Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

ΟΜΙΛΙΑ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ
Τότε ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης τόλμησε νὰ πάει στὴν ἐκδήλωσή τους καὶ νὰ μιλήσει γιὰ τὴν ἀποστασία τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τὰ μεγάλα λάθη τῶν Παλαιοημερολογιτῶν. Σήμερα ἡ ἀποστασία τῶν Οἰκουμενιστῶν μεγάλωσε, καὶ τὰ μεγάλα λάθη τῶν Παλαιοημερολογιτῶν παραμένουν. Καὶ τὸ ἥμισυ τῆς «προφητεία» τοῦ Καντιώτη, «σᾶς προλέγω, ἔρχεται θύελλα ἐκ βορρά, ἔρχεται θύελλα ἐκ βορρά,  ἔρχεται θύελλα ἐκ βορρά, θὰ σαρώσει τὸν κόσμο. Ὅσοι πιστοί, ὅσοι Ἕλληνες, ...δὲν θὰ περάσει ὁ Παπισμός» πραγματοποιήθηκε.
Ἂν θέλουμε νὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ τὸ δεύτερο, νὰ «μὴν περάσει, δηλαδή, ὁ παπισμός», εἶναι ἐπεῖγον νὰ ἑνωθοῦμε ὅλοι στὸν ἀγώνα ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀπομακρύνοντας ἐν ταπεινώσει τὸ ΕΝΑ ἐμπόδιο, τὴν δογματοποίηση τοῦ Ἡμερολογίου.
Αὐτὸ ἦταν καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα λάθη ποὺ τόνισε στὴν ὁμιλία του ὁ π. Αὐγουστῖνος, ποὺ δὲν ἐπέτρεψε καὶ στὸν ἴδιο, στὶς μετέπειτα προσπάθειές τους καὶ συνομιλίες μὲ τοὺς Παλαιοημερολογῖτες νὰ προχωρήσει σὲ κάτι καλύτερο. Τὸ Ἡμερολόγιο ἔρχεται δεύτερο. Καιρὸς νὰ πάψει νὰ παίζει τὸν πρῶτο ρόλο, δίνοντας χαρὰ στοὺς Οἰκουμενιστὲς, στοὺς Παπικοὺς καὶ στὸ Διάβολο.
http://paterikiparadosi.blogspot.gr/ Π.Σ. 


 

ΟΜΙΛΙΑ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

 

ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 1967

 

Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες,
Δὲν ἦρθα ἐδῶ διὰ νὰ ὁμιλήσω, ἦρθα διὰ νὰ ἀκούσω. Ἦρθα νὰ ἀναπνεύσω τὸ ὀξυγόνο τῆς Ὀρθοδοξίας τὸ ὁποῖον ἀναπνέετε...
Σᾶς ἐρωτῶ, θέλετε ἐλέγχους ἢ ἐπαίνους; Ἐὰν θέλετε ἐπαίνους, εἶμαι ὅλως ἀκατάλληλος. Ἐὰν θέλετε ἐλέγχους εἶμαι κατάλληλος.
Ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ χιλιάδες (7.000) κληρικοὺς ποὺ ἔχει ἡ λεγομένη ἐπίσημος Ἐκκλησία, εἶμαι ὁ μόνος ὁ ὁποῖος παρουσιάζομαι στὴν συγκέντρωσή σας. Γνωρίζω καλῶς ὅτι ἡ παρουσία μου θὰ ἀποτελέσει νέον κεφάλαιον διωγμοῦ μου... Δὲν τὸ λέγω διὰ νὰ μὲ χειροκροτήσετε, οὔτε γιὰ νὰ μὲ ἐπαινέσετε· τὸ λέγω διὰ νὰ κλαύσετε. Διότι ἀπορῶ, πῶς οἱ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς μας, ἐνῶ εἶναι τόσον εὔκολοι νὰ συνομιλοῦν μὲ αἱρετικούς, ἐνῶ εἶναι τόσον εὔκολοι νὰ πηγαίνουν εἰς τὰς Ἐκκλησίας τῶν Φράγκων, νὰ συλλειτουργοῦν, καὶ ἐνῶ εἶναι τόσον εὔκολοι νὰ χαριεντίζονται μὲ μασώνους καὶ μὲ ἀθέους, ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι, πῶς θὰ μὲ καλέσουν σὲ ἀπολογία διότι βρέθηκε σὲ μία συγκέντρωση ποὺ εἶστε ἑκατὸ τοῖς ἑκατὸ Ὀρθόδοξοι;
Ἀνέκαθεν ἀπὸ εἰκοσαετίας, δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά, ὑποστηρίζω τὰ δίκαια τῆς παρατάξεώς σας. Τὴν ὥρα ποὺ εἶναι ἀνοικτὲς οἱ χάβρες τῶν Ἱεχωβάδων, εἶναι ἔγκλημα νὰ εἶναι κλειστὲς οἱ ἐκκλησίες τῶν Παλαιοημερολογιτῶν. Αἶσχος. Ὑποστηρίζω, λοιπόν, τὰ δίκαιά σας καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ σημερινὴ παρουσία μου, κοντὰ στὰ ἄλλα παράσημα ποὺ μοῦ ἔδωσε ὁ ἄθεος κόσμος, θὰ μοῦ δώσουν καὶ τὸ παράσημο αὐτό, ὅτι εἶμαι Παλαιοημερολογίτης.
Ἀλλὰ ἐπροχώρησα χωρὶς ἔλεγχο. Λοιπόν, σᾶς λέγω· εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι μία βαθεία ταπείνωσις..., σᾶς λέγω ὅτι κανεὶς ἐδῶ, ἀπὸ σᾶς, δὲν ἔχει τὸν τίτλο τοῦ Ἁγίου· κανεὶς ἀπὸ σᾶς δὲν φέρει τὸν τίτλο τοῦ Παναγιωτάτου καὶ Σεβασμιωτάτου. Εἶστε κι ἐσεῖς μέσα ἀπὸ σάρκα καὶ κόκκαλα, εἶστε κι ἐσεῖς ἁμαρτωλοί, ὅπως εἴμεθα ὅλοι. Ἔχετε ἐλαττώματα, ἔχετε ἁμαρτήματα, ἔχετε (ἂς μοῦ ἐπιτρέψετε τὴν φράση) ἔχετε διαπράξει εἰς τὸν ἀγῶνα σας μεγάλα σφάλματα, τὰ ὁποῖα ἂν δὲν εἴχατε διαπράξει ἡ Ὀρθοδοξία...  (2-3 λέξεις δὲν ἀκούγονται καλά) τὴν Ἑλλάδα. Ἀλλά, ἀλλὰ ἔχετε ὅμως κι ἕνα μεγάλο προνόμιο. Ποιό προνόμιο; Ἔχετε ἕνα μεγάλο πλεονέκτημα. Ποῖον; ...Ἔχετε τὴν ἕκτη αἴσθησιν. Καὶ ἡ ἕκτη αἴσθησις εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος πίστις. Πιστεύετε ἀκραδάντως εἰς τὸν ἐν Τριάδι Θεόν. Κρατεῖστε τὰς ἱερὰς Παραδόσεις, φυλάξατε τὴν Ὀρθοδοξίαν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ.
