Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Περι του μοναχου Παντελεημονος Μπεζενιτη


του μητροπολιτου Πειραιως κ. Σεραφειμ
Μέ ἀφορμή τήν κυκλοφόρησι πληροφοριῶν ἐγκρίτων ἐκκλησιαστικῶν ἀναλυτῶν ἐν οἷς καί τοῦ ἐλλογιμωτάτου Διευθυντοῦ τῆς ἀγωνιζομένης καί θεοφιλῶς μαχομένης Ἐφημερίδος ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί ἀληθείας, ὀργάνου τῆς Π.Ο.Ε. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» κ.κ. Γεωργίου Ζερβοῦ, ὅτι εἰς τήν προσεχῆ ἔκτακτον Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τόν μῆνα Φεβρουάριον πρόκειται «νά ἀποφασισθῆ ἡ ἐπαναφορά εἰς τάς τάξεις τοῦ Ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος τοῦ μοναχοῦ Παντελεήμονος Μπεζενίτη» κατόπιν σχετικῆς εἰσηγήσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Νομοκανονικῶν καί Δογματικῶν ζητημάτων καί παραπεμπτικῆς ἀποφάσεως τῆς παρούσης ΔΙΣ ἐπαγόμεθα τά κάτωθι:
1.     Αἰσθανόμεθα πλήρως συμπάθειαν καί στοργήν πρός δοκιμαζομένους καί ἐμπεριστάτους ἀδελφούς καί εἰδικώτερον πρός τό πρόσωπον τοῦ πρ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς κ. Παντελεήμονος καί ἐκ τοῦ λόγου αὐτοῦ εἰλικρινῶς συναλγοῦμεν διά τήν τραγικήν του περιπέτειαν.
2.     Τά αἰσθήματα φιλίας, γνωριμίας καί ἀλληλεγγύης ὅμως δέν ἐπιτρέπεται νά ἔχουν ἐντός τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας προσωποληπτικόν χαρακτῆρα πού ὑπερβαίνει τήν κανονικήν εὐταξίαν καί τό περί δικαίου αἴσθημα τῶν πιστῶν διότι ἄλλως πλήσσεται ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας καί ἀκυρώνεται τό σωτηριῶδες μήνυμα Αὐτῆς. Ἡ ἐφαρμογή τῆς ἀρχῆς τῆς οἰκονομίας ἀσφαλῶς ἰσχύει εἰς τόν χῶρον τοῦ Κανονικοῦ καί Ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου ἀλλά πάντοτε σέ συνάρτησι μέ τήν σωτηρία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Η κατεγνωσμένη αίρεση του Οικουμενισμού


Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
Τὸ Σάββατο 26/1/2013 πραγματοποιήθηκε στὴν αἴθουσα «Κορδᾶτος» τοῦ Πανεπιστημίου Βόλου (Κτίριο Παπαστράτου), ἡ Ἡμερίδα ποὺ συνδιοργάνωσαν  ἡ «Φιλορθόδοξος Ἕνωσις “Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος”»  καὶ ὁ «Ὀρθόδοξος Χριστιανικὸς Ἀγωνιστικὸς Σύλλογος “Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης”». Ὁ τίτλος τῆς Ἡμερίδας ἦταν:
Ἡ Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ οἱ ἐκφραστές του.
Ἀπὸ τὸν Χρυσόστομο Σμύρνης στὸν μητροπολίτη Περγάμου
(Ἰωάννη Ζηζιούλα).


Τὶς σχετικὲς εἰσηγήσεις ἔκαναν ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς (Ἱερομόναχος), ὁ κ. Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο (ἐκδότης-συγγραφέας, πρόεδρος τῆς ΦΕΚΦ) καὶ ὁ κ. Παναγιώτης Σημάτης (θεολόγος, Γραμματέας της ΦΕΚΦ).
Ἤδη τὰ Video μὲ τὶς ὁμιλίες εἴδαμε ὅτι ἀναρτήθηκαν στὸ ἱστολόγιο «Ἀμέθυστος»:

ταν θ τοιμάσουμε τ Video θ τ ναρτήσουμε κα στ στολόγιό μας

Δημοσιεύουμε σήμερα τὴν εἰσήγηση τοῦ κ. Σημάτη. Τὶς ἄλλες δύο θὰ τὶς ἀναρτήσουμε ἐν καιρῷ (ὅταν δακτυλογραφηθοῦν, ἑτοιμασθοῦν).
Ἐπίσης, μὲ ἀφορμὴ τὴν εἰσήγηση τοῦ π. Εὐθύμιου Τρικαμηνᾶ, θὰ ἀναρτήσουμε σὲ συνέχειες τὰ στοιχεῖα, ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι στὸ Χρυσόστομο Σμύρνης ἦταν ἀρκετὸ τὸ «στεφάνι» τοῦ Ἐθνομάρτυρα, ἐνῶ τὸ δεύτερο στεφάνι ποὺ τοῦ ἀπενεμήθη βιαστικὰ καὶ χωρὶς νὰ ἐρευνηθοῦν οἱ ἐνστάσεις κατὰ τῆς ἁγιοποιήσεώς του, ἔβλαψε τὴν μνήμη του, ὅπως εὔστοχα διετύπωσε ὁ ἀείμνηστος μοναχὸς Γεράσιμος (τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους) ὁ κατὰ κόσμον καθηγητὴς Πατρολογίας Στυλιανὸς Παπαδόπουλος.
Η ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΗ ΑΙΡΕΣΗ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
καὶ ἡ στάση τῶν ποιμένων ἀπέναντί της
τοῦ θεολόγου Σημάτη Παναγιώτη

Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν δισχιλιόχρονη ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, βρισκόμαστε ἐνώπιον τοῦ ἑξῆς πρωτοφανοῦς φαινομένου: Ἀναπτύσσεται ἐπὶ δεκαετίες μιὰ αἵρεση στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ αἵρεση αὐτὴ ἔχει ὄνομα, ἔχει χαρακτηρισθεῖ ἀπὸ Ἁγίους ἀνθρώπους ὡς ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἔχουν ἐπισημανθεῖ καὶ καταγραφεῖ οἱ κακοδοξίες της καί, παρὰ ταῦτα, οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας συμβιώνουν μὲ τὴν αἵρεση· ἀρνοῦνται νὰ κατονομάσουν τοὺς ἀρχηγοὺς καὶ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ αὐτούς· συλλειτουργοῦν μαζί τους, τοὺς ὑποδέχονται μὲ ἐμετικὲς κολακεῖες καὶ ἔτσι, ἀφήνουν τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ νὰ συμφύρονται μετὰ τῶν αἱρετικῶν καὶ νὰ ἐξοικειώνονται μὲ τὴν αἵρεση.
Καὶ ποιά εἶναι ἡ δικαιολογία αὐτῆς τῆς πρωτάκουστης ποιμαντικῆς συμπεριφορᾶς; Ἡ δικαιολογία εἶναι ἀκόμα πιὸ παράξενη, πιὸ ἀνεξήγητη γιὰ Ὀρθόδοξους ποιμένες. Ἀνεξήγητη γιὰ Ἐπισκόπους καὶ πνευματικοὺς ποὺ ἔχουν γαλουχηθεῖ μὲ τὰ νάματα τῆς ἁγιοπατερικῆς Παραδόσεως, ποὺ νυχθημερὸν μαθητεύουν στὴ ζωὴ τῶν Ἁγίων, ψάλλουν τὶς ἀκολουθίες τους, μελετοῦν στὰ Συναξάρια τὸν βίο τους· γιὰ ποιμένες ποὺ καθημερινῶς μᾶς διδάσκουν καὶ μᾶς προτρέπουν νὰ μιμούμεθα ἐκείνους τοὺς Ἁγίους, ποὺ καταπολέμησαν τὴν κάθε αἵρεση ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἐμφανίστηκε.
Ἡ συμπεριφορὰ πολλῶν συγχρόνων ποιμένων, δὲν εἶναι μόνο ἀνεξήγητη, ἀλλὰ ἐν πολλοῖς καὶ σχιζοφρενική, διότι ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ μᾶς προβάλλουν μὲ πύρινους λόγους ὡς πρότυπα Ἁγίους, ποὺ χρησιμοποίησαν βαρύτατους χαρακτηρισμοὺς γιὰ τοὺς αἱρετικούς, ποὺ ἐξεδίωκαν μὲ δριμύτητα τοὺς αἱρετικοὺς ὡς λύκους, ποὺ ἐν τέλει θυσίασαν στὸν ἀγῶνα αὐτὸν τὴ ζωή τους, καὶ ταυτόχρονα, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἀναιροῦν τὰ ἴδια τὰ κηρύγματά τους καί, γιὰ τὴν σύγχρονη αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, οἱ ἴδιοι μὲν σιωποῦν, σὲ μᾶς δὲ συνιστοῦν ὑπακοή, ὄχι πλέον στοὺς Ἁγίους, ἀλλὰ στοὺς Ἀρχιερεῖς οἰκουμενιστές, τοὺς διδασκάλους δηλαδὴ τῆς αἱρέσεως. Καὶ δικαιολογοῦν αὐτὴ τὴν θέση τους διὰ πολλῶν. Μία ἀπὸ τὶς δικαιολογίες ποὺ προσκομίζουν, δικαιολογία ποιμαντικὰ ἀνυπόστατη καὶ ὡς πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία ψευδής, εἶναι ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός, οἱ Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι δὲν ἔχουν κριθεῖ καὶ καταδικασθεῖ ἀκόμα ἀπὸ Σύνοδο ὡς αἱρετικοί, καὶ ἄρα ὁ Οἰκουμενισμὸς δὲν ἀποτελεῖ κατεγνωσμένη αἵρεση.
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ στάση τους ἀπέναντι στοὺς ἡγέτες τῆς σύγχρονης παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἶναι στάση ἀνοχῆς ἐξωφρενικῆς, καὶ λογίζεται ὡς συμπόρευση μὲ τοὺς αἱρετικούς. Ἡ ἀνοχὴ αὐτὴ εἶναι ἔνοχη, προσβάλλει τὶς θυσίες τῶν Ἁγίων, συμβάλλει στὴν κατεδάφιση τῆς Πίστεως καὶ ἔχει καταστροφικὲς σωτηριολογικὲς συνέπειες γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀπορροφῶνται ἀπὸ αὐτούς, ἀφοῦ κοινὸς τόπος τῶν Ἁγίων Πατέρων εἶναι ὅτι ἡ αἵρεση μολύνει τὸν ἄνθρωπο.
Γιὰ νὰ ξεκαθαρίσουμε αὐτὴ τὴν ὀδυνηρὴ πραγματικότητα καὶ νὰ ἀντιληφθοῦμε, γιατί, ἐνῶ ὑπάρχει μιὰ καινοφανὴς αἵρεση, ὅμως τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τὴν ἀγνοοῦν ἢ ἀδιαφοροῦν γι’ αὐτήν, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐξετάσουμε τὸ θέμα: «Ἡ Κατεγνωσμένη Αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἡ στάση τῶν ποιμένων ἀπέναντί της».
Τὸ θέμα εἶναι μεγάλο, καὶ  ἀσφαλῶς ὁ χρόνος μιᾶς εἰσηγήσεως δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ νὰ τὸ ἐξαντλήσει. Γι’ αὐτὸ ἐπέλεξα τὴν ἐξέταση μερικῶν μόνο κομβικῶν σημείων, τὰ δὲ ἄλλα θὰ θιγοῦν ἀκροθιγῶς. Θὰ ἀρχίσω ἀπὸ τὴν ἐξέταση τῶν δύο ἄλλων μεγάλων αἱρέσεων, ποὺ συμπλέκονται μὲ τὸν Οἰκουμενισμό, τὸν Παπισμὸ καὶ τὸν Προτεσταντισμό.
Γιὰ ὅσους ἔχουν ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ θέμα, πολλὰ ἀπ’ ὅσα θὰ ἀκουστοῦν εἶναι γνωστά. Γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους ὅμως, ἡ εἰσήγηση αὐτὴ ἀποτελεῖ μιὰ προσέγγιση τῆς στάσεως ποὺ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ποιμένες καὶ φύλακες τῆς Πίστεως, κράτησαν ἀπέναντι σὲ κάθε αἵρεση, ὅπως ὁ Οἰκουμενισμός, καὶ ἀναπόφευκτα ὁδηγεῖ σὲ σύγκριση μὲ τὴν στάση ἀδιαφορίας καὶ συμβιβασμοῦ ποὺ κρατοῦν οἱ σύγχρονοι ποιμένες –καὶ ἐμεῖς καθ’ ὅσον τοὺς ἀκολουθοῦμε–, ἀφοῦ ἡ στάση τους αὐτὴ συντελεῖ στὴν ἐλλειπῆ περὶ Οἰκουμενισμοῦ ἐνημέρωση, στὴν παραπληροφόρηση καὶ στὴν σύγχυση.
Θὰ ἀρχίσω ἀπὸ τὴν ἐξέταση τῶν δύο ἄλλων μεγάλων αἱρέσεων, ποὺ συμπλέκονται μὲ τὸν Οἰκουμενισμό, τὸν Παπισμὸ καὶ τὸν Προτεσταντισμό.
1.  Γιατί εἶναι αἵρεση ὁ Παπισμός, κι ἂν ἔχει καταδικασθεῖ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Αἵρεση γιὰ τὴν Ἐκκλησία, εἶναι «κάθε πεπλανημένη διδασκαλία, ἡ ὁποία παρεκκλίνει ἀπὸ τὴν ἀποκαλυφθεῖσα ἀλήθεια»· «ἡ διαστρέβλωση μιᾶς ἢ περισσοτέρων ἀληθειῶν» τῆς Ἐκκλησίας, «οἱ ὁποῖες περιέχονται στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ στὴν Ἱερὴ Παράδοση». Ἡ ὁποιαδήποτε προσθήκη στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως καὶ «ἡ προσχώρηση σὲ μιὰ ἤδη καταδικασμένη αἱρετικὴ ὁμολογία». Καὶ τοῦτο, διότι ἡ παραθεώρηση ἢ ἡ ἀλλοίωση τῶν Δογμάτων ἐπιφέρει καὶ ἀλλοίωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, καταστρέφει τὴν γνησιότητά της καὶ ἔχει ἐπιπτώσεις στὸ γεγονὸς τῆς σωτηρίας μας.
Αἱρετικὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ πιστεύει, διδάσκει καὶ ἐμμένει σὲ κακόδοξες διδασκαλίες, ἀλλὰ κι αὐτὸς ποὺ τὶς ἀποδέχεται, παρότι τοῦ ἔχει ὑποδειχθεῖ ὅτι ἀντιβαίνουν στὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Αἱρετικὸς ἀκόμα, εἶναι κι αὐτὸς ποὺ πιστεύει, ὅσα διδάσκει ἡ Μία Ἐκκλησία, ἀλλὰ διαφοροποιεῖται ἀπὸ αὐτὴν σὲ μία ἔστω διδασκαλία της, ποὺ κατὰ τὴν λογική του ἢ τὴν ἐπιθυμία του δὲν ἔχει καὶ μεγάλη σημασία.
Πρέπει νὰ προσέξουμε καὶ κάτι ἀκόμη, σχετικὰ μὲ τὸ ποιός εἶναι αἱρετικός, γιατὶ πολλοὶ Οἰκουμενιστὲς καὶ οἰκουμενίζοντες ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας, τὸ παρερμηνεύουν. Δὲν θεωροῦν δηλαδή, ἀνατροπέα τῆς Πίστεως ἐκεῖνον ποὺ παραβαίνει ἀπὸ σκοποῦ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες ἢ τὶς Εὐαγγελικὲς Ἐντολές, ἀλλὰ τὸν θεωροῦν ὡς ἁπλὸ παραβάτη, ἰσάξιο μὲ κάποιον ἁμαρτωλό, ὅπως εἴμαστε ὅλοι.
Ὅμως, ἡ ἐν συνειδήσει παράβαση Εὐαγγελικῶν Ἐντολῶν καὶ ἡ προτροπὴ πρὸς τοὺς ἄλλους νὰ κάνουν τὸ ἴδιο, εἶναι πράξη ἀνατρεπτικὴ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ φυσικὰ ἀποτελεῖ αἵρεση. Καὶ τοῦτο γιατὶ ὑπάρχει ἐνσυνείδητη περιφρόνηση καὶ ἐναντίωση στὸ θεῖο Θέλημα, ἀπόρριψη κάποιας ἐλάχιστης Ἐντολῆς Του, καὶ διδαχὴ διαφορετικὴ τοῦ Εὐαγγελίου· καὶ ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς διαβεβαίωσε: «ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 5, 19).

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ» ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ἢ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ;

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ  ΑΓΩΝΑΣ Α.Φ.187 http://www.agonas.org

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ» ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ἢ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ;
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ εἶναι σοκαριστικό καί ἡ ἀπάντηση, ὅσο κι ἄν μᾶς πονάει, ἀρνητική.
ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ τοῦ 1984 ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς Δυτικῆς Γερμανίας R. Barzel διακήρυξε: «Ἡ ἱστορία δείχνει ὅτι οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης ὑπεράνω ὅλων τῶν διαφορῶν τους ἔγιναν μιά οἰκογένεια λαῶν διά τῆς πίστεως στό Εὐαγγέλιο. Ἡ χριστιανική κληρονομιά προσφέρει καί σήμερα ἀκόμη τό θεμέλιο γιά τήν Ἕνωση τῆς Εὐρώπης»… (βλέπε περ. «ΖΩΗ», Φεβρ. 2012)
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ τοῦ 2012 ὁ τεχνοκράτης ἀλλά σοβαρός ἄνθρωπος, πρωθυπουργός τῆς Ἰταλίας Μόντι, διερωτᾶται: «Πῶς μποροῦν νά λέγονται χριστιανοί οἱ Γερμανοί;» καί συμπληρώνει: «Ποία πρέπει νά εἶναι ἡ ἀντίδρασή μας, ὅταν διαβάζουμε δηλώσεις πού πλήττουν εὐρωπαϊκούς λαούς (ἐννοεῖ τίς δηλητηριώδεις δηλώσεις Γερμανῶν ἀξιωματούχων ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας) ἀπό τούς ἰθύνοντας ἑνός κόμματος (ἐννοεῖ τό κόμμα τῆς νεοναζί λουθηρανῆς Μέρκελ) πού ὀνομάζεται Χριστιανικό καί Κοινωνικό;» (βλέπε ἐφ. «Δημοκρατία», 7 Σεπτ. 2012)
ΑΝ ΟΜΩΣ οἱ εὐρωπαῖοι πολιτικοί εἶναι ἀπό κακοί χριστιανοί ἕως ἐχθροί τοῦ χριστιανισμοῦ αὐτό εἶναι λιγότερο κακό ἀπό ἐκεῖνο τό μέγεθος τῆς «διαστροφῆς τοῦ Εὐαγγελίου», ὅπως τό τροφοδοτοῦν, τό συντηροῦν καί τό ἐπιδιώκουν οἱ διάφορες σέχτες «ἐκκλησίες» καί κυρίως ἡ κραταιά, βατικάνειος ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι ἀθεράπευτα βυθισμένη σέ ἠθικά σκάνδαλα καί θεολογικούς παραλογισμούς, ἀπογοητεύοντας ὅλο καί πιό πολλούς ἀπό τούς ἐναπομείναντας εὐρωπαίους «χριστιανούς».
ΚΑΙ ΓΙΑ νά μήν μακρυγορήσουμε ἀπαριθμώντας λεπτομέρειες, σκάνδαλα πού πλήττουν τήν ἀξιοπιστία τοῦ οἰκουμενικοῦ χριστιανισμοῦ στήν Εὐρώπη, κυρίως ἀπό τήν βατικάνειο ἐκκλησία, ἀντιγράφουμε ἕνα συνοπτικό σημείωμα (ἀπόσπασμα) ἀπό ἄρθρο τοῦ Ζάχου Χατζηφωτίου στήν «Ἑστία» μέ τίτλο «Θαυμαστά ἔργα Εὐρωπαίων».
ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ἀνήλικα παιδιά κακοποιήθηκαν σεξουαλικά στούς κόλπους τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὀλλανδίας ἀπό τό 1945 καί ἀνεγνωρίσθησαν 800 ἄτομα ὡς δράστες μέσα σέ αὐτόν τόν βοῦρκο τῆς διαφθορᾶς. Ἡ ἐπιτροπή ἐρεύνης Deetman ἀναφέρει καί ἐπικρίνει τήν συγκάλυψη τοῦ ἀπεχθοῦς αὐτοῦ ἐγκλήματος ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τήν “κουλτούρα τῆς σιωπῆς”. Ἡ ἴδια αὐτή ἐπιτροπή ὑπολογίζει ὅτι δέκα ἕως εἴκοσι χιλιάδες ἀνήλικα παιδιά ὑπέστησαν διάφορες μορφές σεξουαλικῆς κακοποίησης ἀπό ἐλαφρές ἕως καί πιό σοβαρές, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ βιασμοῦ.
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ τά τραγικά, συνέβησαν ἐνῶ τά παιδιά ἦσαν ὑπό τήν φροντίδα ἱδρυμάτων τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὀρφανοτροφεῖα, οἰκοτροφεῖα καί καθολικά κολλέγια.
Η ΕΥΡΩΠΗ, λοιπόν, πληρώνει τήν διαχρονική ἀλλοίωση καί παραχάραξη τῆς διδαχῆς τοῦ Εὐαγγελίου, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό «κράτος» τοῦ Βατικανοῦ. Ἡ Βατικάνειος Ἐκκλησία εἶναι ἡ πρώτη αἰτία ἀποσχίσεως ἀπό τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία γιά νά ἀκολουθήσει μιά δεύτερη ἀπό τό Λούθηρο κ.λπ.
Ο ΛΟΥΘΗΡΟΣ δέν ἔπαυσε νά εἶναι χριστιανός καί οὔτε ἔγινε ἄθεος, ἐγκαταλείποντας, τήν ἔστω ἐλλειμματική πίστη του. Παρέμεινε «χριστιανός» ἀλλά ἑρμήνευσε κατά τό δικό του σκεπτικό τό Εὐαγγέλιο, ἀπορρίπτοντας Παράδοση καί Αὐθεντία. Προχώρησε πολύ πέρα ἀπό ὅ,τι ὁ ἀλαζονικός παπισμός διδάσκει, πράγμα πού εἶχε σάν συνέπεια νά διαρραγεῖ περαιτέρω ἡ ἑνότητα τῆς Μίας καί Ἁγίας Ἐκκλησίας σέ πολλές ὁμολογιακές “ἐκκλησίες”, ἀκυρώνοντας τήν Ἀρχιερατική Προσευχή τοῦ Χριστοῦ πού ἤθελε οἱ μαθητές του «ἵνα ὦσιν ἕν»!
ΟΙ «ΜΑΘΗΤΕΣ» τοῦ Χριστοῦ τῶν «ἐκκλησιῶν» αὐτῶν ἔγιναν ἀγνώριστοι καί δέν διαφέρουν ἀπό τούς ἀνθρώπους τοῦ ἄσωτου καί ἀλύτρωτου κόσμου. Ἡ ἀδυναμία τοῦ «οἰκουμενικοῦ-εὐρωπαϊκοῦ» χριστιανισμοῦ νά ἔχει ἑνιαῖο λόγο, πειστικό καί χαρισματικό, ἔπαυσε νά πείθει, ὄχι μόνον τούς ἔξω τῆς μάνδρας ἀλλά καί τούς ἐντός αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι κατά χιλιάδες ἐγκαταλείπουν τήν «κιβωτό» τῆς σωτηρίας καταφεύγοντας σέ ἀσιατικές θρησκεῖες ἤ δηλώνοντας ἄθεοι.
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ καί πλέον αἱρετικές «ἐκκλησίες» καί σέκτες διεκδικοῦν τόν καταξεσχισμένο χιτώνα τοῦ Κυρίου καί σαλπίζουν ὅτι, εἶναι οἱ μόνες, ἡ καθεμιά ἀπ’ αὐτές, πού ἐκφράζουν τήν εὐαγγελική μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου εἰς «ἄνδρα τέλειον» ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Παράφρονες «θρησκευτικοί» ἡγέτες διδάσκουν καί ἐπαγγέλλονται ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ τά πλέον ἁμαρτωλά καί σατανικά ἰδεολογήματα.
ΓΡΗΓΟΡΑ καί σταθερά ἡ Εὐρώπη τοῦ Ὀρθολογισμοῦ, τῆς «προοδευτικότητας» καί τῶν πολυδιαφημισμένων δῆθεν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων», πού ὁδηγοῦν σέ ἄτυπο ἀλλά ὕπουλο διωγμό τοῦ χριστιανισμοῦ, κατακτᾶται ἀναιμάκτως ἀπό τό Ἰσλάμ τοῦ σκοταδισμοῦ τῶν ταλιμπάν.
ΣΤΟΥΣ Ὀλυμπιακούς τοῦ Λονδίνου, καί παρά τούς κανονισμούς λειτουργίας τῶν Ἀγώνων, μία ἰσλαμίστρια ἀθλήτρια μέ «μαντίλα» κατάφερε νά ἀγωνισθεῖ καί νά ἐπιβάλει τήν ἰδιαιτερότητά της σηματοδοτώντας ἕνα κακό προηγούμενο. Ὅπως πάει, σύντομα, στήν Εὐρώπη τά κοινοβούλιά τους θά νομιμοποιήσουν τήν «κλειτορεκτομή» στά κορίτσια, τήν μπούργκα, τήν σαρία καί τήν τζιχάντ γιά νά ὁλοκληρώσουν τήν ἀφοσίωσή τους στό «Εὐρωπαϊκό Ἰσλάμ».
ΑΣ ΜΗΝ ΦΑΝΟΥΝ ὅλα αὐτά ὑπερβολές. Ἀρκεῖ νά γνωρίζουμε ἐκεῖνα τά πολλά πού περνοῦν στά ψιλά καί δέν φαίνονται γιά νά κάνουμε συγκρίσεις. Π.χ. στήν ἰσλαμική Σαουδική Ἀραβία ἀπαγορεύεται ὁ ὁποιοσδήποτε εὐρωπαῖος ἤ μή, νά φορᾶ σταυρό ἤ νά κάνει τόν σταυρό του. Ἄν παραβεῖ τόν νόμο τοῦ Ἰσλάμ τσουβαλιάζεται καί ἀπελαύνεται μετά μουσικῆς τοῦ Ἀλλάχ. Τά ἴδια σχεδόν ἰσχύουν τελευταίως καί στό ἄθλιο εὐρωπαϊκό «πολυπολιτισμικό» ἔθνος τῶν γκέι, τήν Βρετανία. Σάλος ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπό τίς φασιστικές ἀπολύσεις ὑπαλλήλων ἑταιρειῶν καί δημοσίων ὑπηρεσιῶν, σ’ ὅσους ἐπιμένουν νά φοροῦν σταυρό κατά τήν ὥρα τῆς ἐργασίας των.
Η ΑΡΑΒΙΚΗ «ἄνοιξη» δηλαδή ἡ παράδοση ὁλόκληρης τῆς Β. Ἀφρικῆς στά νύχια τῶν ἔξαλλων ἰσλαμιστῶν, πού διώκουν ἀπηνῶς καί δολοφονοῦν χριστιανούς, εἶναι ἔργο τῶν ΗΠΑ καί τῆς Εὐρώπης, πού ξέχασε τή χριστιανική κληρονομιά της. Εἶναι παγκοίνως γνωστό ὅτι σέ τουρκικό ἔδαφος ἐκπαιδεύονται ἀπό τή ΜΙΤ καί τή CIA οἱ «Σύριοι ἀντάρτες».
«Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ἐμπροσθοφυλακή τῆς Δύσης ἐπί χρόνια τρέφει τό φίδι τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας καί βαναυσότητας στόν κόρφο της καί ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν διαμαρτύρεται, ἐπειδή τό φίδι δαγκώνει. Εἶναι καιρός νά ἐξεταστεῖ τό μέλλον τῆς Δύσης, μέ βασικό ἄξονα τήν πιθανότητα τῆς καθυπόταξής της ἀπό τούς παρανοϊκούς φονταμενταλιστές, πού δέν δίνουν δεκάρα γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή». (ἐφ. «Δημοκρατία» 14.9.12)
ΜΑΛΙΣΤΑ, τό ἔθνος τῶν γκέι καί τῆς «μουμιοποιημένης» ἐξοχωτάτης Ἐλισάβετ, ἡ ὁποία σημειωτέον εἶναι καί ἡ ἀνώτατη θρησκευτική ἡγέτης, ἐκήρυξε τόν πόλεμο ἐναντίον τοῦ Σταυροῦ καί τῶν πιστῶν του, ὅπως παρόμοια μέ ὅσα συμβαίνουν στίς ἰσλαμικές χῶρες. Ἡ «χριστιανική» Δύση αὐτοκτονεῖ.
ΤΟ ΚΕΝΟ καί ἡ ἔκπτωση προασπίσεως τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν, τίς ὁποῖες εἶχαν οἱ παλαιοί ὁραματιστές πολιτικοί, τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης, ἔχουν παραχωρήσει τή θέση τους σέ νομοθετήματα εὐθυγραμμισμένων νά θεραπεύουν τά κατώτατα ἔνστικτα τῆς σεξουαλικῆς δραστηριότητας ὑπανθρώπων, σάν αὐτῶν πού «νομιμοποίησε τήν κτηνοβασία» ἀπό τό γερμανικό «κτηνοβούλιο». Τέτοια ἄρρωστα καί ἔκφυλα μυαλά κυβερνοῦν τήν γηραιά καί ἡμιθανῆ Εὐρώπη…
Περ. Χρ. Βιβλιογραφία

