Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Μια Ομολογιακή επιστολή Ελπίδας προς τους Επισκόπους...

Ἀνοιχτή Ἐπιστολή ἀνάληψης εὐθυνῶν
 πρός ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς μας,
γιά τόν Οἰκουμενισμό
καί πρίν τό ὀλέθριο σφάλμα
πραγματοποίησης τῆς ἐπερχομένης
ἀντορθόδοξης "Μεγάλης" Συνόδου!
                                         Δηλῶστε μας στοιχεῖα ὅσοι τήν συνυπογράφετε


.
 http://www.kozan.gr/wp-content/uploads/2013/09/mitropolites.jpg
   Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, σέ λίγο καιρό θά πραγματοποιηθεῖ ἡ ὀλέθρια γιά τήν Ὀρθοδοξία μας "Μεγάλη" Σύνοδος. Τήν χαρακτηρίζουμε "ὀλέθρια", λόγῳ τῆς ἀντικανονικῆς διαδικασίας μέ τήν ὁποία δρομολογήθηκε, λόγῳ τῆς ἀντισυνοδικότητός της καί λόγῳ τῆς ἀντορθοδόξου θεματολογίας της.

     Ἡ Ἐπιστολή συντάχθηκε καί ὑπογράφθηκε ἀπό μία ὁμάδα Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πιστῶν, θά εἶναι ἀνοιχτή στό διαδίκτυο, καί θά ἀποσταλλεῖ ταχυδρομικῶς τίς ἑπόμενες ἡμέρες  πρός ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς μας καί πρός τήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους (θά σᾶς ἀνακοινώσουμε τήν ἀκριβή ἡμερομηνία τῆς ταχυδρομικῆς ἀποστολῆς).
Ὅποιος συμφωνεῖ μέ τό περιεχόμενό της καί ἐπιθυμεῖ νά τήν συνυπογράψει, μπορεῖ νά στέλνει στό email τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ, πού εἶναι τό ἑξῆς: istologiokaiomenivatos@gmail.com, τά παρακάτω στοιχεῖα του:
  • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
  • ΠΟΛΗ
  • EMAIL (προαιρετικά)
  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ἡ συλλογή τῶν ὑπογραφῶν ἠλεκτρονικά καί ἡ προσθήκη τῶν νέων ὀνομάτων θά συνεχίζονται καί μετά τήν ἀποστολή τῆς Ἐπιστολῆς, μέχρι τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς (17- 6-2016) πού ὁρίστηκε ἡ διεξαγωγή τῆς "Μεγάλης" Συνόδου.
Μόνο τά ὀνόματα θά προστίθενται ἀλφαβητικά στήν Ἐπιστολή στό παρόν ἄρθρο μας καί θά φαίνονται δημόσια. Τά περαιτέρω στοιχεῖα σας πού θά παραμείνουν στήν κατοχή μας, ζητοῦνται ἀποκλειστικά καί μόνο γιά τήν ἐγκυρότητα τῶν ὑπογραφῶν καί σέ περίπτωση πού κάποιος ἀπό τούς παραλῆπτες τῆς Ἐπιστολῆς τά ζητήσει (πρός ἐνημέρωσή του ἤ καί γιά ἐπικοινωνία μαζί σας).
 
Ὁ καθένας μας ἀπό ἐμᾶς, κληρικός καί λαϊκός, εἶναι ὑπεύθυνος, γιά τό τί ἔπραξε καί πῶς ὁμολόγησε σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς του,  πολλῷ δέ μᾶλλον ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως!
Ἡ Ἐπιστολή εἶναι ἡ ἑξῆς:

Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2016

Πρός ὅλους τούς Σεβαστούς Ἀρχιερεῖς
τῶν Μητροπόλεων τῆς Ἑλλάδος
Κοιν.: Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους

Σεβαστοί μας Ἅγιοι Πατέρες,

   Ὡς μέλη τοῦ πληρώματος τῆς Μίας, Ἁγίας καί Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Μόνου, Ἀληθινοῦ καί Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀνησυχοῦμε καί ἀγωνιοῦμε διά τήν πραγματοποίησιν τῆς μελλούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία θά συνέλθει στά Χανιά τῆς Κρήτης, τήν Πεντηκοστή τοῦ 2016.
   Τολμῶμεν νά τήν ἀποκαλέσομεν ἐκ τῶν προτέρων "ληστρική" γιά τούς ἑξῆς ἐν ὀλίγοις λόγους:
1) Ὀργανώθηκε ἀντικανονικῶς, μέ θέματα πού ὑπεγράφησαν μόνο ἀπό κάποιους Ἀρχιερεῖς-ἀντιπροσώπους αὐθαιρέτως καί ἐν τῇ παντελῇ ἀγνοίᾳ τῶν ὑπολοίπων.
2) Δρομολογεῖται ἀντισυνοδικῶς, ἀποκλείοντας-πρωτοφανῶς διά τά χρονικά τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων-τήν πλήρη ἁπαρτία τῶν Ἐπισκόπων.
3) Περιλαμβάνει καί εἰσηγεῖται ἀντορθοδόξως θέματα πού ἀποκλίνουν ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες καί ἀπό τήν Ὁρθόδοξη Παράδοση καί ἀντίληψη τῆς Ἐκκλησίας μας.

         Γιά αὐτούς τούς σοβαρότατους λόγους, ἐμπόνως ζητοῦμε ἀπό Ὑμᾶς τούς Πατέρες μας, νά ἀναλάβετε δημόσια, ἐγγράφως καί ὑπεύθυνα τίς εὐθύνες σας, ἐνώπιον Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ὅλου τοῦ πληρώματος, Μοναχῶν, Κληρικῶν καί λαϊκῶν καί:

1) Νά ἀποκηρύξετε τήν ὀλέθρια Παναίρεση τοῦ Οἱκουμενισμοῦ καί ὅ,τι συνεπάγεται μέ αὐτήν: τίς συμπροσευχές, τά συλλείτουργα, τήν συμμετοχή στό Π.Σ.Ε., τούς ἐναγκαλιστικούς συγχρωτισμούς μέ τούς αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους σέ διαφόρων εἰδῶν ἐκδηλώσεις, τίς γραπτές καί προφορικές συγκαταβατικές δηλώσεις περί "θεωρίας τῶν κλάδων", "Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν", "διηρημένης" Ἐκκλησίας, "μεταπατερικῆς" Θεολογίας καί ἄλλα παρόμοια καί συναφῆ.
2) Νά ἐπικυρώσετε (Συνοδικά, ἐφόσον γίνει ἡ Σύνοδος, καί μή Συνοδικά ὡς πάγια θεολογική προσωπική θέση Σας) τίς ἀποφάσεις ὅλων τῶν προηγούμενων  Οἰκουμενικῶν Συνόδων, στοιχισμένοι ὡς "ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι".
3)  Νά ἀναγνωρίσετε (Συνοδικά, ἐφόσον γίνει ἡ Σύνοδος, καί μή Συνοδικά ὡς πάγια θεολογική προσωπική θέση Σας) τήν 8η Οἰκουμενική Σύνοδο (τοῦ Μ. Φωτίου) καί τήν 9η Οἰκουμενική Σύνοδο (τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ), στοιχισμένοι ὡς "ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι".
4) Νά ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΤΕ καί νά ἀκυρώσετε τήν ἐπερχόμενη "Ἁγία καί Μεγάλη" Σύνοδο ὡς κακόδοξη (ἀντικανονική, ἀντισυνοδική, ἀντορθόδοξη-οἰκουμενιστική-οἰκουμενίζουσα). 

