Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

Βυζαντινά Κάλαντα


ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ


135. Psalam - Slavite Gospoda (Praise the Lord)


ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


Η παρουσία του Θεού στο ηλιακό σύστημα Αρχ. επιφανιου Χατσηγιάνγκου


Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ


Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2013

Η ΕΛΛΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΦΑΤΝΗ

«Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλιπ. 4,13)

ΕΛΛΑΣ ΠΡΟ ΦΑΤΝΗΣΠρὸ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου, ἡ ἀνθρωπότης καὶ μαζί της ἡ πατρίδα μας ὑπέφερε. Ἂν ἔφθαναν στ᾽ αὐτιά μας οἱ φωνὲς ἀπ᾽ τὶς ψυχὲς μυριάδων ἀνθρώπων τοῦ προχριστιανικοῦ κόσμου, θ᾽ ἀκούγαμε ἀ­ναστε­ναγμοὺς καὶ κραυ­γὲς πόνου, ὅπως π.χ. ὁ πόνος ποὺ δοκίμαζαν ὁ Λαοκόων καὶ τὰ παιδιά του, στὸ γνωστὸ σύμ­­πλεγμα, καθὼς τοὺς ἔσφιγγαν οἱ δράκοντες.
Ὁ ἀρχαῖ­ος ὄφις – τὸ κακό, παρ᾿ ὅλη τὴν ἕλ­ξι καὶ γοητεία μὲ τὴν ὁποία ἐξαπάτησε τοὺς πρωτοπλά­στους καὶ παρασύρει ἔκτοτε τοὺς ἀν­θρώπους, κρύβει μέσα του φοβερὸ δηλη­τή­ριο ποὺ δὲν ἄφησε τίποτε ἀμόλυντο. Ὁ ἄν­θρω­πος φαρμακώθηκε ἀπ᾽ τὴ ῥίζα του, ψυ­χὴ καὶ σῶ­μα δι­εφθάρησαν. Τὸ δηλητήριο αὐ­τό, ποὺ ἡ ἁγία Γραφῆς τὸ ὀ­νομάζει ἁ­μαρτία, διαπότισε ὅλη τὴν ἀνθρώ­πινη ὑπόστασι· ὁ νοῦς σκοτίστηκε, ἡ καρδιὰ ψυ­χράν­θηκε, ἡ θέλησι ἀτόνη­σε. Ἡ ἀνθρω­πότης ψυχορ­ραγοῦσε ὅπως ὁ δια­βάτης τῆς πα­ραβολῆς τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου ποὺ ἔ­πεσε στοὺς λῃ­στὰς κι αὐτοὶ «ἐκδύσαντες αὐ­τὸν καὶ πλη­γὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡ­μιθανῆ τυγχάνοντα» (Λουκ. 10,30). Λίγο ἀκόμη καὶ θὰ πέθαινε.

ΦΟΒΕΡΟ ΟΡΑΜΑ του π. ΠΑΪΣΙΟΥ για τους σημερινούς ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ που καταγγείλει ο Αγιορείτης ιερομόναχος Δαμασκηνός.Περαίνων τὴν ἐπιστολήν μου, ἐπειδὴ Σέβομαι καὶ τιμῶ βαθύτατα τὸν θεσμὸν τῆς Ἀρχιερωσύνης, καὶ προπάντων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, κατ΄ ἐπιταγὴν τῆς συνειδήσεώς μου ἀναγκάζομαι νὰ Σᾶς ἐξομολογηθῶ εἰς τὰ τίμια ὠμοφόρια, μὲ τὰ ὁποῖα διαπορθμεύετε τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τὸ πλήρωμα τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τὰ κάτωθι:

Κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1970 εἶχον τὸ προνόμιον καὶ τὴν εὐλογίαν νὰ μονάζω ὑπὸ τὴν σεπτὴν Ἡγουμενίαν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου καὶ νῦν προηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Ἰβήρων εἰς τὴν Ἱ.Μ. Σταυρονικήτα.

Ὁ ἀείμνηστος πατὴρ Παΐσιος, ἀσκητεύων τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰς τὴν Καλύβην τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς εἰρημένης Ἱ. Μονῆς, μὲ προσεκάλει πολλάκις, διὰ νὰ τελέσω τὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸ ναΰδριον τῆς Καλύβης του.

Μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐσυνήθιζε κατὰ τὸ κέρασμα, ποὺ ἐπηκολούθει νὰ προσφέρῃ ἕνα καφέ, ἕνα λουκοῦμι καὶ ἕνα ποτῆρι νερό. Ἐκεῖ ἐδράττετο τῆς εὐκαιρίας νὰ μοῦ ἐμπιστεύηται πολλὰ θαυμαστὰ γεγονότα, ἅτινα ὁ Θεὸς τοῦ ἐφανέρωνε, ἐπαναπαυόμενος εἰς τὴν θεοφιλῆ ἄσκησίν του καὶ διὰ νὰ στηρίζῃ τοὺς ἀγῶνας του. Ὁμολογῶ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ὅτι οὐ ψεύδομαι, μοῦ ἔλεγε τόσα σπουδαῖα, τὰ ὁποῖα μόνον εἰς τὴν ζωὴν μεγάλων ἁγίων ἔχω διαβάσει εἰς Συναξάρια.

Κάποτε λοιπὸν μοῦ εἶπε καὶ τὸ ἀκόλουθον, τὸ ὁποῖον μὲ συνετάραξε.

«Κατ΄ αὐτὰς τὰς ἡμέρας, Πάτερ, ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μοῦ ἔδειξε τὸν Ἅδην ἐκεῖ ποὺ εἶναι αἱ ψυχαὶ τῶν κολασμένων ἀνθρώπων, τὸν τόπον ποὺ βασιλεύει ὁ διάβολος. Ἐκεῖ ἀπὸ ὅλα τὰ φρικτὰ ποὺ εἶδα κατ΄ ἐξοχὴν μὲ ἐντυπωσίασε ὅτι εἶδα πολλοὺς Ἀρχιερεῖς, μαύρους, ἀπολιθωμένους, ὀρθίους μὲ προτεταμένην τὴν ποιμαντορικὴν ῥάβδον».

Ὁ γράφων ἔσπευσε νὰ τὸν ἐρωτήσῃ: 
«Γέροντα, πόσους ἱερομονάχους εἶδες;» Ἐκεῖνος ἀντιπαρῆλθε τὴν ἐρώτησίν μου χωρὶς νὰ μοῦ ἀπαντήσῃ καὶ συνέχισε νὰ ὁμιλῇ αἰτιολογῶν, διατί εἶδε πολλοὺς Ἀρχιερεῖς
«Εὐθῦνες, πάτερ, πολλὲς ἔχουν οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ ὅσοι δὲν ἀνταποκρίνονται εἰς τὰς εὐθύνας των, διὰ νὰ ἀρέσουν εἰς τὸν Χριστόν, ὁδηγοῦνται ἐκεῖ εἰς τὸν τόπον τῆς βασάνου, μακρὰν τοῦ Χριστου».

Αὐτὸ τὸ ὅραμα ἔλαβε χώραν καθ΄ ὕπαρ (ἐν ἐγρηγόρσει). Εὔχομαι νὰ μὴν ἐπιτρέψῃ ὁ Θεὸς νὰ ὁδηγηθῇ ἐκεῖ οὐδεὶς πλέον Ἀρχιερεὺς ἀλλὰ οὐδὲ ἱερομόναχος. Αὐτὸ ὅμως θὰ ἐξαρτηθῇ ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν εὐθυνῶν μας εὐαρέστως εἰς τὸν Χριστὸν καὶ οὐχὶ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῶν λεγομένων ἰσχυρῶν καὶ μεγάλων τῆς Γῆς.

Ύμνοι Χριστουγέννων


Τα εγκλήματα των πνευματικών και των γεροντάδων

Aπο το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Β΄, 2008, σελ
.103

ΙΕΡΟΚ.π. Αυγουστ. 

Τα εγκλήματα των πνευματικών

και των γεροντάδων

Στην Αθήνα κάτω, παιδιά σπουδαία, που διαμαρτυρηθήκανε για τα αίσχη και μπήκαν στην φυλακή και κακοποιηθήκανε, πήγαν στους πνευματικούς των – δεν θέλω να αναφέρω ονόματα – και εξομολογήθηκαν τις αμαρτίες των. 

Μετά ρωτούσε να μάθει ο πνευματικός, αν κάνανε τίποτε άλλο.
-Να. Λένε τα λεβέντικα παιδιά, πήγαμε εκεί κάτω με τον Καντιώτη και φωνάξαμε «αίσχος».
-Τι κάνατε; Τι είναι αυτά τα πράγματα, που κάνατε! Δεν τα θέλει αυτά ο Θεός!… 

Και τους έβαλε ένα χρόνο μακριά από τη θεία κοινωνία.  

Λοιπόν σας ειδοποιώ, να μην επηρεάζεστε από τέτοιες θεωρίες, αλλά να δίνετε το παρών σε όλα τα προσκλητήρια, που με σάλπιγγα Χριστού θα σας καλέσει ο επίσκοπος.

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Ή ΘΑ «ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ», Ή… «ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ»

Που είναι αυτοί που ακόμα νοιάζονται για τον ελληνικό λαό και τι κάνουν ; Αξιωματικοί, Δικαστές, Ιεράρχες,  Ακαδημαϊκοί, Διανοούμενοι, Καλλιτέχνες, Κατέχοντες στρατηγικά πόστα, τι κάνουν όταν βλέπουν να ρίχνεται η χώρα στον Καιάδα από μια κυβέρνηση ανδρείκελο;

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Nikos Hiladakis

Ή ΘΑ «ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ», Ή… «ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ»


Φαίνεται πως τα πράγματα έχουν ξεπεράσει πλέον και το τελευταίο   ανεκτό όριο. Άραγε αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει οι «μαριονέτες» της τρόικας  που θέλουν να αυτοονομάζονται κυβέρνηση και υπουργικό συμβούλιο ; Οι νέοι νομοί δίνουν την χαριστική βολή στον ελληνικό λαό και τον στέλνουν ή στα σίδερα των φυλακών, οι οποίες  αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν την… τόσο αυξημένη ζήτηση, ή στο εκτελεστικό απόσπασμα για μια… «καλύτερη» ζωή.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε λογικό δεδομένο και οι εξελίξεις που προδιαγράφονται για την ήδη «κονταροχτυπημένη» ελληνική κοινωνία, μοιάζουν με την καρμανιόλα του μελλοθανάτου που στέκετε έτοιμος να του πάρουν το κεφάλι. Η λογική στην Ελλάδα της δεύτερης δεκαετίας του εικοστού πρώτου αιώνα έχει πεθάνει και μαζί της πέθανε κάθε έννοια ομαλότητας, κάθε έννοια νομιμότητας, κάθε έννοια συνταγματικότητας.   Πως ένας λαός καταρρακωμένος μπορεί να επιβιώσει από αυτούς  που θέλουν να  τον εξαφανίσουν από προσώπου γης ; Ο αγώνας είναι πλέον αγώνας ζωής ή θανάτου.

ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΛΕΗΛΑΤΗΣΑΝ ΕΚΑΨΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΑΣ (ΦΩΤΟ)

1513244_746692772026388_736242778_n (1)995586_590525834350545_999823080_n 

ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΛΕΗΛΑΤΗΣΑΝ ΕΚΑΨΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΑΣ (ΦΩΤΟ)

Βρυξέλλες ΠορφύρηςΔ./ΣταφυλάΠ1476707_10202101059782274_1730270132_n (2)
    Οι ισλαμιστές αντάρτες σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και επίδειξης δύναμης προς επικοινωνιακή κατανάλωση κατέστρεψαν το καθολικό της ιστορικής ελληνορθόδοξης μονής της Αγία Θέκλας στην Μaaloula επιχειρώντας να πείσουν για την αποφασιστικότητα των προθέσεών τους απέναντι στην χριστιανική μειονότητα.Φωτογραφίες απεικονίζουν το μέγεθος της καταστροφής. Φωτιές,λεηλασία,βανδαλισμός.Το μαρμάρινο τέμπλο στερείται πλέον ολοκληρωτικά τις εικόνες που το κοσμούσαν.Τίποτα δεν θυμίζει ότι πρόκειται για ναό.Η κίνηση αυτή είναι ενδεικτική και για την μεταχείρηση που υφίστανται οι μοναχές που απήχθησαν.Αποκαλύπτει δε τον προπαγανδιστικό καθησυχαστικό χαρακτήρα του βίντεο που προβλήθηκε στο Αλ Τζαζίρα και προοιωνίζει την δυσμενή κατάληξη της απαγωγής των 16 απαχθέντων.
  Οι ισλαμιστές αφού  κατέλαβαν αρχές Δεκεμβρίου την ιστορική κωμόπολη Maaloula απήγαγαν  13 μοναχές και 3 ορφανές κοπέλες και τις μετακίνησαν στην πόλη που ελέγχουν το  Yabroud.Κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε κάνουν δημοπρασίες στο  Internet με κειμήλια και αρχαιολογικούς θησαυρούς που υπεξαίρεσαν από την Maaloula.Με το κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας που έστησαν οι μαχητές της  Jabhat al-Nusra βιοπορίζονται.(Τhe Voice of  Russia)
Η λιβανέζικη εφημερίδα   Al Akhbar μετέδωσε πριν από κάποιες μέρες ότι πολλοί σταυροί της πρώιμης χριστιανικής περιόδου αλλά και δισκοπότηρα και αγάλματα θρησκευτικής θεματογραφίας διακινήθηκαν προς πώληση στο διαδίκτυο.Οι μεσάζοντες που ενεργούσαν στο όνομα της  Al-Nusra και του ΙSIS (Ισλαμικού κράτους του Ιράκ και της Ανατολής) επιδίδονται στην αναζήτηση πλούσιων πελατών.
   Αρχαιολογικοί θησαυροί λεηλατήθηκαν συστηματικά καθ΄ όλην την περίοδο του πολέμου και τα μεγάλα μουσεία του κόσμου έχουν ήδη συντάξει μιά “κόκκινη λίστα” με συριακά ευρήματα που ενδέχεται να διοχετευθούν στην αγορά.Προέρχονται από όλο το πολιτισμικό φάσμα της συριακής κληρονομιάς.Σύμφωνα με την Sheila Canby, την προισταμένη της πτέρυγας της ισλαμικής τέχνης του   Metropolitan Museum της  Nέας Υόρκης  διακυβέβευται η ασφάλεια όλων αυτών των αντικειμένων. ,
Η UNESCO έχει απόλυτη συνείδηση της λεηλασίας στη  Maaloula, όσο και στην αρχαία πόλη  της  Palmyre και δεκάδων μουσείων σε συριακές πόλεις.Τον Σεπτέμβριο η Γενική  Διευθύντρια της Ουνέσκο  Irina Bokova συνάντησε τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για τη Συρία τον Lakhdar Brahimi για να εξετάσουν το θέμα.Η  Bokova δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα  οφείλει ν΄αντιδράσει τώρα για να σώσει την συριακή πολιτισμική κληρονομιά γιατί αύριο ενδέχεται να είναι πολύαργά.
Υψηλόβαθμοι διπλωμάτες του ΟΗΕ και υπουργοί πολιτισμού συζήτησαν την κατεπείγουσα κατάσταση στη Συρία όπως διαμορφώνεται και σ΄αυτόν τον τομέα, για τις πολύτιμες εικόνες, τα αρχαία αγάλματα αλλά και τους σταυρούς-κειμήλια που συνεχίζουν να βγαίνουν από την  Maaloula.
  Η λιβανέζικη  Gazette μεταφέρει ότι οι ισλαμιστές αντάρτες δημοσιεύουν φωτογραφίες από κλεμμένα αρχαιολογικά αντικείμενα σταυρούς κ.α προς πώληση στο  Internet.Οι αντάρτες  λαφυραγώγησαν  λάρνακες κ.α αντικείμενα αξίας και κατέστρεψαν τις χριστιανικές εστίες.(tayyar.org)Tο τίμημα που πληρώνουν οι ελληνορθόδοξοι χριστιανοί είναι βαρύ σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και σε απώλειες πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα στρατευμένα νιάτα οι άντρες που αυθόρμητα προσέτρεξαν να επανδρώσουν τις πολιτοφυλακές στην ύπαιθρο και στην πόλη,ανυπεράσπιστοι μαθητές και πολίτες παντού πεσόντες.Οι δρόμοι κατάμεστοι από κηδείες.
   Σταυροί παντού κι είναι αυτοί οι σταυροί των αγγελτηρίων θανάτου που αντικαθιστούν πλέον τους κλεμμένους πολίτιμους κημειλιακούς θησαυρούς.Αυτούς τους σταυρούς της θυσίας κανείς δεν θα μπορέσει να λεηλατήσει από τη συλλογική μνήμη της παγκόσμιας κοινότητας που αν και κάνοντας ότι δεν βλέπει έχει στραμμένη την προσοχή της σ΄ αυτήν την αναμέτρηση που η τελική έκβασή της θα κρίνει πολλά και για πολλούς.
580855_787163654644061_1157310036_n (1)    1515039_392231517588688_2128800224_n (1)

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Στο μέσον του ναού σαν συγγενείς του Μίδα

Ο δέσποτας δεν γιορτάζει, φαντάσου και να γιόρταζε επίσημα«…εορτάζομεν τα ημέτερα ονομαστήρια, συμμετέχοντες εις την δοκιμασίαν του χειμαζομένου λαού δεν θα εορτάσωμεν επισήμως, δεν θα δεχθώμεν εορτίους ευχάς,…»
   Δείτε πώς μας δουλεύουν κι όλας και δεν ντρέπονται  όχι μόνο να τα κάνουν, αλλά και να φωτογραφίζονται αναίσχυντα. Δείτε πώς κάθονται σαν μεγάλοι πασάδες οι ποιμένες!

