Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΑΛΩΜΗΣ «Ὅπου χορός, ἐκεῖ ὁ Διάβολος». (Ἱ. Χρυσόστομος) +Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυουστίνος


 Ἔφριξαν οἱ ἄγγελοι. Τὶ φοβερώτερον τῆς κακῆς γυναικὸς; Ὑπερβαίνει τὴν τίγριν. Εἶνε ἱκανὴ ἡ γυναῖκα νὰ διαπράξη τὸ δτυγερώτερον τῶν ἐγκλημάτων ἀρκεῖ νὰ ἱκανοποιήση τὸ πάθος τῆς ἐκδικήσεως. Ἰδοὺ δύο γυναῖκες ζητοῦν τὴν κεφαλὴν τοῦ ἁγιωτέρου τῶν ἀνδρῶν τῆς Π. Διαθήκης.

31 ἤ 32 μ.Χ. Ὁ Ἡρώδης, ὁ υἱὸς τοῦ Ἠρώδου ἐκείνου, ὅστις ἐφόνευσε τὰ ἀθῶα νήπια της Βηθλεέμ, ἑορτάζει τὰ γενέθλιά του. Φωταψίαι εἰς τὰ ἀνάκτορα. Ὁ ἡγεμὼν «δεῖπνον ἑποίει τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας». Ἡρώδη! Ὁ λαός σου πάσχει, ἀποθνήσκει ἐκ πείνης, ρακένδυτος περιφέρεται καὶ σὺ σπαταλᾶς τοὺς θησαυροὺς τοῦ Δημοσίου εἰς συμπόσια, εἰς τὰ ὁποῖα πίνουν καὶ τρώγουν καὶ μεθοῦν καὶ κραιπαλοῦν τὰ ἀνθρώπινα κτήνη μὲ τὰς χρυσᾶς των ζώνας καὶ τὰς πολυτελεῖς ἐσθῆτας; Ὁ λαὸς πεινᾶ, οἱ μεγιστάνες διασκεδάζουν. 
Εἰς τὰς αἰθούσας τῶν ἀνακτόρων θόρυβος χιλίων δαιμόνων. Ὄργανα παίζουν, ἄσματα ἀκούονται, γύναια χορεύουν, ἡ νὺξ προχωρεῖ, τὸ μεσονύκτιον πλησιάζει, ἡ ἁμαρτία κορυφοῦται, καὶ ἰδοὶ μία διαβόητος διὰ τὴν σκανδαλώδη ζωήν της γυνὴ ἡ Ἠρωδιάς, ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας ἐρρίφθη εἰς τὰς φυλακὰς τῆς Μαχαιροῦντος ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, παρακινεῖ τὴν θυγατέραν της Σαλώμην νὰ λάβει μέρος εἰς τὸν χορόν. Καὶ ἡ Σαλώμη ἐκτελεῖ τὸ θέλημα τῆς «μαμᾶς» χορεύει μὲ ὅλην της τὴν καρδίαν, χορεύει μὲ ἔξαψιν ὅλων τῶν αἰσθήσεων, χορεύει μὲ σατανικὴν τέχνην, ἐξαπλώνει τὰ δίκτυα, ἀνοίγει ὅλα τὰ πτερὰ τῆς ἠδονῆς, νικᾶ ὅλας τὰς χορευτρίας, ἔρχεται πρώτη εἰς τὸν ἀνακτορικὸν χορὸν καὶ προκαλεῖ τὸν θαυμασμὸν ὅλων, ἰδιαιτέρως τοῦ σαρκολάτρου, τοῦ ἐκφύλου ἐκείνου ἡγεμόνος, ὅστις μὲ ἀνοικτὸν τὸ στόμα παρακολουθεῖ τοὺς στροβιλισμοὺς τῆς ἀναιδεστάτης κόρης, κόρης ἀνταξίας τῆς μητρός. Εἰς τὴν Σαλώμην τώρα ὁ Διάβολος πρέπει νὰ δώση τὸ πρῶτον βραβεῖον. Ποῖον βραβεῖον; «Ζήτησέ μου – λέγει μὲ ὅρκον ὁ ἔκφρων Ἡρώδης πρὸς τὴν Σαλώμην – ζήτησέ μου ὅ,τι θέλεις καὶ θὰ σοῦ δώσω ἕως τὸ ἥμισυ τῆς βασιλείας μου». Καὶ ἡ Σαλώμη συσκέπτεται μετὰ τῆς μητρός. Πόσα θὰ ἠδύναντο νὰ ζητήσουν αἱ δύο γυναῖκες! Καὶ ὅμως ἀντὶ παντὸς ἄλλου ζητοῦν τὴν κεφαλὴν τοῦ Ἰωάννου. 
 Ἔφριξαν οἱ ἄγγελοι. Τὶ φοβερώτερον τῆς κακῆς γυναικὸς; Ὑπερβαίνει τὴν τίγριν. Εἶνε ἱκανὴ ἡ γυναῖκα νὰ διαπράξη τὸ δτυγερώτερον τῶν ἐγκλημάτων ἀρκεῖ νὰ ἱκανοποιήση τὸ πάθος τῆς ἐκδικήσεως. Ἰδοὺ δύο γυναῖκες ζητοῦν τὴν κεφαλὴν τοῦ ἁγιωτέρου τῶν ἀνδρῶν τῆς Π. Διαθήκης.
Ὁ Ἡρώδης ἀνάνδρως ὑποχωρεῖ καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν γυναικῶν ἐκτελεῖται. Κατὰ τὰς πρωϊνὰς ὥρας πρὶν ἀνατείλη ὁ Ἤλιος, ὁ Ἰωάννης ἀποκεφαλίζεται. Καὶ ἡ κεφαλὴ ἐδόθη ἐπὶ πίνακι εἰς τὸ κοράσιον καὶ «τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῆ μητρὶ αὐτῆς». Ἰδοὺ τὸ τέλος τῆς χοροεσπερίδος ἐκείνης. «Ὤ συμπόσιον διαμονικόν! – φωνάζει ὁ Ἱ. Χρυσόστομος. – Ὤ θέατρον σατανικόν. Ὤ παράνομος ὄρχησις, (χορὸς) καὶ μισθὸς ὀρχήσεως παρανομώματος».
Πόσον θὰ ἐπεθύμουν ἡ περικοπὴ τοῦ Ἱ. Εὐαγγελίου (Ματθ. 14, 1-12), ἡ διʼ ὀλίγων λέξεων, μεστῶν βαθυτάτης ἐννοίας, περιγράφουσα τὴν τραγωδίαν νὰ ἐτυποῦτο μὲ μεγάλα τυπογραφικὰ στοιχεῖα καὶ ὑπὸ ζηλωτῶν χριστιανῶν νʼ ἀνηρτᾶτο ὡς πινακὶς εἰς τὰς αἰθούσας ἐκείνας, εἰς τὰς ὁποίας πρόκειται νὰ γίνουν οἱ σημερινοὶ χοροί, χοροὶ Σαλώμης.
* * *


