Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Η ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΘΕΙΟ ΝΟΜΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

     
 Σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν Οὐρανὸ (ἄϋλο κόσμο) καὶ τὴν Γῆ (ὑλικὸ κόσμο) καὶ ὅλα τὰ ἔμβια ὄντα αὐτῶν (ἀγγέλους, ἀνθρώπους, ζῶα, φυτὰ κ.λ.π.).


        Ἐκ τῶν ἀπογόνων τῶν πρωτοπλάστων (πρωτογόνων) ἀνθρώπων, δημιουργήθηκαν σταδιακὰ οἱ ἀνθρώπινες κοινωνίες, οἱ φυλὲς καὶ τὰ ἔθνη, τῶν ὁποίων τοὺς τόπους διαβίωσής των ἐπάνω στὴν Γῆ καὶ τὰ ὄρια αὐτῶν, καθὼς καὶ τὸν χρόνο ζωῆς των, ἔχει ὀρίσει ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ (Δευτερ. 32:8 «ὅτε διεμέριζεν ὁ Ὕψιστος ἔθνη ὠς διέσπειρεν υἱοὺς Ἀδὰμ, ἔστησεν ὅρια  ἐθνῶν κατ’ ἀριθμὸν ἀγγέλων Θεοῦ», ΠΡΑΞ. ΑΠΟΣΤ. 17:24…26 «ὁ Θεὸς ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὖτος (…) ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν πρόσωπον τῆς γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν»). Δηλαδή: ΔΕΥΤΕΡ. 32:28 «Ὅταν ὁ Θεὸς μοίραζε (στὰ διάφορα μέρη τῆς γῆς) τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἀδάμ, καθόρισε τὰ ὅρια (σύνορα) τῶν ἐθνῶν, σύμφωνα μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν Ἀγγέλων (ποὺ ἔταξε ὁ Θεὸς νὰ εἶναι φύλακές των)». [Διότι, κατὰ τὴν Ἁγία Γραφή, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ὁ καθένας τὸν φύλακα ἄγγελό του (ΓΕΝ. 48:16, ΕΞΟΔ. 23:20, ΤΩΒΙΤ 5:4, ΨΑΛΜ. 33(34):8, ΔΑΝΙΗΛ 10:13,20, ΜΑΤΘ. 18:10, ΠΡΑΞ. ΑΠΟΣΤ. 12:15), ἔτσι καὶ τὰ ἔθνη ἔχουν τὸ καθένα τὸν δικό του φύλακα ἄγγελο]. ΠΡΑΞ. ΑΠΟΣΤ. 17:24…26 «ὁ Θεὸς ποὺ δημιούργησε τὸν κόσμο καὶ ὅσα ὑπάρχουν σ’ αύτόν, αὐτὸς (…) ἐπίσης δημιούργησε ἀπὸ τὸ ἴδιο αἷμα κάθε ἔθνος ἀνθρώπων γιὰ νὰ κατοικοῦν σὲ ὅλα τὰ μέρη τῆς γῆς, καθορίζοντας τὸν χρόνο (τῆς ζωῆς των) καὶ τὰ ὅρια (σύνορα) τῶν πατρίδων τους».

       Ἑπομένως, κατὰ τὴν Χριστιανικὴ Διδασκαλία, ἡ ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ πολιτῶν ἑνὸς ἔθνους, ἀπὸ τὰ ἐδάφη τοῦ κράτους των, πρὸς τὰ ἐδάφη ἄλλου ἔθνους (κράτους), ποὺ συντελεῖται συστηματικά, κρυφὰ, ἀνεξέλεγκτα καὶ παράνομα (δηλαδὴ ἡ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ἀλλοεθνῶν, ποὺ γίνεται παρὰ τὴν θέληση τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ κράτους, ποὺ δέχεται τὴν παραβίαση τῶν συνόρων του, καὶ χωρὶς τὴν τήρηση τῶν νομίμων προϋποθέσεων καὶ διαδικασιῶν, ποὺ ρυθμίζουν διεθνῶς τὶς διακρατικὲς σχέσεις), καὶ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα (ἤ καὶ σκοπό) τὴν νόθευση καὶ τὴν ἀλλοίωση τῆς πληθυσμιακῆς σύνθεσης καθὼς καὶ τὴν διάρρηξη τῶν συνεκτικῶν (φυλετικῶν, ἱστορικῶν, πολιτισμικῶν καὶ θρησκευτικῶν) δεσμῶν τοῦ προσβαλλόμενου ἔθνους (κράτους) ΑΠΟΤΕΛΕΙ κακόβουλη καὶ κατάφωρη παραβίαση, ὄχι μόνο τῆς ἀνθρώπινης ἔννομης τάξης (Διεθνοῦς καὶ Ἐθνικοῦ Δικαίου), ἀλλὰ καὶ τῆς Θείας Ἔννομης Τάξης (jus Divinum). Πολὺ περισσότερο καὶ ἐμφανέστερα, μάλιστα, ὅταν οὶ λαθροεισβολεῖς εἶναι, ἐκτὸς ἀπὸ ἀλλοεθνεῖς, καὶ ἀλλόθρησκοι, ὁπότε οἱ πολίτες τοῦ προσβαλλόμενου κράτους (καὶ ἰδίως τῆς Ἑλλάδας, ποὺ εἶναι στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί), κινδυνεύουν νὰ ἔλθουν σὲ ἐπαφή, μὲ ἀντίχριστες, εἰδωλολατρικὲς καὶ δαιμονολατρικὲς δοξασίες, διδασκαλίες, πρακτικές, ἐπιδόσεις καὶ παραδόσεις τῶν λαθρομεταναστῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργγεῖται κλῖμα θρησκευτικῆς ἀντιπαράθεσης καὶ κοινωνικῆς ἀναταραχῆς.
         Κατὰ τὴν γνώμη καὶ πεποίθηση τοῦ γράφοντος, ἡ μαζικὴ λαθρομετανάστευση, ἤ ἀκριβέστερα, ἡ κατὰ κύματα ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΗ ἀμέτρητων ειδωλολατρικῶν πληθῶν ἀπὸ τὰ βάθη τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς, ποὺ συντελεῖται κατὰ τὴν τελευταία εἰκοσαετία στὰ ἐδάφη τῆς Χριστιανικῆς Πατρίδας μας, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ μἰα προσχεδιασμένη, μεθοδευμένη καὶ συντονισμένη ἀπ’ τὶς δυνάμεις τοῦ «μυστηρίου τῆς ἀνομίας» καὶ τοὺς ἐπίγειους συνεργάτες καὶ ὑπηρέτες τους, καταχθόνια ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ ἐνατίον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς Χριστιανικῆς Πίστης τοῦ Λαοῦ  καὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Χώρας μας. Ναι! Αὐτὴ εἶναι ἡ γνώμη καὶ ἡ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ τοῦ γράφοντος, κι ἄς χαμογελοῦν γι αὐτὴν ὅσο θέλουν οἱ ποικιλώνυμοι «ορθολογιστές», «πολιτικοὶ ἀναλυτές» καὶ θιασῶτες τῆς ἀντίχριστης (μαρξιστικῆς, «ἀναρχικῆς» καὶ «ἀντιεξουσιαστικῆς») κουλτούρας.
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Βαβυλὼν ἡ Μεγάλη» τοῦ Ἰωάννη Παλαιτσάκη, τῶν ἀκδόσεων «Ἀγαθὸς Λόγος», σελ. 240.
+++


ΣΧΟΛΙΟ  ΝΑΘΑΝΑΗΛ:   Πέραν τῶν καταγραφομένων στὸ ἄρθρο, ἐμεῖς οἱ Ἑλληνορθόδοξοι συμπονοῦμε τὶς δυστυχισμένες ὑπάρξεις ποὺ ὑφίστανται τὸ ξερρίζωμα ἀπὸ τὶς ἐστίες των, βοηθᾶμε παντοιοτρόπως καὶ προσευχόμαστε νὰ σταματήσῃ αὐτὴ ἡ τραγωδία· ἀπαιτοῦμε δὲ ἀπὸ τοὺς ἔχοντας τὴν δύναμη μεγάλους τῆς ὑφηλίου, νὰ ἐπέμβουν ἄμεσα, νὰ σταματήσουν τὶς πολεμικὲς συρράξεις, βοηθώντας συγχρόνως τὶς πατρίδες τῶν λαθρομεταναστῶν γιὰ νὰ σταθοῦν στὰ πόδια τους.
      Ὅλα ὅμως ἔχουν ἕνα ὄριο. Δὲν μπορεῖ  ἡ μικρὴ Ἑλλάς νὰ σώσῃ τὰ πολλὰ ἐκατομμύρια τῶν δυστυχισμένων ποὺ μπαίνουν ἀνεξέλεγκτα πλέον στὴν χώρα μας. Πέραν τούτου ὑπάρχει καὶ ὁ θανάσιμος κίνδυνοςτοῦ Ἰσλάμ. Ἡ ἐμπειρία μέχρι σήμερα ἔδειξε ὅτι, ὅπου πῆγαν μουσουλμάνοι, λειτούργησαν ἐν εἴδει καρκινώματος. Δὲν ἀπορροφούνται, δὲν ἀφομοιώνονται  ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς χριστιανικοὺς πληθυσμοὺς καὶ λίγο μετὰ τὴν ἐγκατάστασή τους ἀρχίζουν τὰ μεγάλα προβλήματα. Ἀπαιτοῦν τὰ πάντα νὰ γίνονται σύμφωνα μὲ τὰ πιστεύω τους, ἄν καὶ εἶναι φιλοξενούμενοι σὲ ξένες χῶρες. Τὸ Ἰσλάμ μισεῖ τὸν δυτικὸ τρόπο ζωῆς καὶ περιφρονεῖ κάθε τὶ τὸ μὴ συμβατὸ μὲ τὰ πιστεύω του. Παρ’ ὅλα αὐτὰ, παρατηροῦμε ὅτι οἱ μουσουλμάνοι καταφεύγουν γιὰ ζήσουν κυρίως σὲ μὴ μουσουλμανικὲς χῶρες, ἀποδεικνύοντας ἔτσι ὅτι κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς δὲν εἶναι εὐτυχισμένος στὴν πατρίδα του. Τὸ καταπληκτικώτερο δὲ εἶναι τὸ γεγονὸς, ὅτι ἀδελφὲς πρὸς αὐτοὺς χῶρες, πάμπλουτες, ὅπως ἡ Σ. Ἀραβία καὶ τὸ Κατάρ, νὰ μὴν δέχονται κανέναν ἀπὸ αὐτούς στὸ ἔδαφός τους. Ἁπεναντίας χρηματοδοτοῦν καὶ στηρίζουν παντοιοτρόπως αἰματηροὺς πολέμους στὶς πατρίδες τῶν ξερριζωμένων. Πλήρης παράνοια.
       Τὸ κακὸ ἐπωάζεται. Δυστυχῶς κάποια στιγμὴ θὰ διαρρήξει τὸ κέλυφος καὶ θὰ τὸ ξαναδοῦμε στὴν Ρώμη, στὸ Λονδῖνο καὶ σ' ἄλλες δυτικὲς μεγαλουπόλεις ποὺ ζοῦν "ἄπιστοι"... Νομίζετε ὅτι ἡ πατρίδα μας θὰ εἶναι ἀπ’ ἔξω ἀπὸ αὐτὸν τὸν θανάσιμο χορό;