Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

Το ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ και η ΠΡΟΤΡΟΠΗ για «ΥΠΝΩΣΗ» του Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ και όχι "όξυνση" και αντιπαράθεση με τον κ. Βαρθολομαίο!

να Ἀνακοινωθὲν ἄχρωμο ―ποὺ δὲν διαφέρει ἀπὸ ἐκεῖνα τοῦ Βατικανοῦ ἢ κάποιας πολιτικῆς ἢ οἰκολογικῆς ὀργανώσεως― ἐξέδωσε σήμερα τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο περαιωθείσης τῆς Συνάξεως τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου.
Σύναξη τῶν ἡγετῶν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κ.κ. Βαρθολομαίου καὶ Ζηζιούλα, ποὺ δὲν σεβάστηκε τὶς σωτηριολογικὲς συνιστῶσες τῶν Εὐαγγελικῶν Ἐντολῶν, τὴν Ἁγιοπατερικὴ Παράδοση καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ χρησιμοποίησε τοὺς Ἕλληνες –κυρίως– Μητροπολίτες ποὺ παρέστησαν ἐκεῖ, γιὰ τὴν προώθηση τῶν «κατακτητικῶν» καὶ Οἰκουμενιστικῶν στόχων του, κάνει ἔκκληση γιὰ …σεβασμὸ στὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο!
Ἡ Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου μὲ τὶς θέσεις της ἀνασταυρώνει τὸν Χριστό· ἐξισώνει τὶς θρησκεῖες καὶ τὶς χριστιανικὲς» ὁμολογίες μὲ τὴν Ἐκκλησία Του, (ἀπενοχοποιώντας τοὺς ἡγέτες ὅλων αὐτῶν τῶν φονταμενταλιστικῶν μορφωμάτων τῆς βίας καὶ τῆς διαιρέσεως) καὶ διδάσκει ὅτι οἱ Θρησκεῖες, οἱ ὁποῖες εἶναι δημιουργήματα τοῦ διαβόλου καὶ προηγήθηκαν τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Λόγου ὡς «κλέπται καὶ λῃσταί» (Ἰω. ι΄ 8) καὶ ποὺ συνεχίζουν τὸ ληστρικὸ ἔργο τους καὶ σήμερα, πὼς αὐτὲς οἱ θρησκεῖες καὶ αἱρέσεις εἶναι δυνατὸν νὰ ἑνώσουν τοὺς λαούς, καὶ νὰ συντελέσουν στὸ εἰρηνοποιὸ ἔργο Ἐκείνου ποὺ εἶναι ἡ μοναδικὴ «εἰρήνη ἡμῶν»!
Καὶ αὐτὰ μὲν γιὰ τὸ Ἀνακοινωθὲν τοῦ Πατριαρχείου.
Ὅμως κλήθηκε σὲ ἐκπομὴ τοῦ ραδιοφώνου (ἐδῶ) νὰ σχολιάσει «ἐκκλησιαστικὰ καὶ πνευματικὰ» τὸ θέμα αὐτὸ τῆς προσκλήσεως στὸ Φανάρι «καὶ Ἱεραρχῶν ποὺ ἀνήκουν στὶς Νέες Χῶρες, κάτι ποὺ δὲν ἔχει ξαναγίνει»μητροπολίτης Πειραιῶς. Καὶ  ὁ κ. Σεραφείμ, ἀντί -εὐκαιρίας δοθείσης- νὰ σχολιάσει ὅλα αὐτὰ τὰ ἀντι-Κανονικὰ καὶ βλάσφημα ποὺ ἔγιναν καὶ εἰπώθηκαν στὴ Σύναξη τοῦ Φαναρίου (ἐδῶ), προτίμησε νὰ ἀπαντήσει ...διπλωματικά! Αὐτὸ εἶπε, «δὲν εἶναι κάτι ποὺ πρέπει νὰ δώσουμε μεγαλύτερη σημασία, διότι οἱ καιροὶ εἶναι πάρα πολὺ δύσκολοι καὶ θὰ πρέπει ὅλα αὐτὰ τὰ θέματα νὰ μπαίνουν σὲ μιὰ διαδικασία ὑπνώσεως, ὄχι ὀξύνσεως», γιὰ νὰ λάβει τὰ συγχαρηρήρια τοῦ δημοσιογράφου: «Εἶσθε ἐξαιρετικός· ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ὁ εὐφυὴς Ἱεράρχης λέει αὐτὰ ποὺ πρέπει, ὅταν πρέπει, ὅπως πρέπει, τὴν κατάλληλη στιγμή».
Ἁπλῆ διγλωσσία τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν ἢ μακαρία «ὕπνωση» ποὺ ἐπέβαλε τὸ Φανάρι;

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
 Συνῆλθε, τῇ προσκλήσει καί ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀπό 29ης Αὐγούστου μέχρι καί τῆς 2ας Σεπτεμβρίου 2015, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως, εἰς Σύναξιν ἡ σεβασμία Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μετά καί τῶν Ἱεραρχῶν τῶν ὑπό τήν κανονικήν αὐτοῦ προστασίαν Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν Φιλλανδίας καί Ἐσθονίας καί τῶν ὑπ᾿ αὐτόν Οὐκρανῶν καί Καρπαθορρώσσων.
Κατ᾿ αὐτήν συνεζητήθησαν, κατόπιν ἐμπεριστατωμένων εἰσηγήσεων, μέ πρώτην αὐτήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τά θέματα τῆς πορείας πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον, τῶν Διαλόγων μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, τῆς Βιοηθικῆς, τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος κ.ἄ.
 Μετ᾿ ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος συνεζητήθη τό μεταναστευτικόν πρόβλημα μέ τήν ποιμαντικήν, ἀνθρωπιστικήν καί τάς ἄλλας διαστάσεις αὐτοῦ.
Συναφῶς, ἡ Σύναξις τῆς ἀνά τήν οἰκουμένην Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξ ἀφορμῆς τῶν τελευταίων γεγονότων ἀπευθύνει πρός τούς ἐγγύς καί τούς μακράν ἔκκλησιν πρός σεβασμόν τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τοῦ καί ἱερέως τῆς κτίσεως καί ἔχοντος ἀπό Θεοῦ τήν ἐντολήν διαφυλάξεως αὐτῆς. Συναφῶς, ἡ Σύναξις ἀποκηρύσσει πᾶσαν μορφήν βίας, φανατισμοῦ, ἀποϊεροποιήσεως, ἥτις καθιστᾷ τόν ἄνθρωπον ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως.
Ἡ Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ὑπό τάς παρούσας περιστάσεις, μετά πολλοῦ προβληματισμοῦ καί βαθείας θλίψεως, διαπιστώνει ὅτι ἀκόμη καί σήμερον σταυρώνεται ὁ Χριστός καί χριστιανικοί πληθυσμοί αὐτόχθονες ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ καί ἐν Ἀφρικῇ μέ πλουσίαν πολιτιστικήν κληρονομίαν καί προσφοράν, ἀναγκάζονται ὑπό τήν πίεσιν καί τήν βίαν τῶν θρησκευτικῶν φονταμενταλιστῶν νά ἐγκαταλείψουν τάς πατρογονικάς των ἑστίας καί πρόσφυγες, ὅπως ἄλλοτε ὁ Χριστός, διωκόμενος ὑπό τοῦ Ἠρώδου ἔφυγεν εἰς Αἴγυπτον, νά ζητήσουν τήν φιλόξενον ἀσφάλειαν τῆς Δύσεως, ἀφέντες εἰς ἐρείπια τά μνημεῖα τοῦ πολιτισμοῦ των, τά ὁποῖα ἐσεβάσθησαν οἱ αἰῶνες.
Ἐνώπιον τῆς τραγικῆς αὐτῆς πραγματικότητος, ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἀναμιμνησκομένη τῶν ἰδικῶν της δεινῶν, ἵσταται ἀλληλέγγυος πρός τάς χριστιανικάς ταύτας κοινότητας καί στηρίζει ἐνώπιον τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν τό δικαίωμα παντός λαοῦ νά λατρεύῃ ἐλευθέρως τόν Θεόν αὐτοῦ καί νά διακηρύσσῃ ὅτι ἡ θρησκεία πρέπει νά ἑνώνῃ τούς λαούς καί τούς πολιτισμούς καί νά καθίσταται θεμέλιον πολιτισμοῦ καί ἀνθρωπιᾶς.
Ὡσαύτως, οἱ Ἱεράρχαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στρέφουν τήν σκέψιν καί τήν προσευχήν των πρός τάς χιλιάδας τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας καί εὔχονται διά τήν παῦσιν τῶν διαιρέσεων καί τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἑνότητος τοῦ εὐσεβοῦς οὐκρανικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τήν πίστιν καί τό βάπτισμα παρά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Οἱ συναχθέντες Ἱεράρχαι ἀπευθύνουν τήν εὐλογίαν αὐτῶν εἰς τούς πιστούς τῶν ἑκασταχοῦ θεοσώστων ἐπαρχιῶν τῆς πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας, ὡς καί πρός «πᾶσαν ψυχήν Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων», ὁμοῦ μέ τήν ἔκφρασιν τοῦ σεβασμοῦ των πρός τούς Μακ. Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τήν εὐχήν νά ἴδουν πραγματοποιουμένην κατά τό προσεχές ἔτος τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας.
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 2ᾳ Σεπτεμβρίου 2015 
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου