Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

ΚΑΜΜΙΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΚΑΜΜΙΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ


            Μέ τόν ἐρχομό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στήν πόλη μας εἶναι ἀνάγκη  ὁ κάθε ἐνσυνείδητος ὀρθόδοξος χριστιανός νά γνωρίζει τά ἀκόλουθα:
            1. Οἱ τιμές πού θά ἀποδοθοῦν στό πρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου  δέν συνάδουν μέ τήν πίστη καί τά φρονήματά του καθόσον δέν εἶναι ὀρθόδοξα ἀλλά αἱρετικά.
            2.Εἶναι ὀπαδός τοῦ παναιρετικοῦ οἰκουμενισμοῦ, λατινόφρων καί φιλενωτικός  καί προωθεῖ τόν διαχριστιανικό καί διαθρησκειακό συγκρητισμό, ὑποβιβάζοντας καί ὑποτιμώντας τήν μοναδικότητα, ὡς πρός τήν σωτηρία, τῆς Ὀρθοδοξίας.
            3. Συμπροσεύχεται, συνιερουργεῖ καί συγχρωτίζεται μέ τήν πανσπερμία τῶν αἱρετικῶν (παπικούς, προτεστάντες, μονοφυσίτες καί μέ τόν ἴδιο τόν Πάπα) ἀναγνωρίζοντάς τους ὡς μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, καί τά μυστήρια τους (βάπτισμα, χρίσμα, ἱερωσύνη) ὡς ἔγκυρα.
            4.Πιστεύει στήν θεωρία τῶν «κλάδων», στήν θεωρία τῶν «Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν», στή θεωρία τῆς  λεγομένης  βαπτισματικῆς Θεολογίας, σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες  καί οἱ Ὀρθόδοξοι καί οἱ αἱρετικοί εἶναι ἀδελφοί ἐν Χριστῷ καί μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ (Αἱρετική Πατρ.  Ἐγκύκλιος 1920, Συμφωνίες Μπελαμέντ, Σαμπεζύ κλπ).
            5. Προωθεῖ τόν διάλογο μέ τό Ἰσλάμ, ὑπογράφει κοινές συμφωνίες μέ τούς ἀλλοθρήσκους γιά τήν κάθαρση τῶν διδακτικῶν βιβλίων ἀπό τίς ἀναφορές πού προκαλοῦν τή θρησκευτική συνείδηση τῶν ἄλλων λαῶν κι ἐθνῶν ὑποβιβάζοντας πάλι τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, χαρακτηρίζει τό κοράνιο ἱερό καί ἀποκαλεῖ τούς μουσουλμάνους « ἀδελφούς»  πού πιστεύουν στόν ἴδιο Θεό μέ μᾶς .

            6. Καταπατεῖ  καί ἀθετεῖ τούς Ἱερούς Κανόνες, τούς ἀποκαλεῖ «τείχη τοῦ αἴσχους»,  τούς δέ  Ἀποστολικούς Ἱερούς Κανόνες χαρακτηρίζει  ψευδεπίγραφους καί εἰσηγήθηκε  τήν κατάργηση καί ἀναθεώρησή τους, ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε κι ὁ Πάπας.
            7. Ἀφώρισε τόν ἀγωνιστή Θεολόγο κ. Νικ. Σωτηρόπουλο ἐπειδή ἤλεγξε τίς πλάνες  τοῦ αἱρετικοῦ συνεργάτου του (Στυλ. Χαλκιανάκη Αὐστραλίας) ἐνῶ αὐτόν ἔτσι  ἐδικαίωσε κι ἀμνήστευσε, παρ'ὅλες τίς βλασφημίες πού ἐξεστόμισε. 
            8. Ἀπεκάλεσε τούς Ἁγ. Πατέρες πλανεμένους, θύματα τοῦ διαβόλου κι ἐνόχους στήν κρίση τοῦ Θεοῦ ὡς ὑπευθύνους γιά τήν διάσπαση τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ἰσχυρίσθηκε ὅτι οἱ παπική «’Εκκλησία» εἶναι ταμειοῦχος τῆς Θείας Χάριτος καί ἔτσι ἀπαγορεύεται κάθε  ἐκατέρωθεν προσηλυτισμός (Φανάρι 30-11-1998).
            9.  Ἐνῶ ἀδιαφορεῖ πλήρως γιά τήν ἀλήθεια καί μοναδικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας δείχνει ἀπεριόριστο ἐνδιαφέρον καί θρησκευτική εὐλάβεια γιά τήν Οἰκολογική Κίνηση , τήν Προστασία τοῦ Περιβάλλοντος καί τήν εἰρηνική συμβίωση τῶν λαῶν, συμπροσευχόμενος μέ τήν πανσπερμία τῶν ἀλλοθρήσκων για τήν εἰρήνη τοῦ κόσμου (Νεπάλ, Βρυξέλλες, Ἀσσίζη)  καλύπτοντας πίσω ἀπό αὐτά τόν διαθρησκειακό συγκρητισμό πού προωθεῖ.
            10. Πρόσφατα σέ συλλείτουργο πού ἔγινε στό ναό τοῦ Ἁγ. Ἀπολιναρίου στή Ραβένα  Ἰταλίας (συλλειτούργησε μαζί του κι ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.κ. Ἰγνάτιος) παρουσίᾳ ἑτεροδόξων καί ἀλλοθρήσκων (Παπικῶν, Ἀγγλικανῶν, Μουσουλμάνων κλπ.) ἐτόλμησε νά μεταδώσει  χωρίς φόβο Θεοῦ τά Ἄχραντα Μυστήρια σέ ὅλους τούς παπικούς  πού προσήρχοντο, κατασκανδαλίζοντας  τούς πιστούς καί καταπατώντας τό Εὐαγγέλιο καί τήν Ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.
            11.Ἐπειδή ὅλες αὐτές οἱ παραπάνω ἐνέργειες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἶναι ἀντίθετες μέ τίς παρακαταθῆκες τῶν Ἁγ. Πατέρων, ἀποδοκιμάζουμε ὅλες τίς θεατρικές τελετές καί τιμές πού θά τοῦ ἀποδοθοῦν ἀκολουθώντας τίς προτροπές καί παραινέσεις τῶν Ἁγίων  οἱ ὁποῖοι διά στόματος τοῦ Ἁγ. Μάρκου μᾶς λέγουν:
« Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι πᾶσαι αἱ Σύνοδοι, πᾶσαι αἱ θεῖαι γραφαί, φεύγειν τούς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καί τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι.»

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ   «ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ»