Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ : ΑΓΩΝΑΣ α.φ. 199
Μια ιερά υπόσχεση που έδωσαν οι αγωνιστές του 1821, που όμως έμεινε ανεκπλήρωτη μέχρι σήμερα
Οι αγωνιστές του 1821 στερούμενοι, σχεδόν παντελώς, όπλων και άλλων υλικών, με μπροστάρη τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη που ώρκισε τους πρώτους αγωνιστές στο ναό του Αγίου Σώστη στα Δερβενάκια, εκεί προσευχήθηκαν και παρεκάλεσαν τον Θεάνθρωπον Χριστόν να βοηθήση να ελευθερωθούν από τον Τουρκικό ζυγό δίδοντας την υπόσχεση: «Εάν με το καλό, με την βοήθεια του Σωτήρος Χριστού και της Παναγίας, ελευθερωθούμε από τους Τούρκους και αποκτήσουμε δικό μας ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, θα χτίσουμε στην πρωτεύουσα του κράτους μας ένα μεγαλοπρεπή ναό – σαν την Αγιά Σοφιά της Πόλης, να φαίνεται σαν την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα από παντού, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης».
Η προφορική αυτή υπόσχεση των Ελλήνων αγωνιστών, που είχε βγει από τα βάθη της καρδιάς των για την ελευθερία της Πατρίδος, πήρε και επίσημη μορφή στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων με το Η΄ (όγδοο) ψήφισμα το οποίο υπέγραψε ο ανεπανάληπτος Εθνάρχης Ιωάν. Καποδίστριας, που έγινε στο Άργος στις 31 Ιουλίου 1829, και έλεγε:
«Νομίζει εαυτήν ευτυχή, γενομένη το όργανον, δι ου το έθνος εκπληροί το πλέον εφετόν των χρεών του, το να αναπέμψη την ευγνωμοσύνην του προς τον Θεόν, όστις έδειξε τοσαύτα θαύματα δια την σωτηρίαν του…

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ : ΑΓΩΝΑΣ α.φ.199
εἰ μὴ ὁ ἔ­χων τὸ χά­ραγ­μα, τὸ ὄ­νο­μα τοῦ θη­ρί­ου ἢ τὸν ἀ­ριθ­μὸν τοῦ ὀ­νό­μα­τος αὐ­τοῦ χξς΄
(Αποκάλυψις. 13,17)


Ἀλ­λά τό­σο τό ὄ­νο­μα, ὅ­σο καί ἡ ἀν­τω­νυ­μί­α, ἔρ­χο­νται νά μᾶς θυ­μί­σουν τό βι­βλί­ο τοῦ Δα­νι­ήλ, ὁ ὁ­ποῖ­ος καί ἐ­κεῖ­νος, γιά νά βε­βαι­ώ­σει ἱ­στο­ρι­κά ἀλ­λά καί νά δη­λώ­σει ὅ­τι ὁ ἴ­διος εἶ­ναι ὁ μαρ­τυ­ρῶν πε­ρί τοῦ πράγ­μα­τος, βά­ζει καί τά δυό, καί τό ὄ­νο­μα καί τήν ἀν­τω­νυ­μί­α.
Λέ­ει ὁ Δα­νι­ήλ, στό 8ο κε­φά­λαι­ο: «Ἐν ἔ­τει τρί­τῳ τῆς βα­σι­λεί­ας Βαλ­τά­σαρ τοῦ βα­σι­λέ­ως –βλέ­πε­τε; χρο­νι­κή το­πο­θέ­τη­ση– ὅ­ρα­σις ὤ­φθη πρὸς με», εἶ­δα ὅ­ρα­μα, «ἐ­γὼ Δα­νι­ήλ, με­τὰ τὴν ὀ­φθεῖ­σάν μοι τὴν ἀρ­χήν...»40 καί τά λοι­πά. Εἴ­δα­τε; «ἐ­γὼ Δα­νι­ήλ»!
Τό χω­ρί­ο πού ἀ­να­λύ­ου­με ἀρ­χί­ζει μέ μί­α πο­λύ τρυ­φε­ρή προ­σοι­κεί­ω­ση· «Ἐ­γὼ Ἰ­ω­άν­νης, ὁ ἀ­δελ­φὸς ὑ­μῶν», ὁ ἀ­δελ­φός σας, «καὶ συγ­κοι­νω­νὸς ἐν τῇ θλί­ψει καὶ βα­σι­λεί­ᾳ καὶ ὑ­πο­μο­νῇ».
Ἐ­δῶ βλέ­που­με δέν χρη­σι­μο­ποι­εῖ ὁ ἱ­ε­ρός Συγ­γρα­φέας οὔ­τε τόν τίτ­λο τοῦ Ἀ­πο­στό­λου –«ἀ­πό­στο­λος Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ»41– οὔ­τε κἄν τό «δοῦ­λος Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ»42. Τί­πο­τα· κα­τ’ εὐ­θεῖ­αν βά­ζει τό ὄ­νο­μα, «Ἐ­γὼ Ἰ­ω­άν­νης».
Για­τί αὐ­τό; Ἴ­σως γιά τήν κοι­νή ἐ­πι­κρα­τοῦ­σα κα­τά­στα­ση θλί­ψε­ως καί δι­ωγ­μοῦ. Ὁ μέν Ἰ­ω­άν­νης δι­ώ­κε­ται, ἤ­δη ἐ­ξό­ρι­στος στήν Πά­τμο, οἱ δέ Χρι­στι­α­νοί, πρός τούς ὁ­ποί­ους θά ἀ­πο­τεί­νει τό βι­βλί­ο του, θά στεί­λει, καί αὐ­τοί ὁ­μοί­ως ὑ­φί­σταν­ται δι­ωγ­μό.
Καί ὅ­πως βλέ­που­με, ὑ­πάρ­χει κοι­νή θλί­ψη· καί ἡ κοι­νή θλί­ψη πάν­το­τε ἀ­δελ­φώ­νει. «Ἐ­γώ, ὁ Ἰ­ω­άν­νης, σέ σᾶς· ὁ ἀ­δελ­φός σας –ὁ ἀ­δελ­φός σας!...– καί συγ­κοι­νω­νός σας... –σέ τί;– στή θλί­ψη, στή βα­σι­λεί­α, στήν ὑ­πο­μο­νή.»

Επίσκοποι, Εκφραστές Παλαιών καὶ Νέων αιρέσεων!


 Τὸ «Σύμβολο τῆς Πίστεως» εἶναι προϊὸν δύο Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ἐπικυρώθηκε ἀπὸ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες. Μιλᾶ γιὰ «Μία» Ἐκκλησία  καὶ «Ἓν Βάπτιμα».
Μήπως κάνουμε λάθος;
Ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος, ὁ Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας, ὁ ΜεσσηνίαςΧρυσόστομος Σαββᾶτος, ὁ Δημητριάδος Ἰγνάτιος κ.ἄ., ἀποδέχονται καὶ ὁμιλοῦν ἐπιμόνως –ἀντίθετα μὲ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ παρὰ τὶς διαμαρτυρίες τῶν Πιστῶν– γιὰ πολλὲς Ἐκκλησίες, ἢ «διηρημένες» Ἐκκλησίες καὶ πολλὰ Βαπτίσματα.
Οἱ θέσεις τους αὐτὲς δὲν ἀποτελοῦν μιὰ διερευνητικὴ Ἀκαδημαϊκὴ τοποθέτηση, ποὺ ἐνδέχεται νὰ γίνει ἀποδεκτὴ μέσῳ διαλόγου καὶ διευκρινιστικῶν τοποθετήσεων, ἀλλὰ πρόκειται γιὰ πεποίθηση, Πίστηἐκπεφρασμένη, ἀποκρυσταλλωμένη, ἐντεταγμένη σὲ Συλλογικὲς Ἀποφάσεις Διεθνῶν Ὀργανισμῶν, ὡς τὸ Παγκόσμιο Συμβ. Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.), στὸ ὁποῖο συμμετέχουν οἱ παραπάνω Ἀρχιερεῖς ὡς ἐκπροσωποῦντες ΕΠΙΣΗΜΑ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

ΜΙΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΜΗΣ

 «Δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα Χρυσόστομος, δεν υπάρχει σήμερα Βασίλειος, δεν υπάρχει Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός. Δυστυχώς οι ολίγοι καλοί επίσκοποι που υπάρχουν είναι δειλοί, δεν έχουν σθένος ν’ αγωνισθούν. Τρέμουν τους κακούς, φοβούνται να μη καθαιρεθούν· και είναι εις θέσιν να τους καθαιρέσουν. Και ξεχνούν οι καλοί επίσκοποι, ότι μία καθαίρεσις είναι τίτλος τιμής, δι’ εκείνον ο οποίος καθαιρείται, λόγω προσηλώσεως στην πίστι. Καθηρημένος απέθανε ο Χρυσόστομος, αλλά η δόξα του είναι αιωνία μέσα στην Εκκλησία. Χίλιες φορές να καθαιρεθώ, από τοιούτους επισκόπους, και να πάω στην έρημο να κλαίω τ’ αμαρτήματά μου, παρά να ζώ μέσα εδώ στην πόλη και να φιλώ την κακοήθεια και την διαφθορά»
Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Η παιδαγωγική προσέγγιση του Α. Ιωάννου Χρυσοστόμου [Επι τη εορτή των Τριών Ιεραρχών]


Η παιδαγωγική προσέγγιση του Α. Ιωάννου Χρυσοστόμου
[Επι τη εορτή των Τριών Ιεραρχών]
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ: Για τον ιερό Χρυσόστομο το διδασκαλικό έργο είναι: “Υψηλόν”, γιατί: ο δάσκαλος “γεωργεί ψυχάς”, “κοπιαστικό” γιατί: “έλκει τον ζυγόν, τέμνει τον αύλακα” και “δημιουργικό” γιατί: “σπείρει τον σπόρον”. Πρωτίστως ο μόχθος του δασκάλου είναι το “παιδευθήναι”, η διάπλαση της ψυχής του μαθητή,και η διά των αρετών μόρφωσή του “εις άνδρα τέλειον”, στο πρότυπο του Χριστού.
Κατά δεύτερο λόγο, ο μαθητής δέχεται τη γνώση, όχι στατικά αλλά δυναμικά, με σκοπό να την μεταβιβάσει και σε άλλους γενόμενος πολλαπλασιαστής γνώσης στην κοινωνία. Έτσι, το διδασκαλικό έργο διευρύνεται εκτός αιθούσης, εφόσον οι πρώτοι μαθητές, προσελκύουν και άλλους στη γνώση. Έτσι οι λίγοι γίνονται πολλοί αναπλάθοντας την κοινωνία. Ο δάσκαλος λοιπόν, διδάσκοντας έχει υπόψη του και τους “πόρρωθεν όντας”, αυτούς που θα γίνουν έμμεσα μαθητές του. Αυτό αυξάνει την ευθύνη του καθιστώντας το έργο του ακόμη σπουδαιότερο. Όταν το συνειδητοποιήσει, η αγάπη και η μέριμνά του απλώνεται και στους άγνωστους “έμμεσους μαθητές” που θα έλθει σε κοινωνία μέσω του λόγου του.

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

Ο δεσπότης Λάρισας Ιγνάτιος επισκέπτονταν τακτικά δύο αδελφές που «ήσαν γαρ πλούσιες σφόδρα»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ : ΑΓΩΝΑΣ α.φ.199 http://www.agonas.org/ 

ΨΑΛΤΙΚΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ  α.φ.199
ΕΓΙΝΕ TURBO


 - Παπά, α… δεν μούστειλες τα χρήματα της τριμηνίας!

Σ’ ένα ίδρυμα αποκατάστασης ασθενών, νοσηλεύονταν δύο αδελφές ηλικιωμένες κάτοχοι μεγάλης περιουσίας. Στο ίδιο ίδρυμα δέχονταν τη φροντίδα των γιατρών και ιερέας της μητρόπολης που στήριξε το δεσπότη Λάρισας σε… δύσκολους καιρούς, αλλά φτωχός.
Ο δεσπότης Ιγνάτιος επισκέπτονταν τακτικά τις δύο αδελφές – «ήσαν γαρ πλούσιες σφόδρα» – όταν σε κάποια επίσκεψη, μια νοσηλεύτρια, κινούμενη από ανθρωπιστικά αλλά και χριστιανικά ελατήρια, θεώρησε αναγκαίο να ενημερώσει το δεσπότη λέγοντας: «Σεβασμιώτατε εδώ νοσηλεύεται και κάποιος ιερέας σας».
Τι ήταν να το πει αυτό; Ο δεσπότης ξερόβηξε – ένδειξη αμηχανίας – στραβομουτσούνιασε – φαίνεται δεν περίμενε τέτοια εξέλιξη που του χαλούσε τους σκοπούς της έλευσής του – αλλά «εποίησε την ανάγκην φιλοτιμίαν» και ζήτησε να τον δει λέγοντας:
- Παπά, α… δεν μούστειλες τα χρήματα της τριμηνίας!
Άκουσε η παπαδιά τη δεσποτική ρήση και έγινε… τούρμπο. Ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε. Κι ενώ προηγουμένως τον υποδέχτηκε με τον απαιτούμενο σεβασμό, με μετάνοιες και χειροφιλήματα, τώρα ξαναμμένη με όσα άκουσε και χάνοντας την ψυχραιμία της ανταπάντησε:
- Τι λέτε, Σεβασμιώτατε! Εδώ ο παπάς πεθαίνει κι εσύ ήλθες να τον ελέγξεις για τα χρήματα της τριμηνίας;
Εμείς που τον ακολουθούσαμε – εξιστορεί η νοσοκόμα – μείναμε σύξυλοι. Βρήκε την ώρα – σκεφθήκαμε – να μιλήσει για χρήματα στον άρρωστο! Όλοι περιμέναμε ν’ ακούσουμε λόγια πνευματικά, παρηγορητικά, λόγια υπομονής, κι αντ’ αυτών… Θου, Κύριε… Κολαστήκαμε σήμερα. Ήταν να τ’ ακούσουμε κι αυτό!
Και κάνοντας στροφή απομακρύνθηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε.
Ο ιερέας, μετά από λίγες μέρες, άφησε τον κόσμο τούτο. Έγινε η κηδεία και τα μνημόσυνα. Ο δεσπότης έλαμψε δια της απουσίας του. Ούτε τρισάγιο δεν διάβασε για την ανάπαυση της ψυχής του «αδελφού» ιερέως…, σ’ αντίθεση με άλλες περιπτώσεις που η παρουσία του υπήρξε ιδιαίτερα έντονη. Ακριβώς αυτή του η συμπεριφορά είναι που μας βάζει υποψίες.
Γι’ αυτό, όταν βλέπετε να πάει ο δεσπότης Ιγνάτιος σε κηδείες, τριήμερα, εννιάμερα, τεσσαρακονθήμερα, εξάμηνα… ή βγάζει ημερολόγια, κάτι έχει μυριστεί. Νά ’στε σίγουροι ότι σε κάποιο οικονομικό συμφέρον αποβλέπει.

================================================
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ!
Είναι κατάντημα να βλέπει κανείς (φωτό) στο κέντρο του ναού τρεις δεσποτάδες (Ελασσώνας Βασίλειο, Θηβών Γεώργιο και Καστοριάς Σεραφείμ – όλοι τους φίλοι του δεσπότη Λάρισας που έρχονται στη Λάρισα για να τον στηρίξουν, και τον λαό να “ευλογήσουν” και “σώσουν”) να κάθονται σαν αυτοκράτορες περιστοιχιζόμενοι από 7-8 παπάδες σε στάση προσοχής, μια μοναχή και το «πολυπληθές» (!) εκκλησίασμα δέκα επτά ατόμων. Ιδιαίτερα τραγικός είναι ο τίτλος του δημοσιεύματος: «Λαμπρό συλλείτουργο στην Καστοριά».
Κλαύσαμε, για το που φθάσατε την Εκκλησία, που ο Κύριός μας την ίδρυσε δια του ιδίου του αίματος. Νιώθουμε πολύ άσχημα όταν ο κόσμος σας γυρίζει την πλάτη. Ασφαλώς θα γνωρίζετε ότι οι πολιτικοί γάμοι είναι πολλαπλάσιοι των θρησκευτικών και οι θρησκευτικές κηδείες μειώθηκαν ενώ οι δηλώσεις παιδιών στους Δήμους αντί βαπτίσεων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Κι εσείς «άδετε των οικιών υμών εμπιπραμένων», κολακεύετε ο ένας τον άλλο και ετοιμάζετε τον κατάλογο ονομαστηρίων, πανηγυριζόντων ναών που θα επισκεφθείτε και εκδρομών που θα πραγματοποιήσετε για να περάσετε «δεσποτικά». Τι κρίμα!!!
Το αν ο κόσμος πεινάει και ψάχνει στα σκουπίδια, δεν έχει θέρμανση και ρούχα λίγο σας ενδιαφέρει αρκεί εσείς να ζείτε μέσα στη χλιδή των Φαραώ. Αυτοθαυμάζεστε μπροστά στον καθρέφτη φορώντας στολές, μίτρες, πατερίτσες, εγκόλπια που κοστίζουν χιλιάδες ευρώ. Δεν θ’ αργήσει η ώρα – το απευχόμαστε – που θα πάτε σε ναούς να λειτουργήσετε και θα είστε μόνοι σας.
Αυτά τα καμώματά σας βλέπουν οι άθεοι, και όταν θάρθουν στην εξουσία θα κόψουν τους μισθούς και από τους τίμιους και αγνούς εργάτες του Ευαγγελίου, ιερείς.
Πετάξτε από πάνω σας ό,τι περιττό, ντυθείτε στα μαύρα όλες τις ώρες (και στις θείες λειτουργίες) και αφού αντικαταστήσετε τις χρυσοποίκιλτες ράβδους με την γκλίτσα του βοσκού κατεβείτε στο λαό να του μιλήσετε απλά, προφητικά για μετάνοια και όχι φανφάρες ακαταλαβίστικες.
“Άγιοι” δεσποτάδες, βάλτε στα μάτια σας κολλύριο και κοιτάξτε τις φωτογραφίες που σεις μοιράζετε στα Μ.Μ.Ε. για αυτοπροβολή. Εάν και τότε δεν συγκλονισθείτε θα είσθε άξιοι της μοίρας σας. Προφθάστε για να μη χαίρονται οι εχθροί της εκκλησίας με το ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ!

======================================================
ΟΙ ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ…

Ήταν Μάιος του 1960 όταν πραγματοποιήθηκαν εκλογές μητροπολιτών. Εφημερίδα της Χαλκίδας έγραφε με πηχυαίους τίτλους για τον Πρωτοσύγκελό τους, που έγινε δεσπότης Κασσανδρείας: «Πολλά να είναι τα έτη των νέων μητροπολιτών και λίγες οι ημέρες των εχθρών τους», καθώς και την παρακάτω ευχαριστήριο επιστολή με τα εξής καταπληκτικά και απίστευτα…:
«Την Αυτού φίλην Σεβασμιότητα, τον μητροπολίτην Αττικής και Μεγαρίδος κ.κ. Ιάκωβον, όστις, εισηγήσει της ημετέρας ταπεινότητος, εδέχθη να ψηφίση με τους 8 φίλους του Ιεράρχας… Την Α.Ε. τον υπουργόν της Παιδείας κ. Γ. Βογιατζήν, ο οποίος κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν δια να συμπεριληφθώ εις το γκρουπ (!) του υπό τον Μακαριώτατον ψηφοδελτίου… Τον φίλτατον δικηγόρον κ. Ι. Παναγιωτόπουλον, ο οποίος συνέβαλε με τους τρεις επιστήθιους φίλους του Μητροπολίτες να εργασθούν υπέρ της υποψηφιότητός μου… Τον διευθυντήν της εφημερίδος «Η Φωνή της Εκκλησίας» κ. Δ. Μαυρόπουλον, εργασθέντα υπερανθρώπως προς τον σκοπόν αυτόν και ιδιαιτέρως τον αγαπητόν συμπατριώτην μου εκ Παλατίων, αρχιγραμματέα της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Αττικής και Μεγαρίδος κ. Αθανάσιον Παπαθανασίου, που κατόρθωσε, προς χάριν μου, να πείση εις παραίτησιν τον διεκδικούντα την Ιεράν Μητρόπολιν Κασσανδρείας, πρωτοσύγκελον της Μητροπόλεως Ηλείας, Ιερεμίαν Καλαντζήν, άνευ της οποίας θα καθίστατο προβληματική η προαγωγή μου εις τον βαθμό της Αρχιερωσύνης. Ευχαριστώ ευγνωμόνως» (εφ. «ΕΘΝΟΣ», Μάιος 1960).   
Τα χρόνια κυλούσαν, και τον Μάιο του 1994 κάτι αντίστοιχο έγινε, ίσως και χειρότερο, – το ακούσαμε αλλά δεν το πιστεύαμε. Μάθαμε όμως τώρα πώς έγινε η εκλογή του δεσπότη Ιγνάτιου Λάππα, από το νέο ημερολόγιο (2014) που κυκλοφόρησε η μητρόπολη Λάρισας. Εκεί μέσα διαβάζουμε αυτά που λέγει ο ίδιος.
«Θάταν σκόπιμο να αναφερθώ, είκοσι χρόνια μετά, σ’ αυτούς που με ανέδειξαν και μ’ έστειλαν εδώ πατέρα και επίσκοπο. Στον μακαριστό Θεσσαλό άνδρα (Αλήθεια μόνο αυτός ήταν άνδρας;), τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σεραφείμ, στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας που με ανέδειξε ποιμένα και Αρχιερέα αυτής της ιστορικής Ιεράς Μητροπόλεως και σ’ όλους – ένα προς ένα – τους πριν και μετά ευεργέτας μου…».
Ίδιο το περιεχόμενο των Ευχαριστιών και των δύο, καθώς και ο μήνας εκλογής τους (Μάιος). Τί σύμπτωση!
Κατά τα άλλα, πότε με στεντορία φωνή από άμβωνος και πότε δια των εντύπων των μητροπόλεών τους (περιοδικά, ημερολόγια) προσπαθούν να μας πείσουν ότι «η χάρις του Παναγίου Πνεύματος εξελέξατο» αυτούς!
Ο εμπαιγμός του Αγίου Πνεύματος καταφανής, και η προσπάθεια εξαπάτησης του ποιμνίου κατάδηλος.
Εμείς, λοιπόν, ευθυνόμαστε, όταν βγάζοντας τις πομπές τους στο φως αποδεικνύουμε ότι είναι ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ;
===================================================
ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Όσοι αναζητούσαν κάτι καλό στα κανάλια των τηλεοράσεων «τις Άγιες μέρες», θα έψαχναν μάταια. Οι γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και “του δωδεκαημέρου” της παράδοσής μας, είχε εξοριστεί από ευτελή θεάματα, ακόμα και από την, υποτίθεται, αναγεννηθείσα Δημόσια τηλεόραση. Υπάρχουν ντοκιμαντέρ για τους Αγίους Τόπους, ταινίες, με βάση διηγήματα του Αγίου των ελληνικών γραμμάτων Παπαδιαμάντη, ακόμα και πολλές ξένες ταινίες με μηνύματα στο πνεύμα των ημερών. Παρ’ όλα αυτά τα κανάλια μας είχαν επιδοθεί σ’ ένα ξέφρενο μαγείρεμα, όπου βέβαια κυριαρχούσαν, όχι οι παραδοσιακές ελληνικές συνταγές, αλλά ξενόφερτα υλικά σε μια χειμαζόμενη από την κρίση κοινωνία. Τα κουρέλια των διασκεδάσεων συνέχισαν το ταξίδι τους στο τίποτα.
Θεότητες μιας αγοράς, την οποία κινεί το πιο σκληρό νόμισμα της μαζικής διασκέδασης, όπου οι λέξεις παράδοση, θρησκεία, κατάνυξη έχουν εξοριστεί, εκεί στρέφουν το κοινό, στο φωσφορίζον τίποτα. Επιβάλλουν ένα μιντιακό τελετουργικό αφελληνισμού που καταστρέφει ιδιαίτερα τα νέα παιδιά! Μπορεί κάποιος να κλείσει την τηλεόραση, όμως οι εικόνες του τίποτα, οι εικόνες ξενόφερτου υλιστικού πολιτισμού αυτές τις Άγιες μέρες πλήγωναν και πλήγωσαν ένα μεγάλο αριθμό ελλήνων που ακόμα αντιστέκονται!
===================================================
ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΝΕΑ (9) ΗΤΑΝ... ΥΠΕΡΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεσπότη Βόλου
(Είχαμε σταματήσει λόγω χώρου. Σήμερα επανερχόμαστε από τους εννέα ... του δεσπότη Βόλου).
Η περίπτωση εδώ εγγίζει τα όρια του κωμικοτραγικού αλλά και του αψυχολόγητου γρίφου, έχοντος ανάγκη σχολαστικής έρευνας ειδικού.
Παρατηρούμε, επισήμως, αντιθέσεις ασυμβίβαστες για ορθόδοξους αρχιερείς, επί ουσιωδών θεμάτων (Ιερών Κανόνων, Οικουμενισμού, Ιερής Παράδοσης, Πατέρων…) – το θέμα αφορά τους Ιγνατίους Βόλου και Λάρισας –. Κι ενώ αυτά διαδραματίζονται στο χώρο της εκκλησίας μας, αυτοί, σαν να μη συμβαίνει τίποτε, αγκαλιές, φιλιά, διαχύσεις, ανταλλαγή επισκέψεων, συλλείτουργα στις μητροπόλεις τους, εν ονόματι της «αγάπης».
Με βάση το «ποιήσωμεν, αδελφοί, αγάπην» – αιρετικοί και Ορθόδοξοι – προσήλθαν στην πόλη μας κι εφέτος – μαζί και ο Βόλου Ιγνάτιος – για να τιμήσουν τον άγιο Αχίλλειο.
Μερικές από τις … βαρυσήμαντες (αεριτζίδικες) δηλώσεις:
Ο Ιγνάτιος Λάρισας (για την Καινή Διαθήκη “Βιβλικής Εταιρείας”).
- «Να αποφεύγετε να προμηθεύεστε… και προπάντων όσοι την έχετε πάρει, να προσέξετε να μην έρθετε σ’ επαφή μαζί τους…».
Δεν γνώριζε ο Ιγνάτιος, ότι ο Βόλου χρημάτισε για χρόνια Πρόεδρος της Βιβλικής Εταιρείας και τώρα αντιπρόεδρος των “Βιβλικών Εταιρειών του κόσμου” που εκδίδουν την Κ.Δ. και τη μοιράζουν δωρεάν;
Ο Ιγνάτιος Λάρισας (μετάφραση λειτουργικών κειμένων)
- «Δεν θάθελα να ευρεθώ συμμέτοχος σε μία αλλοίωση του αγιοπατερικού και υμνολογικού μας πλούτου… Κλάψαμε και στενάξαμε όταν έγινε αυτή η, προ ολίγων ετών, πιλοτική δοκιμή…».
Πριν πει τα παραπάνω ο κ. Ιγνάτιος, έπρεπε να γνωρίζει μερικά πράγματα:
1) Ότι ο «φίλος και αδελφός» Βόλου, ήταν ο πρωτεργάτης της προσπάθειας αυτής (μετάφρασης ιερών κειμένων) γι’ αυτό και αποδοκιμάστηκε από το εκκλησίασμα όταν στον εσπερινό σε ναό της μητρόπολής του προσπάθησε να διαβάσει τις προφητείες σε μετάφραση.
2) Ότι, οπωσδήποτε, τα λόγια του θα στενοχωρούσαν τον συνεπίσκοπό του. Εκτός κι αν, για χάρη του Χριστού, ήταν αποφασισμένος να διαρρήξει τις ανθρώπινες σχέσεις και φιλίες, ομολογώντας το, «φίλος ο Πλάτων, φιλτάτη η Αλήθεια».
Απ’ όσα όμως ακολούθησαν, αποδεικνύεται ότι, τα μεν γραφόμενά του αποτελούν ένα δημαγωγικό «τρικ» παρουσίασης χαρακτήρα «αληθινού αγωνιστή ιεράρχη» για τους ευκολόπιστους και «ευλαβείς βλαμμένους» (π. Παΐσιος), η δε, επίμονή του να πείσει τον Βόλου, κυρίως, καθώς και τους άλλους δεσποτάδες, να παρευρεθούν στο πανηγύρι του αγίου μας, επιβεβαιώνει τις ενδόμυχες προθέσεις και το κρυφό «μαράζι» της αβεβαιότητας και της μη αναγνώρισής του.
Ιγνάτιος προς Ιγνάτιο.
- Αδελφέ, είπαμε-ξείπαμε. Λίγη… στάχτη στα μάτια των χριστιανών και Οργανώσεων δε βλάπτει. Εμείς τη δουλειά μας.
Οι σκέψεις αυτές, όπως γίνεται αντιληπτό, αφορούν ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Θεό αλλά ούτε και τους αγίους τιμούν με τα πανηγύρια τους.

Κόρακαςυπό κόρακος βάλλεται. Σοκ στο Βατικανό: Τα περιστέρια που άφησε στο Βατικανό ο πάπας ως μια χειρονομία ειρήνης δέχτηκαν αμέσως επίθεση από έναν γλάρο και ένα κοράκι


 Κόρακας υπό κόρακος  βάλλεται
Σοκ στο Βατικανό: Τα περιστέρια που άφησε στο Βατικανό ο πάπας ως μια χειρονομία ειρήνης δέχτηκαν αμέσως επίθεση από έναν γλάρο και ένα κοράκι  βλέπετε  φωτογραφίες.


Θυμίζει τα όνειρα  που εξήγησε ο Ιωσήφ  στην φυλακή με τις ισχνές και παχιές αγελάδες.
Koράκι και γλάρος επιτέθηκαν στα περιστέρια ειρήνης που απελευθέρωσε ο Πάπας Η συμβολική κίνηση είχε άδοξο φινάλε ΣΧΟΛΙΑ (19) 262 Magnify Image Χιλιάδες πιστοί ήταν συγκεντρωμένοι σήμερα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να ακούσουν και να παρακολουθήσουν το διάγγελμα ειρήνης του Πάπα από το μπαλκόνι του Βατικανού. Ο Πάπας Φράνσις με συντροφιά ένα αγόρι και ένα κορίτσι, εμφανίστηκε στο μπαλκόνι και μίλησε για την παγκόσμια ειρήνη ενώ στην ομιλία του δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις εξεγέρσεις στην Ουκρανία κάνοντας έκκληση να πάψουν οι αιματηρές συμπλοκές. Αμέσως μετά προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση ειρήνης με τα δύο παιδιά να απελευθερώνουν δύο λευκά περιστέρια. Όπως έχει και στο παρελθόν ξανασυμβεί, η κίνηση αυτή στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία μιας και μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών τα δύο πουλιά δέχτηκαν εναέρια επίθεση. Ένας γλάρος και ένα κοράκι κυνήγησαν τα περιστέρια και τους επιτέθηκαν αμέσως μετά το πρώτο πέταγμα. Όσο η καταδίωξη εξελίσσονταν τα πουλιά απομακρύνθηκαν κυνηγημένα με την τύχη τους να παραμένει άγνωστη και τα σχόλια για δεισιδαιμονίες να πυκνώνουν. Πηγή: www.lifo.gr
Koράκι και γλάρος επιτέθηκαν στα περιστέρια ειρήνης που απελευθέρωσε ο Πάπας Η συμβολική κίνηση είχε άδοξο φινάλε ΣΧΟΛΙΑ (19) 262 Magnify Image Χιλιάδες πιστοί ήταν συγκεντρωμένοι σήμερα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να ακούσουν και να παρακολουθήσουν το διάγγελμα ειρήνης του Πάπα από το μπαλκόνι του Βατικανού. Ο Πάπας Φράνσις με συντροφιά ένα αγόρι και ένα κορίτσι, εμφανίστηκε στο μπαλκόνι και μίλησε για την παγκόσμια ειρήνη ενώ στην ομιλία του δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις εξεγέρσεις στην Ουκρανία κάνοντας έκκληση να πάψουν οι αιματηρές συμπλοκές. Αμέσως μετά προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση ειρήνης με τα δύο παιδιά να απελευθερώνουν δύο λευκά περιστέρια. Όπως έχει και στο παρελθόν ξανασυμβεί, η κίνηση αυτή στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία μιας και μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών τα δύο πουλιά δέχτηκαν εναέρια επίθεση. Ένας γλάρος και ένα κοράκι κυνήγησαν τα περιστέρια και τους επιτέθηκαν αμέσως μετά το πρώτο πέταγμα. Όσο η καταδίωξη εξελίσσονταν τα πουλιά απομακρύνθηκαν κυνηγημένα με την τύχη τους να παραμένει άγνωστη και τα σχόλια για δεισιδαιμονίες να πυκνώνουν. Πηγή: www.lifo.gr
Koράκι και γλάρος επιτέθηκαν στα περιστέρια ειρήνης που απελευθέρωσε ο Πάπας Η συμβολική κίνηση είχε άδοξο φινάλε ΣΧΟΛΙΑ (19) 262 Magnify Image Χιλιάδες πιστοί ήταν συγκεντρωμένοι σήμερα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να ακούσουν και να παρακολουθήσουν το διάγγελμα ειρήνης του Πάπα από το μπαλκόνι του Βατικανού. Ο Πάπας Φράνσις με συντροφιά ένα αγόρι και ένα κορίτσι, εμφανίστηκε στο μπαλκόνι και μίλησε για την παγκόσμια ειρήνη ενώ στην ομιλία του δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις εξεγέρσεις στην Ουκρανία κάνοντας έκκληση να πάψουν οι αιματηρές συμπλοκές. Αμέσως μετά προχώρησε σε μια συμβολική κίνηση ειρήνης με τα δύο παιδιά να απελευθερώνουν δύο λευκά περιστέρια. Όπως έχει και στο παρελθόν ξανασυμβεί, η κίνηση αυτή στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία μιας και μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών τα δύο πουλιά δέχτηκαν εναέρια επίθεση. Ένας γλάρος και ένα κοράκι κυνήγησαν τα περιστέρια και τους επιτέθηκαν αμέσως μετά το πρώτο πέταγμα. Όσο η καταδίωξη εξελίσσονταν τα πουλιά απομακρύνθηκαν κυνηγημένα με την τύχη τους να παραμένει άγνωστη και τα σχόλια για δεισιδαιμονίες να πυκνώνουν. Πηγή: www.lifo.gr

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

Αγιορείτες μοναχοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο της άθεης αριστεράς!

Οι Αγιορείτες Πατέρες ζητούν ενότητα. Δεν μας χωρίζει τίποτα

άθεος τσίπρας
Αδελφοί μας Έλληνες Χριστιανοί, ας προσέξουμε τι κάνουμε. Να σκεφτούμε ποιο θα είναι το μέλλον αν βάλουμε να μας κυβερνήσουν οι κομμουνιστές.
Η Ιστορία δεν μας διδάσκει; Δεν καταστράφηκαν όλα τα κράτη όπου επεβλήθη; Δεν γνωρίζετε ότι τον κομμουνισμό τον δημιούργησαν οι Εβραίοι για να ισοπεδώσουν τις ενάντιες δυνάμεις για να μπορέσουν σιγά σιγά να κυριέψουν τον κόσμο;
Εβραίοι ήταν όλοι αυτοί που τον διέδωσαν, ο Μάρξ, ο Λένιν και οι λοιποί και μέσα στις θεωρίες, δήθεν υπέρ του λαού, έβαλα και το αγκίστρι του Διαβόλου, την αθεΐα.
Στην πράξη όμως κυνήγησαν τον κόσμο με εκατομμύρια νεκρούς, αποδυνάμωσαν τις χώρες, έφεραν την φτώχεια, την πείνα και την κακομοιριά και το χειρότερο όλων, αφαίρεσαν δια της βίας την πίστη στον Θεό από τις ψυχές των πολιτών τους και επέβαλαν παντού την δυστυχία.
Για έναν, άθεο ή χλιαρό στην πίστη, αυτό ίσως δεν σημαίνει τίποτα, αλλά για ένα πιστό χριστιανό, πως είναι δυνατόν αυτό να το δέχεται και να συμβάλλει με την ψήφο του να γίνει αυτό το ολέθριο κακό στην πατρίδα μας;
Και όλα τα καλά του κόσμου να μας φέρει η αριστερά=άθεος κομμουνισμός, όταν είναι θεομάχος και πολεμάει την Εκκλησία και την χριστιανική πίστη και δηλώνει ότι θα βγάλει νόμους αντίχριστους και ασεβείς, ποιος πιστός χριστιανός δικαιολογείται να την ψηφίσει;
Ο Χριστός είπε ότι «περί παντός αργού(ματαίου) λόγου θα δώσουμε λόγο», αν συμβάλουμε να κυβερνήσει η ασεβής αριστερά και να έρθουν στην Ελλάδα τα πάνω κάτω, τι λόγο θα δώσουμε;
Κοιτάξτε τα πιστεύω τους και τις δηλώσεις τους. Δεν πιστεύουν στην ιστορία μας, όπως η Ρεπούση(χωρίς κυρία), τη Μικρασιατική καταστροφή, ούτε στη θρησκεία μας(χωρισμός κράτους και Εκκλησίας), ούτε στις αξίες και τα ήθη(γάμος ομοφυλοφίλων), ούτε στα έθιμα μας(κατάργηση παρελάσεων), ούτε στην οικογένεια(ελεύθερη συμβίωση), ούτε στα εθνικά συμφέροντα(υποστηρίζουν τους παράνομους λαθρομετανάστες και θα τους δώσουν Ελληνική ιθαγένεια), ούτε στα πατριωτικά θέματα(υποστηρίζουν τους Σκοπιανούς).
Μη τους πιστεύετε σε ότι λένε, διότι όπως έλεγε ο Χριστός τον διάβολο «αρχηγό του ψεύδους», έτσι και στον άθεο δεν μπορείς να έχεις καμία εμπιστοσύνη, διότι γι’αυτόν Θεός είναι το συμφέρον του και όπως έγραφε ο Ντοστογιέφσκι «όπου δεν υπάρχει Θεός τα πάντα επιτρέπονται», οπότε για τον άθεο κομμουνιστή οι εντολές του θεού του είναι να πετύχει το συμφέρον του με οποιοδήποτε τρόπο (ψέμα, απάτη, φόνο κ.α.π.). Από αυτά τα κόμματα βγαίνουν και οι τρομοκρατικές οργανώσεις, διότι αυτό είναι το ευαγγέλιο τους. Για τους αριστερούς Θεός, Πατρίδα και Έθνος είναι το κόμμα.
Ένας πιστός Χριστιανός τι δουλειά έχει σ’ αυτόν τον χώρο, που όλη η ιστορία του είναι βαμμένη με αίμα;
Να μας συγχωρέσουν οι πιστοί χριστιανοί που ψηφίζουν αριστερά, φυσικά δεν είναι ίδιοι με τους άθεους, διότι έχουν τον Θεό μέσα τους, αλλά όταν ψηφίζουν τους αντίχριστους , δεν γίνονται συνένοχοι, έστω εν αγνοία τους;
Θέλεις ν’ αλλάξεις την κατάσταση στην Ελλάδα; Ποιος θα το κάνει; Ο Τσίπρας που πήγε τρεις φορές στην Αμερική και έλαβε από το «σύστημα» το χρίσμα να κυβερνήσει, που πριν τις εκλογές του Ιουνίου έλεγε να φύγουμε από το μνημόνιο και στις εκλογές που ανέβασε το ποσοστό του και πλησίασε την πρωθυπουργία έλεγε απλά ν’ αλλάξουμε την συμφωνία του μνημονίου, δηλαδή παραμύθια.
Μ’ όλα αυτά δεν θέλουμε αν πούμε ότι η δεξιά είναι σωστή και καθαρή, ίσα ίσα θέλουμε να πούμε, όπως το ξανά είπαμε : «προδομένε χριστιανικέ λαέ της Ελλάδος, άφησε επιτέλους τα ψευτοκόμματα που τόσα χρόνια σ’ εξαπατούν και σε κάνουν κομμάτια(σε χωρίζουν) και ένωσε τις τεράστιες δυνάμεις σου για να σώσεις την Πατρίδα σου και το Έθνος σου που τ’αφανίζουν ο σκοτεινές δυνάμεις μέρα με την μέρα»
Αγιορείτες Μοναχοί
Πριν σχολιάστε διαβάστε και τα παρακάτω:

.

 Οι Αγιορείτες Πατέρες ζητούν ενότητα. Δεν μας χωρίζει τίποτα.

ενότητα-χριστιανωνΤο παρακάτω κείμενο αποτελεί απάντηση του Αγιορειτών πατέρων στο : Αγιορείτες μοναχοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο της άθεης αριστεράς!
Φίλοι μας αναγνώστες, βλέπουμε ότι είστε αληθινοί Έλληνες Πατριώτες και πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί και χαιρόμαστε για αυτό.
Παράκλησις: να διαβάζετε και τα προηγούμενα κείμενα, για να μη βγάζετε συμπεράσματα από ένα μέρος μόνο των απόψεών μας, διότι σε ένα κείμενο δεν μπορούν να χωρέσουν όλες οι απόψεις και γίνεται παρεξήγηση.
Είμαστε Αγιορείτες μοναχοί, δεν είμαστε Εσφιγμενίτες ή ζηλωτές, ανήκουμε στην ίδια Εκκλησία και έχουμε τα ίδια πιστεύω, για αυτό δεν πρέπει να χωρίζουμε και να αλληλοβριζόμαστε, αλλά αυτό που προτείνουμε έιναι να ενωθούμε εμείς οι Έλληνες Χριστιανοί για να πολεμήσουμε όταν έρθει η ώρα, τους Νεοεποχίτες που είναι οι παγκοσμιοποιητές, τους Μασόνους που είναι τα όργανά τους , αυτούς που ενώνονται με τις σκοτεινές δυνάμεις που είναι οι Οικουμενιστές, όλοι αυτοί εξυπηρετούν τα σχέδια των Σιωνιστών, που δεν είναι ο λαός των Εβραίων, αλλά μια μικρή ομάδα Εβραίων δισεκατομμυριούχων πχ οι Ροκφέλερ και οι Ρότσιλντ, που έχουν δημιουργήσει τη «Λέσχη Μπίλντεμπεργκ», για να υποδουλώσουν την ανθρωπότητα και να φέρουν τον παγκόσμιο κυβερνήτη, τον αντίχριστο.
Είμαστε του αυτού πνεύματος με το Γέροντα Παΐσιο και το Γέροντα Ιωσήφ το Βατοπαιδινό. Αυτοί δεν ασχολήθηκαν με τα εθνικά θέματα και ότι αφορά τους Χριστιανούς στον κόσμο; Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός δεν ήταν μοναχός Φιλοθεϊτης; Αφήσανε την προσευχή για να βοηθήσουν τον κόσμο; Βγάλανε τα ράσα ή νιώσανε ντροπή για αυτό που έκαναν; Μη κατ’ όψιν κρίνετε, αλλά βάλτε τον καλό΄λογισμό, ότι βρέθηκαν πατέρες να αγωνιστούν για την Ελλάδα και την ανθρωπότητα, εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων που έχουν εξαπλώσει τα δίχτυα τους παντού, σε όλα τα κόμματα, ακόμη και στην Εκκλησία.
Όμως, αν ενωθούμε εμείς οι Χριστιανοί , που αγαπούμε Πατρίδα και Εκκλησία, τότε όλα αυτά τα ανδρείκελα δεν θα ξέρουν που να πάνε να κρυφτούν.
Αδελφοί να έχουμε ομόνοια!
Αγιορείτες Μοναχοί