Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΕΘΑ για ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ.

Οι συμβουλές του π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ.
ΜΠΗΚΑΜΕ, στην ΠΕΡΙΟΔΟ των ΔΙΩΓΜΩΝ.
Είμαστε προετοιμασμένοι;
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.
Η απάντηση μας. 4 ακόμη "επίμαχες" τοποθετήσεις."Ἔ, φεύγουμε κ᾿ ἐμεῖς ἀπὸ τὸ σχῆμα αὐτὸ τῆς Ἐκκλησίας
ποὺ ἀπελαμβάναμε ὡρισμένα προνόμια σὲ ὡρισμένας ἐποχὰς καὶ εἶχε μερικὴ ἐλευθερία. 
Φεύγουμε πλέον ἀπὸ τὸ σχῆμα αὐτὸ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ μπαίνομε στὸ σχῆμα τῶν κατακομβῶν.
Tότε πλέον, ὄχι μόνο τροπικῶς, ἀλλὰ καὶ τοπικῶς θὰ χωριστοῦμε. 
Καὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ διωχθῇ· καὶ οἱ ναοὶ θὰ κλείσουν, ὃν τρόπον ἔχουν κλείσει στὴν Ἀλβανία καὶ σὲ ἄλλα μέρη.

Διωγμός. Φαίνονται αὐτὰ ἀπίστευτα· ἀλλὰ ὅλες οἱ ἐνδείξεις
φανερώνουν, ὅτι ἐκεῖ βαίνομε. 

Λοιπόν, πρέπει κ᾿ ἐμεῖς νὰ προετοιμάσωμε τὸν ἑαυτό μας διὰ Ἐκκλησίαν κατακομβῶν.
Ἀλλὰ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα. Ἔχομε ἐμεῖς τὴν διάθεσιν αὐτήν; Τί λέτε; 
Μήπως συμβῇ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον εἶπε ὁ Χριστὸς στὸν Πέτρο· «Σίμων Σίμων, ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον» (ὁ σατανᾶς, λέει, ζητάει νὰ σᾶς κοσκινίσῃ)· «ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου» (Λουκ. 22,31). Ὁ Κύριος ἐγνώριζε τὴν ἀδυναμία τοῦ Πέτρου καὶ ὅτι, ναὶ μὲν εἶχε πόθο εἰλικρινῆ νὰ μείνῃ κοντὰ στὸ Χριστό, ἀλλὰ ἦταν τὸ πνεῦμα του ἀσθενές.
Ὁ Πέτρος ἀπήντησε· «Ἐγώ, Κύριε, μαζί σου θὰ εἶμαι». Κ᾿ ἐσεῖς τώρα εἶστε ἐδῶ πέρα, μαζί μου. Ἀλλὰ θὰ εἶστε πάντα;


Θὰ περάσετε κόσκινο. 
Δὲν θέλω νὰ σᾶς ἀπογοητεύσω. Ὡραῖα εἶστε τώρα ὅλες ἐδῶ. Δὲν σᾶς πειράζει κανείς, δὲν σᾶς καταδιώκει κανείς. Ἐλεύθερο κατηχητικὸ σχολεῖο ἔχετε, ἐλεύθερες συγκεντρώσεις κάνετε, ἐλεύθερα εἶνε ὅλα. Ζῆτε πάνω σ᾿ ἕνα ὄρος Θαβώρ. «Kαλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι» (Mατθ. 17,4). Ἔχετε τὴ συντροφιά σας, τὸ φαγητό σας, τὸν ὕπνο σας, τὰ κέντρο σας, τὰς εὐκολίας σας. Ὅλα αὐτὰ εἶνε καλὰ καὶ εὐχάριστα. Ἀλλὰ μετὰ ὁ Θεὸς θὰ μᾶς δώσῃ μιὰ κλωτσιά, ὅπως λέει καὶ ὁ Χότζνερ, καὶ θὰ μᾶς πετάξῃ ἀπὸ τὸ ὄρος Θαβώρ· θὰ μᾶς ῥίξῃ κάτω, στὴν σκληρὰν πεδιάδα, στὸ σχῆμα αὐτό.