1951 μ. Χ. Τὸ ἀνθρώπινον κτῆνος, τὸ ὁποῖον ὡργίασε τὴν νύκτα ἐκείνην εἰς τὰ ἀνάκτορα τοῦ Ἡρώδου δὲν ἀπέθανεν. Ζῆ. Ὁ Ἡρώδης, ἡ Ἡρωδιὰς καὶ ἡ Σαλώμη ὑπάρχουν καὶ σήμερον, μὲ ἄλλα ὀνόματα μὲ ἄλλας ἐμφανίσεις. Ὑπάρχουν καὶ σήμερον ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἐν μέσω πεινῶντας καὶ δεινῶς ὑποφέροντος λαοῦ παραθέτουν δεῖπνα – ροταριανὰ δεῖπνα! – ἄλλοι δὲ διοργανώνουν κοσμικὰς συγκεντρώσεις, χοροεσπερίδας καὶ καλοῦν κυρίας καὶ δεσποινίδας διὰ νὰ ἐπιδείξουν τὰς χορευτικάς των ἱκανότητας. Καὶ ὑπὸ τὸ φῶς ἠλεκτρικῶν λαμπτήρων καὶ πολυελαίων, ὑπὸ τοὺς ἤχους ἀλλόφρονος μουσικῆς, εἰς πολυτελεστάτας αἰθούσας λεσχῶν, μεγάρων καὶ σχολείων ἀκόμη, χορεύουν μέχρι τῶν πτωϊνῶν ὡρῶν τὸν χορὸν τῆς Σαλώμης. Τὶ εἴπον, τὸν χορὸν τῆς Σαλώμης; Κάτι χειρότερον τοῦ χοροῦ ἐκείνου. Ἡ Σαλώμη θὰ ἐκοκκίνιζεν ἀπὸ ἐντροπήν, ἐὰν ἔβλεπε τὰς συγχρόνους γυναῖκας νὰ χορεύουν τοὺς νεωτέρους χοροὺς μὲ τὰ τὀσα παράξενα ὀνόματά των ποὺ εἶνε παρμένα ἀπὸ ξένας γλώσσας καὶ ἀπὸ τὰ λεξιλόγια ἀκόμη τῶν ἀγρίων φυλῶν τῆς Ἀφρικῆς. Ποὺ κατήντησεν ὁ ἄνθρωπος, ὁ Ἕλλην καὶ ἡ Ἑλληνίς! Μόνον οἱ καμῆλες, τὰ καγκουρῶ, αἱ ἀρκούδες καὶ οἱ πίθηκοι τῶν δασῶν θὰ ἠδύναντο νὰ κάμουν τὰς κινήσεις, τὰς ἀηδεῖς κινήσεις ποῦ κάμνουν οἱ ἄνθρωποι εἰς τοὺς σημερινοὺς χοροὺς τῆς ἐκφυλισθείσης ἠπείρου μας.
- Οἱ σημερινοὶ χοροί! Δὲν ἔχουν τίποτε ἀπὸ τὴν σεμνότητα τῶν Ἑλληνικῶν χορῶν. Οἱ ἄνδρες καὶ αἱ γυναῖκες χορεύουσαι δὲν χωρίζονται πλέον μὲ μακρὰν τινα ἀπόστασιν, ἀλλὰ ὑπὸ τοὺς ἥχους πλακῶν γραμμοφώνου καὶ παρουσία γονέων, συζύγων καὶ ἀδελφῶν πλησιάζουν, ἔρχονται εἰς ἐπαφὴν σῶμα μὲ σῶμα, ἐναγκαλίζονται ἀναιδῶς καὶ κατὰ ζεύγη στροβιλίζονται δαιμονιωδῶς. Μὴ τολμήσης νὰ τοὺς ἐλέγξης διὰ τοὺς ἀπρεπεῖς, ἁμαρτωλοὺς αὐτοὺς χορούς. Διότι οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι πίνουν τὴν ἁμαρτίαν ὡς ποτήριον ψυχροῦ ὕδατος. Οὐδεμία τύψις! «Χορεύομεν, ἀλλὰ δὲν ἁμαρτάνομεν» ἀπαντοῦν οἱ νέοι εἰς τὰς διαμαρτυρίας τοῦ ἄμβωνος. Ἀλλά, νέοι μου, πόσον ἀπατάσθε. Ζῆτε μέσα εἰς μίαν μολυσμένην ἀτμόσφαιραν καὶ διʼ αὐτὸ δὲν αἰσθάνεσθε τὴν ἠθικὴν δυσοσμίαν τῶν χορευτικῶν κέντρων. Δὲν ἁμαρτάνετε; Ἀλλὰ δὲν εἶσθε οὔτε ἄγγελοι, οὔτε τὸ σῶμα σας εἶνε κατεσκευασμένον ἐκ μαρμάρου. Ἄνθρωποι εἶσθε, τὴν γῆν οἰκοῦντες καὶ σάρκας φέροντες, μὲ αἵμα νεανικόν ποὺ καίει εἰς τὰς φλέβας σας. Ἕνας σπινθὴρ ἀρκεῖ διὰ νὰ ἐκραγῆ ἡ πυρκαϊά. Εἶνε δυνατὸν ἡ πυρίτις νὰ πλησιάζη τὸ πῦρ καὶ νὰ μὴ ἀναφλέγεται; Ἄλλο τόσον εἶνε δυνατὸν καὶ σεῖς νὰ μὴ ἀναφλεχθῆτε ἀνασκαλεύοντες τὸ πῦρ. Ἀλλὰ ἐπιμένετε λέγοντες ὅτι εἶσθε τόσον δυνατοί, ὥστε νὰ μὴ ἐπηρεάζεσθε ἀπὸ τὰς χορευτικὰς περιπτύξεις; Τότε ἐπιτρέψτε μας νὰ σᾶς ἐρωτήσωμεν: Τὶ σκέπτεσθε, καλοί μου νέοι, ὄταν χορεύετε; Τὸν οὐρανόν, τὰ ἄστρα, τοὺς ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους; Ὄχι. Ἀλλὰ τί; Ἐντρέπεσθε ἀσφαλῶς νὰ τὸ εἴπητε, διότι αἱ σκέψεις σας, ὅλος ὁ ψυχικὸς σας κόσμος κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ χοροῦ κατακρημνίζεται μέσα εἰς τὰ νοσογόνα ἕλη τῆς ἁμαρτίας.
Ὀρθῶς κοινωνιολόγος τις παρετήρησεν, ὅτι ἐὰν διὰ κάθε ἁμαρτίαν ποὺ γίνεται εἰς τὰς αἰθούσας τῶν χορῶν, ἔπιπτε καὶ ἕνα ἄστρον, δὲν γνωρίζω πόσα ἄστρα θὰ ἔμενον εἰς τὸν οὐρανόν. Καὶ δὲν εἶνε ὑπερβολικὴ ἡ εἰκὼν αὐτή, ἀρκεῖ νὰ ἐνθυμηθῶμεν τὶ εἴπεν ὁ Κύριος διʼ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐξακοντίζουν πονηρὰ βλέμματα εἰς τὰς ὅψεις τῶν γυναικῶν. Τοὺς ὠνόμασε μοιχούς. Ἰδοῦ οἱ ἀθάνατοί Του λόγοι: «Πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἥδη ἐμοίχευσεν ἀυτὴν ἐν τῆ καρδία αὐτοῦ» (Ματθ. 5, 28). Καὶ δὲν εἶνε μόνον τὰ βλέμματα τῶν χορευτῶν φλόγες πυρὸς σατανικοῦ. Ἀλλὰ καὶ αἱ χεῖρες καὶ οἱ πόδες καὶ ὅλη ἡ σωματική των ὕπαρξις ἐγγίζει τὸ πῦρ καὶ καίονται οἱ δυστυχεῖς. Ὤ! καὶ ἐὰν τὸ ἠννόουν καὶ τὸ ἠσθάνοντο θὰ ἔφευγον μακρὰν ὡς ἀπὸ προσώπου ὄφεως. Ἀπευθύνω πρὸς τοῦτο μίαν ἐρώτησιν πρὸς τοὺς ἄνδρας: Σὺ σύζυγε, ὅστις ἀπαθῶς βλέπεις τὴν γυναῖκα σου εἰς τὰς ἀγκάλας τοῦ ἄλλου νὰ χορεύη, σὲ ἐρωτῶ ἐὰν τὴν ἴδης εἰς τὴν ἰδίαν στάσιν εἰς ἄλλον τόπον καὶ χρόνον τὶ θὰ αἰσθανθῆς; Θʼ ἀνεχθῆς τὸ θέαμα; Θέλεις νὰ τὴν σταματᾶ ἕνας ξένος εἰς τοὺς δρόμους καὶ τὰς πλατείας καὶ νὰ τὴν ἐναγκαλίζεται ὅπως τὴν ἐναγκαλίζονται είς τὰ χορευτικὰ κέντρα; Ἀσφαλῶς ὄχι. Θὰ θεωρήσης τοῦτο τόσον βαρύ, ὥστε ἤ θὰ ἐγκληματίσης ἤ θὰ ζητήσης διαζύγιον. Ἀλλὰ πῶς, ἄνθρωπέ μου, ἡ ἰδία πράξις γενομένη εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ χοροῦ πῶς ἀμνηστεύεται ἐντελῶς ἀπὸ σὲ καὶ τοὺς ὁμοίους σου ἠλιθίους καὶ θεωρεῖται ἕνα ἀθῶον παίγνιον; Ἀλλὰ μὴ περιμένετε λογικὴν ἀπὸ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι κατήργησαν τὸν κώδικα τῆς ἠθικῆς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἀνύψωσαν εἰς τὴν θέσιν τοῦ Εὐαγγελίου ἄλλους κώδικας, τὴν ἐθιμοτυπίαν τῆς αἰσχρᾶς κοινωνίας.

