισμὸ καὶ δὲν κοινωνοῦν μαζί του, ἐπειδὴ εἶναι αἵρεση καταδικασμένη, ἀλλὰ κοινωνοῦν μὲ τὸν Οἰκουμενιστὴ πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τὸν ἀντίστοιχο τοῦ αἱρετικοῦ Καλέκα· καὶ κοινωνοῦν μαζί του παρότι ἀποδέχονται καὶ διδάσκουν ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι παναίρεση, μόνο και μόνο ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἀκόμα καταδικαστεῖ! Ἀρνοῦνται καταφανῶς δηλαδή, νὰ μιμηθοῦν τὴν στάση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, ποὺ ἐπαινοῦν!!!
Καταλήγει ὁ Γόρτυνος στὸ ἄρθρο του:
«Ατό πού λέγω, τελειώνοντας, εναι τι αρετικός Βαρλαάμ καί Βαρλααμισμός του χουν παιδιά καί γγόνια στόν τόπο μας. Γι ατό Βαρλααμισμός, ...θέλει κυνήγημα. Βοηθτε λοι γιά νά διώξουμε τόν Βαρλαάμ πό τήν χώρα μας. Διξτε τόν Βαρλαάμ πό τόν τόπον μας».
Ποιά εἶναι τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια τοῦ Βαρλαὰμ εἶναι γνωστότατο: Οἱ ἐν Ἑλλάδι Παπικοὶ καὶ οἱ Οὐνίτες!
Τὸ πρόβλημα ὅμως σήμερα δὲν εἶναι τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια τοῦ Βαρλαάμ, ἀλλὰ τὰ παιδιά, τὰ ξαδέλφια καὶ τὰ ἐγγόνια τοῦ Καλέκα!
Γι’ αὐτὰ δὲν ἀναφέρει τίποτα ὁ κ. Ἱερεμίας.
Μήπως γιατὶ σὲ κάποια ἀπ’ αὐτὲς τὶς κατηγορίες ἀναγνωρίζει κάτι ἀπὸ τὸν ἑαυτό του;
φορμὴ γι’ αὐτὴ τὴν ἀνάρτηση μᾶς ἔδωσε τὸ παρακάτω ἄρθρο:
Η ΚΑΛΠΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ

ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ!
(ΣΧΟΛΙΟ ΕΙΣ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ

ΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑ)
Ὁ Γόρτυνος Ἱερεμίας συνεχίζει τὴν ''ὁμολογιακὴ'' του δράση μὲ σύνθημα: «Διώξτε τὸν  Βαρλαὰμ ἀπὸ τὸν τόπο μας»! Μάλιστα!
Δυστυχῶς ὁ Γόρτυνος Ἱερεμίας ἀναφέρει πολὺ λίγα στοιχεῖα διὰ τὴν δράση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου κατὰ τῆς αἱρέσεως τῆς ἐποχῆς του καὶ δὲν ἀναφέρει κάτι πολὺ σημαντικό!
Οἱ ἀγῶνες τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ δέν ἐστράφησαν μόνον ἐναντίον τοῦ Βαρλαάμ καί τοῦ Ἀκινδύνου, ἀλλά καί ἐναντίον τοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου τοῦ ΙΔ΄ τοῦ ἐπιλεγομένου Καλέκα.  Ὁ Καλέκας, μετά τή Σύνοδο τοῦ 1341, ἡ ὁποία ἐδικαίωσε τίς θέσεις τοῦ ἁγ. Γρηγορίου καί κατεδίκασε τίς αἱρέσεις τοῦ Βαρλαάμ, ἐστράφη ἐναντίον τοῦ ἁγ. Γρηγορίου, τόν ὁποῖο κατόρθωσε μέ διάφορες μηχανορραφίες καί τήν πολιτική ὑποστήριξι νά κλείση στήν φυλακή.
Ὁ Καλέκας ἐξέδωσε ἐγκύκλιον ἐπιστολή μέ τήν ὁποία ἀναθεματίζει τόν ἅγ. Γρηγόριο καί τούς ὁμόφρονάς του. Αὐτή περιεῖχε, μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς:
«Τόν Παλαμᾶν καί τούς ὁμόφρονας αὐτοῦ, ...τολμήσαντας ἀκανονίστως καί ἀκρίτως ἀποκόψαι τό μνημόσυνόν μου, τῷ ἀπό τῆς ζωαρχικῆς καί ἁγίας Τριάδος δεσμῷ καθυποβάλλομεν, καί τῷ ἀναθέματι παραπέμπομεν. Ἡ ὑπογραφή Ἰωάννης ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης καί οἰκουμενικός πατριάρχης» (P.G. 150, 863D).
