Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Μνημείο προσβολής, μίσους, ντροπής και εκκλησιαστικού ξεπεσμού η αναφορά του μοιχεπιβάτου Ιγνατίου Λάππα για την κηδεία του Θεολόγου Λαρίσης.


Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Ιγνατίου Λάππα Λαρίσης, του μοχθηρού Σαλαμίνιου που αιματοκύλησε τους Αγωνιζομένους Χριστιανούς της Λαρίσης και δια της βίας αναρριχήθηκε στο θρόνο του Αγίου Αχιλλείου.

O Μητροπολίτης Λαρίσης-Τυρνάβου Ἰγνάτιος
Ἀριθμ πρωτ. 308   ἐν Λαρίση τῆ 12-8-1996

Θέμα: Περὶ τῆς κηδείας τοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Θεολόγου Πασχαλίδη
 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΟΝ ΟΛΕΤΗΡΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

φωτογρφίες:  ΙΓΝΑΤΙΟΥ(ΛΑΠΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΩΝΑΤΟΥ  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΙΚΑ
Πρὸς τὴν Α.Μ. τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Σεραφεὶμ εἰς Ἀθήνας.
Μακαριότατε πάτερ καὶ Δέσποτα.
Ἀσπαζόμενος πρῶτον ἐν ἀγάπη καὶ εὐλαβεία πολλὴ τὰς τιμίας Ὑμῶν χείρας προάγομαι ἴνα γνωρίσω Ὑμὶν καὶ τὴ περὶ ὑμᾶς Ἱερὰ Συνόδω τὰ περὶ τῆς κηδείας τοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Θεολόγου Πασχαλίδη. Ὁ Μητροπολίτης κυρὸς Θεολόγος ἐξεδήμησεν πρὸς Κύριον τὴν Τετάρτην 31 Ἰουλίου τρέχοντος ἔτους καὶ περὶ ὥραν 23.20. Τὰς πρωινᾶς ὥρας τῆς 1ης  Αὐγούστου διεκομίσθη ἡ σορὸς τοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου Λάρισας ὅπου ἐξετέθη εἰς λαικὸν προσκύνημα ἕως τοῦ Σαββάτου 3 Αὐγούστου. Κατὰ τὸν χρόνον κατὰ τὸν ὁποῖον εὐρίσκετο εἰς προσκύνησιν εἰς τὸν Ι. Ν. τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου ἔνιοι τῶν ὀνομαζομένων «Ἀγωνιζόμενοι Χριστιανοὶ» προέβαινον εἰς δηλώσεις εἰς τὰ τοπικὰ τηλεοπτικὰ μέσα χαρακτηριζομένας ἀπὸ ἀντιεκκλησιαστικὸν πνεῦμα τελείως ἀπᾶδον εἰς χριστιανούς. Προσεπάθουν νὰ ἐκθειάσουν τὸν ἐν ἐπιτιμίω θανόντα ἐπίσκοπον ὀνομάζοντες αὐτὸν ἅγιον καὶ ἀποδοκιμάζοντες τοὺς πολιτικοὺς ἄρχοντας τῆς πόλεως ὅταν οὗτοι προσήρχοντο εἰς προσκύνησιν τοῦ θανόντος. Ἀπὸ τῆς Παρασκευῆς 2 Αὐγούστου ἤρχησαν νὰ καταφθάνουν εἰς Λάρισαν Ἀρχιερεῖς, Ἀρχιμανδρίται, Ἡγούμενοι, Μοναχοί, Μοναχαί, Ἱερεῖς καὶ πιστοὶ ἐξ ὅλης της Ἑλλάδος. Εἰσερχόμενοι οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν εἰς τὸν Ι. Ναὸν προέβαινον εἰς δηλώσεις ἐναντίον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἐμοῦ. Εἰς τὰς ἱερᾶς ἀκολουθίας ποὺ ἐτέλουν Ἱερεῖς τῆς Ι.Μ Λάρισας καὶ Τυρνάβου ὡς καὶ φιλοξενούμενοι ἐξ ἄλλων Ἱερῶν Μητροπόλεων ἐμνημόνευον ὀνόματα διαφόρων Ἀρχιερέων πλὴν τοῦ ὀνόματός μου.