"ΤΟ ΦΡΙΚΤΟ ΨΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΣΗΦ"

πηγή: ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Παρακολουθήσαμε αὐτὲς τὶς μέρες στὰ ἱστολόγια τὰ γενόμενα εἰς τὸ Μνημόσυνο γιὰ τὰ τρία χρόνια ἀπὸ τῆς ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη.
Μᾶς ἐξέπληξε τὸ ψέμα ποὺ ἐκφώνησε ὁ τρόφιμος τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς, ὁ μητροπολίτης Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ ἄνευ νύμφης  καὶ ποιμνίου, ἔχει ὡς προίκα τὴν μητρόπολη Προικο-ννήσου.
Περιμέναμε ἀπὸ τὸν Προικοννήσου, ὅταν ἀποδοκιμάστηκε ἕνα τέτοιο ψέμα, ποὺ λέχθηκε στὸ Μνημόσυνο τοῦ ἀγωνιστῆ Αὐγουστίνου Καντιώτη καὶ ἀμαυρώνει τὴν μνήμη του, περιμέναμε πὼς ἀκαριαία θὰ τὸ διέψευδει ἢ τουλάχιστον θὰ ζητοῦσε συγγνώμη. Τίποτα, ὅμως ἀπ’ αὐτά. Καμιά εὐαισθησία ἀπὸ τὸν κ. Ἰωσήφ.
Καὶ σήμερα ποὺ εἴδαμε νὰ ἐπαναφέρει τὸ θέμα ἄλλο ἕνα ἱστολόγιο («Τρελλογιάννης») θεωρήσαμε ὅτι πρέπει νὰ δημοσιεύσουμε τὴν εἴδηση-ρεπορτὰζ καὶ στὸ δικό μας ἱστολόγιο, ἐπι πλέον δὲ
α) νὰ προσθέσουμε ἕνα ντουκουμέντο: μιὰ ἐπιστολὴ τοῦ πρώην Παραμυθίας Παύλου πρὸς τὸν Πατριάρχη Δημήτριο, τὸν ὁποῖο ἀπειλοῦσε ὅτι ἂν συνεχίσει τὴν οἰκουμενιστικὴ τακτικὴ τοῦ Ἀθηναγόρα, θὰ προβεῖ στὴν Διακοπὴ καὶ τοῦ δικοῦ του Μνημοσύνου. (Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Παραμυθίας Παῦλος μαζί μὲ τὸν Καντιώτη καὶ τὸν Ἐλευθερουπόλεως εἶχαν διακόψη τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα).
Καὶ διερωτᾶται κάθε πιστὸς ποὺ γνώρισε τὸν Καντιώτη: ἦταν δυνατὸν ὁ ἤπιων τόνων Παραμυθίας νὰ στείλει αὐτὴν τὴν Ἐπιστολή, καὶ ὁ λιονταρόψυχος Καντιώτης νὰ πῆγε στὸ Φανάρι νὰ ζητήσει συγγνώμη;(!)
Φρονοῦμε, πὼς καὶ μόνο αὐτὴ ἡ ἐπιστολή, πέρα ἀπὸ τὴν μετέπειτα δράση, τὰ κηρύγματα καὶ τὴν στάση τοῦ Καντιώτη, καταδεικνύει  τὸ μέγεθος τοῦ ψεύδους ποὺ ἐκστόμισαν (χωρὶς ἀποδείξεις) Ἐπισκοπικά χείλη.

β) μὲ τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισημάνουμε:
* Τὴν δειλία τῆς Ἱ. Μ. Φλωρίνης, καὶ ἰδίως τοῦ Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος, ἔχασε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν εὐκαιρία νὰ δείξει τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὸν πνευματικό του Πατέρα. Δὲν τόλμησε νὰ ἀποστομώσει τοὺς ὑβριστές του, πολιτογραφήθηκε (φαίνεται ὁριστικά) στοὺς ἐχθρούς του!
* Τὴν τόλμη τοῦ μητροπολίτη Γόρτυνος κ. Ἱερεμία (ἀρκεῖ νὰ μὴν εἶναι περιστασιακή), ὁ ὁποῖος τίμησε τὸν πνευματικό του Πατέρα Αὐγουστῖνο.
* Τὴν ἀκόμα μεγαλύτερη τόλμη τοῦ ἱερέως π. Ἐλευθέριου Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος δὲν λογάριασε τὸ ἐνδεχόμενο νὰ πέσει στὴν δυσμένεια τοῦ Δεσπότη
Φλωρίνης καὶ νὰ ὑποστῆ φανερὲς ἢ κρυφὲς διώξεις, γι’ αὐτὸ καὶ παρενέβη διαμαρτυρόμενος γιὰ τὸ ψεῦδος τοῦ Προικοννήσου λέγοντας:

· Όσοι είστε από τη Φλώρινα να ξέρετε ότι ο π. Αυγουστίνος δεν ζήτησε ποτέ συγνώμη για τον Αθηναγόρα. Αυτό είναι ψέμα. Εμείς κοντά του μεγαλώσαμε και τον ξέρουμε. Αυτά τα ψέματα να τα πει σε άλλους που δεν ξέρουν τον Γέροντα.Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ


Ἐν Παραμυθιᾷ τῇ 23 Αὐγούστου 1972

Πρὸς Τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα

Τν Οκουμενικν Πατριάρχην
κύριον ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον - ΦανάριονΠαναγιώτατε,
Ἐλάβομεν τηλεγράφημα Ὑμετέρας Παναγιότητος καὶ τὸ ὑπ’ ἀριθ. Πρωτ. 449 Εἰρηνικὸν Ὑμῶν Γράμμα, δι’ ὧν ἀγγέλετε ἡμῖν τὰ τῆς ἀναδείξεως καὶ καταστάσεως Ὑμῶν εἰς τὸν Πρωτόθρονον Πατριαρχικὸν θρόνον.
Ἐδοξάσαμεν τὸν Θεόν, διότι ὠκονόμησε οὕτω τὰ πράγματα καὶ ἀπεκλείσθησαν διαβεβλημένα καὶ ἐπὶ ἠθικῇ καὶ ἐπὶ πίστει ὀρθὴ πρόσωπα. Πιστεύομεν ὅτι εἶσθε θεοπρόβλητος.
Ἔχομεν δι’ ἐλπίδος ὅτι θὰ ὀρθώσητε τὸ ἀνάστημά σας καὶ «θὰ βάλετε εἰς τὴν θέσιν των» τὰ κακῶς ἔχοντα ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ἤτοι τὴν ἐπὶ ζημί τῆς ὀρθοδοξίας ἀχαλίνωτον τάσιν πρὸς ἕνωσιν μὲ τοὺς αἰωνίως ἀμετανοήτους καὶ ἐπιβουλευομένους τὴν Ὀρθόδοξον κατ’ Ἀνατολᾶς Ἁγίαν Ἐκκλησίαν ἡμῶν, τὴν ὄντως Ἐκκλησίαν.
Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,
βαθυσεβάστως παρακαλοῦμεν καὶ ἰκετεύομεν γονυκλινῶς:
δηλώσατέ το μετὰ παρρησίας καὶ ἀπεριφράστως
«ὅτι δεχόμεθα διάλογον μὲ τοὺς Καθολικοὺς καὶ Προτεστάντας καὶ Ἀντιχαλκηδονίους ὑπὸ τὸν ρητὸν ὅρον ὅπως ἕκαστος, ὅσον ἀφορᾶ τὸ δόγμα, θελήση νὰ παραδεχθῆ ἀνεπιφυλάκτως πάντα τὰ ὑπὸ τῶν 7 ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων θεσπιθέντα καὶ οὐδὲν πέραν τούτων».
Ἐπιτραπήτω μοι μὲ ὅλον τὸν ὀφειλόμενον σεβασμὸν νὰ προσθέσω ἀκόμη ὅτι πρέπει τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον πρωτίστως νὰ προσέξη τὴν ἕνωσιν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ εἴτα νὰ προχωρῆ μετὰ περισκέψεως πολλῆς εἰς διάλογον διὰ τὴν ἕνωσιν μετὰ τῶν αἱρετικῶν.
Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θὰ γίνη τὸ ἀντίθετον.
Ἡ Ὀρθοδοξία θὰ κομματιασθῆ πρὸς χαρὰν τῶν Παπικῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐχθρῶν του Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ.
Ἀλλὰ τότε τί λόγον θὰ δώσωμεν εἰς τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως;
Ἐλπίζοντες ὅτι θὰ ἀναθεωρήσετε τὰ ὅσα ἐδηλώσατε, ὅτι θὰ ἀκολουθήσητε πιστῶς τὴν γραμμὴν τοῦ Προκατόχου Σᾶς ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἕνωσιν, συγχαίρομεν Ὑμᾶς θερμῶς ἐπὶ τὴ ἀναδείξει Σας ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ εὐχόμεθα ἐκ βάθους καρδίας ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς ἠμῶν χαρίζηται Ὑμῖν μακροζωΐαν καὶ δυνάμεις πολλάς, σωματικὰς καὶ πνευματικάς, ἵνα φέρητε εἰς αἴσιον πέρας τὴν ὑψηλὴν ἀποστολήν Σας πρὸς δόξαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Οὐρανίου Αὐτῆς Δομήτορος.
Ἐπὶ τούτοις δηλοῦμεν, Παναγιώτατε, ὅτι πρὶν ἢ λάβωμεν τὸ τίμιον Ὑμῶν γράμμα ἐμνημονεύσαμεν τοῦ ὀνόματός Σας ἐν Ὕδρᾳ εὑρισκόμενοι καὶ συλλειτουργοῦντες μετὰ τοῦ Ἁγίου Ὕδρας ἐν Ἱερᾷ Μονῇ Προφήτου Ἠλιοῦ, ἐπὶ τὴ ἁγίᾳ Αὐτοῦ μνήμῃ· ἐξακολουθοῦμεν δὲ μνημονεύοντες Ὑμῶν ἐν ταῖς Ἱεραῖς Λειτουργίαις· πλὴν δὲν διστάζομεν νὰ δηλώσωμεν ὅτι τελοῦμεν πάντοτε ἐν ἐπιφυλακῇ καὶ εἰς περίπτωσιν ποὺ ἤθελε διαπιστωθῆ ἀντορθόδοξος τὶς ἐνέργεια τοῦ Πατριαρχείου, δίχα συμφώνου γνώμης πασῶν τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, θὰ διακόψωμεν καὶ Ὑμῶν τὸ μνημόσυνον, διότι δὲν τὸ ἀνέχεται ἡ συνείδησις ἠμῶν νὰ μνημονεύωμεν τῆς Κεφαλῆς ἡμῶν ὡς ὀρθοτομούσης, ἐνῷ δὲν ὀρθοτομεῖ.
Τέλος ἐπικαλούμενοι τὰς θεοπειθεῖς εὐχὰς τῆς Ὑμετέρας σεπτῆς Κορυφῆς ἐκφράζομεν τὴν εὐγνώμονα εὐχαριστίαν ἡμῶν πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον διὰ τὰς ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις ἡμῶν εὐχὰς Αὐτοῦ καὶ διατελοῦμεν μετὰ σεβασμοῦ βαθέος τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος.