            Λυπούμεθα πικρῶς, διότι τά βλέμματα ὅλου τοῦ Ὀρθοδόξου κόσμου ἦταν καί ἀκόμη εἶναι στραμμένα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, προκειμένου νά δοῦνε ποία θέση θά λάβει σχετικά μέ τήν ἐπερχόμενη Σύνοδο. Ἀντί, λοιπόν, νά γίνουμε ὑπόδειγμα ὀρθοδόξου ἀναστήματος πρός μίμησιν, πίπτουμε ὡς κατώτεροι τῶν περιστάσεων καί συγκαταβαίνουμε σέ ἱστορικά ὑψίστης σημασίας θεολογικό ὀλίσθημα ἀντικανονικότητος, ἀντισυνοδικότητος καί ἀνορθοδοξίας! Θά γραφτοῦμε μέ μαῦρο μελάνι στά κατάστιχα τῆς Ἱστορίας τῆς Θεολογίας!
   Χαιρετίζουμε μέ δικαία ζήλεια ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες πού χρόνια τώρα ἀπέχουν ἀπό τό βδέλυγμα τοῦ Π.Σ.Ε., καθώς καί ὅλους τούς ρασοφόρους πού προέβησαν σέ προσωρινή ἐκκοπή μνημοσύνου τῶν οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων τους, προκειμένου νά φυλάξουν τήν Ὀρθόδοξη Πίστη ἄμωμη, ὅπως συνέβη προσφάτως στήν Μολδαβία (καί ὄχι μόνο), καί προκειμένου νά βοηθήσουν τούς Ἐπισκόπους τους νά ἀνανήψουν καί νά ἔλθουν εἰς ἑαυτούς, τηρώντας τό: «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. Ε΄: 29). Θυμίζουμε στήν ἀγάπη σας, ὅτι τό αὐτόν εἶχε πράξει καί ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ τήν ἐκκοπή μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, ὅταν πρόδιδε τά τῆς Πίστεως μέ τίς οἰκουμενιστικές του ἐνέργειες. Τά οἰκουμενιστικά δρώμενα τοῦ νῦν Πατριάρχη μας κ. κ. Βαρθολομαίου ἔχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

        Κλείνοντας, πρῶτον, σᾶς ἐξομολογούμαστε πώς αἰσθανόμαστε ὡς πρόβατα μή ἔχοντα ποιμένα, προδομένα καί ἐγκαταλελειμμένα. Ἡ σωτηρία καί ἡ Ὀμολογία Πίστεως τοῦ καθενός μας βεβαίως εἶναι προσωπική ὑπόθεσις καί ὁ καθένας μας θά κριθεῖ προσωπικά στό ἱερό βῆμα τοῦ Κυρίου. Ἡ ἀγάπη, ὅμως, καί ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ἐπαφύονται  καί στήν κοινή, μεταξύ ὅλων ἡμῶν τῶν μελῶν,  συνοδοιπορίας βάσει τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί πίσω κι ἐπάνω στά χνάρια τῶν Ἁγίων Πατέρων. 
    Δεύτερον, ζητοῦμε συγνώμη ἐκ τῶν προτέρων ἄν ποῦμε πώς, στήν ἐποχή τῆς πνευματικῆς ἀποστασίας καί ἀμετανοησίας πού βιώνουμε, φοβούμαστε πώς ὄχι μόνο εἴμαστε νόθα τέκνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἀπευχόμαστε νά ἀρχίσουμε νά ὁμιλοῦμε καί περί νόθης πατρότητος (πρός Θεοῦ, δέν ὑπονοοῦμε τά σεβαστά πρόσωπα, ἀλλά τήν ἰδιότητα).
Ἡ γνησιότης καί τό ἀνόθευτον τοῦ καθενός μας θά ἀποδειχθοῦν μόνο στό: "ΑΛΗΘΕΥΟΝΤΕΣ δέ ἐν ἀγάπῃ" (Ἐφεσ. 4, 14). 

Ὁμολογοῦμεν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Μόνον Ζῶντα καί Ἀληθινόν Θεόν, καί ἐλπίζομεν ὅτι αὐτό θά πράξετε ἁγιοπνευματικῶς καί Ὑμεῖς Σεβαστοί μας Πατέρες, ὡς "ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσιν".
 
