Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ἀρ. Πρωτ. 20160411-01
Ἀθήνα, 11 Ἀπριλίου 2016

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» παρακολουθεῖ μὲ πολλὴ προσοχὴ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις, ποὺ διαδραματίζονται στὴν Πατρίδα μας καὶ ἀπειλοῦν ἄμεσα τὴν ταυτότητά της ὡς Ὀρθόδοξο Κράτος, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐθνικὴ Κυριαρχία ἐπὶ τῶν ἐδαφῶν της.
Ἡ ἀπαράδεκτη ἐνέργεια τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας νὰ προσκαλέσει ἐγγράφως τὸν πάπα τῆς Ρώμης Φραγκίσκο στὴν Ἑλλάδα, προκειμένου νὰ “παρηγορήσει” τοὺς πρόσφυγες καὶ νὰ τραβήξει τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος, ἀποδεικνύει περίτρανα πῶς οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες(;) πολιτικοὶ ἔχουν παντελῆ ἄγνοια τῆς Ἱστορίας.
Πολὺ περίεργη καὶ πρόξενος πολλῶν σκέψεων εἶναι, ἐπίσης, ἡ ἔνοχη σιωπὴ τῶν Ἱεραρχῶν καὶ τῶν πολιτικῶν στὸ πολὺ σημαντικὸ θέμα, ποὺ ἀνέδειξε ἡ ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος» τῆς 8ης Ἀπριλίου 2016 (Ἄρ. φύλλου 2112) καὶ ἀφορᾶ στὴν ἀντορθόδοξο καὶ ἀνθελληνικὴ κίνηση τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ποὺ ζήτησε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τὴν ἐπανυπαγωγὴ τῶν “Νέων Χωρῶν” στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως!

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ διαίρεση τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι μόνο Ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα, ἀλλὰ καθαρὰ πολιτικό. Δὲν ὑπάρχουν “νέες χῶρες” ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ δὲν γίνεται καμία συζήτηση γιὰ αὐτονόμηση οὔτε τῆς Μακεδονίας, οὔτε τῆς Ἠπείρου, οὔτε τῆς Θράκης, οὔτε τῆς Κρήτης, οὔτε τῶν Ἑπτανήσων, οὔτε τῆς Δωδεκανήσου καί, φυσικά, οὔτε τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Οἱ περιοχὲς αὐτὲς δὲν ἀνήκουν ἁπλᾶ στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ εἶναι ἡ Ἑλλάδα καὶ δὲν τίθεται κανένα ζήτημα ἀμφισβήτησης ἐπ’ αὐτοῦ. Ἀντίθετα, πρέπει νὰ ξεκινήσει ἄμεσα ἕνα νέο ζήτημα ἐπανένωσης τῆς Κύπρου, ποὺ κακῶς αὐτονομήθηκε μετὰ ἀπὸ μία σειρὰ ἀπὸ λανθασμένες(;) πολιτικὲς ἀλλὰ καὶ Ἐκκλησιαστικὲς ἐπιλογές.
Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι ὁ μόνος φρουρὸς καὶ τὸ τελευταῖο προπύργιο σὲ ἕνα ἀκόμα μεῖζον ἐθνικὸ ζήτημα, ποὺ τὸ πολιτικὸ σύστημα καὶ οἱ ὑπηρέτες τοῦ (βλ. μέσα ἐνημερώσεως) φροντίζουν νὰ ἀποσιωπήσουν καὶ νὰ ἀποκρύψουν.
Ἡ σημερινὴ συγκυρία τῆς ἀθεϊστικῆς Ἑλληνικῆς(;) κυβερνήσεως, τοῦ φιλοδυτικοῦ πολιτικοῦ συστήματος καὶ τῆς ἀντορθοδόξου καὶ ἀνθελληνικῆς οἰκουμενιστικῆς τάσης τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, καθιστοῦν τὸ ἔργο τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀκόμα πιὸ δύσκολο, ὡστόσο δὲν θὰ ὑποστείλουμε σὲ καμία περίπτωση τὴν σημαῖα τῆς ἀντιστάσεως στὴν παγκόσμια διαφθορὰ καὶ δὲν θὰ πάψουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε ὥστε πάντοτε ἡ ἀλήθεια νὰ ἀκούγεται ἀκόμα κι ἂν ἡ φωνή μας εἶναι μοναδικὴ ἀνάμεσα σὲ χιλιάδες, ποὺ λένε ψέμματα.


Ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Τύπου
Πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»