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός.

+ Ὁ Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατῶν
καὶ Γηρομερίου Παῦλος

                                                  Από το περιοδ. "ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ", 1/2/2010

Μικρασιατική Καταστροφή Τρόμος και θάνατος, όχι «συνωστισμός» σύμφωνα με τον ανταποκριτή της εποχής Έρνστ Χεμινγουέι

Έρνεστ Χέμινγουέι: “Στην προκυμαία της Σμύρνης”Η Μικρασιατική Καταστροφή όπως την έζησε και την κατέγραψε ο μεγάλος Νομπελίστας «Το χειρότερο, είπε, ήταν οι γυναίκες με τα νεκρά παιδιά. Δε μπορούσαμε να τις πείσουμε να μας δώσουν τα πεθαμένα παιδιά τους. Είχαν τα παιδιά τους, νεκρά ακόμα και έξι μέρες, αλλά δεν τα εγκατέλειπαν. Δε μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τελικά έπρεπε να τους τα πάρουμε με τη βία.»
(Από τη συλλογή διηγημάτων του με το γενικό τίτλο «Στην προκυμαία της Σμύρνης»).
Με παραπάνω λόγια κάποιος ήρωας του Χεμινγουέι, αξιωματούχος πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ αγκυροβολημένου στη Σμύρνη, περιγράφει τη μεγάλη καταστροφή. Το απόσπασμα είναι από το πρώτο λογοτεχνικό κείμενο που εξέδωσε ο αμερικανός συγγραφέας το 1925, μόλις 26 χρονών τότε, και με το οποίο άρχισε να αποκτά παγκόσμια φήμη. Πρόκειται για τη συλλογή διηγημάτων του «Στην εποχή μας» (In Our Times), όπου το πρώτο του διήγημα,
ουσιαστικά ο πρόλογος του βιβλίου, έχει τον τίτλο «Στην προκυμαία της Σμύρνης».
Όσο κι αν μιλάμε για διήγημα, ο συγγραφέας δεν γράφει από απλή φαντασία. Μόλις πριν τρία χρόνια ως πολεμικός ανταποκριτής της καναδικής εφημερίδας “Toronto Star” ο Χεμινγουέι είχε βρεθεί ως αυτόπτης μάρτυς στον τόπο της καταστροφής και την είχε περιγράψει σε μια σειρά άρθρων του, που εκδόθηκαν το 1985 σε βιβλίο με τον τίτλο: «Dateline: Toronto”.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ “ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ” ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ…!


20130827-191201.jpg
Του Αιμίλιου Πολυγένη Μιλώντας στο AsiaNews, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας καταδικάζει τις απειλές για παρέμβαση του ΝΑΤΟ χωρίς εντολή των Ηνωμένων Εθνών.
Καθώς μια δυτική παρέμβαση εναντίον του καθεστώτος του Bashar al-Assad μοιάζει πολύ πιθανή, η Ρωσική
Ορθόδοξη Εκκλησία εκφράζει «ιδιαίτερη ανησυχία» για πιθανή εξέλιξη της κρίσης, έπειτα από τις κατηγορίες των ΗΠΑ ότι το καθεστώς χρησιμοποίησε χημικά όπλα εναντίον των πολιτών.
«Άλλη μια φορά, όπως συνέβη και με το Ιράκ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργούν ως διεθνής εκτελεστής» δήλωσε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων.
Μιλώντας στο AsiaNews, ο δυναμικός Ιεράρχης της Ρωσικής Εκκλησίας, άσκησε έντονη κριτική στη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι «απολύτως μονομερής».
«Χωρίς την έγκριση των Ηνωμένων Εθνών, θέλουν να αποφασίσουν για τη μοίρα μιας ολόκληρης χώρας εκατομμυρίων κατοίκων».
«Άλλη μια φορά» προειδοποίησε ο κ. Ιλαρίων, «χιλιάδες ζωές θα θυσιαστούν στο βωμό μιας φανταστικής δημοκρατίας» ανάμεσά τους, σύμφωνα με το Μητροπολίτη, είναι πρώτα απ’όλα «χριστιανοί, για τη μοίρα των οποίων κανείς δεν νοιάζεται».
«Κινδυνεύουν να μετατραπούν σε θύματα των εξτρεμιστών, οι οποίοι με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, θα έρθουν στην εξουσία».
Ενώ κλείνοντας τόνισε: «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να κάνει τα πάντα για να αποφύγει τα γεγονότα να οδηγηθούν σε αυτή την κατεύθυνση».http://www.romfea.gr/epikairotita/18780-2013-08-27-14-45-16

ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΑΝΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΝΥΧΤΑ! Απαλλαγή των μελών του νομικού συμβουλίου του κράτους, από… Ποινικές ευθύνες!!


Τα έχετε ρημαξει όλα! Δηλαδή τα μέλη του νομικου συμβουλίου, υπάρχει περίπτωση να… παρανομούν;Επειδή είστε τόσο άθλιοι που νομίζετε ότι είμαστε όλοι ζώα και τηλεθεατές του Μέγκα, θα σας ξεφτιλίσουμε.
Είστε τόσο αλή..., που το περνάτε Συγκεκριμένα για να φυγαδευσετε τα κτήνη που γνωμοδοτουσαν σε λαθρονομους, μνημόνια και λίστες.

Είστε τόσο πανικόβλητοι που μετά τις εξελίξεις με την ΕΛΣΤΑΤ καταλαβαίνετε ότι όποιος πατάει σε δικαστήριο θα τρώει ισόβια.
Σε λίγο λοιπόν θα δείτε ότι δεν είμαστε όλοι ραγιάδες.


olympia

ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ, ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟΙ. ΝΥΧΤΑ, ΣΕ ΑΣΧΕΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΠΛΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Βουτηξτε στον πάτο της ιστορίας…πηγή:http://greeknation.blogspot.gr
Δείτε την τροπολογία και Διαβάστε στο τέλος του άρθρου την εκπληκτική ανάλυση του Χάρη Λαζαρόπουλου. ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΠΑ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών
και λοιπές διατάξεις»
Επί του άρθρου 3 Θέματα Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)
Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται το άρθρο 2 του νόμου 3832/2010, προκειμένου να εκδοθεί ένας Ειδικός Κανονισμός που θα διέπει τη διαδικασία διαβίβασης μεμονωμένων στοιχείων, στο βαθμό που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών στοιχείων, που εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο και αφορούν στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων ή των νομικών οντοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) και Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός θα περιέχει το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών για την ασφάλεια των στοιχείων αυτών καθώς και τις κατάλληλες μορφές κρυπτογράφησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Επίσης, θα περιλαμβάνει και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία αυτή τόσο από την πλευρά της Φορολογικής Διοίκησης όσο και από την πλευρά της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Μυστηριακή ή ημερολογιακή ενότητα;ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΣΕ  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ  ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ

Τοῦ ἱερομονάχου π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ
    ξ’ αἰτίας πολλῶν ἐνστάσεων οἱ ὁποῖες διετυπώθησαν σέ δημοσιευθέν προσφάτως κείμενό μου, σχετικά μέ τό ἄν τό Ἰουλιανό Ἡμερολόγιο θεσπίσθηκε στην Α’ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἄν αὐτό τό Ἡμερολόγιο ἀκολουθοῦσαν μετά τήν Α’ Οἰκουμενική οἱ τοπικές Ἐκκλησίες καί τό πῶς θά ἠδύνατο νά ὑπάρξῃ μία ἐκκλησιαστική προσέγγισις μεταξύ τῶν Ἀντιοικουμενιστῶν καί τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, ἔρχομαι νά δευτερολογήσω καί νά καταθέσω κάποιες σκέψεις μέ τήν εὐχή ὅπως συντείνουν στήν ὀρθή τοποθέτησι ὅλων μας. Βεβαίως ἡ καλοπροαίρετη κριτική εἶναι ἐπιθυμητή καί ἀναγκαία διά νά ἀξιολογηθῆ τό κατά πόσον ἀνταποκρίνεται εἰς τήν ἀλήθεια ἡ κάθε ἄποψις, πλήν ὅμως, ἡ ἐκ τῶν προτέρων τυφλή ἀποδοχή περί τῆς ὀρθότητος τῶν θέσεων καί ἀπόψεών μας, οὐδόλως συντείνει εἰς τήν ἀνίχνευσι τῆς ἀληθείας, πολύ περισσότερο δέ ὅταν αὐτή στηρίζεται σέ φανταστικά ἐπιχειρήματα ἤ σέ λάθη τῶν ἄλλων.

            Συνοψίζοντας τά ἐπιχειρήματα πού προετέθησαν ἀπό ἀνωνύμους καί ἐπωνύμους ἀκολουθώντας το Π. Ἡμερολόγιο ἔχω νά παρατηρήσω τά ἑξῆς:


   1. Γίνεται ἕνα τραγικό λάθος ἀπό τούς Παλαιοημερολογίτες τό ὁποῖο κατά τήν γνώμη μου εἶναι πλάνη καί αἵρεσις. Αὐτό εἶναι τό ἑξῆς.


Ἔχουν θέσει ὡς κριτήριο ἑνότητος τό Ἡμερολόγιο καί ἔτσι προτείνουν ἕνα καινοφανές καί πρωτάκουστο εἰς τά ἐκκλησιαστικά δεδομένα θεολογικό μοντέλο, τό ὁποῖο ὑπερτονίζει τήν ἡμερολογιακή ἑνότητα εἰς βάρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς. Αὐτό προφανῶς τό κάνουν ἐπειδή δέν ἔχουν μεταξύ των ἐκκλησιαστική ἑνότητα, ἀλλά μόνο ἡμερολογιακή. Οἱ πατέρες ὅμως ἐδίδαξαν ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική ἑνότης, ἡ ὁποία ὀνομάζεται καί ἐκκλησιαστική κοινωνία, μᾶς ἑνώνει καί, ὑπαρχούσης τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, μᾶς συνδέει ὡς σῶμα Χριστοῦ μέ τήν κεφαλή, ἡ ὁποία εἶναι ὁ Χριστός.Οἱ Παλαιοημερολογίτες ἐν προκειμένῳ διδάσκουν ὅτι οἱ μέν ἀκολουθοῦντες τό Π. Ἡμερολόγιο, ἀλλά ἔχοντες ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τούς Νεοημερολογίτες Οἰκουμενιστές (π.χ. Ἁγιορεῖτες καί τοπικές Ἐκκλησίες Ρωσίας, Σερβίας κλπ.) εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας, λόγῳ ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μέ τούς αἱρετικούς, οἱ δέ ἀκολουθοῦντες τό Π. Ἡμερολόγιο (καί ἀνήκοντες σέ κάποια παράταξι ἐκτός τῆς ἰδικῆς των) εἶναι καί αὐτοί πάλι ἐκτός Ἐκκλησίας, ἐπειδή δέν ἔχουν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τήν παράταξι εἰς τήν ὁποία ἀνήκουν καί ἄρα δέν εἶναι ἐνσωματωμένοι στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ.

Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

Η ΠΛΗΘΩΡΑ ΤΩΝ «ΓΕΡΟΝΤΩΝ» ΚΑΙ Η «ΕΥΣΕΒΕΙΑ» ΤΩΝ ΑΦΕΛΩΝ
Η ΠΛΗΘΩΡΑ ΤΩΝ «ΓΕΡΟΝΤΩΝ» ΚΑΙ Η «ΕΥΣΕΒΕΙΑ» ΤΩΝ ΑΦΕΛΩΝ

Το πρωτ. π. Διονυσίου Τάτση

φημ. «ρθόδοξος Τύπος», 09.08.2013

.               Γέμισε κκλησία μας μέ «γέροντες», ο ποοι καθοδηγον τούς πιστούς καί τούς δηγον στή σωτηρία, πως σχυρίζονται. Συνήθως εναι ερομόναχοι, λλά καί κοσμικοί ρχιμανδρίτες, πού χουν διαβάσει πολλά γιά τούς πραγματικούς Γέροντες καί ναμασώντας τούς λόγους τους διηγούμενοι τά το βίου τους, δημιουργον ψευδαισθήσεις στούς νυποψίαστους καί ποκτον καί ο διοι φήμη ναρέτου καί θεοφωτίστου γέροντα, ν δέν χουν κανένα πό τά γνωρίσματα τν γίων Γερόντων. Τό ποτέλεσμα εναι πολλοί δελφοί νά παγιδεύονται στήν πικίνδυνη προσωπολατρία καί ντί νά νοίγει νος τους καί νά προχωρον στόν πνευματικό δρόμο τς κατά Χριστόν ζως, μένουν προσκολλημένοι σέ μερικά τυπικά πράγματα, ξωτερικά καί νούσια, καί καθησυχάζουν τή συνείδησή τους πς τάχα προοδεύουν, φο τηρον τά σα τούς λένε ο «γέροντές» τους. Δυστυχς, πάρχουν πολλά παραδείγματα καί δέν πρέπει νά κλείνουμε τά μάτια μας κε πού πιβάλλεται νά τά χουμε ρθάνοιχτα.
.               Ο
φυσιωμένοι ατοί «γέροντες» εναι δύσκολο νά συναισθανθον τήν πλάνη τους καί νά ταπεινωθον. φιλοδοξία τους εναι νά χουν πνευματικά τέκνα, πειθαρχικά, βουλα καί νά συνεργον στό ποιο ργο τους, ετε μοναστηριακό εναι ατό ετε νοριακό. Ο νθρωποι πού συνήθως τούς κολουθον δέν εναι σέ θέση νά ποκαλύψουν τν ποκρισία τους.

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΨΕΥΤΕΣ


 Ο εκ Κρήτης Προικοννήσου Ιωσήφ. Όπως φάνηκε, όλα ήταν στημένα. Πήγε στη Φλώρινα ως εκφραστής του Πατριαρχείου όχι για να τιμήσει τον Γέροντα αγωνιστή ιεράρχη π. Αυγουστίνο, αλλά για να δικαιώσει τον πατριάρχη όλων των θρησκειών Βαρθολομαίο. Να αποκαταστήσει στα μάτια του Φλωρινιώτικου λαού τον αιρετικό οικουμενικό πατριάρχη. Ήρθε στη Φλώρινα για να ρίξει λάσπη στο τριετές μνημόσυνο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου με το ψέμα που εξεσφενδόνισε. Ο πονηρός εισηγητής της εσπερίδος πέταξε ένα ψέμα, ελπίζοντας ότι θα πιάσει, μια που δεν ήταν παρόν σωματικός  ο Γέροντας για να τον διαψεύσει.