Γεννᾶται λοιπὸν τὸ ἐρώτημα· ἐμεῖς εἴ­μεθα προετοιμασμένοι γιὰ ἕνα τέτοιο διωγμό; 
Ἔχομε ἐμεῖς τὸ θάρρος καὶ τὴν αὐταπάρνησιν τοῦ μάρτυρος ἐκείνου, ποὺ ἄκουε νὰ πλησιάζῃ τὸ μούγκρισμα τῶν λεόντων καὶ ἔλεγε· «Nά, ἀκούεται ἡ σάλπιγξ, ἀκούεται ἡ σάλπιγγα ποὺ μὲ καλεῖ»; 
Ἔχομε ἐμεῖς τέτοια αὐταπάρνησι καὶ θυσία; Ἐμεῖς οἱ ὑλικοί, οἱ γήινοι ἄνθρωποι, μποροῦμε νὰ φτάσουμε σ᾿ αὐτὸ τὸ σημεῖο, ποὺ ἔφτασαν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἥρωες; Ἔχουμε τὴν αὐταπάρνησιν αὐτὴ τῆς Μαριάμ, μιᾶς ταπεινῆς ὑπηρετρίας, ἡ ὁποία κατώρθωσε νὰ κερδίσῃ τὴν Φαβιόλα;"
Aπο το βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», ἐκδοση Γ ἐπηυξημένη, 2015, σελ. 27Ἄς σταματήσουμε τὶς βολές ἑναντίον ἀδελφῶν ποὺ διώκονται γιὰ τὴν διακοπὴ τῆς μνημονεύσεως τῶν οἰκουμενιστῶν ἐπισκόπων τους. 
Νὰ μὴν δίνουμε χαρὰ στοὺς ἐχθροὺς τῆς Πίστεως μὲ τὴν φαγωμάρα μας.

Ἄς προσέξουμε τὶς συμβουλὲς τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Μπαίνουμε σὲ περίοδο διωγμῶν, σὲ λίγο θὰ ἀκουστοῦν οἱ σάλπιγγες τοῦ μαρτυρίου, εἴμεθα προετοιμασμένοι; 
Ἄς σταματήσουμε τὶς βολές ἑναντίον ἀδελφῶν ποὺ διώκονται γιὰ τὴν διακοπὴ τῆς μνημονεύσεως τῶν οἰκουμενιστῶν ἐπισκόπων τους. 
Νὰ μὴν δίνουμε χαρὰ στοὺς ἐχθροὺς τῆς Πίστεως μὲ τὴν φαγωμάρα μας. 

Ἀφοῦ ἔγινε κάποια συμφωνία πρό τῆς συνάξεως ἔπρεπε νὰ διατηρηθῆ. 
Οἱ φανατισμοί δὲν κάνουν καλό στὸν ἀγῶνα καὶ διχάζουν τοὺς πιστούς.
Μὲ προσευχὴ καὶ ταπείνωση νὰ ἀγωνιστοῦμε, γιατί θὰ μᾶς ἀποδοκιμάση καὶ ἐμᾶς ὁ Θεός καὶ θὰ τὸν ἀρνηθοῦμε τὴν ὥρα τοῦ μαρτυρίου.

