Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ; (Η Εισήγηση του Πατριάρχη και ο «Αγιορειτικός Τόμος»).Ιερόθεος Βλάχος - Ζιζιούλας
    πὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἱεροθέου Βλάχου, Μητροπ. Ναυπάκτου, «Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὡς ἁγιορείτης» (σελ. 306-309) παραθέτουμε ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο γίνεται φανερό ὅτι, πρὶν κάποια Σύνοδος καταδικάσει τοὺς ἀντι-ἡσυχαστὲς καὶ τὸν Βαρλαάμ, οἱ Ἁγιορεῖτες ἀποφάσισαν τὴν διακοπὴ κοινωνίας μὲ αὐτούς!
Εἶναι γνωστὸ ὅτι στὶς 29 Αὐγούστου ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος κατὰ τὴν Εἰσήγησή του πρὸς τὴν Σύναξη τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, ἐκφώνησε οὐσιαστικὰ τὶς Οἰκουμενιστικὲς «προγραμματικὲς» δηλώσεις, διὰ τῶν ὁποίων ἐπιβεβαιώνει τὶς Οἰκουμενιστικὲς του διδασκαλίες καὶ τὴν ἔμπρακτη ἐμμονὴ γιὰ τὴν ὑλοποίησή τους. Τοῦτο ἔγινε ἐπίσημα ἐνώπιον τῆς Συνάξεως Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ δὲν διεχώρησαν τὴν θέση τους καὶ δὲν ὁμολόγησαν τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, οὐσιαστικὰ ἀποδέχτηκαν τὶς κακόδοξες θέσεις του κ. Βαρθολομαίου.
Ὡς ἐκ τούτου προκύπτει τὸ ἐρώτημα γιὰ τοὺς Ἁγιορεῖτες πατέρες, τοὺς θεωρούμενους ὡς ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους καὶ Ποιμένες:

Οἱ Ἁγιορεῖτες τῆς ἐποχῆς τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, πρὶν κάποια Σύνοδος καταδικάσει τοὺς ἀντι-ἡσυχαστές, δήλωσαν τὴν διακοπὴ τῆς κοινωνίας μὲ ὅσους συμφωνοῦν μαζί τους. Τί θὰ κάνουν οἱ σύγχρονοι ὀρθόδοξοι; Θὰ συνεχίσουν τὴν κοινωνία μὲ τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος δὲν πρεσβεύει μόνο κάποιες ἀόριστες οἰκουμενιστικὲς ἰδέες, ἀλλὰ καταλύει ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, ἀποδεχόμενος Συνοδικὰ πλέον (ὑπὸ τὴν ἀνοχὴ ἢ τὴν συμφωνία τῶν Ἐπισκόπων ποὺ παρέστησαν στὴ ΣΥΝΑΞΗ τοῦ ΦΑΝΑΡΙΟΥ) τὴν ὕπαρξη πολλῶν Ἐκκλησιῶν καὶ πολλῶν βαπτισμάτων; 
Ὑπ’ ὄψιν ὅτι τὸ Δόγμα περὶ Μιᾶς Ἐκκλησίας διατυπώθηκε ἀπὸ τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ ἐπεκυρώθηκε καὶ ἀπὸ ὅλες ταὶς ἄλλες, ἐφ’ ὅσον στηρίζεται στὸν λόγον τοῦ Κυρίου περὶ Μίας Ἐκκλησίας!
Γράφει ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος:
«Ἁγιορειτικὸς Τόμος» ἐγράφη τὸ 1340 (βρισκόμαστε ἀκόμα στὴν ἀρχὴ τῆς ἡσυχαστικῆς ἔριδος, σελ. 309) καὶ ἀπετέλεσε σημαντικὸ στποιχεῖο στὴν Σύνοδο τοῦ 1341, ποὺ ἔγινε στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐνῶ συντάκτης τοῦ κειμένου εἶναι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὅμως ὑπεγράφη ἀπὸ τοὺς ἐγκρίτους Πατέρες… καὶ ἐπεκυρώθη ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους Ἰάκωβο…, ὁ ὁποῖος προσέφερε τὴν μαρτυρία ὅτι μὲ τὸ κείμενο αὐτὸ συμφωνεῖ ὅλο τὸ Ἅγιον Ὄρος…
Θὰ ἤθελα νὰ παραθέσω αὐτὴν τὴν μαρτυρία, ποὺ εἶναι ἀρκετὰ χαρακτηριστικὴ καὶ διαφωτιστική.
«Ὁ ταπεινὸς ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους Ἰάκωβος, ταῖς ἁγιορειτικαῖς καὶ πατερικαῖς ἐντεθραμμένος παραδόσεσι καὶ μαρτυρῶν ὅτι διὰ τῶν ἐνταῦθα ὑπογραψάντων λογάδων ἅπαν τὸ Ἅγιον Ὄρος συμφωνοῦντες ὑπέγραψαν, καὶ αὐτὸς συμφωνῶν καὶ ἐπισφραγίζων ὑπέγραψα, καὶ τοῦτο μετὰ πάντων προσγράφων, ὅτι τὸν μὴ συμφωνοῦντα τοῖς ἁγίοις καθὼς καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ μικρῷ πρὸ ἡμῶν πατέρες ἡμῶν, ἡμεῖς τὴν τοῦ αὐτοῦ κοινωνίαν οὐ παραδεξόμεθα».