ΠΗΓΉ: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΙΚΤΟ ΨΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΣΗΦ ΣΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

Γνωρίζαμε εκ των προτέρων γιατί έγιναν οι εκδηλώσεις στο τριετές μνημόσυνο του Γέροντος επισκόπου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, αλλά δεν υπολογίσαμε μέχρι ποιο σημείο θα μπορούσε να φτάσει η παλιανθρωπιά και η ψευτιά των οικουμενιστών!
Θα παρατρέξω το πλήρες πρόγραμμα του μνημοσύνου στο μοναστήρι του Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος στη Φλώρινα· (την παννυχίδα το απόγευμα της Παρασκευής, το αρχιερατικό μνημόσυνο το Σάββατο το πρωί, την τράπεζα στο μοναστήρι, τα κόλλυβα και το τρισάγιο στον τάφο του Γέροντος της 5 μ.μ. του Σαββάτου, το πλήθος των πιστών, που χωρίς ειδοποίηση κατέκλυσε την Ιερά Μονή και θα σταματήσω στο απογευματινό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από τον Μητροπολίτη Θεόκλητο με εγκύκλιο σ” όλους τους ναούς της μητροπόλεως, σε τοπικές εφημερίδες και σε διάφορες ιστοσελίδες.
Θα  σταθώ σε δύο σημεία της εσπερίδος, που θα τα αποσιωπήσει η Μητρόπολη Φλωρίνης.
Στην αἴθουσα Ἐκδηλώσεων του Πολιτιστικοῦ Κέντρου (Ὠδείου) Περιφερειακῆς Ἑνότητος Φλωρίνης, το Σάββατο στις 24-8-2013, μίλησαν:
 -Με σοβαρότητα ο Φθιώτιδος Νικόλαος. Το θέμα της εισηγήσεώς του ήτο· Η πνευματική συγγένεια του αποστόλου Παύλου με τον π. Αυγουστίνο και η ανταπόκριση του δευτέρου στην προτροπή του αποστόλου Παύλου: «Παρακαλώ ουν υμάς μιμηταί μου γίνεσθε»..,
-Μίλησε ο Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος, για τη σχέση του Ιερού Χρυσοστόμου με τον π. Αυγουστίνο
-Μιλησε με παλμό ο Γόρτυνος Ιερεμίας, για την σχέση του π. Αυγουστίνου με τους Προφήτας.
Η εισήγηση του ήτο πλήρης στοιχείων της Παλαιάς Διαθήκης και τόνισε τις ομοιότητες που είχε ο λόγος του σεβαστού Γέροντος  π. Αυγουστίνου με τους Προφήτας. Τελειώνοντας την εισήγησή του είπε·
  • «…Είπε ο Θεός στον προφήτη· να ανεβάσεις τον άνθρωπο ψηλά και όχι να κατεβάσεις την πίστη χαμηλά, γιατί αν κατεβάσεις την πίστη χαμηλά, -άγιε εκπρόσωπε του οικουμενικού θρόνου-, και την κάνεις οικουμενιστική, άμα κηρύξουμε οικουμενισμό και παπισμό, άγιε εκπρόσωπε του οικουμενικού θρόνου, τότε, πάει,  χάσαμε την πίστη».

(Αυτός ο λόγος, που απευθύνονταν στον εκπρόσωπο του πατριαρχείου χαροποίησε το ακροατήριο και άρχισε να τον χειροκροτεί). Στη συνέχεια είπε·
  • «Ο π. Αυγουστίνος κήρυττε ακουτσούρευτο το Ευαγγέλιο, δεν το νόθευε, γιατί διάβαζε το χωρίον του προφήτου Μαλαχία που έλεγε· Η αλήθεια οφείλει να είναι στο στόμα του ιερέως και δόλος να μην υπάρχει στα χείλη του. Άμα το πλανίζουμε το Ευαγγέλιο, τότε δεν είναι αυτό που μένει Ευαγγέλιο…

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΕΛΣΤΑΤ!πηγή :olympia.gr 
Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Αυγούστου 26, 2013

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ!

Όπως αποκάλυψε από την Παρασκευή το Ολυμπία, έγινε πριν από λίγο η παρέμβαση από το ανώτατο όργανο των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος, σχετικά με τις εξελίξεις και την διαφαινόμενη απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου της ΕΛΣΤΑΤ.

Αυτή την στιγμή η επιστολή παραδίδεται στην κυρία Ευτέρπη Κοτζαμάνη που είναι δεδομένο ότι θα κάνει τις ενέργειες της άμεσα και αποτελεσματικά.

Ειδική μνεία γίνεται και στην αποκάλυψη του Ολυμπία σχετικά με την ανεξήγητη επιλεκτική αξιοποίηση σημαντικότατων καταθέσεων βασικών μαρτύρων, όπως π.χ. της κατάθεσης του προκατόχου του κ. Γεωργίου, Εμμ.  Κοντοπυράκη, την οποία έκανε η ανακρίτρια. (ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ.)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 26.8.2013
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια του υπ’ αρίθμ. 983/19.8.2013 εγγράφου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με τη διερευνώμενη υπόθεση της διόγκωσης του αναθεωρημένου ελλείμματος του 2009 από την ΕΛΣΤΑΤ, η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος απέστειλε σήμερα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έγγραφο με το ακόλουθο περιεχόμενο:

“Αξιότιμη κυρία Εισαγγελέα,

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, εκτιμώντας ότι η υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των – αποτυχημένων, ακόμη και κατά την ομολογία του ίδιου του ΔΝΤ – Μνημονίων  και, ακολούθως, η έκτοτε διαρκής λήψη αντιαναπτυξιακών και κοινωνικώς ανάλγητων μέτρων οδηγούν στην ολοκληρωτική καταστροφή της Χώρας και στην πλήρη εξαθλίωση του κοινωνικού συνόλου, ζητά την ουσιαστική και πλήρη διερεύνηση όσων καταγγέλλονται σχετικά με την ενδεχόμενη διάπραξη σοβαρότατων αξιόποινων πράξεων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Πράξεων που αφορούν σκόπιμη και μεθοδευμένη, κυρίως λόγω έλλειψης οιασδήποτε διαπραγματευτικής αντίστασης με βάση την πρακτική που είχε παγίως υιοθετηθεί προηγουμένως, διόγκωση του αναθεωρημένου ελλείμματος του 2009 σε 15,4%.

"Ιατρε, θεραπευσον σεαυτον..."!

πηγή: Πατερική Παράδοση

ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΗ  ΚΡΙΤΙΚΗ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΠΕΡΙ  ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ


«Ἡ ἔξυπνη ἀλεποῦ πιάνεται
κι ἀπ’ τὰ τέσσερα», κύριε Νούση!


κ. Νούσης δημοσίευσε ἕνα νέο ἄρθρο μὲ τίτλο «Η πλάνη της σύγχρονης Αποτείχισης (υπό την αγιοπνευματική ιεροκανονική ερμηνευτική ματιά του γέροντος Επιφανίου Θεοδωρόπουλου)». Σ’ αὐτό, καταπιάνεται μὲ τὸ θέμα τῆς ἀποτειχίσεως, ξεκινώντας μ’ ἕνα μεθοδολογικὸ λάθος καὶ ἐπαναλαμβάνοντας καὶ ἐφαρμόζοντας ἐκεῖνο ἀκριβῶς ποὺ κατηγορεῖ. Δηλαδή, ἐξετάζει τὴν ἀποτείχιση, ὄχι ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως, ἀλλὰ ὑπὸ τὸ πρίσμα ἑνὸς σύγχρονου θεολόγου, τοῦ ἀειμνήστου ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφάνιου Θεοδωρόπουλου, ὁ ὁποῖος εἶναι σεβαστὸς γιὰ τὴν ὁσία ζωή του καὶ τὴν προσφορά του στὴν Ἐκκλησία, πλὴν ὅμως ἀμφισβητεῖται ἡ θέση του, ἀκριβῶς στὸ θέμα τῆς διακοπῆς τῆς κοινωνίας μὲ τοὺς αἱρετίζοντες Ἐπισκόπους, δηλ. τὸ θέμα τῆς ἀποτειχίσεως (κι ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Παλαιοῦ).
Κι αὐτὲς τὶς ἀμφισβητούμενες καὶ ἐλεγχόμενες θέσεις τοῦ π. Ἐπιφάνιου (ποὺ θεωρεῖ ὅτι εἶναι ὁ «καινός αστήρ της Ορθοδοξίας», ἀλήθεια ποιός τὸν ἀνεκήρυξε μεγαλύτερο τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ καθ’ ὅλα ἀλάνθαστο;), αὐτὲς τὶς θέσεις ὁ κ. Νούσης τὶς ἐκλαμβάνει -παρὰ πᾶσαν δεοντολογίαν- καὶ τὶς παρουσιάζει ὡς καθοδηγητικὲς θέσεις, γιὰ νὰ κρίνει τὴν ἀποτείχιση, ὅσους ἀποτειχιστήκαμε καὶ τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ, οἱ ὁποῖοι στηρίζουμε τὶς ἐνέργειές μας, ὄχι σὲ ἕνα μόνο ἀρχιμανδρίτη, ἀλλὰ στὴν διαχρονικὴ θέση τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τὴν δίδαξαν καὶ τὴν ἐφάρμοσαν οἱ Ἅγιοι.

Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013

ΔΙΔΑΧΑΙ ΤΟΥ AΓIOΥ KOΣMA ΤOΥ AITΩΛΟΥ


ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ

π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ (σελ. 185-203)AG.KOSMAS 

Το μεγαλείον της Κυριακής ημέρας


Επήγεν ο Κύριος εις την κόλασιν και έβγαλε τον Αδάμ, την Εύαν και το γένος του. Ανέστη την τρίτην ημέραν. Εφάνη δώδεκα φοράς εις τους Αποστόλους του. Έγινε χαρά εις τον ουρανόν, χαρά εις την γην και εις όλον τον κόσμον, φαρμάκι και σπαθί δίστομον εις την καρδίαν των Εβραίων και μάλιστα του διαβόλου. Δια τούτο και οι Εβραίοι δεν κατακαίονται άλλην ημέραν τόσον, ωσάν την Κυριακήν, οπού ακούουν τον παπά μας να λέγη: «Ο αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών¨. Διότι εκείνο οπού εσπούδαζον οι Εβραίοι να κάμουν δια να εξαλείψουν το όνοαμ του Χρισού μας, εγύρισεν εναντίον της κεφαλής των. Πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να χαιρώμεθα πάντοτε, μα περισσότερον την Κυριακήν, οπού είνε η Ανάστασις του Χριστού μας. Διότι Κυριακήν ημέραν έγινεν ο Ευαγγελισμός της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας. Κυρικήν ημέραν μέλλει ο Κύρος να αναστήση όλον τον κόσμον. Πρέπει και ημείς να εργαζώμεθα τας εξ ημέρας δια ταύτα τα μάταια, γήινα και ψεύτικα πράγματα, και την Κυρικήν να πηγαίνωμεν εις την εκκλησίαν και να στοχαζώμεθα τας αμαρτίας μας, τον θάνατον, την κόλασιν, τον παράδεισον, την ψυχήν μας οπού είνε τιμιωτέρα από όλων τον κόσμον, και όχι να πολυτρώγωμεν, να πολυπίνωμεν και να κάμνωμεν αμαρτίας, ούτε να εργαζώμεθα και να πραγματευώμεθα την Κυριακήν. Εκείνο το κέρδος οπού γίνεται την Κυριακήν είνε αφορισμένο και κατηραμένο, και βάνετε φωτιά και κατάρα εις το σπίτι σας και όχο ευλογίαν, και ή σε θανατώνει ο Θεός παράκαιρα, ή την γυναίκα σου, ή το παιδί σου, ή το ζώον σου ψοφά, ή άλλον κακό σου κάμνει. Όθεν, αδελφοί μου, δια να μη πάθετε κανένα κακόν, μήτε ψυχικόν μήτε σωματικόν, εγώ σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακήν, ωσάν οπού είνε αφιερωμένη εις τον Θεόν. Εδώ πώς πηγαίνετε, χριστιανοί μου; Την φυλάγετε την Κυριακήν; Αν είσθε χριστιανοί, να την φυλάγετε. Έχετε εδώ πρόβατα; Το γάλα της Κυριακής τι το κάμνετε; Άκουσε, παιδί μου, να το σμίγης όλο και να το κάμνης επτά μερίδια και τα εξ μερίδια κράτησέ τα δια τον εαυτόν σου, κσι το άλλο μερίδιο της Κυριακής, αν θέλεις, δώσε το ελεημοσύνην εις τους πτωχούς ή εις την εκκλησίαν, δια να ευλογήση ο Θεός τα πράγματά σου. Και αν τύχη ανάγκη και θέλεις να πωλήσης πράγματα φαγώσιμα την Κυριακήν, εκείνο το κέρδος μη το σμίγεις εις την σακκούλα σου, διότι την μαγαρίζει αλλά δώσε τα ελεημοσύνην, δια να σας φυλάγη ο Θεός.

Ο άγιος Κοσμάς προφητεύει


Εις τας τεσσεράκοντα ημέρας ευλόγησεν ο Κύριος τους αγίους Αποστόλους, ανελήφθη εις τους ουρανούς και εκάθησεν εκ δεξιών του προανάρχου Πατρός, να συμβασιλεύη αιωνίως και να προσκυνήται από τους Αγγέλους. Ένα πράγμα θα σας φανερώσω, χριστιανοί μου, το ηξεύρω πως θα σας καύσω την καρδιά, είνε φοβερόν και λυπηρόν, τρέμει η καρδιά μου να το ειπώ, αλλά τι να κάμω, οπού μου λέγει ο Χριστός μας πως ανίσως και δεν το φανερώσω, με θανατώνει και με βάνει εις την κόλασιν; Μας φανερώνει η θεία Γραφή, το άγιον και ιερόν Ευαγγέλιον, πως εις τον όγδοον αιώνα θα γίνει το τέλος του κόσμου και μέλλει να χαλάσει τούτος ο κόσμος.

Σάββατο 24 Αυγούστου 2013

Ο “χρυσοκτήτωρ” Ομπάμα, με το Ευρωπαικό αυλητρίδιό(1) του, λοιδορεί τους Έλληνες!

Γράφει ο Πελασγός ο Μιλήσιος


πηγή: olympia.gr


Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ο Αλέξανδρος ξεχύθηκε στην Ασία όχι για το χρυσάφι, αλλά να ενώσει την Ελλάδα με την Ανατολή, να τσακίσει τη Δεσποτεία και να δημιουργήσει έναν Ελεύθερο Κόσμο.
Οι “Δυτικοί” εφορμούν για πλιάτσικο, και αντί για το χρυσάφι του Δαρείου, σκοπεύουν να οικειοποιηθούν τους πόρους αυτών των περιοχών.

PELASGOS

Σύμφωνα με το Bloomberg η Ρωσία πρόσθεσε 570 μετρικούς τόνους χρυσού τα προηγούμενα χρόνια στην κατοχή της, ενώ η αμερικανική Fed κανείς δεν ξέρει πόσο έχει.
Έτσι θ’αρχίσω!
Όχι ξεκάρφωτα, όπως νομίζεις ανυποψίαστε Έλληνα, αλλά ευθύβολα στην καρδιά του νού σου, όσο και νά’ναι αυτός σκοτισμένος. “Για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την πρόοδο στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων” συζήτησαν ο “αποκρισάριος” της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Γιερκγ Άσμουσεν και ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας.
Και αναφερόμενη η Μέρκελ,  στο γερμανικό τηλεοπτικό σταθμό TV Sat 1   για το τρίτο πακέτο βοήθειας, απεφάνθη ότι «Δεν μπορώ να πω σήμερα τι ποσό, εάν χρειαστεί, θα μπορούσε να απαιτηθεί. Θα μπορούμε να το πούμε στα μέσα του επόμενου έτους» και «Ουδείς είναι σε θέση να γνωρίζει»…
Δηλαδή, μετά από καμμιά δεκαριά μήνες από τις εκλογές της, ενώ γρηγορούσε την Κυβέρνηση σε σούζα τροπή, για την…αμέσως μετά τις εκλογές ελάφρυνση του χρέους μας.
Να μην λησμονήσω και την …περιβόητη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ομπάμα πριν από καμια δεκαπενταριά μέρες. Όχι τίποτε άλλο, αλλά το αναφέρω για να σας θυμήσω τα περί… κουρέματος του χρέους και άλλα συναφή γλίσχρα.