Καὶ μιὰ συμβουλή στὸ ἀγαπητό ἀγωνιστικὸ ἰστολόγιο: opaidagogos.blogspot.gr : 
ποὺ ἀγωνιζόμεθα γιὰ τὰ ἴδια ἰδανικά.
Οἱ δύο ναοὶ ποὺ ἀναφέρει ὁ ἀγαπητός δάσκαλος, γιὰ νὰ ἐκκλησιάζονται οἱ ἀποτειχισμένοι ἀπό τὴν αἴρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ καλύψουν τὶς ἀνάγκες τῶν πιστῶν τῆς Θεσσαλονίκης,
ποὺ δὲν θέλουν νὰ ἐκκλησιάζονται ἐκεῖ ποὺ λειτουργοῦν οικουμενισταὶ και δειλοί ἐπίσκοποι, οὔτε καὶ ἐκεῖ ποὺ βρίσκονται φιλοπατριαρχικοί παπάδες, ποὺ δέχονται τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης ὡς Ορθόδοξη καὶ δὲν τοὺς καίγεται καρφί γιὰ τὴν προδοσία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως!!!
Ὁ ἕνας ναὸς ποὺ ἀναφέρει εἶναι μὲ τὸ παλαιό ἡμερολόγιο, φυσικὰ δὲν τὸν καταδικάζουμε, καὶ ὁ ἄλλος εἶναι πολὺ μικρός καὶ ιδιωτικός καὶ ἐλάχιστα ἄτομα χωράει.

Ἀγαπητὲ παιδαγωγέ, 
ἔχεις ζῆλο, ἀγαπᾶς τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πατρίδα, ἀλλὰ πρόσεχε.
Σοῦ κάνω μιὰ ἁπλὴ ἐρώτηση: Ὁ πιστός λαός τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ θὰ ἐκκλησιαστῆ τὴν Μεγάλη ἑβδομάδα; Ποῦ θὰ κοινωνήσῃ; Πουθενά; 
Τὴν Μεγάλη Πέμπτη, τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ καὶ τὴν Ἀνάσταση, θὰ τὴν περάση μέσα στὸ σπίτι του καὶ θὰ ἑορτάση μόνο γαστρονομικά; 
Ἤ θὰ ἀνοίξη τὸ 4Ε, γιὰ νὰ ἀκούση ἀναμετάδωση ἴσως καὶ ἀπὸ τὰ οἰκουμενιστικὰ πατριαρχεῖα ποὺ συμπροσεύχονται μὲ τὸν Πάπα; 

Γι᾽ αὐτὸ οἱ πατέρες ζήτησαν νὰ ἐφαρμοστῆ ἡ οἰκονομία καὶ συμφώνησαν μ᾽ αὐτὸ στὴν ἀρχὴ καὶ οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες. Ὁ π. Θεόδωρος εἶναι ποιό ἰδικός στὰ θέματα τῆς πατρολογίας ἀπ᾽ ἐμᾶς. Δὲν θὰ ἔμπαινε σ᾽᾽αὐτὴν τὴν περιπέτεια τῶν διωγμῶν, ἀν δὲν ἀγαποῦσε τὴν Ἐκκλησία. Ὑπάρχουν ἀκόμα εὐλαβεῖς παπάδες ποὺ ἴσως δὲν ἔκοψαν ἀκόμα τὸ μνημόσυνο τῶν ψευτοδεσποτάδων τους, ποὺ «πῆραν μίτρα καὶ πατερίτσα κάνοντας τοῦμπα στὴν μασονική στοά», ὅπως λέει ὁ σεβάσμιος Γέροντας ἐπίσκοπος π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ἀλλὰ κλαίει ἡ ψυχή τους γιὰ τὴν προδοσία τῆς πίστεως. Ἀπὸ ἀνάγκη, καὶ κατ᾽ οικονομία θὰ μποροῦσαν οἱ πιστοί ποὺ δὲν ἔχουν ποὺ νὰ ἐκκλησιαστοῦν, νὰ πᾶνε προσωρινὰ ἐκεῖ.