"Οὐ μέλλει ἡμῖν τί εἶπον ἤ τί ἐφρόνησαν μερικοί Πατέρες,
ἀλλά τί λέει ἡ Γραφή, ΚΑΙ ΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ,
καί ἡ κοινή τῶν Πατέρων δόξα"
(Ἱερόν Πηδάλιον)
Προσευχητικῶς, ἐμπόνως, μέ φόβο Θεοῦ καί ἀντιπροσωπεύοντας χιλιάδες ἀγανακτισμένους καί ἀπογοητευμένους πιστούς, 

Οἱ ὑπογράφοντες ἀλφαβητικά:  
Ἀγγελίδης Νικόλαος 
Ἀναστασιάδης Δημήτριος
π. Ἀρβανίτης Ἰωάννης
Γιαννακοπούλου Βασιλική
Ἰωαννίδης Λάζαρος 
Καπλάνογλου Ἀνδρονίκη
Καπουκρανίδης Κύρος
Καπουκρανίδου Φανή
Κοντογιάννης Ἀλέξιος
Κουλίδης Ἰωάννης
Koullis Malais 
Λιάμπας Χρῆστος
Μιχαηλίδου Μελίνα
Μπάλτσας Αἰμίλιος
Μυλωνᾶ Ἀγλαΐα 
Ναθαναηλίδης Ἀλέξανδρος
Ρουμελιώτης Χρῆστος
Σαμαρτζίδου Θεοδώρα 
Σαρλαντζῆ Μαρία
Σπυρογιάννη Εὐφροσύνη
Σταυρόπουλος Μιλτιάδης 
Τόρη Ἀναστασία 
Τόρη Ἑλένη 
Τόρη Μαρίνα
Χατζηγιάννη Ἄννα
Χατζηγιάννης Βασίλειος 
Χειλαδάκης Νικόλαος
Χειλαδάκη Σουλτάνα
Χριστόπουλος ἸωάννηςὙ.Γ.:
1. Ἡ Ἐπιστολή εἶναι ἀνοιχτή στό διαδίκτυο καί πρός τρέχουσα-συνεχόμενη συλλογή νέων ὑπογραφῶν ἀπό ὅσους συμφωνοῦν μέ τό περιεχόμενό της.
Ὁ στόχος μας βεβαίως δέν εἶναι οἱ πολλές ὑπογραφές, ἀλλά τό αὐτονόητον, δηλαδή ἡ Ὁμολογία τῆς Ἀληθείας ἡ ὁποία διαχρονικῶς, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἀκόμη κι ἄν ἐκφράζεται ἀπό ἕναν ἀποτελεῖ τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία, διότι σέ αὐτήν βρίσκεται καί ἀναπαύεται ἡ Αὐτοαλήθεια ὁ Ἄπειρος Θεός.


Ὑπενθυμίζουμε στήν ἀγάπη σας
πώς λίγες ἡμέρες πρίν τήν παραπάνω ἐπιστολή 
κυκλοφόρησε πρῶτο κείμενο-ΑΙΤΗΜΑ πρός τούς Ἀρχιερεῖς
 νά καταψηφίσουν τόν Οἰκουμενισμό!
Τό κείμενο αὐτό ἀναρτήσαμε καί ἐμεῖς ὡς Ἱστολόγιο.
Θά τό ὑπογράψουμε, ὅπως θά ὑπογράψουμε 
καί τήν παραπάνω ἐπιστολή!

Ἐνημερώνουμε τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες μας, 
ὅτι δέν ὑπάρχει κάνενα κώλυμα, μᾶλλον εἶναι χρέος μας, 
 νά ὑπογράφουμε
ὅλα τά κείμενα πού δημοσιεύονται πρός συλλογήν ὑπογραφῶν,
τά ὁποῖα προσανατολίζονται στόν κοινό στόχο πού εἶναι ἕνας:

ἡ διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἐν καιρῷ κινδύνου
-ὅπως αὐτός πού διανύουμε-
μέ τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νά ἔχει ἀφηνιάσει!

 Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία σιωπᾶ καί κάποιοι οἰκουμενίζουν.
Ἡ Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους σιωπᾶ.
Ἦλθε ὁ καιρός νά ἀναλάβουμε τίς εὐθύνες μας:
Μοναχοί, Κληρικοί καί λαϊκοί!
Καλόν Ἀγώνα ἀδέλφια μου.
Ὁ Χριστός θά νικήσει!
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 http://2.bp.blogspot.com/_4OSqHncntP4/S8LIq-7K7uI/AAAAAAAAAhI/odtPBZp6-m8/s1600/Anastasis.jpg