  Είδατε ποτέ τον τσομπάνη να κάθεται έτσι, ή στέκεται όρθιος  και επιτηρεί το κοπάδι του; Λέτε να ‘χουν στραμμένο το βλέμμα στον «χειμαζόμενο λαό»;

    Προσεύχονται άραγε; Είναι στάση προσευχής στο μέσο του ναού;

   Το Ευαγγέλιο μας έδειξε πρότυπα προσευχής, τον τελώνη και τον Ιησού στους  Εμμαούς!!!

    Να κτυπήσουν τα στήθη τους όπως ο τελώνης, δεν μπορούν, να μη ξεκολλήσουν τα διαμαντάκια και οι άλλες πολύτιμες πέτρες από τα εγκόλπιά τους… Να γονατίσουν, ούτε λόγος… θα τσακίσουν οι πολύτιμες στολές… Γι αυτό και κάθονται έτσι αραλίδικα … ναρκισσευόμενοι.

     Στο μέσο του ναού σαν συγγενείς του Μίδα, σαν δραπέτες των παραμυθιών με τους πασάδες… Μήπως θυμάστε πού στάθηκε ο Φαρισαίος της παραβολής;

    Αφαιρώντας τους  όσα έχουν πάνω τους, που κοστίζουν όσο η μισθοδοσία του προσωπικού νοσοκομείου μικρής πόλης,  αναρωτιέμαι, κάτω από αυτή την εξεζητημένη πολυτέλεια,  θα βρούμε άραγε μια καρδιά «έμπλεως ευσπλαχνίας  και πόνου… προς τον δοκιμαζόμενο λαό»;!!!

     Τι μου θύμισαν!… τη μητέρα που μας  εφιστούσε την προσοχή στα φρεσκοσιδερωμένα σεμεδάκια και τις κουρτίνες, που τις ακουμπούσε στις πολυθρόνες του σαλονιού να  μη κάνουν τσακίσματα,  έτσι όπως απλώθηκαν οι εις «τύπον και τόπον  Χριστού» δεσποτάδες!!!

     Ή το άλλο, πριν από χρόνια, αυλοκόλακες στην γιορτή του μοιχεπιβάτη δεσπότη της  Λαρίσης, έστελναν για δώρο  γλάστρες με λουλούδια και από τον φόβο του  τις ξερίζωναν ερευνώντας  μήπως πέραν της ευωδίας των ανθέων  υπήρχε τίποτα το  εκρηκτικό στην ρίζα των λουλουδιών. Τι σου κάνει ο φόβος!!!…