Στὸν μικρὸ ἰδιωτικὸ ναό ποὺ λές, ὅπου λειτουργεῖ ὁ εὐλαβεῖς κληρικός π. Εὐθύμιος Τρικαμινᾶς μιὰ φορὰ τὸν μῆνα, δὲν θὰ ἔχη ἀκολουθίες τὴν Μεγάλη Ἐβδομάδα καὶ τὸ Πάσχα. Σὲ παλαιοημερολογίτικους ναούς θὰ πᾶνε; Ξέρουν οἱ πιστοί τὶς Θεσσαλονίκης, πού ὑπάρχουν ὀρθόδοξοι κληρικοί, μὲ κανονικὴ χειροτονία; Αὐτὸν ποὺ λές στὸ Τρίλοφο ἔχει κανονικὴ χειροτονία, ὅμως δὲν ἐπαρκεῖ καὶ στὴν περίοδο τῆς κρίσεως, ἴσως κάποιοι δὲν θὰ ἔχουν χρήματα γιὰ νὰ μετακινηθοῦν. Μή τὰ βλέπουμε ὅλα τόσο εὔκολα.

Κάποιος ἀδελφός εἶπε: Γιατί δὲν περιμέναν νὰ γίνη ἡ ἡμερίδα τοῦ Ωραιόκαστρο μετὰ τὸ Πάσχα. Μὰ ἀπλούστατα, δὲν τηρήθηκε ἡ συμφωνία γιὰ τὸ θέμα τῆς οἰκονομίας.
Πράγματα ποὺ διορθώνονται νὰ μὴν τὰ τραβοῦμε στὰ ἄκρα.

Θὰ πᾶμε πάλι στὶς κατακόμβες ἔλεγε σ᾽ ἄλλη του ὁμιλία ὁ σεβάσμιος Γέροντας π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης καὶ δὲν θὰ μποροῦμε νὰ ἐκκλησιαστοῦμε σὲ μεγαλοπρεπεῖς ναούς, γιατί θὰ τοὺς κατέχουν οἱ αἰρετκοί. 
Ἀς ἑτοιμαστοῦν οἱ σεβάσμιοι ἱερεῖς ποὺ ἔκοψαν τὸ μνημόσυνο τῶν αἰρετκῶν τους ἐπισκόπων νὰ δημιουργήσουν τέτοιους ναούς κατακόμβες γιὰ νὰ καλύψουν ὅπου μποροῦν τὶς ἀνάγκες τῶν πιστῶν καὶ νὰ μὴ χρειάζεται ἐκεῖ ἡ οἰκονομία.Η απάντηση μας:


Μας ρωτάτε :
που θα εκκλησιαστούν οι πιστοί της Θεσσαλονίκης την Μεγάλη Εβδομάδα;


Σας απαντούμε : 
όπου εκκλησιαζόταν δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι, όταν οι Ουνίτες τους έπαιρναν -μετά την κατάρρευση της Ρωσίας αλλά και πρόσφατα στην Ουκρανία- τις εκκλησίες τους. 
Θυμόμαστε χαρακτηριστική φωτογραφία Ρώσων Ορθοδόξων πιστών, μέσα στους πάγους και τα χιόνια να τελούν την Θεία Λειτουργία, έξω από τον ναό τους, που είχε πέσει σε χέρια Ουνιτών (Ουνία = ο δούρειος ίππος του Βατικανού στην ανατολική Ευρώπη).

Αν οι Ρώσοι Ορθόδοξοι αντέχουν να παρακολουθούν την Θεία Λειτουργία μέσα στην παγωνιά, δεν μπορούν να Ορθόδοξοι της Θεσσαλονίκης να καθίσουν 2 ώρες έξω; υπαίθρια;  
Να λειτουργεί εντός του μικρού ναού/παρεκκλησίου ο ιερέας και να βρίσκονται απέξω οι πιστοί;
Μα τι περιμένουν οι πατέρες που διέκοψαν την μνημόνευση; Να τους παραχωρήσει ναό ο Άνθιμος; ή ο Βαρθολομαίος; 

Ορθόδοξοι των Σκοπίων, που δεν αναγνωρίζουν την σχισματική εκκλησία,
λειτουργούνται μέσα σε παγωμένο διαμέρισμα. 
Οι Χιλανδαρινοί αγιορείτες πατέρες εκδιώχθηκαν από το μοναστήρι τους. Απειλήθηκαν ότι θα τους κατάσχουν τα διαβατήρια και θα τους απελάσουν και αναγκάστηκαν να φύγουν. Αναγκάστηκαν να αφήσουν το μοναστήρι τους, για να μην μολύνονται από τον Οικουμενισμό.

Το πρόβλημα είναι αν θα κάθονται οι πιστοί σε αναπαυτικές πολυθρόνες ή αν θα έχουν κλιματισμό οι εκκλησίες το καλοκαίρι;;
Θα προασπιστούμε την πίστη μας ή όχι; Έχουμε διάθεση για θυσία, ναι ή όχι;Θυμόμαστε με πόσες θυσίες λιγοστοί πιστοί μετέτρεψαν τελικά (γύρω στο 2000), τον Άγιο Γεώργιο Ροτόντας, από μουσείο-μνημείο της αρχαιολογίας, ξανά σε ορθόδοξο ναό:
Κάθε Κυριακή, μαζευόταν ΕΞΩ από προαύλιο του ναού, ακόμη και όταν έκανε απίστευτη παγωνιά και τελούσαν Θεία Λειτουργία στο πεζοδρόμιο. .
Ναι καλά διαβάσατε: ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ. 
Τελικά ο Θεός ευλόγησε και επιστράφηκε ο ναός (τώρα, 1 φορά τον μήνα τελείται Θεία Λειτουργία).Αν δεν είμαστε άξιοι να υπερασπιστούμε την Ορθόδοξη πίστη μας και την πατρίδα μας, δεν αξίζουμε να ζούμε ως ελεύθεροι Έλληνες και ορθόδοξοι χριστιανοί.Αντί λοιπόν οι ιερωμένοι, να κλαίγονται ότι "κατ οικονομίαν" προτρέπουν τα πνευματικά τους παιδιά (αλλά και οι ίδιοι) να πηγαίνουν "να λειτουργούνται" σε όσους μνημονεύουν τους αιρετικούς  να ξεκινήσουν να λειτουργούν ΑΜΕΣΑ. 
Για να μην εγκαταλείψουν αυτό το Πάσχα τα πνευματικά τους παιδιά. 


Εν ανάγκη ας βρουν παρεκκλήσια στο δρόμο, ίσα ίσα να χωράνε τον ιερέα που λειτουργεί και ας τελούν εκεί, έξω, στο πεζοδρόμιο, την Θεία Λειτουργία και τις ακολουθίες.
Ας λειτουργήσουν σε αίθουσες, όπως έκανε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. 
(παραθέτουμε απόσπασμα που διαβάσαμε εδώ: "Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, πάτερ, εἶχε ναό, ὅταν πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη; Ἢ μηπως χρησιμοποίησε γιὰ ναὸ μιὰ ἀποθήκη; Ἐσεῖς εἴχατε δηλώσει ὅτι σᾶς προσφέρουν ἕτοιμα χῶρο, ἀλλὰ κι ἂν δὲν σᾶς πρόσφεραν, ἕνα ἁπλὸ σπίτι δὲν μπορούσατε νὰ τὸ μετατρέψετε σὲ ναό;" )
Εν ανάγκη ας αγοράσουν ένα προκάτ παρεκκλήσιο και ας το βάλουν σε ένα χωράφι. Με τόσες χιλιάδες πνευματικά παιδιά -όπως καυχώνται- και δεν μπορούν να βρουν μια λύση;

Αλλά αν τόσα χρόνια καλλιεργείς φρόνημα πιστού: "κότας", πως να περιμένεις από αυτόν μετά να αντιδράσει; Οι αντιδράσεις των πιστών, εσκεμμένα(;), δεκαετίες τώρα, περιορίζονται σε κυριλέ αίθουσες, σε ανάγνωση άρθρων  και σε αρθρογραφία. 
Ας έκαναν κατάληψη στο μητροπολιτικό μέγαρο. Ας έκαναν κατάληψη σε έναν ναό να χτυπήσουν  πένθιμα τις καμπάνες. Ας έβγαιναν στον δρόμο να κάνουν πορείες, να μοιράσουν ενημερωτικά έντυπα, να μάθει τα νέα όλη η πόλη. Να πιεστεί ο δεσπότης να άρει τα επιτίμια (επιτίμια που επιβλήθηκαν χωρίς καν να απολογηθούν).


