Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Αν δεν γνωρίζετε τι είναι Οικουμενισμός και εκτροπή από τα Ορθόδοξα όρια του Δόγματος της πίστεώς μας, τότε δείτε το βίντεο με τον αστέρα της Σύρου τον προσκυνημένο στον Παπισμό δεσπότη Δωρόθεο, οργανέτο του Οικουμενισμού