Προκειμένου νὰ παραστοῦν εἰς τὴν κηδείαν, μου ἐτηλεφώνησαν μόνον οἱ Σέβ. Μητροπολίται Λαγγαδὰ κ. Σπυρίδων, Καρυστίας καὶ Σκύρου κ. Σεραφεὶμ καὶ Σταγὼν καὶ Μετεώρων κ. Σεραφεὶμ ἐνῶ παρέστησαν ἄνευ ἀδείας μου οἱ Σέβ. Μητροπολίται Σιδηροκάστρου κ. Ἰωάννης ὅστις καὶ προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας, Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου κ. Ἀπόστολος, Δρυινουπόλεως Πωγωνιανὴς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, οἱ βοηθοὶ Ἐπίσκοποι Εὐρίπου κ. Βασίλειος καὶ Ἀχελώου κ. Εὐθύμιος ὡς καὶ οἱ ἐν ἀκοινωνησία τελοῦντες Μητροπολίται Νικόδημος Γκατζιρούλης καὶ Κωνσταντῖνος Σακελλαρόπουλος. Οἱ ἐν ἀκοινωνησία τελοῦντες δύο οὗτοι Ἀρχιερεῖς ἐν τῆ ἱερὰ ἀκολουθία κατέλαβον τὴν σύμφωνον μὲ τὰ πρεσβεία  τῆς Ἀρχιερωσύνης αὐτῶν θέσιν. Ὀφείλει νὰ σημειωθῆ ὅτι τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν ἐτέλεσαν ἅπαντες οἱ ὡς ἄνω πλὴν τῶν Σέβ. Μητροπολιτῶν
Λαγγαδὰ κ. Σπυρίδωνος, Σταγὼν καὶ Μετεώρων κ. Σεραφεὶμ καὶ τοῦ Ἐπισκόπου Ἀχελώου κ. Εὐθυμίου. Μετὰ τῶν ὡς ἄνω Ἱεραρχῶν οἵτινες ἀκοινώνητοι καὶ κανονικοὶ ὁμοὺ μετ’ ἀδείας μου ἢ ἄνευ αὐτῆς ἐτέλεσαν τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν συνιερούργησαν καὶ πολλοὶ Ἡγούμενοι, Ἀρχιμανδρίται καὶ ἱερεῖς καὶ ἐν οἶς ὁ Ἱεροκῆρυξ τῆς καθ’ ἠμᾶς Ι.Μ. Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Μανδελίδης, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κομνηνείου Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος καὶ ἅπαντες οἱ θεολογικοὶ θεωρούμενοι ἱερεῖς τῆς καθ’ἠμᾶς Ι. Μ. τοὺς περὶ 18 τὸν ἀριθμόν. Ἐκ τῶν λοιπῶν κληρικῶν διεφημίσθη ἡ παρουσία τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὅρους κ. Ἀλεξίου καὶ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπω Ἀρχιμ. Μαξίμου. Ἐπειδὴ δὲν παρέστην εἰς τὴν κηδείαν δὲν δύναμαι νὰ ἀναφέρω διεξοδικῶς τὰ ὀνόματα τῶν παραστάντων εἰ μὴ μόνον τοῦ Ἱεροκήρυκος τῆς Ι.Μ. Νέας Σμύρνης Ἀρχιμ. Συμεὼν Κοῦτσα λαβόντος μέρος εἰς τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν καὶ τοῦ Ἱεροκήρυκος τῆς Ι.Μ Νικαίας Ἀρχιμ. Δανιὴλ Ἀεράκη μὴ λαβόντος μὲν μέρος εἰς τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν ὁμιλήσαντος ὅμως μετὰ δριμυτάτου ὕφους. Ἐκ τῆς ἐπισυναπτομένης τῷ παρόντι μαγνητοσκοπημένης ταινίας δύνασθε νὰ ἀναγνωρίσετε καὶ τοὺς λοιποὺς λαβόντας μέρος κληρικούς.
Κατὰ τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν ὠμίλησεν ὁ Σέβ.Μητρολπολίτης Πολυανὴς καὶ Κιλκισίου κ. Ἀπόστολος, ὁ Μητρολπολίτης Νικόδημος Γκατζιρούλης,ὁ Ἀρχιμ. Δανιὴλ Ἀεράκης, ὁ Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Μανδελίδης, ὁ Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος,ὁ ἀδελφός του μεταστάντος κ.Ἰάκωβος Πασχαλίδης, ὁ δικηγόρος κ. Δημήτριος Παπουτσιδάκης, ὁ δικηγόρος κ. Φερραῖος Νάννης, ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Νικ. Κατσαρός, ὁ Θεολόγος κ. Β.Στεριούλης, ὁ κ. Ρίζος Κομήτσας καὶ ὁ δριμύτερος πάντων Θεολόγος κ. Γ. Παπαζέτης. Αὐτὰ τὰ ὁποία πρέπει νὰ σημειωθοῦν ὅσον ἀφορᾶ τὰς ὁμιλίας εἶναι ὅτι καθυβρίζετο ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διὰ σκαιῶν καὶ ἀχαρακτηρίστων ὕβρεων διεσύρετο τὸ ὄνομα τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ ὄνομα μου και εἰς κάθε ὕβριν τὸ πενθοῦν ἐκκλησίασμα ἐπεδοκίμαζεν δι’ ἐπιφωνημάτων τὰ λεγόμενα. Ὁ διάκονος Νικηφόρος Κοντογιάννης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Στομίου ἀνέγνωσεν τὴν πνευματικὴν ὡς τὴν ἐχαρακτήριζον διαθήκην τοῦ τεθνεῶτος, λόγους δηλαδὴ τοὺς ὁποίους ἐν τῇ ἐπιθανατίω κλίνη εἶπεν ὁ κοιμηθεῖς ἱεράρχης ἐν οἶς καὶ φράσεις ὡς «συγχωρῶ τοὺς πάντας, συγχωρῶ καὶ τὸν Σεραφείμ», ἐνῶ ὁ θεολόγος κ. Παπαζέτης εἰς τὴν ὁμιλίαν του προσέβαλεν οὐσιαστικὰ τὴν πνευματικὴν διαθήκην εἰπῶν ὅτι θὰ κυνηγοῦμε τὸν ἀντικανονικὸ καὶ μοιχεπιβάτη κ. Λάπππα διότι αὐτὴ ἦτο ἡ ἐπιθυμία τοῦ μεταστάντος τὴν ὁποίαν ὡς διετείνετο τοῦ εἶχεν ἐμπιστευθεῖ κὰτ’ ἰδίαν ο μεταστᾶς. Πολλοὶ ἐκ τῶν ὁμιλησάντων ἐν οἶς καὶ οἱ Ἀρχιμανδρίται τῆς Ι.Μ. Λαρίσης κ.κ. Ἰγνάτιος Μανδελίδης καὶ Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος ηὐχήθησαν νὰ δώση ὁ Θεὸς νὰ ἐκλεγῆ εἰς τὴν Ι.Μ. Λαρίσης Μητροπολίτης ἰσάξιος του Θεολόγου.
Ἐκ τοῦ τοπικοῦ τύπου ἀποτυπώνομεν ἀκριβῶς ἀποσπάσματα ἐκ τῶν ὁμιλιῶν κατὰ τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν :
Ὁ Ἀρχιμ. κ. Ἰγνάτιος Μανδελίδης εἶπεν. «Εὔχομαι νὰ βρεθεῖ ἀντάξιος διάδοχος του μακαριστοῦ Θεολόγου γιὰ νὰ εἰρηνεύσει αὐτὸς ὁ τόπος ».
Ὁ Σέβ. κ. Νικόδημος Γκατζηρούλης εἶπεν. « Γεύτηκες τὸ ἄσβεστο μίσος τῶν κηρύκων τῆς ἀγάπης, τὸ αἱματοκύλισμα τῶν πνευματικῶν σου παιδιῶν τὶς συκοφαντίες. Ἀλλὰ ἐσὺ διατήρησες τὴν ἁγνότητα τῆς καρδιᾶς καὶ τὸ ἀφοπλιστικὸ χαμόγελο. Χαμογελοῦσες στὴ σκοτεινιὰ τοῦ διωγμοῦ. Τὸ χαμόγελο ἦταν ἡ δύναμη τῆς Ποιμαντικῆς σου, ἔγινες ὁ σημαιοφόρος τῆς ἀρχιερωσύνης. Στάθηκες χωρὶς ἰδιοτέλεια κοντὰ στὸ λαό. Ἡ σημερινὴ λαοθάλασσα εἶναι ἡ ἀναγνώριση τῶν ἀγώνων καὶ τῆς ποιμαντικῆς συνεισφορᾶς σου».