Οι οικουμενιστές επιβάλλονται με αυταρχισμό, και οι διακόψαντες την μνημόνευση 3 ιερωμένοι ετοιμάζουν την "δική τους εκδήλωση", μνημονευόντων και μη μνημονευόντων ΜΑΖΙ! Για να (απο)δείξουν λέει ότι έχουν "επικοινωνία"! Ε ας καλέσουν και τον Άνθιμο και τον Βαρθολομαίο τότε. 

Από τη μια θα κάνουν εκδήλωση ενάντια στον Οικουμενισμό παριστάνοντας τους διακόψαντες την μνημόνευση, και από την άλλη θα πηγαίνουν "να λειτουργούνται" στους οικουμενιστές.
Ε λοιπόν, συνεχίσετε να πηγαίνετε στους ναούς όπου μνημονεύουν τους δεσποτάδες σας :
αρχαιοελληνίδα "ιέρεια" μέσα στο ιερό, δίπλα στον μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο (διάδοχος του Ανθίμου Θεσσαλονίκης) στην Αλεξανδρούπολη

Ο Πατριάρχης Αντιοχείας εν ώρα Θείας Λειτουργίας με ιεροκήρυκα Μουσουλμάνο Μουφτή)
ο γνωστός μητροπολίτης Λαγκαδά ...  Γράψαμε, ξαναγράψαμε για τα "κατορθώματα του", δεν συγκινείτε, ΔΕΚΑΔΕΣ οι φωτογραφίσεις του σε κάθε εσπερινό, ακολουθία κλπ
κι ο μητροπολίτης Σύρου. Σε κάθε μεγάλη εορτή προσκαλεί τους αιρετικούς στην Θείας Λειτουργία
Περιφορά στην Ζάκυνθο: μαζί κι ο αιρετικός
Πάσχα στην μητρόπολη Αθηνών.
Πάτε να "λειτουργηθείτε" μαζί με τους αιρετικούς λοιπόν.
Δράμα, της Αγ.Βαρβάρας, Δεκέμβριος 2016. Αιρετικοί στην Θεία Λειτουργία και  στην λιτανεία, δίπλα στον μητροπολίτη Νεαπόλεως κ Σταυρουπόλεως Βαρνάβα

Οι τρεις πιο γνωστοί και ευλαβείς κληρικοί της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με τόσες χιλιάδες πνευματικά παιδιά, δεν μπορούν να βρούν έστω ΕΝΑΝ ναό ή χώρο, να λειτουργούν και οι 3 μαζί;
(2 ναούς μικρούς, που υπάρχουν ήδη διαθέσιμοι στη Θεσσαλονίκη, υποδείξαμε ήδη, εδώ)

Μα, δεν ανακοινώνουν καν ότι αυτό γίνεται προσωρινά: Ότι μόλις βρούμε ναό θα σταματήσουν να πηγαίνουν εκεί όπου μνημονεύουν. 
Περιμένουν λέει "να γίνει σύνοδος να καταδικάσει τους Οικουμενιστές και την ψευδοΣύνοδο της Κρήτης"!! Ε ας περιμένουν ... "όποιος δεν θέλει να ζυμώσει ..."


Εννοείται ότι αναγνωρίζουμε και επαινούμε τους αγώνες και τις διώξεις που υποφέρουν οι 3 αυτοί ιερωμένοι. Απογοητευόμαστε με όλους τους υπόλοιπους που για να μην χάσουν την εύνοια του δεσπότη τους και τον μισθό τους, συνεχίζουν να τον μνημονεύουν. 
Θα είμαστε δίπλα τους, όπως και σε κάθε διωκόμενο ιερωμένο, όποτε το χρειαστούν και πολύ φοβόμαστε ότι θα το χρειαστούν πολύ σύντομα. Ενωμένοι θα πολεμήσουμε. 

