Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

Ο ΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14

a03

Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

Δύο ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου.

ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ, ἀγαπητοί μου, ἡ μεγάλη ἑορτή, τὰ Χριστούγεννα. Πρέπει νὰ προετοιμασθοῦμε γι᾿ αὐτήν. Πῶς θὰ προετοιμασθοῦμε;
Ἂς ἀκούσουμε αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Ἐκκλησία· «Πᾶσαν τὴν βιοτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν»· ἂς ἀποβάλουμε κάθε ματαία σκέψι. Ἂς ἐλαφρώσουμε τὴ σκέψι μας ἀπ᾿ ὅλα τὰ μάταια. Ἂς ἀπογειωθοῦμε. Ἂς ποῦμε κ᾿ ἐμεῖς ἐκεῖνο ποὺ εἶπαν οἱ βοσκοὶ τὴν ἀλησμόνητη νύχτα· «Διέλθωμεν ἕως Βηθλεέμ…» (Λουκ. 2,15). Ἂς πᾶμε μέχρι τὴ Βηθλεέμ. Νοερῶς ἐκεῖ θὰ δοῦμε τὸ θαῦμα. Θὰ δοῦμε τὸ σπήλαιο ὅπου ἐγεννήθη ὁ Κύριος. Θὰ δοῦμε τὴν Παρθένο Μαρία. Θὰ δοῦμε τὸ Θεϊκὸ βρέφος. Θὰ δοῦμε ἀκόμα τὰ ἀθῷα ζῷα, ποὺ μὲ τὴν ἀναπνοή τους προσπαθοῦσαν νὰ θερμάνουν τὴν ψυχρὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ χειμῶνος. Θὰ δοῦμε τὸν ἀστέρα τὸ λαμπρὸ ὑπεράνω τοῦ σπηλαίου. Θὰ δοῦμε τοὺς βοσκοὺς νὰ τρέχουν, τοὺς πρώτους προσκυνητὰς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Θὰ δοῦμε τοὺς μάγους νὰ ἔρχωνται ἀπὸ μακρινὲς ἀποστάσεις, γιὰ νὰ προσφέρουν ὡς ἐκπρόσωποι τῆς ἐπιστήμης τὰ πολύτιμά τους δῶρα. Ἀλλὰ θὰ δοῦμε καὶ τὸν Ἡρώδη, ν᾿ ἀκονίζῃ τὴν μάχαιρά του γιὰ νὰ σφάξῃ τὸ ἀθῷο Βρέφος.
Ἀπ᾿ ὅλα αὐτά, τὰ τόσο διδακτικά, σᾶς παρακαλῶ τὴν ὥρα αὐτὴ νὰ καθαρίσουμε τ᾿ αὐτιά μας, γιὰ ν᾿ ἀκούσουμε ἕνα τραγούδι. Εἶνε τὸ γλυκύτερο ἀπ᾿ ὅλα. Μόλις, λέει, ὁ ἀρχάγγελος εἶπε στοὺς ποιμένας «Ἰδοὺ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην,… ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ» (Λουκ. 2,10-11), εὐθὺς ἀμέσως, ὄχι ἕνας, ὄχι δύο, ὄχι τρεῖς, ἀλλὰ σμῆνος, ἀναρίθμητος στρατιά, ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων σχημάτισαν κλίμακα οὐράνιον, τῆς ὁποίας τὸ ἕνα ἄκρον ἄγγιζε τὴ γῆ, τὸ δὲ ἄλλο ἄγγιζε τοὺς γαλαξίες τοῦ οὐρανοῦ. Καὶ πάνω στὰ σκαλοπάτια τῆς θείας αὐτῆς κλίμακος ἀνέβαιναν καὶ κατέβαιναν οἱ ἄγγελοι μὲ χρυσὲς κιθάρες καὶ ἔψαλλαν. Καὶ οἱ αἰθέρες ἐδονοῦντο, καὶ οὐρανὸς καὶ γῆ συνηγάλλοντο. Τότε ἀκούστηκε τὸ πλέον ὑπέροχο ᾆσμα· «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (ἔ.ἀ. 2,14).
Κατὰ τὸν ὕμνο αὐτὸν τὸ Θεῖο βρέφος εἶνε «δόξα» τοῦ Θεοῦ, τὸ Θεῖο βρέφος εἶνε «εἰρήνη» ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ Θεῖο βρέφος εἶνε «εὐδοκία ἐν ἀνθρώποις».

Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΦΑΤΝΗΣ « Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ»(Φιλιπ. 4,13)

Από το βιβλίο «ΕΚ ΤΟΥ ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ», έκδοση 1950, σελ. 41-46
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

XRISTOYGENNAἩ ἀνθρωπότης ― ἄρα καὶ ἡ Ἑλλὰς ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τμῆμα ἀναπόσπαστον ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος― ὑπέφερε δεινῶς.
Ὑπέφερεν ἡ ἀνθρωπότης. Ἐὰν ἦτο δυνατὸν νὰ ἔφθανον μέχρι τῶν ἰδικῶν μας ὤτων αἱ φωναὶ ποὺ ἐξήρχοντο ἀπὸ τὰ βάθη τῶν καρδιῶν μυριάδων ἀνθρώπων τοῦ προχριστιανικοῦ κόσμου, εὐκόλως θὰ διεκρίνομεν, ὅτι αἱ περισσότεραι φωναὶ ποὺ θὰ ἠκούοντο θὰ ἦσαν ἀναστεναγμοί, κραυγαὶ πόνου, ὡς τοῦ φρικτοῦ ἐκείνου πόνου ποὺ ἐδοκίμαζεν ὁ Λαοκόων περισφιγγόμενος ἀπὸ τὸν τεράστιον δράκοντα, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ματαίως προσεπάθει ν’ ἀπαλλαγῇ.
Ἐπόνει ὁλόκληρος ἡ ἀνθρωπότης! Διότι ὁ δράκων, τὸ κακόν, παρ’ ὅλην τὴν τρομακτικὴν ἕλξιν τῆς γοητείας μὲ τὴν ὁποίαν ἐνεφανίσθη καὶ ἐξηπάτησε τὸ ζεῦγος τῶν πρωτοπλάστων, καὶ ἔκτοτε ὡς κραιπαλοῦντας παρασύρει τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὰς ἀβύσσους τῆς καταστροφῆς, τὸ κακόν, λέγομεν, ἐγκρύπτει εἰς τὰ βάθη του δηλητήριον ἀφαντάστου δραστικότητος. Ὑπὸ τὴν ἐπήρειαν τοῦ δηλητηρίου δὲν ἔμεινε τίποτε ἀμόλυντον καὶ καθαρόν. Ὁ ἄνθρωπος ἐδηλητηριάσθη ἐκ ρίζης. Ψυχὴ καὶ σῶμα διεφθάρησαν. Τὸ δηλητήριον αὐτό, τὸ φοβερώτερον ἐξ ὅλων τῶν δηλητηρίων, τὸ ὁποῖον εἰς τὴν γλῶσσαν τῆς Ἁγ. Γραφῆς ὀνομάζεται ἁμαρτία εἰσέδυσε καὶ διεπότισε ὅλον τὸν ἀνθρώπινον ὀργανισμόν. Ὁ νοῦς ἐσκοτίσθη. Ἡ καρδία ἐψυχράνθη. Ἡ θέλησις ἠτόνησε. Ἡ ἀνθρωπότης ἐψυχορράγει ὅπως ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅστις, κατὰ τὴν ὡραίαν παραβολὴν τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου, εἶχε περιπέσει εἰς τοὺς ληστάς, οἱ ὁποῖοι «καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ». Ὀλίγον ἔτι καὶ θ’ ἀπέθνησκεν. Ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς ὑψηλίου ἠκούοντο κραυγαὶ πόνου ποὺ ἐδημιούργουν τὰ θανάσιμα τραύματα. Ἡ ἀνθρωπότης ἀπὸ κεφαλῆς μέχρι ποδῶν εἶχε γίνει ἕνα ἕλκος. Ὅπου καὶ ἐὰν τὴν ἤγγιζες ἐπόνει καὶ ἐκραύγαζε. Καὶ ποῖος δὲν ἐπόνει καὶ δὲν ἐκραύγαζεν; Ἐκραύγαζον τὰ παιδιὰ ποὺ ἐρρίπτοντο εἰς τὸν τρομερὸν Καιάδα. Ἐκραύγαζον αἱ παρθένοι ποὺ ἠτιμάζοντο μέσα εἰς τοὺς ναοὺς τῆς εἰδωλολατρείας προσφέρουσαι τὴν τιμήν των ὡς… λατρείαν τῆς θεᾶς Ἀφροδίτης καὶ Ἀστάρτης. Ἐκραύγαζον τὰ ἑκατομμύρια τῶν δούλων ποὺ ἔσυρον τὰς ἁλύσσεις τῆς δουλείας των καὶ ἐτεμαχίζοντο διὰ νὰ θρέψουν μὲ τὰς σάρκας των τὰ ἰχθυοτροφεῖα τῶν μεγιστάνων. Ἐκραύγαζον οἱ λαοὶ ποὺ εἶχαν χάσει τὴν ἐλευθερίαν καὶ ὑπέφερον κάτω ἀπὸ τὸν σιδηροῦν ζυγὸν τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Ρώμης. Ἀλλὰ πρὸ παντὸς ἐκραύγαζον οἱ ἁμαρτωλοί, οἱ ἔνοχοι διὰ τὰς μυρίας παραβάσεις τοῦ Ἠθικοῦ Νόμου οἱ ὀποῖοι ἐξ ἰδίας ἐσωτερικῆς πείρας εἶχον πεισθῆ ὅτι ἡ ἀνατροπὴ τυραννικοῦ καθεστῶτος ἦτο βεβαίως δύσκολον ἐγχείρημα, ἀλλὰ κυριολεκτικῶς παίγνιον ἐν συγκρίσει μὲ τὴν δυσκολίαν τὴν ὁποίαν ἠσθάνετο πᾶς ἄνθρωπος διὰ νὰ ἀνατρέψῃ τὴν τυραννίαν τῶν παθῶν, ἡ ὀποία ἐγκαθιστᾶ τὸν αἰμοστάλακτον θρόνον της μέσα εἰς τὴν καρδίαν τοῦ ἐνόχου. Ἐκεῖ εἰς τὰ σκοτεινὰ ὑπο συνείδητα τῆς ψυχῆς ― τοῦ ἀνθρώπου ζοῦν οἱ ἀόρατοι τύραννοι ― τὰ πάθη ― καὶ διὰ τὴν ἀπολύτρωσιν ἐκ τῆς τυραννίας τούτων ἡ ψυχὴ ἐκραύγαζε τὴν φωνὴν τοῦ Παύλου: «Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος! τὶς μὲ ρύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;» (Ρ ω μ. 7,24) .

Η Γέννηση του Σωτήρος – Η χαρά των Χριστουγέννων


ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Ματθ. β΄ 1-12
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γαλ. δ ' 4-7
«Ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα»
Μᾶς ἀξιώνει καὶ φέτος ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ νὰ ἑορτάσουμε τὴν «Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν», τὰ ­Χριστούγεν­να. Ἑορτὴ χαρᾶς καὶ πανηγύρεως! «Τὰ σύμ­παντα σήμερον χαρᾶς πληροῦν­ται»! Ὅλοι χαίρονται καὶ ἀγάλλονται γιὰ τὴ Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ: οἱ ἄγ­γελοι, οἱ ποιμένες, οἱ Μάγοι...

Μάλιστα στὸ σημερινὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, καθώς παρακολουθοῦμε τὸ ταξίδι τῶν Μάγων, συγκινούμαστε κι ἐμεῖς μὲ τὴ χαρὰ ποὺ δοκίμασαν, ὅταν ἀντίκρισαν τὸν ἀστέρα ποὺ τοὺς ὁδήγησε τελικὰ στὸν προορισμό τους: στὸν νεογέννητο Βασιλέα Χριστό. Μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση τὸ σημειώνει ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστής: «Ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα».
Μὲ ἀφορμὴ λοιπὸν αὐτὴν τὴν ­ἔντονη ἐκ­δήλωση τῆς χαρᾶς τῶν Μάγων ἂς προσπαθήσουμε κι ἐμεῖς νὰ ἀνακαλύψουμε ποιὰ εἶναι ἡ ἀληθινὴ χαρὰ τῶν Χριστουγέννων καὶ πῶς θὰ τὴ ζήσουμε πραγματικά.
Πολλοὶ περιμένουν τὰ Χριστούγεννα ἁπλῶς γιὰ νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴ ρουτίνα τῆς καθημερινότητας. Γι’ αὐτοὺς ἡ χαρὰ τῆς ἑορτῆς ἐξαντλεῖται στὰ ἐντυπωσιακὰ φῶτα καὶ τὰ πολύχρωμα στολίδια, στὰ δῶρα καὶ τὶς ἐπισκέψεις, σὲ βραδινὲς διασκεδάσεις καὶ ἄλλες παρόμοιες ἐξωτερικὲς ἐκδηλώσεις.

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

Ο ναρκισσευόμενος δεσπότης Λαρίσης Ιγνάτιος Λάππας και το αυτοείδωλο του δεσποτισμού εν εκκλησίαις προσκυνούμενο το δε ποίμνιο εν αλογία αγόμενο .

  Όλα τα "Λουλούδια"και οι μπροστάρηδες του οικουμενισμού με το συρφετό τους   προσκυνητές του μοιχεπιβάτου της Μητροπόλεως Λαρίσης Ιγνατίου Λάππα.

Φεύγωμεν ούν τους τοιούτους πάση δυνάμει

onomastiria larisis-117

        Και εσείς πατέρες μου στην φιέστα των ονομαστηρίων ενός πατραλία ενός μοιχεπιβάτου ;;; Οι πιστοί μετρούμε το πνευματικό σας σθένος και το βεληνεκές της αντιστάσεως, μήπως είσαστε σε αντίφαση λόγων και έργων;;; Κομπάρσοι πειθήνιοι  στο θέατρο ενός Σαλαμίνιου  αρβανίτη  του Ιγνατίου και του δεσποτικού συρφετού γυρολόγων.  Προσκυνητές εθελόδουλοι συρόμενοι   όπισθεν μορμολυκείων  των σταυρωτών της τοπικής εκκλησίας της Λαρίσης.         
   Επιτέλους δεν ακούτε, δεν οράτε τους στεναγμούς και την αγωνία, τους διωγμούς των πιστών;;; Αν αυτό δεν είναι προσκύνηση του θηρίου του δεσποτισμού τότε τί είναι ;;; Μήπως  παπαδική διπλωματία αβλαβούς διέλευσης;;;   Δεν διαλανθάνετε της διαίσθησης  και συγγνωστής ανοχής των συνειδητών χριστιανών.
  Πόσο μας απογοητεύετε.......Αναρωτιέμαστε, εσείς θα αντισταθείτε στον Οικουμενισμό, όταν δεν μπορείτε να πείτε ένα ΟΧΙ σε ένα ΛΑΠΠΑ σε ένα πονηρό και μοχθηρό  αρβανίτη .  Ένα,  Ουκ εξεστί σοί, κύριε Ιγνάτιε «πάσης μηχανής τεχνίτη».

     Αυτό θα έκανε κι ο ...Κύριος; --Αφήνουν το ποίμνιό τους και τρέχουν σε πανηγύρια! --Οι διαμαρτυρίες των πιστών γι' αυτό το αίσχος, τους αφήνει αδιάφορους! --Η νέα Εκκλησία του Οικουμενισμού και των ...γυρολόγων της Πίστεως είναι κι εδώ!ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΧΕΤΙΚΟΥ  

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013


Στο μέσον του ναού σαν συγγενείς του Μίδα
Ο δέσποτας δεν γιορτάζει, φαντάσου και να γιόρταζε επίσημα


«…εορτάζομεν τα ημέτερα ονομαστήρια, συμμετέχοντες εις την δοκιμασίαν του χειμαζομένου λαού δεν θα εορτάσωμεν επισήμως, δεν θα δεχθώμεν εορτίους ευχάς,…»
   Δείτε πώς μας δουλεύουν κι όλας και δεν ντρέπονται  όχι μόνο να τα κάνουν, αλλά και να φωτογραφίζονται αναίσχυντα. Δείτε πώς κάθονται σαν μεγάλοι πασάδες οι ποιμένες!

  Είδατε ποτέ τον τσομπάνη να κάθεται έτσι, ή στέκεται όρθιος  και επιτηρεί το κοπάδι του; Λέτε να ‘χουν στραμμένο το βλέμμα στον «χειμαζόμενο λαό»;

    Προσεύχονται άραγε; Είναι στάση προσευχής στο μέσο του ναού;

   Το Ευαγγέλιο μας έδειξε πρότυπα προσευχής, τον τελώνη και τον Ιησού στους  Εμμαούς!!!

    Να κτυπήσουν τα στήθη τους όπως ο τελώνης, δεν μπορούν, να μη ξεκολλήσουν τα διαμαντάκια και οι άλλες πολύτιμες πέτρες από τα εγκόλπιά τους… Να γονατίσουν, ούτε λόγος… θα τσακίσουν οι πολύτιμες στολές… Γι αυτό και κάθονται έτσι αραλίδικα … ναρκισσευόμενοι.

     Στο μέσο του ναού σαν συγγενείς του Μίδα, σαν δραπέτες των παραμυθιών με τους πασάδες… Μήπως θυμάστε πού στάθηκε ο Φαρισαίος της παραβολής;

    Αφαιρώντας τους  όσα έχουν πάνω τους, που κοστίζουν όσο η μισθοδοσία του προσωπικού νοσοκομείου μικρής πόλης,  αναρωτιέμαι, κάτω από αυτή την εξεζητημένη πολυτέλεια,  θα βρούμε άραγε μια καρδιά «έμπλεως ευσπλαχνίας  και πόνου… προς τον δοκιμαζόμενο λαό»;!!!

     Τι μου θύμισαν!… τη μητέρα που μας  εφιστούσε την προσοχή στα φρεσκοσιδερωμένα σεμεδάκια και τις κουρτίνες, που τις ακουμπούσε στις πολυθρόνες του σαλονιού να  μη κάνουν τσακίσματα,  έτσι όπως απλώθηκαν οι εις «τύπον και τόπον  Χριστού» δεσποτάδες!!!

     Ή το άλλο, πριν από χρόνια, αυλοκόλακες στην γιορτή του μοιχεπιβάτη δεσπότη της  Λαρίσης, έστελναν για δώρο  γλάστρες με λουλούδια και από τον φόβο του  τις ξερίζωναν ερευνώντας  μήπως πέραν της ευωδίας των ανθέων  υπήρχε τίποτα το  εκρηκτικό στην ρίζα των λουλουδιών. Τι σου κάνει ο φόβος!!!…

     Δεσπότης πράμα κυκλοφορούσε μέσα σε κλούβες αστυνομικών και περιπολικά και με το πολυτελές αυτοκίνητο  ενός γελαδοβοσκού με την υπόσχεση, που τελικά δεν τήρησε,  να τον κάνει οδηγό του.  Φοβούμενος την οργή των Χριστιανών κρυβόταν πότε στο άσυλο της βίλλας φίλου  μεγαλοβιομήχανου που απεβίωσε άδοξα… και πότε στο σπίτι ιερέων που μετά τους προήγαγε στην διαχείριση  μεγάλου προσκυνήματος και έγιναν διάσημοι στα τηλεοπτικά κανάλια…. Στην κεντρική πλατεία γιόρταζαν τον πολιούχο, πλήθος δεσποτάδων επίσημοι και άσημοι λόγοι πύρινοι, προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις και μέσα από τις φυλλωσιές των  δένδρων να εκπέμπουν τηλεκατευθυνόμενα  μεγάφωνα  στεντορείος το ΑΝΑΞΙΟΣ και άλλες αποδοκιμασίες. Αυτοί  κάτωχροι χάνοντας την φωνή των υποκρινόμενοι τους απαθείς οπισθοβατούντες εκάλυπταν τα νότα τους έμπροθεν των σιδηρόφρακτων δυνάμεων ασφαλείας  ουκ αισχύνθησαν…  Θαμώνες και δένδρα ακόμα σπαρταρούν στα γέλια … με τους εκατοντάδες  αστυνομικούς που  αναρριχούταν στα δένδρα  ξεσκίζοντας την   στολή τους   εν σώματι να συλλάβουν τα διαταράσσοντα την τελετή δένδρα!!!… Πηλίκια αστυνομικών με χρυσές κλάρες να αιωρούνται σκαλωμένα  στα δένδρα στην προσπάθεια εξερευνήσεώς τους, ευτελισμός των παρασήμων… Δεν έφταναν οι φωνές από  τα δένδρα, Χριστιανοί, άρχισαν να φωνάζουν και από τις γύρο πολυκατοικίες … Οι αστυνομικοί τα έχασαν  κινούμενοι  δώθε –κείθε σε γενική  σύγχυση…  Μέσα στην γενική  αναταραχή για μια στιγμή γίνεται ανακωχή  παραπλανητική  και άμεσος  αρχίζουν φωνές σε τόνο υψίφωνο τα ΑΝΑΞΙΟΣ-ΑΝΑΞΙΟΣ   από ένα  βρεφικό καρότσι  που περιείχε μεταμορφωμένο  μεγάφωνο σε  χαριτωμένο φασκιωμένο ανήσυχο μπέμπη του οποίου με καθυστέρηση συνειδητοποίησαν το ασύλληπτο «ασυνόδευτο κλάμα» …  Αίφνης  ο αετός ο μεγαλοπτέρυγος εφορμά  ακάθεκτος από αέρος  αγγίζοντας τον σταυρό του τρούλου πλανάροντας ελεύθερος δηλώνοντας ότι οι Χριστιανοί είναι ταγμένοι να είναι αδούλωτες ψυχές απροσκύνητοι των ειδώλων   και στα στήθη τους κρεμάσανε τον σταυρό  του Εσταυρωμένου για να τον τιμούν επαξίως με γενναιότητα, ομολογιακά, και δεν είναι αλεκτρυόνες των κελευσμάτων των αναξίων δεσποτάδων, μοιχεπιβατών  και οικουμενιστών.  Η παρουσία του αετού έκανε συνειδητή την αναξιότητά τους την μικρότητά τους μπροστά στην ασύλληπτη  γενναιότητα του υψιπετή αετού.   Σκηνές απερίγραπτες ανεπανάληπτες, απείρου κάλλους… Ιστορικές!.  Από την άλλη  Κυριακή στην είσοδο του Ναού όπου λειτουργούσε ο εκλεκτός δεσπότης των ΜΑΤ και του Σεραφείμ του Τίκα  αστυνομικοί με δεσποτικούς Χαφιέδες καταδότες όποιος ύποπτος προσέρχονταν υποβαλλόταν σε σωματική έρευνα.    Μπέμπης σε καρότσι δεν έμπαινε στον  πολιούχο. Τα παιδιά μεγάλωσαν και διαμαρτύρονται από τις παιδικές χαρές και στα σχολεία όπου τον παρουσιάζουν για να τον επιβάλουν ακόμα σήμερα.  Πώς να τα ξεχάσεις αυτά;;; Πρέπει να αναπαραχθούν σε ταινία.  Ο δεσπότης για να ανορθώσει  το τρωθέν του κύρος περιβάλει και περιφέρει την κενότητά του με εκατοντάδες αρχιερατικές στολές  καμαρώνοντας σαν παγώνι.  Υποχρεώνει τον προσωπικό συνοδό φωτογράφο, του πρωτοσύγκέλου  συνεργούντος,  να αποθανατίζει  φωτογραφίζοντας επαναληπτικώς και κατά ριπάς την χωϊκότητά τους, και  κάθε νευροκλονική σύσπαση της απερίγραπτης προσωπικότητάς του.  Υποχρεώνει  να φωτογραφηθεί πλαισιούμενος   και από  άλλους παρισταμένους πιστούς της «λαμπαδούρας», για να δείξει στους αδαείς ότι είναι αποδεκτός,  και  να διαφημίσει την αντικανονικότητά του   και να  προσφέρει την εικόνα του  δια του  ατάλαντου περιοδικού προβολής στο ευπειθή και υπάκουω ποίμνιο.

    Αντί να μοιάζετε με τον  Σωτήρα Χριστό, με την στάση σας εκθρονίσατε τον Χριστό, γίνατε  θεραπαινίδες του πολιτικού συστήματος, εκλιπαρείτε να βρίσκεστε δίπλα σε πολιτικά ανδρείκελα,  να σας κάνουν την τιμή,  να σας καλούν και στο υπουργικό συμβούλιο, με φούρια να βγαίνετε από τον ναό κρατώντας το Ευαγγέλιο να προϋπαντήσετε τους δημίους του «χειμαζόμενου λαού»!!!                

      Η ομολογία και η προάσπιση  της πίστεως και του λαού  εξέλιπε ενώπιον των ισχυρών. Φωνασκείτε από άμβωνος εκ του ασφαλούς πείθοντας αφελείς αυλητρίδες σας, ενώ είστε αφωνότεροι ιχθύων και απρακτότεροι βατράχων.  Ενώ θα έπρεπε να προμαχείτε εσείς οπισθοχωρείτε. Έχετε απολέσει  την διάκριση και με την εν γένει πολιτεία σας γίνεσθε  αντικείμενο εμπαιγμού και  χλευασμού  από τους πολιτικούς και εχθρούς της  πίστεώς μας,  ταπεινώνοντας έτσι την Εκκλησία.  

    Η οικονομική κρίση που μας επέβαλαν οι πολιτικοί της Νέας  Τάξεως κατάντησαν την Εκκλησία από Σωτήριο  Κιβωτό ταμειούχο της Αληθείας, σε ρόλο θεραπαινίδας να αναλώνεται και να αναγνωρίζεται κυρίως  ως υπηρεσία προνοίας παρέχοντας συσσίτια, έργο μεν καλόν, αλλά   δευτερογενούς προτεραιότητας.  Ξεγελώντας έτσι την πείνα και την  δυστυχία που δημιουργεί η ανικανότητα των πολιτικάντηδων, με τον οβολό των πιστών,  το οικειοποιήστε και το προβάλετε ως προσωπικό σας έργο.       

     Και το χειρότερο συναγελάζεστε με τους αιρετικούς εξακολουθητικώς και ανεπιφυλάκτως, παπικούς, Μασόνους, αθέους κ.ά. και με εναγκαλισμούς  οδηγείτε στον Οικουμενισμό, την εσχάτη αίρεση, προδίδοντας την πίστη μας και  νοθεύοντας την Ορθόδοξη  Ιερά Παράδοση.  Συγκαλύπτετε τα  φοβερά σκάνδαλά σας, εκλέγετε αναξίους και μοιχεπιβάτες, χειροτονείτε ακατάλληλους διαιωνίζοντας την αναξιότητά σας. 

    Αδίστακτα διώκετε τους αγωνιζόμενους Χριστιανούς και κληρικούς που ζητούν Ελευθέρα και Ζώσα Ορθόδοξη  Εκκλησία, και διεκδικούν αξίους επισκόπους αναδεικνύοντάς τους  ψήφω κλήρου και λαού.  

    Αντί να  διαμαρτυρηθήτε με σθένος για την πρωτοφανή  βιαία και αιματηρή ενθρόνιση  του μοιχεπιβάτη  της Λαρίσης, δεσπότη  Ιγνατίου (Λάππα) που ζητάει με αγωγές του από τους Θεολογικούς  750000 περίπου ευρώ για να υποστηρίξει την «άτρωτη» κανονικότητα και αξιοσύνη  του,  συγχρωτίζεστε και κοινωνείτε της αντικανονικότητας του.  Η ραδιουργική σας  μέριμνα  να αποκαταστήσετε τον Παντελή Μπεζενίτη διαβεβαιώνοντας στην αρχιεροσύνη σας,  καταθέσατε υπέρ του Παντελεήμονα Μπεζενίτη ότι είναι ακατηγόρητος και άσπιλος!!! Γιά τις φιλίες με τον Μεσσηνίας και Σύρου μάλλον κάνετε προσπάθειες να τους φέρετε στον ..."αντιοικουμενιστικό δρόμο"!!!

     Πώς θα  δεσποτοποιήσετε τον Θεόκλητο ή οσφυοκάμπτες    ακολούθους σας που το ιερατίον τους προσφωνεί  με γυναικεία ονόματα όπως «η Χίλαρη η Σαλαμινιά». Οι πολιτικοί εκλέγονται και ενίοτε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για λόγους ευθιξίας παραιτούνται.  Δεσπότης όμως ουδείς παραιτείται, θεωρείτε τους εαυτούς σας θεόσταλτους σωτήρες και ότι και αυτός ο Θεός πρέπει να υπακούει στα κελεύσματά σας. Και κατά τον μακαρ. Διονύσιο Κοζάνης  «ούτε τον Θεό  φοβάσθε, ούτε τους ανθρώπους εντρέπεστε».   

    Σεβασμιότατοι  Δεσποτάδες μου, ως πνευματικοί ηγέτες, προσωπικώς και συνοδικός μετά του  κλήρου, είσαστε πρωτομάστορες αυτής της ιστορικής κρίσεως του 20-21ου αιώνος που περιήλθε η Ελλάς, η Πατρίδα μας. Δεν Ευαγγελίσατε  τον λαόν μας, μάλλον τον  κοιμίσατε, δεν μπορείτε να εθναρχήσετε στην πνευματική ένδυα και στο τέλμα που περιήλθαμε  γιατί υπηρετείτε τον ναρκισσευόμενο εγωισμό σας.

    Χίλιες φορές ξεσκέπασε ο Χριστός τους Φαρισαίους, τους ισχυρούς, τόσοι άγιοι στάθηκαν ολόρθοι με παρρησία ενώπιον   ισχυρών και τυράννων και τους ήλεγξαν και υπέστησαν τα μαρτύρια.

      Οι σημερινοί δεσποτάδες μας το μόνο που κράτησαν ήταν τον «Νιπτήρα». Πλένουν τα πόδια, κάνουν κυβιστήσεις  και γλύφουν τα χέρια των ισχυρών, όχι από ταπείνωση, αλλά για να διατηρήσουν τα προνόμια, την καλοπέραση… Πλουμιστοί, γλοιώδεις «εθνεγέρτες». Εννοείτε, διακρίνουμε και ευλαβούμαστε τις φωτεινές εξαιρέσεις που δεν θα εκλείψουν έως εσχάτων. 

  Τέλος πάντων, ας ρίχνουν και λίγο ακόμη ηρεμιστικό στο φαί που μοιράζουν στους «φτωχούς», να μην εξεγερθούν, να πηγαίνουν συντεταγμένοι στα συσσίτια, να παραμείνουν αφασικό ποίμνιο, κατά το «ευλαβείς βλαμμένοι».  Έτσι εξευμενίζετε και το ποίμνιο και τους κατακτητές… «ίνα ησύχιον διάγωμεν βίον».  

Π.Μ.

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τα ονομαστήρια του Λαρίσης Ιγνατίου (ΦΩΤΟ)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

Αποστολή Λάρισα | Τηλέμαχος Παππάς

Μέσα εις τον εορταστικό κύκλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας η 20η Δεκεμβρίου είναι αφιερωμένη να τιμάται η μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, Επισκόπου Αντιοχείας.
Τη αυτή ημέρα εορτάζει και η τοπική εκκλησία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου διότι άγει τα σεπτά ονομαστήρια του ο Σεβ. Ποιμενάρχης της, Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Ιγνάτιος.

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ 153 …ΜΟΙΡΑΙΩΝ

Γιατί άραγε αυτοί οι 153 μοιραίοι άνθρωποι δεν έδρασαν εθνικά και πατριωτικά τη συγκεκριμένη στιγμή;
 Πως είναι δυνατόν άνθρωποι με προσωπική ιστορία, να μη μπορέσουν να αποφασίσουν με γενναιότητα;
Τι έφταιξε και όλοι αυτοί σα ζαλισμένο κοπάδι έριξαν την ψήφο τους στην κάλπη του ξεπουλήματος;
Δεν βρέθηκαν πέντε άνθρωποι να πούνε ΟΧΙ στο ανοσιούργημα της προδοσίας;
Δεν είχαν ακούσει ποτέ ότι «την προδοσία πολλοί αγάπησαν, αλλά τον προδότη κανένας»;
Χάθηκε η συνείδηση; Πως τόση φτώχεια στην καρδιά και τόσος φόβος μπροστά στην κομματική απαίτηση για ομοιόμορφη στάση και πειθαρχία;
Πως θα παρουσιαστούν τώρα στον τόπο τους και θα πάνε στην Εκκλησία την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου και θα φωνάξουν «Ζήτω το Έθνος»;
Πράγματι η στάση των 153 μπορεί να αποτελέσει ένα θέμα έρευνας για τον ιστορικό του μέλλοντος…
Ας προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε αυτή τη στάση τους…
Η συνήθεια καταργεί συχνά τη λογική και το ξάφνιασμα του νού μπροστά στο καλό ή το κακό που πάει να γίνει.
Τόσες φορές στο πρόσφατο παρελθόν έτσι κοπαδιαστά ψήφισαν. Συνήθισαν, γιατί να αλλάξουν τώρα;
Έτσι ψήφισαν στο παρελθόν και δεν συνέβη τίποτε. Ο λαός μας κοιμισμένος από τα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» δεν αντέδρασε.
Η πνευματική ηγεσία δεν προβληματίστηκε από την αθεϊα, τον πόλεμο κατά της Πίστεως και της Κυριακής αργίας, τη μάχη για τα θρησκευτικά, την αποφυγή της ορκωμοσίας της κυβέρνησης.
Όλα συνέχισαν κανονικά… Άραγε δεν τρέχει τίποτε… Και οι μοιραίοι άνθρωποι συνέχισαν τον κατήφορό τους.
Εξάλλου είχαν εντέχνως συμπεριλάβει στη θανάσιμη αγκαλιά τους και τους ευλαβείς βλαμένους συνεταίρους της συμφοράς.

Αποφυγή των διαιρέσεων και των ψευδοποιμένων που τις προκαλούν (Άγιος Ιγνάτιος)«Πᾶς ὁ λέγων παρὰ τὰ διατεταγμένα, κἂν ἀξιόπιστος ᾖ, κἂν νηστεύῃ, κἂν παρθενεύῃ, κἂν  σημεῖα ποιῆ, κἂν προφητεύῃ, λύκος σοι φαινέσθω, ἐν προβάτου δορᾷ, προβάτων φθορὰν  κατεργαζόμενος... Πᾶς ἄνθρωπος ὁ τὸ διακρίνειν παρὰ Θεοῦ εἰληφώς, κολασθήσεται, ἀπείρῳ ποιμένι  ἐξακολουθήσας καὶ ψευδῆ δόξαν ὡς ἀληθῆ δεξάμενος». 
(γιος  γνάτιος    Θεοφόρος)


Ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου

ἅγιος Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἔγινε τροφὴ τῶν λεόντων, διδάσκει νὰ ἀποφεύγουμε τὶς μεταξύ μας διαιρέσεις καὶ τὶς κακοδοξίες τῶν αἱρετικῶν, ἀπὸ τοὺς ὁποίους προέρχεται πνευματικὸς μολυσμὸς ποὺ ἐπεκτάθηκε σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
Ὁμιλεῖ ἀσφαλῶς γιὰ τὶς περιπτώσεις ἐκεῖνες ποὺ οἱ πιστοί, ἀντὶ νὰ ἀνατρέχουμε στοὺς Πατέρες καὶ νὰ ἀκολουθοῦμε τὴν Εὐαγγελικὴ ὁδὸ ποὺ ἐκεῖνοι μᾶς ὑποδεικνύουν, ἐμεῖς τοὺς παρερμηνεύουμε καὶ ἀκολουθοῦμε τὴν δική μας γνώμη, ἀρνούμαστε δὲ νὰ ἐξετάσουμε ὅποιον μᾶς παρουσιάζει διὰ μέσου τῶν πατερικῶν κειμένων, διαφορετικὴ γνώμη ἀπὸ τὴ δική μας, ὑποτιμώντας τὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφό μας, ὡς μὴ ὑπακούοντα στὴν αὐθαίρετη γνώμη μας. Ἔτσι ὅμως δὲν ὁμονοοῦμε ἐν Χριστῷ καὶ προκαλοῦμε διαιρέσεις στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.
«Ὡς τέκνα οὖν φωτὸς ἀληθείας φεύγετε τὸν μερισμὸν τῆς ἑνότητος καὶ τὰς κακοδιδασκαλίας τῶν αἱρεσιωτῶν, ἐξ ὧν μολυσμὸς ἐξῆλθεν εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».

ΔΕΙΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΦΡΙΞΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΣΧΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΕΡΡΑΣ! ΔΑΙΜΟΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΠΣΕ !


Πολλοί Επίσκοποι παραπλανούν, χρησιμοποιώντας λόγια του Αγ. Ιγνατίου (Ιωάννου Ρίζου)Επειδή δυστυχώς το ποίμνιο δεν ενδιαφέρεται να γνωρίσει την καθαρή Πίστη της Ορθοδοξίας, πολλοί επίσκοποι εκμεταλλεύονται αυτή του την άγνοια  και πετάνε συχνά πυκνά  –εν είδη φωτοβολίδος–  αγιογραφικές και αγιοπατερικές ρήσεις με τρόπο δόλιο άλλα πάντα κατάλληλο για την  συνειδησιακή χειραγώγησης του.
Έτσι λοιπόν ακούμε συχνά τους επισκόπους να επιχειρούν να τρομάξουν αυτούς που τολμούν να τους ελέγχουν με ρήσεις του αγίου Ιγνατίου. Λένε: «...Τον επίσκοπο πρέπει να τον βλέπουμε σαν τον Κύριο…», «…Χωρίς τον Επίσκοπο σας να μην κάνετε τίποτα…», «Όποιος κάνει κάτι κρυφά από τον Επίσκοπο λατρεύει τον διάβολο» κλπ.
Άς δούμε όμως κατ’ αλήθειαν και σύντομα πώς έχουν τα πράγματα.
Κατ’ αρχάς να πούμε ότι στην Αποστολική περίοδο «επίσκοπος» ονομαζόταν ο προϊστάμενος της σύναξης-ενορίας και δεν έχει σχέση με τον ύστερο θεσμό του μητροπολίτη.[1]

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

"Σταματήστε τις Διώξεις κατά Αυτών που Υπερασπίζονται την Ορθοδοξία".


 Ο Επίσκοπος Λογγίνος προς το Ρουμανικό Πατριαρχείο: "Σταματήστε τις Διώξεις κατά Αυτών που Υπερασπίζονται την Ορθοδοξία".


" Εξοχότατε Μητροπολίτη Θεοφάνη,

Ο Βασανισμένος και Διωκόμενος Ρουμανικός Ορθόδοξος Λαός, Εμείς οι Ρουμάνοι Ορθόδοξοι στην Ουκρανία, είμαστε βαθιά λυπημένοι για όλους εσάς τους ιερείς, μοναχούς, μοναχές και πιστούς στην Ρουμανία, εσάς που ομολογείτε την Ορθή Πίστη, αληθινά παιδιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, που διατηρείτε την ιερότητα σε όλα όσα σας παραδόθηκαν από τους Πατέρες με τις Επτά Οικουμενικές Συνόδους, με τα δόγματα, με την Παράδοση και που αγαπάτε πολύ την Μητέρα Εκκλησία. 

Νιώθουμε λυπημένοι γιατί βλέπουμε όλους εσάς που θέλετε να παραμείνετε ακλόνητοι στην πίστη των προγόνων μας, σήμερα να σας συμπεριφέρονται με τόση κακία,  να σας εκδιώκουν και να σας απομακρύνουν από τα μοναστήρια και τις εκκλησίες.

Η στάσις του αγ. Ιωάννου της Κρονστάνδης έναντι των μη ορθόδοξων ομολογιών


Ο άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης, Ρώσος ιερεύς, Πνευματικός και θερμουργός κήρυξ του Ευαγγελίου. Ήκμασε στα τέλη του περασμένου αιώνος και στις αρχές του παρόντος. Προορατικός και θαυματουργός.
Ηναλώθη στην καθημερινή διακονία του πάσχοντος λαού. Χριστομίμητος η αγάπη του. Αυτή η αγία αγάπη τον αναγκάζει να πη την αλήθεια για την Ορθοδοξία που σώζει και για την αίρεση και ετεροδοξία που δεν εξασφαλίζουν την σωτηρία.

Ορθόδοξος τύπος, Άνευ των Παπικών ου δύναται ποιείν ουδέν! – Ο κρυμμένος φονταμενταλισμός


Throniki.jpg
Δυστυχώς το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως φαίνεται ότι νομίζει ότι  δεν διαθέτει ιδίαν δύναμιν και εξουσίαν και είναι αναγκασμένον συνεχώς να στηρίζεται από τους Παπικούς δια ο,τιδήποτε επιθυμεί να πράξη. Ακόμη και εις την θρονικήν εορτήν έπρεπε να παρίσταται αντιπροσωπία, δια να δοθή ολίγον κύρος.

Πληροφορίαι του Ο.Τ. αναφέρουν ότι ο Πατριάρχης επεθύμει σφοδρώς να είναι παρών ο Πάπας και η απουσία του τον δυσηρέστησεν, αλλά δεν εκοινοποίησεν αυτήν ευρύτερα. Ως επληροφορήθημεν από ανακοινωθέν του Πατριαρχείου της 1ης Δεκεμβρίου 2016:
«Την μεσηβρίαν της Τρίτης, 29ης Νοεμβρίου, αφίχθη εκ Ρώμης η επίσημος Αντιπροσωπία της Α. Αγιότητος του Πάπα Φραγκίσκου αποτελουμένη εκ των Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου του Ποντιφηκού Συμβουλίου δια την προώθησιν της ενότητος των Χριστιανών, Θεοφιλ. Επισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως του Συμβουλίου, και Οσιολ. κ. Andrea Palmieri, Υπογραμματέως αυτού, τη συμμετοχή και του εν Αγκύρα Νουντσίου του Βατικανού Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Brian Russell, ίνα παραστή κατά την Θρονικήν Εορτήν της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας. Την Αντιπροσωπίαν υπεδέχθησαν εκ μέρους της Α. Θ. Παναγιότητος του Πατριάρχου εν τη αιθούση των επισήμων του Αεροδρομίου, οι Πανιερ. Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού κ. Ιώβ και Παν­οσιολ. Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Διάκονος κ. Ιωακείμ».

ΟΙ Άγιοι εφυλακίζοντο και εδιώκοντο για τον Χριστό. Οι σύγχρονοι ιερωμένοι συμβιβάζονται με τους εχθρούς του Χριστού!


 Ὁ  Ὅσιος  Μιχαὴλ  ὁ  Ὁμολογητής  καὶ  Σύγκελος

   Οἱ Ἅγιοι (ὅπως ὁ σήμερα ἑορταζόμενος Ὅσιος Μιχαήλ, ἐδιώκοντο γιὰ τὸν Χριστό. Οἱ σύγχρονοι …"θεόπτες" καὶ λόγιοι Ἐπίσκοποι ἀρνοῦνται νὰ διακόψουν τὴ Μνημόνευση τῶν αἱρετικῶν (τῶν ἐχθρῶν τοῦ Θεοῦ -κατὰ τὺς Πατέρες) γιατί (ὅπως δηλώνουν) φοβούνται τον ...διωγμό! Καὶ οἱ τυφλοὶ ἀκόλουθοι τῆς κακῆς ὑπακοῆς στὴν γεροντοκρατία τοὺς ἀκολουθοῦν!
   Ὅμως ὅταν «τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται», ὅπως εἶπε ὁ Κύριος!
    Γεννήθηκε στὴν Παλαιστίνη τὸ 761 ἢ κατ' ἄλλους, τὸ 763. Οἱ πρόγονοί του ἦταν Πέρσες καὶ οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς του τὸν ἀφιέρωσαν στὴν διακονία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόδωρος τὸν ἔκειρε ἀναγνώστη στὸν ναὸ τῆς Ἀναστάσεως καὶ στὴν Ἱερουσαλὴμ ἐκπαιδεύτηκε κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο.
   Σὲ ἡλικία 25 ἐτῶν ἔγινε μοναχὸς στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα καὶ μετὰ 12 χρόνια ἄσκησης, χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Θωμά, πρεσβύτερος, μὲ πρόταση τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς. Μετὰ δυὸ χρόνια ἀποσύρθηκε ἀπὸ τὴν Μονὴ σ’ ἕνα κελί, ὅπου καλλιέργησε πολὺ τὴν προσευχή. Μάλιστα ὁ ἡγούμενος τῆς Λαύρας, ἐμπιστεύτηκε στὸν Μιχαὴλ τὴν πνευματικὴ μόρφωση τῶν δυὸ ἀδελφῶν Γραπτῶν Θεοδώρου καὶ Θεοφάνη. Ἀλλὰ ὁ Πατριάρχης Θωμάς, ἔχοντας ἀνάγκη τὸν Μιχαήλ, τὸν μετακινεῖ μαζὶ μὲ τοὺς δυὸ μαθητές του στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τὸν καθιστὰ σύγκελλο καὶ σύμβουλό του.

AMΠΕΛΟΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ!ΣΧΟΛΙΟ: Ας θυμηθούμε τις σοφές κουβέντες του αγιασμένου πατρός Παϊσίου

 Επιστολή περί των ενωτικών - οικουμενιστών του Πατρός ημών Γέροντος Παϊσίου
Σεβαστὲ πάτερ Χαράλαμπε
Ἐπειδὴ βλέπω τὸν μεγάλον σάλον ποὺ γίνεται εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας, ἐξ αἰτίας τῶν διαφόρων φιλενωτικῶν κινήσεων καὶ τῶν ἐπαφῶν τοῦ Πατριάρχου μετὰ τοῦ Πάπα,

ἐπόνεσα κι ἐγὼ σὰν τέκνον Της καὶ ἐθεώρησα καλόν, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προσευχές μου, νὰ στείλω κι ἕνα μικρὸ κομματάκι κλωστὴ (ποὺ ἔχω σὰν φτωχὸς μοναχός), διὰ νὰ χρησιμοποιηθῇ κι αὐτό, ἔστω καὶ γιὰ μιὰ βελονιά, διὰ τὸ πολυκομματιασμένο φόρεμα τῆς Μητέρας μας.
Πιστεύω ὅτι θὰ κάμετε ἀγάπην καὶ θὰ τὸ χρησιμοποιήσετε διὰ μέσου τοῦ θρησκευτικοῦ σας φύλλου. Σᾶς εὐχαριστῶ.
Θὰ ἤθελα νὰ ζητήσω συγγνώμη ἐν πρώτοις ἀπ' ὅλους, ποὺ τολμῶ νὰ γράφω κάτι, ἐνῶ δὲν εἶμαι οὔτε ἅγιος, οὔτε θεολόγος

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016

Οι ψευδεπίσκοποι παρέδωσαν Παιδεία και Εκκλησία στα χέρια των Οικουμενιστών!


 «Κορμός Ορθοδοξίας» ή «καραμέλα» παραπλάνησης, τα νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών;- Ο κ. Γαβρόγλου συνεχίζει την τακτική του κ. Φίλη
- Παραπλανούν το λαό όσοι υποστηρίζουν ότι τα νέα Θρησκευτικά είναι Ορθόδοξα
- Τα νέα Θρησκευτικά συνιστούν άρνηση της Ορθόδοξης πίστης

του Παναγιώτη Τσαγκάρη

Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων

Ο νέος Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου, μιλώντας στη Βουλή στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2017,

δήλωσε ότι: «Τα νέα προγράμματα για τα θρησκευτικά είναι συμβατά με τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και επιστημονικά τεκμηριωμένα ως προς τις γνώσεις για τις άλλες θρησκείες, με κορμό βέβαια την Ορθοδοξία.»(9/12/2016) Μετά από αυτές τις δηλώσεις είναι σαφές, ότι ο κ. Γαβρόγλου, μπορεί να εμφανίζεται πιο προσεκτικός και πιο ήπιος στη συμπεριφορά του, αλλά είναι ίδιος και απαράλλακτος στην ιδεολογία και στην γραμμή με τον προκάτοχό του τον κ. Φίλη.

Μ. Βασίλειος: «Την ασέβειαν αυτών στενάξω ή την αμάθειαν βδελύξομαι;»

«Ο 15ος ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ Α-Β ΣΥΝΟΔΟΥ»
Νίκος Σακαλάκης, Μαθηματικός
Έχει γραφτεί, ότι στην 1η και 2η εντολή κρέμεται όλος ο νόμος (Ματθ. 22, 37-40), ενώ στον 15ο κανόνα της Α-Β Συνόδου κρέμεται η προστασία της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τους Αιρετικούς. Οι προηγούμενοι αιώνες παρουσιάζουν πολυάριθμα αποδεικτικά παραδείγματα της αλήθειας αυτής. 

Περί Θεολογίας. Έκθεσις συνοπτική των αρχών της Ορθοδόξου Θεολογίας εις κεφάλαια ΙΒ'


Περί Θεολογίας. Έκθεσις συνοπτική των αρχών της Ορθοδόξου Θεολογίας εις κεφάλαια ΙΒ'


Π Ε Ρ Ι
Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ 

 Ἤτοι, ἔκθεσις συνοπτικὴ

 τῶν ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας

εἰς κεφάλαια ΙΒ΄ (12) πονηθεῖσα ὑπὸ

Μιχαὴλ Κωνσταντίνου Μπερκουτάκη

ἐν ἔτει σωτηρίῳ 2013 


Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ,

ΤΟΝ  ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ π. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ ΓΡΑΤΣΙΑ,

ΩΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ.

«Το φρούριο». Ταινία αποκάλυψη. Είναι μια δοκιμασία για την ψυχή. Αν καταφέρεις να τη δεις έως το τέλος σημαίνει πως η κάρδια σου δεν έχει σκληρύνει ακόμα,

Το φρούριο

«Το φρούριο». Ταινία αποκάλυψη. Είναι μια δοκιμασία για την ψυχή. Αν καταφέρεις να τη δεις έως το τέλος σημαίνει πως η κάρδια σου δεν έχει σκληρύνει ακόμα, δεν αποστασιοποιήθηκες από τον υπόλοιπο κόσμο κρυμμένος πίσω από ψηλούς τοίχους. Ταινία για το θαύμα. Θαύμα πραγματικό και όχι φανταστικό. Ταινία για τη θεραπεία των άρρωστων παιδιών και για την ίαση των ενήλικων. Στον κινηματογράφο πια η έννοια του ήρωα ταυτίζεται με σκληρότητα και μυϊκή δύναμη. Όμως βλέπετε πως γίνεται και αλλιώς. Ο ήρωας είναι αυτός που με τη δύναμη της καρδιάς μπορεί να κάνει το καλό. Εξάλλου υπάρχει τόσο λίγο καλό γύρω μας. Ακόμη δεν ξέρουμε τι είναι η ζωή. Είναι μια περίοδος εργασίας πριν από την αιωνιότητα ή μία απλή βολτούλα από το ένα σημείο στο άλλο; Παραγωγή: 2007 Σκηνοθέτης: Μιχαήλ Σάδριν Προβολή: ορθόδοξο τηλεοπτικό κανάλι «Γκλας» Το 2009 η ταινία προβλήθηκε στο φεστιβάλ ορθόδοξης ταινίας και πήρε τα πρώτα βραβεία σε όλες τις κατηγορίες, με ομοφωνία κοινού και επιτροπής.

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016

Οι Επίσκοποι εφαρμόζουν σχέδιο φίμωσης όσων αντιδρούν κατά των Οικουμενιστών!

Προωθεῖται τὸ σχέδιο τῆς φίμωσης τῶν πιστῶν, μὲ δεσποτικὲς Ἐντολὲς στοὺς ἱερεῖς νὰ μὴ συζητᾶνε ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ τὸν Οἰκουμενισμό!

Μὲ αὐτὴν τὴν ἀνάρτηση:
    1. Δίνουμε τὴν πληροφορία ὅτι σὲ Μητροπόλεις ἐφαρμόζεται ἢ προωθεῖται τὸ σχέδιο τῆς φίμωσης τῶν πιστῶν, μὲ δεσποτικὲς Ἐντολὲς στοὺς ἱερεῖς νὰ μὴ συζητᾶνε ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ τὸν Οἰκουμενισμό! Πέρα ἀπὸ τὶς συγκεκριμένες Ἐντολὲς ὑπάρχει καὶ τὸ ἴδιο τὸ παράδειγμα τῶν Ἐπισκόπων, ἀλλὰ καὶ ἡ «καθοδήγηση» ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς νὰ μὴ «ἀνακατεύονται»  οἱ πιστοὶ καὶ νὰ μὴ μιλοῦν γιὰ τὰ θέματα τῆς Πίστεως, ἀφοῦ αὐτά …ὑπάγονται(!) στὴν ἁρμοδιότητα τῶν Ἐπισκόπων καὶ τῶν ὁρισμένων θεολόγων!

   Τοῦτο πληροφορηθήκαμε ὅτι συμβαίνει στὴν Μητρόπολη τῆς Βέροιας, ἀφοῦ ἐκεῖ ἔχουν δοθεῖ τέτοιες Ἐντολές, εἶναι γνωστὸ δὲ ὅτι ἤδη ἔχουν «ἐκδιωχθεῖ» δύο ἱερεῖς, ἐπειδὴ ὁμιλοῦσαν κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
 Ἐπίσης, κάτι παρόμοιο συμβαίνει στὴν Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ὅπου ὁ μητροπολίτης ἔχει τιμωρήσει καὶ ἀπειλεῖ μὲ μεγαλύτερες τιμωρίες τοὺς πρωτοπρεσβύτερους π. Νικόλαο Μανώλη καὶ π. Θεόδωρο Ζήση.
    Ἐπίσης εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ μητροπολίτης Ἄνθιμος ἔχει δηλώσει -χωρὶς νὰ ντρέπεται- ὅτι οὐδόλως τὸν ἐνδιαφέρει ἂν κυκλοφορεῖ καὶ δηλητηριάζει ἡ Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τοὺς πιστοὺς τῆς Μητροπόλεως στὴν ὁποία εἶναι μοιχεποιβάτης καὶ τὴν ὁποία κακοποιμαίνει ὡς μισθωτὸς Ποιμένας! (τουλάχιστον στὸ θέμα τῆς Παναιρέσεως). Διαβάζουμε σὲ Δήλωση τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ποὺ δημοσιεύτηκε μὲ Ἐντολή του:
«Όπως καλώς γνωρίζετε, ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος έχει συμπληρώσει 41 χρόνια αρχιερατείας στις Ιερὲς Μητροπόλεις Αλεξανδρουπόλεως και Θεσσαλονίκης και… ουδέποτε ησχολήθη με το θέμα του Οικουμενισμού, ούτε του Αντιοικουμενισμού…»!!! (ἐδῶ)

   2. Στὴ συνέχεια παραθέτουμε λίγα στοιχεῖα γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ παρόμοιων μέτρων ἀπὸ τοὺς αὐτοκράτορες Ζήνωνα, Ἡράκλειο καὶ Κώνστα τὸν Β΄.

  3. Τέλος παραθέτουμε ἕνα κείμενο ἀπὸ μελέτη τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, στὸ ὁποῖο παρουσιάζεται ἡ στάση τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητῆ στὸ θέμα τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἡ ἄρνησή του δηλαδή, νὰ κοινωνήσει μαζί τους καὶ τὰ θεόπνευστα ἐπιχειρήματα ποὺ χρησιμοποιεῖ.

Δυστυχῶς οἱ σύγχρονοι Ποιμένες ἀποδεικνύονται «ὁδηγοὶ τυφλοί». Τόσο ξεκάθαρα, πατέρες, τὰ λέγει ὁ ἅγιος Μάξιμος. Γιατί δὲν τὰ ἐφαρμόζετε; Γιατί δὲν τὸν ἀκολουθεῖτε; 


Ἐφαρμογὴ παρόμοιων μέτρων ἀπὸ τοὺς αὐτοκράτορες Ζήνωνα, Ἡράκλειο καὶ Κώνστα τὸν Β΄.
   Ο αυτοκράτορας Ζήνων (474-491), απέφευγε να συναριθμήσει τη σύνοδο της Χαλκηδόνας στις προγενέστερες τρεις Οικουμενικές συνόδους και τελικά παραμέρισε δια διαταγμάτων την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο η οποία πλέον δεν μνημονευόταν ως υποχρεωτική. Έτσι, προσπάθησε να ενώσει τους Ορθοδόξους και τους Μονοφυσίτες με διάταγμα, το γνωστό ως «Ενωτικόν». Ο Πάπας Φήλιξ όμως δε δέχτηκε και έτσι άρχισαν οι πρώτες αντιθέσεις ανάμεσα στις δυο Εκκλησίες.