     Δεσπότης πράμα κυκλοφορούσε μέσα σε κλούβες αστυνομικών και περιπολικά και με το πολυτελές αυτοκίνητο  ενός γελαδοβοσκού με την υπόσχεση, που τελικά δεν τήρησε,  να τον κάνει οδηγό του.  Φοβούμενος την οργή των Χριστιανών κρυβόταν πότε στο άσυλο της βίλλας φίλου  μεγαλοβιομήχανου που απεβίωσε άδοξα… και πότε στο σπίτι ιερέων που μετά τους προήγαγε στην διαχείριση  μεγάλου προσκυνήματος και έγιναν διάσημοι στα τηλεοπτικά κανάλια…. Στην κεντρική πλατεία γιόρταζαν τον πολιούχο, πλήθος δεσποτάδων επίσημοι και άσημοι λόγοι πύρινοι, προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις και μέσα από τις φυλλωσιές των  δένδρων να εκπέμπουν τηλεκατευθυνόμενα  μεγάφωνα  στεντορείος το ΑΝΑΞΙΟΣ και άλλες αποδοκιμασίες. Αυτοί  κάτωχροι χάνοντας την φωνή των υποκρινόμενοι τους απαθείς οπισθοβατούντες εκάλυπταν τα νότα τους έμπροθεν των σιδηρόφρακτων δυνάμεων ασφαλείας  ουκ αισχύνθησαν…  Θαμώνες και δένδρα ακόμα σπαρταρούν στα γέλια … με τους εκατοντάδες  αστυνομικούς που  αναρριχούταν στα δένδρα  ξεσκίζοντας την   στολή τους   εν σώματι να συλλάβουν τα διαταράσσοντα την τελετή δένδρα!!!… Πηλίκια αστυνομικών με χρυσές κλάρες να αιωρούνται σκαλωμένα  στα δένδρα στην προσπάθεια εξερευνήσεώς τους, ευτελισμός των παρασήμων… Δεν έφταναν οι φωνές από  τα δένδρα, Χριστιανοί, άρχισαν να φωνάζουν και από τις γύρο πολυκατοικίες … Οι αστυνομικοί τα έχασαν  κινούμενοι  δώθε –κείθε σε γενική  σύγχυση…  Μέσα στην γενική  αναταραχή για μια στιγμή γίνεται ανακωχή  παραπλανητική  και άμεσος  αρχίζουν φωνές σε τόνο υψίφωνο τα ΑΝΑΞΙΟΣ-ΑΝΑΞΙΟΣ   από ένα  βρεφικό καρότσι  που περιείχε μεταμορφωμένο  μεγάφωνο σε  χαριτωμένο φασκιωμένο ανήσυχο μπέμπη του οποίου με καθυστέρηση συνειδητοποίησαν το ασύλληπτο «ασυνόδευτο κλάμα» …  Αίφνης  ο αετός ο μεγαλοπτέρυγος εφορμά  ακάθεκτος από αέρος  αγγίζοντας τον σταυρό του τρούλου πλανάροντας ελεύθερος δηλώνοντας ότι οι Χριστιανοί είναι ταγμένοι να είναι αδούλωτες ψυχές απροσκύνητοι των ειδώλων   και στα στήθη τους κρεμάσανε τον σταυρό  του Εσταυρωμένου για να τον τιμούν επαξίως με γενναιότητα, ομολογιακά, και δεν είναι αλεκτρυόνες των κελευσμάτων των αναξίων δεσποτάδων, μοιχεπιβατών  και οικουμενιστών.  Η παρουσία του αετού έκανε συνειδητή την αναξιότητά τους την μικρότητά τους μπροστά στην ασύλληπτη  γενναιότητα του υψιπετή αετού.   Σκηνές απερίγραπτες ανεπανάληπτες, απείρου κάλλους… Ιστορικές!.  Από την άλλη  Κυριακή στην είσοδο του Ναού όπου λειτουργούσε ο εκλεκτός δεσπότης των ΜΑΤ και του Σεραφείμ του Τίκα  αστυνομικοί με δεσποτικούς Χαφιέδες καταδότες όποιος ύποπτος προσέρχονταν υποβαλλόταν σε σωματική έρευνα.    Μπέμπης σε καρότσι δεν έμπαινε στον  πολιούχο. Τα παιδιά μεγάλωσαν και διαμαρτύρονται από τις παιδικές χαρές και στα σχολεία όπου τον παρουσιάζουν για να τον επιβάλουν ακόμα σήμερα.  Πώς να τα ξεχάσεις αυτά;;; Πρέπει να αναπαραχθούν σε ταινία.  Ο δεσπότης για να ανορθώσει  το τρωθέν του κύρος περιβάλει και περιφέρει την κενότητά του με εκατοντάδες αρχιερατικές στολές  καμαρώνοντας σαν παγώνι.  Υποχρεώνει τον προσωπικό συνοδό φωτογράφο, του πρωτοσύγκέλου  συνεργούντος,  να αποθανατίζει  φωτογραφίζοντας επαναληπτικώς και κατά ριπάς την χωϊκότητά τους, και  κάθε νευροκλονική σύσπαση της απερίγραπτης προσωπικότητάς του.  Υποχρεώνει  να φωτογραφηθεί πλαισιούμενος   και από  άλλους παρισταμένους πιστούς της «λαμπαδούρας», για να δείξει στους αδαείς ότι είναι αποδεκτός,  και  να διαφημίσει την αντικανονικότητά του   και να  προσφέρει την εικόνα του  δια του  ατάλαντου περιοδικού προβολής στο ευπειθή και υπάκουω ποίμνιο.  

    Αντί να μοιάζετε με τον επαναστάτη Σωτήρα Χριστό, με την στάση σας εκθρονίσατε τον Χριστό, γίνατε  θεραπαινίδες του πολιτικού συστήματος, εκλιπαρείτε να βρίσκεστε δίπλα σε πολιτικά ανδρείκελα,  να σας κάνουν την τιμή,  να σας καλούν και στο υπουργικό συμβούλιο, με φούρια να βγαίνετε από τον ναό κρατώντας το Ευαγγέλιο να προϋπαντήσετε τους δημίους του «χειμαζόμενου λαού»!!!                

      Η ομολογία και η προάσπιση  της πίστεως και του λαού  εξέλιπε ενώπιον των ισχυρών. Φωνασκείτε από άμβωνος εκ του ασφαλούς πείθοντας αφελείς αυλητρίδες σας, ενώ είστε αφωνότεροι ιχθύων και απρακτότεροι βατράχων.  Ενώ θα έπρεπε να προμαχείτε εσείς οπισθοχωρείτε. Έχετε απολέσει  την διάκριση και με την εν γένει πολιτεία σας γίνεσθε  αντικείμενο εμπαιγμού και  χλευασμού  από τους πολιτικούς και εχθρούς της  πίστεώς μας,  ταπεινώνοντας έτσι την Εκκλησία.  

    Η οικονομική κρίση που μας επέβαλαν οι πολιτικοί της Νέας  Τάξεως κατάντησαν την Εκκλησία από Σωτήριο  Κιβωτό ταμειούχο της Αληθείας, σε ρόλο θεραπαινίδας να αναλώνεται και να αναγνωρίζεται κυρίως  ως υπηρεσία προνοίας παρέχοντας συσσίτια, έργο μεν καλόν, αλλά   δευτερογενούς προτεραιότητας.  Ξεγελώντας έτσι την πείνα και την  δυστυχία που δημιουργεί η ανικανότητα των πολιτικάντηδων, με τον οβολό των πιστών,  το οικειοποιήστε και το προβάλετε ως προσωπικό σας έργο.       

     Και το χειρότερο συναγελάζεστε με τους αιρετικούς εξακολουθητικώς και ανεπιφυλάκτως, παπικούς, Μασόνους, αθέους κ.ά. και με εναγκαλισμούς  οδηγείτε στον Οικουμενισμό, την εσχάτη αίρεση, προδίδοντας την πίστη μας και  νοθεύοντας την Ορθόδοξη  Ιερά Παράδοση.  Συγκαλύπτετε τα  φοβερά σκάνδαλά σας, εκλέγετε αναξίους και μοιχεπιβάτες, χειροτονείτε ακατάλληλους διαιωνίζοντας την αναξιότητά σας. 

    Αδίστακτα διώκετε τους αγωνιζόμενους Χριστιανούς και κληρικούς που ζητούν Ελευθέρα και Ζώσα Ορθόδοξη  Εκκλησία, και διεκδικούν αξίους επισκόπους αναδεικνύοντάς τους  ψήφω κλήρου και λαού.  

    Αντί να  διαμαρτυρηθήτε με σθένος για την πρωτοφανή  βιαία και αιματηρή ενθρόνιση  του μοιχεπιβάτη  της Λαρίσης, δεσπότη  Ιγνατίου (Λάππα) που ζητάει με αγωγές του από τους Θεολογικούς  750000 περίπου ευρώ για να υποστηρίξει την «άτρωτη» κανονικότητα και αξιοσύνη  του,  συγχρωτίζεστε και κοινωνείτε της αντικανονικότητας του.  Η ραδιουργική σας  μέριμνα  να αποκαταστήσετε τον Παντελή Μπεζενίτη διαβεβαιώνοντας στην αρχιεροσύνη σας,  καταθέσατε υπέρ του Παντελεήμονα Μπεζενίτη ότι είναι ακατηγόρητος και άσπιλος!!! Γιά τις φιλίες με τον Μεσσηνίας και Σύρου μάλλον κάνετε προσπάθειες να τους φέρετε στον ..."αντιοικουμενιστικό δρόμο"!!!

     Πώς θα  δεσποτοποιήσετε τον Θεόκλητο ή οσφυοκάμπτες    ακολούθους σας που το ιερατίον τους προσφωνεί  με γυναικεία ονόματα όπως «η Χίλαρη η Σαλαμινιά». Οι πολιτικοί εκλέγονται και ενίοτε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για λόγους ευθιξίας παραιτούνται.  Δεσπότης όμως ουδείς παραιτείται, θεωρείτε τους εαυτούς σας θεόσταλτους σωτήρες και ότι και αυτός ο Θεός πρέπει να υπακούει στα κελεύσματά σας. Και κατά τον μακαρ. Διονύσιο Κοζάνης  «ούτε τον Θεό  φοβάσθε, ούτε τους ανθρώπους εντρέπεστε».   

    Σεβασμιότατοι  Δεσποτάδες μου, ως πνευματικοί ηγέτες, προσωπικώς και συνοδικός μετά του  κλήρου, είσαστε πρωτομάστορες αυτής της ιστορικής κρίσεως του 20-21ου αιώνος που περιήλθε η Ελλάς, η Πατρίδα μας. Δεν Ευαγγελίσατε  τον λαόν μας, μάλλον τον  κοιμίσατε, δεν μπορείτε να εθναρχήσετε στην πνευματική ένδυα και στο τέλμα που περιήλθαμε  γιατί υπηρετείτε τον ναρκισσευόμενο εγωισμό σας.

    Χίλιες φορές ξεσκέπασε ο Χριστός τους Φαρισαίους, τους ισχυρούς, τόσοι άγιοι στάθηκαν ολόρθοι με παρρησία ενώπιον   ισχυρών και τυράννων και τους ήλεγξαν και υπέστησαν τα μαρτύρια.

      Οι σημερινοί δεσποτάδες μας το μόνο που κράτησαν ήταν τον «Νιπτήρα». Πλένουν τα πόδια, κάνουν κυβιστήσεις  και γλύφουν τα χέρια των ισχυρών, όχι από ταπείνωση, αλλά για να διατηρήσουν τα προνόμια, την καλοπέραση… Πλουμιστοί, γλοιώδεις «εθνεγέρτες». Εννοείτε, διακρίνουμε και ευλαβούμαστε τις φωτεινές εξαιρέσεις που δεν θα εκλείψουν έως εσχάτων. 

  Τέλος πάντων, ας ρίχνουν και λίγο ακόμη ηρεμιστικό στο φαί που μοιράζουν στους «φτωχούς», να μην εξεγερθούν, να πηγαίνουν συντεταγμένοι στα συσσίτια, να παραμείνουν αφασικό ποίμνιο, κατά το «ευλαβείς βλαμμένοι».  Έτσι εξευμενίζετε και το ποίμνιο και τους κατακτητές… «ίνα ησύχιον διάγωμεν βίον».  

Π.Μ.

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Νοθεία καυσίμων ή….Γράφει: ο Ασκληπιάδης

Νοθεία καυσίμων ή….


Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα… το σταυροειδές «ίχνος» παραμένει και απλώνεται.. Νάναι από αεροσκάφος με νοθευμένα καύσιμα ;;;
Κάποιοι φαντασιόπληκτοι μπορούν να μας πουν  πως μας ψεκάζουν!!! Άλλοι για να περάσουν κρίσιμα νομοσχέδια και άλλοι για να μην υπερθερμανθεί (;) ο  πλανήτης μας και λιώσουν τα χιόνια στο Κάϊρο και την Συρία… Να «παγώσουν» οι ταραχές λόγω κακοκαιρίας. Δύσκολο να κρατάς με παγωμένα χέρια όπλο για ώρες…!
Τρελά σενάρια πάνω σε αληθινές εικόνες από τον ουρανό.Χθές(15/12) στην περιοχή της Λάρισας τράβηξα κάποιες φωτογραφίες  του ουράνιου θόλου.

Ωρα 16:38 Παρατηρήστε πόσο μικρή «ουρά»  αφήνει το αεροσκάφος με τα «καθαρά» καύσιμα…
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα...

Μετά από δέκα λεπτά περνά άλλο αεροσκάφος κι αυτό με κοντή  «ουρά».Το σταυροειδές ίχνος  ανοίγει…


ΗΠΑ: Δικαστήριο διατάζει να κατέβει σταυρός – μνημείο, ύστερα από αγωγή Εβραίων


Σχ. ΚΟ: Πριν λίγες ημέρες είδαμε «χριστιανούς» να κάνουν αγώνα και να δαπανώνται για να τοποθετηθεί μια menorah (επτάφωτη λυχνία), ένα σύμβολο του Ιουδαϊσμού, στην Ολλανδία. Τώρα, βλέπουμε Εβραίους να κάνουν αγώνα και να δαπανώνται για να γκρεμισθεί ο Σταυρός, που τοποθέτησαν χριστιανοί στις ΗΠΑ…
Ο μεγάλος σταυρός στην κορυφή του όρους Soledad στην Καλιφόρνια είναι «αντισυνταγματικός» και πρέπει να κατέβει, αποφάσισε ο ομοσπονδιακός δικαστής του Σαν Ντιέγκο την Πέμπτη.
Ο δικαστής Larry Burns διέταξε εντός 90 ημερών να αφαιρεθεί ο σταυρός, ο οποίος στήθηκε το 1956 ως φόρος τιμής για τους βετεράνους του πολέμου – μια απόφαση που θα μπορούσε να οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013

Ελάχιστο μνημόσυνο στους 1300 άντρες των Καλαβρύτων, που πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της Ελευθερίας…Αιωνία η μνήμη τους!

70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ ΕΔΩ
70 χρόνια μετά…δεν σας ξεχνούμε! Ελάχιστο μνημόσυνο στους 1300 άντρες των Καλαβρύτων,  που πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της Ελευθερίας…Αιωνία η μνήμη τους!
Tιμούμε μαζί με εσάς και τις ηρωικές γυναίκες , αδελφές και μάνες σας, που με τον πόνο φυλακτό, όπως μόνο μια γνήσια Ελληνοπούλα ξέρει να αντέχει, αντέξανε…και γίνανε της ‘Λευτεριάς Μανάδες’!
Θυμόμαστε και τον Αυστριακό φρουρό, που πλήρωσε με την ζωή του την ανθρώπινη πράξη του να αφήσει τα κλεισμένα στο σχολείο γυναικόπαιδα να διαφύγουν…υπάρχουν Άνθρωποι, ακόμα και μέσα σε απάνθρωπες συνθήκες…και αν η Ιστορία δεν διέσωσε το όνομά σου, ο Κύριος της Ιστορίας  θα σου ανταποδώσει την τιμή που σου αξίζει…
(για το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων επιλέξαμε ένα κείμενο κατάλληλο και για τα μεγαλύτερα παιδιά…για να μαθαίνουμε εμείς  και να μεταδίδουμε και στα παιδιά μας τη γνώση της Ιστορίας του τόπου μας, που κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε…όμως η γη μας είναι ποτισμένη με ηρώων αίμα και οφείλουμε να θυμόμαστε τις θυσίες που κάνανε οι πρόγονοί μας, για να ζούμε εμείς ελεύθεροι)

Σεμνό κι ἐπιβλητικό τό Μνημεῖο.Βρίσκεται στά ἡρωικά Καλάβρυτα.
Στήθηκε στήν ἱερή μνήμη ὅσων σκότωσαν σʼ αὐτόν ἐδῶ τόν τόπο –στό χωράφι τοῦ Καπῆ– ἄδικα καί βάναυσα οἱ Γερμανοί στίς 13 Δεκεμβρίου 1943.
Πρόκειται γιά τήν πιό ἄγρια ἐκδίκηση τῶν Γερμανῶν πάνω σέ ἄμαχο πληθυσμό.
Ἦταν ἀκόμη ἡ Κατοχή στήν Ἑλλάδα.

Γερμανική Κατοχή, ἀφοῦ οἱ Ἰταλοί εἶ χαν πιά ἡττηθεῖ – Σεπτέμβριος 1943. Οἱ Γερμανοί λεηλατοῦσαν χωριά καί πολιτεῖες, ἔκαιγαν, σκότωναν μπροστά στη θέλησή τους νά κρατήσουν τήν κυριαρχία τους στή βασανισμένη χώρα.
Στήν περιοχή τῶν Καλαβρύτων, πού εἶχε μείνει ἐλεύθερη μετά τήν ἀποχώρηση τῶν Ἰταλῶν, ἀνέβαιναν συχνά, γιά να ἐλέγχουν τίς κινήσεις… καί κάθε φορά σκόρπιζαν τόν τρόμο, τή φρίκη, τό θάνατο.
Ἔτσι τό Δεκέμβριο τοῦ 1943 θεωρώντας τούς φιλήσυχους Καλαβρυτινούς ὑπαίτιους γιά τό φόνο Γερμανῶν στρατιωτῶν, ξεκινώντας ἀπό τό Αἴγιο, τήν Πάτρα, τήν Τρίπολη πέσανε πάνω στήν ἤρεμη πολιτειούλα μέ ὅλη τη γνωστή τους ἀγριότητα.

Κάλεσαν ὅλο τόν πληθυσμό στό Δημοτικό Σχολεῖο. Κι ἐκεῖ μάζεψαν χωριστά τούς ἄνδρες καί τά παιδιά ἀπό δεκατεσσάρων ἐτῶν καί πάνω. Τίς γυναῖκες καί τά μικρότερα παιδιά καί τούς πολύ ἡλικιωμένους ἄνδρες, μέσα σέ συγκλονιστικές σκηνές ἀποχωρισμοῦ, τίς ἔκλεισαν μέσα στό Σχολεῖο.