Αλλά ΔΕΝ πρόκειται να αλλοιώσουμε την ορθόδοξη αλήθεια. Θα την διατυπώνουμε ευθαρσώς και ξεκάθαρα. Αυτοί ας τα βρουν με την συνείδηση τους και με τα πνευματικά τους παιδιά (άραγε που εξομολογούνται τώρα τα πνευματικά τους παιδιά; τόσο εύκολα αποδέχθηκαν ότι θα πάνε να εξομολογούνται αλλού; -τώρα που οι δεσποτάδες τους, τους έβγαλαν από τους ναούς και τους απαγορεύουν να τελούν μυστήρια;)
"Ενός κακού, μύρια έπονται".
Αν ο εχθρός καταλάβει ότι δεν έχει κότσια, ... είσαι χαμένος.
Αναμένουμε από τους πατέρες που διέκοψαν την μνημόνευση να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είναι αυτοί ο εχθρός μας αλλά ο Οικουμενισμός, οι οικουμενιστές, οι πραγματικοί "λύκοι".


Όσο για την "κολοτούμπα" όπως λένε, των αγιορειτών πατέρων:
παραθέτουμε ένα ακόμη σχόλιο που διαβάσαμε εδώ:
"Ἀλλὰ ἂς ὑποθέσουμε ὅτι οἱ Ἁγιορεῖτες ἄλλαξαν θέση. Ὅτι οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες ἔκαναν τὴν ρήξη. 

Δεδομένων τῶν παραπάνω ἀντιΠατερικῶν θέσεών σας, ἂν στὶς προηγούμενες συζητήσεις οἱ Ἁγιορεῖτες ἐγκλωβίστηκαν ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματά σας καὶ συμφώνησαν μαζί σας, καὶ στὴν συνέχεια ἀντελήφθησαν τὸ λάθος τους, καὶ θέλησαν νὰ τὸ διορθώσουν, σὲ ποιοὺς ἀξίζουν συγχαρητήρια, π. Θεόδωρε;
Σὲ σᾶς ποὺ ἐπιμένετε στὴν λανθασμλένη τακτική σας, ἢ σὲ αὐτοὺς πού, ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμή, κατάλαβαν σὲ ποιό γκρεμὸ τοὺς παρασύρατε καὶ παρέμειναν σὲ Ὀρθόδοξο ἔδαφος ἐρχόμενοι σὲ ρήξη μαζί σας; Νὰ εἶναι εὐλογημένοι ποὺ ἦλθαν σὲ ρήξη μὲ ἐσᾶς, ἀλλὰ δὲν ἦλθαν σὲ ρήξη μὲ τοὺς Ἁγίους! 

Γιὰ θυμηθεῖτε τί λέγουν οἱ Πατέρες γιὰ τὸν ὅρκο τοῦ Ἡρώδη πρὸς τὴν Σαλώμη
Ὄφειλε, λένε, νὰ μὴν τὸν τηροῦσε. 
Ἂν λοιπόν, εἶναι ὅπως τὰ ἐξηγήσατε τὰ πράγματα, καὶ ἐγκλωβήσατε τοῦς Ἁγιορεῖτες Πατέρες στὶς κακόδοξες θέσεις σας, τοὺς ἀξίζουν συγχαρητήρια ποὺ τὶς ἀπετίναξαν ἀπὸ πάνω τους, καὶ σὲ σᾶς διπλῆ καταδίκη: καὶ διότι προσπαθήσατε νὰ τοὺς παρασύρετε στὶς κακόδοξες θέσεις σας, καὶ διότι συνεχίζετε νὰ τὶς διδάσκετε, διαστρέφοντας οἰκτρὰ τὴν ἁγιοπατερική μας Παράδοση"

Ομάδα Εκπαιδευτικών " Ο Παιδαγωγός"