Τέτοιο ηγέτη χρειάζεται η Ελλάδα ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΑΓΩΝΑΣ http://www.agonas.org
Τέτοιο ηγέτη
χρειάζεται η Ελλάδα
Aπό τέτοιο ηγέτη έχει ανάγκη η χώρα μας, για να βάλει τέρμα στην ασυδοσία των λαθρομεταναστών που θέλουν την Ελλάδα καταφύγιο ξένων κακοποιών και πρακτόρων του Ισλάμ, και να πει αυτά που είπε η Αυστραλέζα πρωθυπουργός και έχουν ως εξής:
«ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΟΧΙ ΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ… Είτε σας αρέσει είτε όχι. Έχω κουραστεί από την ανησυχία αυτού του έθνους μήπως ενοχλούμε μερικούς ανθρώπους ή την κουλτούρα τους.
Από την εποχή των επιθέσεων στο Μπαλί, έχουμε παρατηρήσει μια αύξηση του πατριωτισμού στην πλειονότητα των Αυστραλών. Η κουλτούρα μας έχει εξελιχθεί για περισσότερο από δύο αιώνες με αγώνες, προσπάθειες και επιτυχίες από εκατομμύρια αντρών και γυναικών που κατέκτησαν την ελευθερία.
Μιλάμε κυρίως ΑΓΓΛΙΚΑ, όχι ισπανικά, λιβανέζικα, αραβικά, κινέζικα, γιαπωνέζικα, ρώσικα ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Οπότε, αν επιθυμείτε να γίνετε μέρος της κοινωνίας μας, να μάθετε τη γλώσσα μας.
Οι περισσότεροι Αυστραλοί πιστεύουν στον Θεό.

Ανθολόγια ή πανέρια με οχιές;

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΑΣ Α.Φ. 187 http://www.agonas.org

Ανθολόγια
ή πανέρια με οχιές;
«Ένα βράδυ η γιαγιά μου κάπνιζε το μαύρο της πούρο, ενώ εγώ μισοκοιμόμουν μακάρια στη ζεστή αγκαλιά της». (Ανθολόγιο Ε’-Στ’ Δημοτικού, σελ. 85).
Βεβαίως, όσοι τουλάχιστον είμαστε πάνω από τα σαράντα και «προλάβαμε» εκείνες τις όλο ζωής μαυροντυμένες γριούλες, τις μανάδες ή τις κυρούλες των περισσοτέρων από μας, που ανάβανε-ακούραστες-τα καντήλια στα ταπεινά ξωκλήσια και στα ερημομονάστηρα της Ελλάδας, αυτήν την εικόνα φυλάξαμε στην μνήμη μας: Να μας νανουρίζουν, καπνίζοντας μαύρα πούρα, από την Κούβα, γιατί δεν καταδέχονταν τα παρακατιανά...
«-Μπορεί η γερόντισσα που πέθανε να πήγε στην Κόλαση.
-Λες; Η Κλάρα έγνεψε με το κεφάλι της.
-Το δίχως άλλο θα πήγε στην Κόλαση, γιατί μάλωνε όλα τα παιδιά της πολυκατοικίας. Κι επειδή πρέπει να πάει στην Κόλαση, κλαίνε όλες οι φίλες της. Έτσι θα είναι. Κι εγώ αυτό το νομίζω πολύ σωστό. Και όταν έκανα να ρωτήσω, αν οι διάβολοι θα ψήσουν στην Κόλαση τη γριά, μας είπε χαμηλόφωνα ο πατέρας:
-Σιωπή! Πολλά λέτε!»(Ανθολόγιο, Ε’-Στ’ Δημοτικού, σελ. 134). Ούτε το «φοβερόν μυστήριον» του θανάτου δεν σέβονται οι «καντιποτένιοι», που αποφασίζουν το τι θα διδάσκονται τα παιδιά του προδομένου λαού μας. Και υποτίθεται ότι στο «Ανθολόγιο», το λέει και η λέξη, βάζεις τα άνθη της λογοτεχνίας, ό,τι καλύτερο ιστόρησε ο κάλαμος των μαϊστόρων του λόγου, το ακροθίνιον.
Γιαγιάδες με πούρα, που ψήνονται στην κόλαση, «διαβόλια και τριβόλια», μαγαρισιές και δαιμονολογίες, τι δουλειά έχουν με 11χρονα παιδιά;

ΘΗΣΑΥΡΟΣ Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΑΣ Α.Φ.187 http://www.agonas.org
«Η Ελλάδα έχει πολύ ορυκτό πλούτο,

αλλά δεν θα σας αφήσουν να τον βγάλετε»

(ΝΙΚ. ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ)
Με αυτά τα λόγια απάντησε ο τότε ηγέτης της ΕΣΣΔ Νικ. Χρουστσώφ στον Έλληνα – εκτελών χρέη Πρωθυπουργού της Ελλάδας – Σοφοκλή Βενιζέλο, όταν τον επισκέφτηκε στη Μόσχα και του ζήτησε οικονομική βοήθεια.
Όλοι οι ξένοι γνωρίζουν, εδώ και δεκαετίες, για τον πραγματικό ορυκτό μας πλούτο, γι’ αυτό οι σωτήρες – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανία, Αμερική κ.α., λειτουργώντας παρασκηνιακά, μας έδιναν αφειδώς δάνεια, επιδοτήσεις και δεν μας χαλούσαν ποτέ χατήρι. Έβαζαν “κατάλληλους” ανθρώπους στη χώρα μας, κρατώντας υπό έλεγχο την τύχη της Ελλάδας. Δωροδοκούσαν όσους άπλωναν το χέρι ώστε να τους χρησιμοποιήσουν την κατάλληλη στιγμή. Τους βεβαίωναν μάλιστα ότι, τα λεφτά που λάβαιναν για την συνεργασία και κατέθεταν, ήταν καλά κρυμμένα στην Ελβετία ή σε άλλους φορολογικούς παραδείσους. Έτσι, όποτε ήθελαν, εκβίαζαν τους διεφθαρμένους και διεκπεραίωναν τις χονδρές τους υποθέσεις.
Για χρόνια παρακολουθούσε ο λαός άναυδος αυτό το αίσχος της απόλυτης ασυδοσίας, της κλεψιάς και της ρεμούλας με τις σκανδαλώδεις λοβιτούρες και κανείς δεν τολμούσε να τους ακουμπήσει. Είχε επικρατήσει σαν “δόγμα”: «δούλεψε να φας και κλέψε για να ’χεις».
Εδώ στην Ελλάδα, έχουν καταγραφεί οι πιο σκληροί ανταγωνισμοί Αμερικανών, Βρετανών, Γάλλων και Γερμανών για το ποιος θα έχει το “πάνω” χέρι και την κηδεμονία. Στους ανταγωνισμούς αυτούς αποδίδονται και οι ανατροπές που έγιναν στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας, όπως: του Γεωργ. Παπανδρέου από τους αποστάτες, τους χουντικού Παπαδόπουλου από τον πιο “συνεργάσιμο” Ιωαννίδη, η κατάληψη της μισής Κύπρου από τους Τούρκους (πετρέλαια – φυσικό αέριο), τα Ίμια (μοναδικά παγκοσμίως σε ποσότητα οσμίου και κόκκινου υδραργύρου1).

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΩΝΑΣ Α.Φ.187 http://www.agonas.org
Σε μια εποχή που ο κόσμος πεινάει, είναι άνεργος, αυτοκτονεί και οι ναοί δεν έχουν χρήματα για θέρμανση και φωτισμό, ο Αρχιεπίσκοπος στις 5 Οκτωβρίου 2012 δήλωνε στα Μέσα Ενημέρωσης ότι, τα χρηματικά αποθέματα φθάνουν μόνο για δύο μήνες και αν δεν βρεθούν χρήματα θα αναγκαστεί σύντομα η Εκκλησία να σταματήσει τις πληρωμές του προσωπικού της και να προχωρήσει σε απολύσεις 300 υπάλληλων που εργάζονται στην Εκκλησία της Ελλάδας.
Την επομένη ανακοινώνεται διαγωνισμός για την προμήθεια δεκάδων πολυτελών δώρων που προορίζονταν για δώρα του Αρχιεπισκόπου προς τους υψηλούς επισκέπτες του. Οι λεπτομέρειες που προβλέπονταν στον διαγωνισμό είναι απίστευτες. Στην προκήρυξη που δημοσίευσε το πρακτορείο ΡΝΝ καταγράφονται με φοβερή λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι 24 κατηγορίες δώρων – εγκόλπια, σταυροί, αρχιερατικές ράβδοι, δίσκοι, εικόνες και άλλα αναμνηστικά – φτιαγμένα από καθαρό ασήμι, επιχρυσωμένα, επιπλατυνωμένα και πλουτισμένα με πολύτιμες πέτρες…
Οι περιγραφές που ακολουθούν είναι από το ακριβές κείμενο της προκήρυξης.
01. Τα εγκόλπια και οι σταυροί να είναι ασημένια 925ο, επίχρυσα ή επιπλατυνωμένα.
02. Οι λίθοι που θα επικολληθούν να είναι «ζιργκόν», ευρωπαϊκής κοπής (brilliant cut), χρώματος λευκού, κεχριμπαρί, σμαραγδί, ροδί και άκουα μαρίνα.
03. Τα σμάλτα των εγκολπίων να είναι αρίστης ποιότητας.
04. Όπισθεν των σμάλτων να τοποθετηθεί πλαξ, επί της οποίας θα χαράσσεται η υπογραφή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου. Η υπογραφή αυτή θα χαράσσεται και εφ’ όλων των λοιπών αντικειμένων.