Ὁ κ. Παπαζέτης εἶπεν: « Οἱ ἀγωνιζόμενοι πιστοί της Λάρισας σὲ ἀγάπησαν ἄδολα καὶ χωρὶς τὴν παραμικρὴ σκοπιμότητα καὶ τὸν ὑπολογισμὸ τοῦ ὁποιουδήποτε κόστους. Σεβάστηκαν ἰπποτικὰ τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς θέσεις σου καὶ δὲν θέλησαν νὰ ἐπιβάλουν κάποιες ἄλλες θέσεις θολῶν παρασκηνίων. Χωρὶς νὰ πιπιλίζουν ποτὲ τὴν καραμέλα τῆς κόπωσής σου συμπαραστάθηκαν ἔμπρακτα σ’ ὅλους τους κατατρεγμοὺς καὶ τὶς ταπεινώσεις σου ποὺ χάλκευσαν ἀνάλγητα σὲ βάρος σου τὸ ἐκκλησιαστικὸ καὶ πολιτειακὸ κατεστημένο. Ἔμειναν κοντά σου ἄδολοι καὶ εἰλικρινεῖς φίλοι ὅταν καὶ αὐτοὶ οἱ λεγόμενοι εὐσεβεῖς ἀρχιερεῖς ἐκτὸς ἀπὸ δύο ἐξαιρέσεις σὲ ἐγκατέλειψαν καὶ σ’ ἄφησαν σὰν τὴν καλαμιὰ στὸν Θεσσαλικὸ κάμπο νὰ σὲ δέρνει ἡ θύελλα τῆς Σεραφειμικῆς βαρυχειμωνιᾶς. Οἱ ἀγωνιζόμενοι πιστοί της Λάρισας μὲ ἔντονο τὸ συναίσθημα τῆς λύπης σὲ κατευοδώνουν σήμερα σεπτὲ ποιμενάρχη μας πρὸς τὴν θριαμβεύουσα ἐκκλησία. Σήμερα φτωχαίνει ἡ πόλη τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου καὶ πλουτίζει ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ὁ ἀπόηχος ὅμως τῶν λόγων καὶ ὑποθηκῶν σου θὰ φτάνει δυνατὰ στὰ αὐτιὰ μᾶς ὅσα χρόνια κι ἂν περάσουν. Προπαντὸς θὰ ἠχεῖ καθαρὰ στὰ αὐτιὰ μᾶς τίμιε πατέρα ἡ ὑποθήκη σου πού μου ἐκμυστηρεύτηκες ὅτι ὁ ἐπίσκοπος κ. Ἰγνάτιος ἔκανε μεγάλο κακὸ στὴν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Δὲν πρέπει νὰ μείνει στὴν Λάρισα. Εἶναι ἐπικίνδυνος. Σεπτὲ ποιμενάρχη μας οἱ ἀγωνιζόμενοι Λαρισαῖοι Χριστιανοὶ πιστοὶ στὴ μνήμη σου δέν θὰ ἀποδεχθοῦμε ὡς ἐπίσκοπό της Λάρισας τὸν κ. Ἰγνάτιο. Σὲ δολοφόνησε πνευματικά, σὲ πότισε χολὴ καὶ ὄξος μὲ ὅλο τὸ ἱερατεῖο ποὺ τὸν πλαισιώνει. Ὡς ἄλλος Ἀρσάκειός σου ἅρπαξε τὸ θρόνο, παραβιάζοντας ἀσύστολά τους ἱεροὺς κανόνες. Ἔβαψε τὴν πόλη στὸ αἷμα. Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ φουσκωμένος ποταμὸς θὰ παρασύρει τὸ Σεραφειμικὸ αἶσχος ποὺ κρατάει νεκρὴ τὴν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Θὰ τὸν ἀποδοκιμάζουμε μὲ δημοκρατικὰ μέσα συνεχῶς καὶ παντοῦ. Ἀκόμη θὰ βροντοφωνάζουμε πρὸς ὅλους τους ἱεράρχες ποὺ προσυπόγραψαν τὸ ἀνυπόστατο κανονικὰ ἐπιτίμιο τῆς ἀκοινωνησίας τὸ λογοπαίγνιο ἐκεῖνο ποὺ ἔλεγαν στὸ ρήτορα Αἰσχύνη οἱ ἀντίπαλοί του « Οὐκ αἰσχύνει ὢ Αἰσχύνη ὁμιλῶν περὶ αἰσχύνης».
Ταῦτα γνωρίζων εὐλαβῶς ὑμὶν παρακαλῶ θερμῶς διὰ τὰ καθ’ Ὑμᾶς.

Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ
Εὐπειθέστος

Ὁ Λαρίσης καὶ Τυρνάβου Ἰγνάτιος

Συνημμένα: 1) Μαγνητοσκοπημένη ταινία τῆς κηδείας
                    2) Ἀποκόμματα τῶν ἐφημερίδων τῆς πόλεως τῶν ἑπομένων τῆς κηδείας ἡμερῶν.