Ἐὰν μὲ ἐρωτήσει κανεὶς τί εἶναι Παλαιοημερολογῖται, θὰ τοῦ ἀπαντήσω. Παλαιοημερολογῖται ἴσον: τί εἶναι Παλαιοημερολογίτης; Εἶναι σκληρὸν καρύδι, δὲν τὸν σπᾶνε τὰ σάπια δόντια τῶν αἱρετικῶν τὸ καρύδι αὐτό. Εἶστε ἡ φάλαγξ ἱερά, ἡ ὁποία ἀγωνίζεται ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τὴν ὡραίαν φράση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Φλωρίνης Χρυσοστόμου. Εἶστε τὸ φρένο, αὐτοκίνητο χωρὶς φρένο πάει στὴν ἄβυσσο, εἶστε τὸ φρένο τῆς Ὀρθοδοξίας, γιατὶ ἂν δὲν εἶστε ἐσεῖς, τὸ φρένο, οἱ Δεσποτάδες θὰ παντρεύοντο μέσ’ στὴν Μητρόπολη. Ὁ φόβος φυλάει τὰ ἕρμα κι ἐσεῖς εἶστε ὁ φόβος τῶν μοντέρνων Ἀρχιερέων τοῦ 20ου αἰῶνος. Εἶστε τέλος, τὸ Λόκ (ἐχρημάτισα στρατιωτικὸς ἱερεύς) τὸ Λόκ τῆς Ἐκκλησίας, τὰ ἡρωϊκὰ ἐκεῖνα παιδιά, τὰ ὁποῖα ἕως καὶ τὴν τελευταία ρανίδα τοῦ αἵματός σας εἶστε ἕτοιμοι νὰ θυσιάστε ὑπὲρ τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδοξίας.
Ἀντὶ ἡ πολιτεία νὰ σᾶς καταδιώκει, ὀφείλει νὰ σᾶς περιβάλλει μὲ στοργὴν μεγάλην, διότι εἶστε ἀκραιφνεῖς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι... Ἀντὶ ἡ πολιτεία νὰ σᾶς καταδιώκει, καὶ ἀντὶ ἡ ἐπίσημος Ἐκκλησία νὰ ἀκολουθεῖ τὸ παράδειγμα τῆς Πολιτείας, πρέπει νὰ σᾶς κοιτάξει μὲ στοργήν. Εἶμαι εἰς θέσιν νὰ σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσόστομος, εἶναι μεγάλος πρόμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ συμπαθεῖ τὴν κίνηση καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι ὑποστηρίζει τὰ δίκαια παντὸς Ὀρθοδόξου Ἕλληνος.
Εἰς τὰς κρισίμους αὐτὰς στιγμάς, τὰς ὁποίας διανύει τὸ Ἔθνος καὶ ἡ φυλή μας, ἀγαπητοί μου εἶστε μία ὄαση στὴ Ζαχάρα τοῦ κόσμου τούτου. Ἕνα μόνο θὰ ζητήσω, ἕνα μόνο θὰ παρακαλέσω. Ἀντὶ ὁ Ἀθηναγόρας καὶ Σία, νὰ κοιτάζουν νὰ μᾶς ἑνώσουν μὲ τοὺς Παπικούς, χίλιες φορὲς καλύτερο θὰ ἦτο νὰ φροντίσουν νὰ ἑνώσουν νεοημερολογίτας μὲ παλαιοημερολογίτας, ὥστε ὁλόκληρος....(δὲν ἀκούγεται).
Εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ παρακαλέσουμε τὸν Θεὸ σήμερα νὰ παύσει πλέον οἱ αἱρέσεις καὶ τὰ σχίσματα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ...νὰ εἶναι ἕνα ἑνιαῖον μέτωπον, γιὰ νὰ δώσουμε τὴν μάχη. Διότι σᾶς λέγω, προφήτης δὲν εἶμαι, εἶμαι ἀνάξιος νὰ φιλήσω τὰ πόδια σας, σᾶς προλέγω, ἔρχεται θύελλα ἐκ βορρά, ἔρχεται θύελλα ἐκ βορρά,  ἔρχεται θύελλα ἐκ βορρά, θὰ σαρώσει τὸν κόσμο. Ὅσοι πιστοί, ὅσοι Ἕλληνες, ...δὲν θὰ περάσει ὁ Παπισμός, δὲν θὰ περάσουν οἱ αἱρέσεις, ἡ Ἑλλὰς ἡ αἰωνία θὰ ζήσει.

Τὸ Βίντεο