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ π.ΑΡΧΙΕΠ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ : ΑΓΩΝΑΣ Α.Φ.187 http://www.agonas.org
 Ο Σεραφείμ Τίκας στα χρόνια της «Μεγάλης Προδοσίας»
Τα ημερολόγια που κυκλοφορούν κάθε χρόνο κατά χιλιάδες από οργανισμούς, επιχειρήσεις, συλλόγους, δήμους, περιφέρειες κ.α. αποβλέπουν σε κάποιο σκοπό (διαφήμιση, προβολή…). Το μεγαλύτερο μέρος αυτών εκδίδεται από την εκκλησία (μητροπόλεις, μοναστήρια, ναοί, προσκυνήματα κ.α.) με τη διαφορά ότι το περιεχόμενό τους πρέπει να είναι πνευματικό, αγιαστικό ώστε ανοίγοντάς το να ωφεληθεί ψυχικά και πνευματικά ο αναγνώστης τους.
Το φετινό όμως ημερολόγιο (2013) της Μητρόπολης Λάρισας, κατά παράβαση της πνευματικής δεοντολογίας, είναι αφιερωμένο στον μακαρίτη αρχ/πο Σεραφείμ Τίκα, που όχι μόνο πνευματικός άνθρωπος δεν υπήρξε αλλά και μόνη η αναφορά του ονόματός του μας μεταφέρει στα μαύρα χρόνια της «Μεγάλης Προδοσίας» (Κ. Μουρατίδης καθηγ. Πανεπιστημίου Αθήνας).

ΦΩΤ. Ο  ΑΡΧΙΕΠ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΙΚΑΣ  ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΪΟΝΣ

Επιβεβλημένη λοιπόν η σύντομη βιογραφία του, που μάγεψε κυριολεκτικά τον δεσπότη Λάρισας, ώστε να του αφιερώσει το ημερολόγιο:
Όταν η χούντα του Ιωαννίδη (Νοέμβριος 1973 – Ιούλιος 1974), με τη συνεργασία των σκοτεινών δυνάμεων, εισέβαλε στα ενδότερα της εκκλησίας με τον πιο βάρβαρο και αυθαίρετο τρόπο αναδεικνύοντας τον Σεραφείμ Τίκα Αρχιεπίσκοπο, είχε απώτερο σκοπό: πρώτον την εξόντωση των 12 επισκόπων, διότι με κοινό κείμενο ζητούσαν από την Ιεραρχία να καταδικάσει την Μασωνία ως αντίχριστη θρησκεία (όπως έγινε και το 1933), και δεύτερον τη διεκπεραίωση, αντιχριστιανικών νομοσχεδίων που αφορούσαν το αυτόματο διαζύγιο, τη νομιμοποίηση ης μοιχείας, των αμβλώσεων, τη μη αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες, την κατάργηση του εκκλησιασμού και της προσευχής στα σχολεία κ.α., χωρίς αντίσταση.
Τί να πρωτοθυμηθεί και τί να γράψει κανείς για τον … «αντάρτη» (ο χαρακτηρισμός δικός του) αρχ/πο Σεραφείμ Τίκα: Την λυσσαλέα αντίδρασή του στο αίτημα επαναβεβαίωσης της υπό της Ιεραρχίας του 1933 καταδίκης της Μασονίας ως θρησκείας; Την θεολογική του ανεπάρκεια; Το ανύπαρκτο κηρυκτικό του έργο; Τις αλλεπάλληλες μεταθέσεις του (Άρτα, Ιωάννινα, Αθήνα); [Στην Άρτα με 9χρονη «διακονία» έργο μηδενικό. Στα Ιωάννινα μετατεθείς, με 17χρονη παραμονή επί 249 ενοριών το έργο ανύπαρκτο, αν και διαχειρίσθηκε τεράστια ποσά πολλών κληροδοτημάτων. Στην αρχιεπισκοπή Αθηνών, με τα αμέτρητα έσοδα, όχι μόνον δεν έφτιαξε τίποτε, αλλά και ό,τι βρήκε από τον προκάτοχό του Ιερώνυμο το διέλυσε (νοσοκομείο κληρικών, εκκλησιαστική παιδεία – γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο – νεανικές κατασκηνώσεις, εταιρεία αξιοποίησης εκκλησιαστικής περιουσίας – η διατήρησή της θα καθιστούσε την εκκλησία αυτάρκη οικονομικά, αποφεύγοντας τη ζητιανιά στα Αραβικά Εμιράτα…)].
Αξίζει να θυμηθούμε και τα γραφόμενα στον τύπο εκείνη την εποχή!
Όταν, ο ψευτοαντάρτης Σεραφείμ όρκισε την Κυβέρνηση της πιο στεγνής δικτατορίας Ιωαννίδη-Ανδρουτσόπουλου (ανεπίτρεπτο – χωρίς την έγκριση του Αρχ/που) πήρε στο τηλέφωνο τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και με «δακρυσμένα» μάτια και φωνή «θρηνώδη» άρχισε να του λέει: «Εγώ είμαι καλός άνθρωπος και θα έρθω να σας φιλήσω τα πόδια. Συγχωρήστε με!!» (Από το βιβλίο «Είπε τη εκκλησία», σελ. 178).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

ΨΑΛΤΙΚΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ : ΑΓΩΝΑΣ α.φ. 187   http://www.agonas.org

 Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ
Σας πήραν χαμπάρι

Το εσπερινό Λύκειο θέλησε να επισκεφτεί ο δεσπότης Λάρισας την Τετάρτη 12-12-12 κατόπιν προσκλήσεως των μαθητών του σχολείου – έγραψε ο τύπος – ενώ τον κάλεσε ο διευθυντής του σχολείου που είναι σύζυγος υπεύθυνης του «Κρικκείου» ορφανοτροφείου.

Οι μαθητές, που όλα στην εποχή μας τα γνωρίζουν, δεν μιλούν αλλά μέσα τους αγανακτούν με αυτά που συμβαίνουν. Άλλοι όμως που δε μασούν τα λόγια τους, αντιδρούν, όπως στο συγκεκριμένο εσπερινό Λύκειο που περίμεναν τον δεσπότη με “ρόδα και κρίνα” να τον υποδεχθούν.