Βλέπουμε λοιπόν ὅτι ὁ ἅγ. Γρηγόριος, λόγῳ τῶν αἱρετικῶν φρονημάτων τοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου Καλέκα, διέκοψε τό μνημόσυνό του πρό συνοδικῆς κρίσεως. Αὐτό ἦτο μία ἀπό τίς αἰτίες πού ἐξεδόθη ἐναντίον του ὁ ἀναθεματισμός «...τολμήσαντας ἀκανονίστως καί ἀκρίτως ἀποκόψαι  τό μνημόσυνόν μου...».
Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι, τότε πού  ὁ ἅγιος Γρηγόριος διέκοψε τήν μνημόνευσι τοῦ Πατριάρχου, ὁ Καλέκας δέν εἶχε καταδικασθῆ ἀπό Σύνοδο, ὁ δέ Ἅγιος δέν εἶχε χειροτονηθῆ Ἐπίσκοπος, ἀλλά ἦτο ἁπλός ἱερομόναχος τοῦ ἁγ. Ὄρους. Φαίνεται πώς τήν ἀπόφασι αὐτή τοῦ ἀναθεματισμοῦ τοῦ ἁγίου τήν ὑπέγραψαν καί ἄλλοι Ἐπίσκοποι, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰγνάτιος, ὁ δέ ἅγιος δέν τήν ἐτήρησε, ἀλλά κατ’ ἰδίαν συνέχισε νά λειτουργῆ (P.G. 150, 880D).
Λέγει λοιπόν ὁ ἅγιος τά ἑξῆς: «Τούτου τοίνυν οὕτω καί τοσαυτάκις παντός τοῦ τῶν ὀρθοδόξων πληρώματος ἐκκεκομμένου, λείπεται τῶν ἀδυνάτων εἶναι τελεῖν ἐν τοῖς εὐσεβέσι τόν μή ἀφωρισμένον ἐκ τούτου, τοῦ καταλόγου δ’ εἶναι χριστιανῶν ἀληθῶς καί τῷ Θεῷ ἡνωμένον κατ’ εὐσεβῆ πίστιν, ὅστις ἄν εἴη τούτων ἕνεκεν ἀφωρισμένος ἐκ τούτου» (ΕΠΕ 3, 692, Ἀναίρεσις ἐξηγήσεως τόμου Καλέκα).
Αὐτό δεικνύει καθαρά ὅτι ὁ ἅγιος τήν ἔνταξι καί τόν χωρισμό ἀπό τήν Ἐκκλησία τά συνέδεε ἀπολύτως ὄχι μέ τήν ὑποταγή εἰς τά ἑκάστοτε ποιμένοντα πρόσωπα, ἀλλά μέ τήν πλήρη ἀποδοχή καί ταύτισι μέ τήν ὀρθόδοξο πίστι. Τόν Πατριάρχη  Ἰωάννη Καλέκα τόν ἐθεωροῦσε ἀποκομμένο ἀπό τούς Ὀρθοδόξους, λόγῳ πίστεως, πρό συνοδικῆς κρίσεως καί αὐτούς πού τόν ἀκολουθοῦσαν ὁμοίως τούς συγκατέλεγε μέ αὐτόν. Ἡ σκέψις δηλαδή τοῦ ἁγίου εἶναι ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά συγκαταλέγεται κάποιος μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων, ἔστω καί ἄν ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει ὀρθόδοξο πίστι, τήν στιγμή πού ἀκολουθεῖ καί ἐντάσσεται σέ κάποιον αἱρετικό ποιμένα καί ἀρχιποιμένα.
Δεν θὰ ἀναφέρουμε ἀλλὰ στοιχεῖα διότι γράφονται ἀπὸ ἄλλους ἀδελφοὺς ἐν Χριστῷ!
Ἄραγε θὰ τολμήσει ὁ Γόρτυνος καὶ οἱ σῦν αὐτῷ να ὁμολογήσουν διὰ τῆς πράξεως καὶ ὄχι διὰ τῶν λόγων; Ἡ θὰ συνεχίσει νὰ κοινωνεῖ με τὸν «Βαρλαὰμ» καὶ τὰ ἐγγόνια αὐτοῦ; 
Πηγή: «entoytwnika»