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013

Ο Αρχαιολατρικός Φανατισμός ένναντι του ΧριστιανισμούΟ Αρχαιολατρικός Φανατισμός ένναντι του Χριστιανισμού
Ο ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
Του Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
Μελετώντας κάποιος τα διάφορα αρχαιολατρικά έντυπα τόσο αυτά που ανήκουν στα πλαίσια της ιδεολογικής απόρριψης του χριστιανισμού, όσο και αυτά που εντάσσονται στα πλαίσια της προσπάθειας αναβίωσης της αρχαίας ελληνικής παγανιστικής θρησκείας, εκ προοιμίου διαπιστώνει μια καθολική απόρριψη του Χριστιανισμού.
Η μορφή και ο τρόπος απόρριψής του εκφράζεται με ένα ιδιαίτερο φανατισμό και πολλές φορές με επιχειρήματα, που ανήκουν στη σφαίρα μιας ανιστόρητης συνθηματολογίας και δε βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα. Ο Χριστιανισμός χαρακτηρίζεται π.χ. ως “εβραιογενής θρησκεία”, ως “θρησκεία της ερήμου”, ως “μοχθηρή και ευτελιστική θρησκεία”, ως θρησκεία “που διέπραξε αναρίθμητα εγκλήματα εις βάρος της ΙΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”.

Μείζον θέμα για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ καὶ ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας, ἀντάλλαξαν Ἐπιστολὲς μὲ τὸν Παπικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Νάξου κ. Νικόλαο. Οἱ ἐπιστολὲς εἶχαν ἀφετηρία καὶ ἀφορμὴ τὴν Ἡμερίδα γιὰ τὴν Β΄ Βατικάνεια Σύνοδο (9/11/2013), διὰ τῆς ὁποίας οἱ Παπικοὶ ἔκαναν ἕνα ἀκόμα βῆμα ἐμπεδώσεως τῆς κακοδοξίας τῶν «ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν» καὶ προώθησης τοῦ παπικοῦ Οἰκουμενισμοῦ («ἑνότητα ἐν τῆ ποικιλίᾳ»), τὴν ὁποία ἔχουν ἐνστερνισθεῖ καὶ προάγουν καὶ ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι.


Ἡ ἀνταλλαγὴ Ἐπιστολῶν ἐσυνεχίζοντο μέχρι τὶς 5 Δεκεμβρίου, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ξεκίνησε τὴν ἐπίσκεψή του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὴν Σύρο καὶ Τῆνο.

Ἐνῶ λοιπόν, μὲ τὶς Ἐπιστολές τους αὐτὲς οἱ δύο Ἐπίσκοποι προσπαθοῦσαν νὰ ἀκυρώσουν, ὅσα ὀφέλη προσδοκοῦσαν νὰ ἔχουν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν μνημονευθεῖσα Ἡμερίδα (καθόσον μάλιστα σύμμαχό τους στὴν Ἡμερίδα εἶχαν τὸν «ὀρθόδοξο» Μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰγνάτιο), ὁ κ. Ἱερώνυμος πῆγε στὴν Σύρο καὶ Τῆνο καὶ ἔκανε τὸ ἀναμενόμενο γιὰ ἕνα Οὐνιτίζοντα Ἀρχιεπίσκοπο:
Συνεόρτασε καὶ συμπροσευχήθηκε μὲ τὸν Παπικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Νικόλαο, τοῦ ὁποίου τὴν ἐπέμβαση στὰ ἐκκλησιαστικά μας πράγματα καὶ τὸν ἐπηρεασμὸ τῶν ὀρθοδόξων συνειδήσεων, ἀγωνίζονταν νὰ ἀποτρέψουν οἱ δύο ἀναφερθέντες Μητροπολίτες!
Ὁποία συναδελφικὴ ὑποστήριξη! Ὁποία λεπτότητα, εὐγένεια καὶ ὀρθόδοξο ἦθος ἀπέδειξε πὼς διαθέτει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος Λιάπης! Κατ’ αὐτὸν τὸν «φιλάδελφο» τρόπο «ἄδειασε» τοὺς δύο Ὀρθόδοξους Μητροπολίτες!

Καὶ ὁ Παπικὸς Ἀρχιεπίσκοπος ἀπάντησε στὸν κ. Ἱερεμία, χρησιμοποιώντας ὡς δεκανίκι τὶς πράξεις καὶ τὰ λόγια τοῦ Ἕλληνα Ἀρχιεπισκόπου!!!
Τοῦ ἔγραψε:
«Στις 7/12/2013 ο Μακαριώτατος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά την επίσκεψή του στο Ναό της Μεγαλόχαρης στην Τήνο, με την παρουσία Αρχιερέων, όλου του Κλήρου της Ορθοδόξου Εκκλησία της Τήνου, την παρουσία μου και αντιπροσωπείας ιερέων μου, και πλήθος κόσμου με προσφώνησε ως εξής: "Αγαπητέ Αδελφέ κ. Νικόλαε Μητροπολίτα των Καθολικών της Τήνου…..".
Δεν αντιλαμβάνεστε ότι (ἐσεῖς οἱ ἀντιδρῶντες στὰ Οἰκουμενιστικὰ σχέδια!) είστε μία μειονότητα Αρχιερέων, ιερέων και λαϊκών μελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας με αυτές τις απαρχαιωμένες αντιλήψεις;
+Νικόλαος, Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Νάξου...».
         
Αὐτὰ εἶναι τὰ «ὀρθόδοξα» κατορθώματα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου.

λλὰ στὸ ἴδιο μῆκος οὐνιτικοῦ κύματος βρίσκεται καὶ ὁ Δημητριάδος Ἰγνάτιος· ὅπως πρὶν λίγες ἡμέρες δημοσιεύσαμε, κι αὐτὸς «ἄδειασε», ὅσους παραδοσιακοὺς κι ἀντιπαπικοὺς Ἱεράρχες ἔχουν ἀπομείνει ἀνεπηρέαστοι ἀπὸ τὴν λαίλαπα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, λέγοντας ὅτι ἔχουν «ψυχολογικὰ προβλήματα» κι ὅτι ἀποτελοῦν «μειοψηφία μέσα στὴν Ἱεραρχία»!
Βλέπετε. Πλήρης ταυτισμὸς «ὀρθοδόξου» καὶ Παπικοῦ «Ἐπισκόπου»!