Με την άφιξη του δεσπότη και της κουστωδίας του άρχισαν οι ερωτήσεις.

- Γιατί, σεβασμιώτατε, κυκλοφορείτε με πολυτελές αυτοκίνητο όταν γνωρίζετε την οικονομική κατάσταση;

Δεσπ.: Εγώ δεν ήθελα, αλλά μου το επέβαλαν τα πνευματικά μου παιδιά για να είμαι ασφαλής, επειδή ταξιδεύω συνέχεια και μακρυά.

- Γιατί… μαζεύετε χρήματα ενώ η Εκκλησία έχει τεράστια περιουσία;

Δεσπ.: Σας βεβαιώνω ότι η εκκλησιαστική περιουσία αποτελεί έναν μύθο και όχι μια απτή πραγματικότητα.

- Γιατί… έχετε τόσες… πανάκριβες στολές ενώ ο κόσμος πεινάει;

Δεσπ.: Μ’ αρέσουν οι στολές να τις φοράω (!) Εξ άλλου δεν τις αγοράζω αλλά μου τις κάνουν δώρο! (δεν είναι  θαύμα! Να τον κάνουν δώρο 200 στολές;)

Υποβλήθηκαν και άλλες ερωτήσεις για την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, για τους απόρους και την φιλανθρωπία, ως και γι’ αυτούς που κυνηγάει στα δικαστήρια. Για τους τελευταίους είπε, ότι το κάνει για να τους συνετίσει ώστε να γίνουν καλοί άνθρωποι!

Η συζήτηση διεκόπη με πρόταση του δεσπότη για νέα επικοινωνία με ζωντανό διάλογο μετά μιας “υποδειγματικής σχολικής Θείας Λειτουργίας” (Μην τον είδατε τον Παναγή).

Και φεύγοντας με την κουστωδία του λέγει στον από δεξιά του: «Την πατήσαμε, μας την είχανε στημένη». Και μαθητής που ήταν πίσω του ακριβώς του απάντησε: «Σας πήρε ο κόσμος χαμπάρι!».
 Οι επίτροποι αντέδρασαν, αλλά ο παπάς επέμενε…
ΕΙΝΑΙ ΦΟΒΕΡΟ !!!

Παπάς, σε μια τακτική συνεδρίαση του εκκλησιαστικού συμβουλίου για θέματα του ναού, τους ανακοίνωσε ότι πρέπει να δώσουν στον δεσπότη 10.000 ευρώ. Οι επίτροποι αντέδρασαν, αλλά ο παπάς επέμενε… Τότε οι μισοί επίτροποι υπέβαλαν την παραίτησή τους και έφυγαν. Ο παπάς όμως πήρε τα χρήματα και τις παραιτήσεις και πήγε στο δεσπότη. Ο δέσποτας ζήτησε να τους δει και να τους ακούσει. Ήλπιζε πως με το “μειλίχιο” ύφος του θα τους κατάφερνε να ανακαλέσουν τις παραιτήσεις τους για το “καλό της Εκκλησίας”.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αλλά παρ’ όλες τις γλυκανάλατες, αλεπουδίστικες «πνευματικές» νουθεσίες του δεσπότη οι επίτροποι αντέδρασαν και πάλι λέγοντας ότι είναι αδύνατον να δώσει ο ναός 10.000 ευρώ, προπαντός τη σημερινή δύσκολη εποχή. Κι ο δεσπότης ξαφνιασμένος είπε: επτάμισυ χιλιάδες (7.500) μου φέρατε. Ακολούθησε κάποιος διάλογος…

Γεγονός πάντως είναι ότι τα 10.000 ευρώ καθ’ οδόν έγινα 7.500 ευρώ. Τα σχόλια δικά σας.   Ο Ναυπάκτου κ.Ιερόθεος Βλάχος, ο «μεγάλος θεολόγος και φιλομόναχος»
ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

Είχαμε γράψει, στο φύλλο του “ΑΓΩΝΑ” Νο 180 στο «Απορίες», για τον Ναυπάκτου Ιερόθεο που για χρόνια παρουσιάζονταν ως πνευματικοπαίδι του μακαριστού π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου και του αγίου μακαριστού Εδέσσης Καλλινίκου που ήταν και χειροτονία του.

Η διαφορά μεταξύ των μακαριστών γερόντων και του Ιεροθέου αβυσσαλέα.

Λέγαμε κι εμείς οι Λαρισαίοι γιατί τέτοια εμμονή του Ναυπάκτου να θέλει ντε και καλά να πηγαινοέρχεται στην πόλη μας; Μήπως για να στηρίξει τον αντικανονικό και μοιχεπιβάτη Λάρισας Ιγνάτιο; Ο πανδαμήτωρ όμως χρόνος, που τίποτε δεν αφήνει στην αφάνεια, αποκάλυψε και ένα μυστηριώδες τρίγωνο.

Το τρίγωνο: 1. Ο Ιγνάτιος Λάππας (ειδικός σύμβουλος στο διωγμό μοναχών, π. Ευθ. Τρικαμηνά) με τον νομικό του σύμβουλο που βρέθηκε με το αυτοκίνητό του στην Ναύπακτο για το παράνομο επισκοπικό δικαστήριο να “δολοφονήσουν” ανυπάκουους μοναχούς.

2. Ο Αββάς Μετεωρίτης, ο μέγας “αντιοικουμενιστής”, που με την 50α σέλιδη έκθεσή του διαφωνώντας με τους δύο άλλους της επιτροπής καταδίκαζε το μοναστήρι –, έκλεισε το μάτι στον «άγιο» Ναυπάκτου, σημάδι συνένεσης για τον αποκεφαλισμό των μοναχών της Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

3. Ο Ναυπάκτου Ιερόθεος, ο «μεγάλος θεολόγος και φιλομόναχος» επί 17 χρόνια διακονίας δεν παρουσίασε καν έργο. Τα δε 5 διαλυμένα υπάρχοντα μοναστήρια (δίπτυχη Εκκλ. Ελ. Σελ. 720) όχι μόνο δεν τα επάνδρωσε ως ώφειλε αλλά και το προπύργειο της ορθοδοξίας (Μεταμόρφωση Σωτήρος) με 24 μοναχούς ως λέων ωρυόμενος επιζητεί τη διάλυσή του.

Τώρα εξηγούνται οι επισκέψεις του Ιεροθέου και του Αββά Μετεωρίτη στη Λάρισα. Καιρός ο πιστός λαός να αγρυπνεί και στην ανάγκη να ξεσηκωθεί και να διώξει από την εκκλησία, τέτοια και παρόμοια τρίγωνα που κακό μόνο κάνουν στην εκκλησία.