Δεσποτική Κεκορεσμένη ακορεστία

  Κεκορεσμένη   ακορεστία 
 Της  Λωρίτου   Ελένης
  Το   ερώτημα  όμως   που   τίθεται   είναι,   ο   βαθμός   τελικά   του   επισκόπου   τί   είναι;    είναι   ένας   βαθμός   ιερωσύνης,   διακονίας   και  θυσίας ,  ή  είναι    ένας   βαθμός   κοινωνικής   διαβάθμισης;

        Επειδή   τον  τελευταίο  καιρό   πολύς  λόγος  έγινε  και  σε  τοπικό  επίπεδο  αλλά  και   γενικότερα   για  τα  σπίτια   και  τις  βίλλες   του  σεβ.  Δημητριάδος  Ιγνατίου,   θα  ήθελα   εξ’ αρχής  να  δηλώσω ,  ότι  προσωπικώς   κανένα   πρόβλημα   δεν  έχω  με  το  συγκεκριμένο   θέμα.  Ο  σεβ.Ιγνάτιος   ας  έχει ,  αν   το   επιθυμεί ,  ένα   σπίτι   στο   κέντρο   του   Βόλου ,  που   αναιτίως   εγκατέλειψε,   ένα  σπίτι   στο  βουνό,   ένα  σπίτι   στον   αιγιαλό   για   να   κάνει   μπάνιο  και  αν   θέλει  μπορεί   να  έχει  ακόμα   ένα  σπίτι   στα  Χάνια  για   να   κάνει  σκί , ένα   σπίτι   στις   Μηλιές   για  να  τρώει   μήλα   και   ένα   σπίτι  στο   Μαλάκι ,  αν  θέλει   να  είναι   το   αντίστοιχο   πράγμα  που  δηλώνει   η  λέξη.  Δεν   τυχαίνει   να   είμαι    κομμουνίστρια   για  να   μισώ  τον  πλουτο   των   πλουσίων,   αντίθετα   χαίρομαι   να   ζούνε   οι   άνθρωποι   καλά. 

κ. Ιερώνυμε Λιάπη απωλέσατε την Ορθόδοξη ομολογία και την Ελληνοπρέπεια που πρέπει να διακρίνει το αξίωμά σας . Αντιλαμβάνεσθε ότι μας προσβάλλετε;;; Εζυγίσθης εμετρήθης και ευρέθης ΑΝΑΞΙΟΣ Παραιτηθείτε όσο είναι καιρός… τυγχάνετε του μισθού του πάτρωνα σας Σεραφείμ Τίκα

Ο ΑΘΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

κ. Ιερώνυμε  Λιάπη απωλέσατε την Ορθόδοξη ομολογία και την Ελληνοπρέπεια που πρέπει να διακρίνει  το αξίωμά σας . Αντιλαμβάνεσθε  ότι μας προσβάλλετε;;;
Εζυγίσθης   εμετρήθης και ευρέθης  ΑΝΑΞΙΟΣ
Παραιτηθείτε  όσο είναι καιρός… τυγχάνετε  του μισθού του  πάτρωνα σας  Σεραφείμ Τίκα
Ο ΑΘΕΟΣ  ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Σε άλλη εποχή θα ήταν μεγάλο έργο για ένα αρχιεπίσκοπο να διατηρεί καλές σχέσεις με ένα άθεο πολιτικό που μάλιστα φιλοδόξει να γίνει και πρωθυπουργός της Ελλάδας με την πρόθεση φυσικά να τον φέρει στους κόλπους της εκκλησίας. Στη σημερινή όμως συγκυρία, δεν μας εκπλήσσει που ο κ Τσίπρας έχει δηλώσει ανοιχτά και φανερά πως είναι άθεος, πως δεν έχει κάνει θρησκευτικό γάμο, πως δεν έχει βαφτίσει το παιδί του αλλά το ότι ο αρχιεπίσκοπος της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας δεν έχει καμία ένσταση για όλα αυτά, έχει άριστες σχέσεις μαζί του και έχει φωτογραφηθεί επαλειμμένα μαζί του με χαρακτηριστικά χαμόγελα. Μάλιστα έχει αποσπάσει και τα εύσημα από τον εν λόγο κύριο και από τους άλλους συντρόφους της ανθελληνικής «δημοκρατικής» αριστεράς της κ Ρεπούση και σια, για την… σώφρονα στάση του στην εθνοκτόνο ελληνική κρίση.

Στην μεγάλη κρίση που περνά η χώρα, στην κρίση που έχει φέρει το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού στην απόγνωση και έχει στείλει χιλιάδες στην αυτοκτονία, πολλοί ελπίζουν στον εν λόγω κύριο ότι θα τους ανακουφίσει από όλα αυτά τα μαρτύρια. Αλλά ο εν λόγω κύριος έχει αποδείξει πως… τους γράφει στα παλιά του τα παπούτσια. Στην πραγματικότητα με την στάση του  έχει γίνει το ανάχωμα στην λαϊκή οργή μην τυχόν και ξεσηκωθεί ο κόσμος και καταρρεύσει η μνημονιακή κυβέρνηση. Ο καλύτερος σύμμαχος του κ Σαμαρά δεν είναι ο ευτραφής αρχηγός του ανυπάρκτου ΠΑΣΟΚ, αλλά ο άθεος αρχηγός της λεγόμενης αριστερής  παράταξης του.

Δυστυχώς στην Ελλάδα του 2013 έχουμε μια προδοτική κλίκα που μας κυβερνά, έχουμε ένα άθεο αρχηγό της αντιπολίτευσης που δεν διστάζει να στείλει την νεολαία του κόμματος του σε γειτονική χώρα για να διαδηλώσει κατά της χώρας μας και το πιο πρωτοφανές, έχουμε μια εκκλησιαστική ηγεσία που όχι μόνο δεν «χολοσκά» για όλα όσα συμβαίνουν, αλλά χαμογελά σαρδόνια και διατηρεί καλές σχέσεις με όλο αυτό τον συρφετό  αφήνοντας τον ποίμνιο να σέρνετε χωρίς καμία βοήθεια. Ή  μήπως νομίζουμε πως οι μερίδες που κάθε μέρα μοιράζονται από τις ενορίες αντισταθμίζουν την στήριξη σε  όλο αυτό το όργιο κατά των πατροπαράδοτων πιστεύω του ελληνικού λαού και κατά της πλήρης απαξίωσης κάθε παραδοσιακής άξιας που ενέπνευσε επί αιώνες αυτόν τον τόπο ;

Επιστολή π. Ευθ. Τρικαμηνά προς Αντιαιρετικό Γραφείο ΠειραιώςΛάβαμε καὶ δημοσιεύουμε ἐπιστολὴ τοῦ ἱερομονάχου π. Εὐθύμιου Τρικαμηνᾶ πρὸς τοὺς π. Παῦλο Δημητρακόπουλο καὶ π. Ἄγγελο Ἀγγελακόπουλο (Ἀντιαιρετικὸ Γραφεῖο Ἱ. Μητρ. Πειραιῶς).
 Δυστυχῶς αὐτοὶ οἱ δύο πρωτοπρεσβύτεροι, μὲ ὕφος καὶ ἦθος 10 καρδιναλίων (ἐν γνώσει ἢ καὶ τὴν προτροπὴ τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς), ξεκίνησαν ἕνα διάλογο μὲ τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ, καὶ στὴ συνέχεια τὸν ἐγκατέλειψαν. Γιατί ἄραγε;
Μήπως διότι, ὅσο κι ἂν ἐρεύνησαν, δὲν κατάφεραν νὰ βροῦν κείμενα τῶν Ἁγίων Πατέρων, διὰ τῶν ὁποίων θὰ ἀναιροῦσαν τὶς θέσεις τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου καὶ ἄρα φοβήθηκαν ὅτι μὲ τυχὸν ἀπάντησή τους θὰ ἐκτίθεντο περισσότερο;
Εὔλογη ἡ απορία μας καὶ δικαιολογημένη, ἀφοῦ ὁ π. Παῦλος ἀπευθύνθηκε σὲ μᾶς δυό φορές (μὲ e-mail) ζητώντας τὰ ἀπαντητικὰ κείμενα τοῦ π. Εὐθυμίου στὴ «κριτικὴ μελέτη» τους, ἐπειδή (ὅπως εἶπε) τὰ χρειάζονταν γιὰ νὰ τοῦ ἀπαντήσουν. Καὶ ἀφοῦ τοὺς τὰ στείλαμε, ἀντὶ τῆς ἀπαντήσεως ποὺ μὲ ἐνδιαφέρον περιμέναμε, ἀκολούθησε σιωπή!
Παραθέτουμε τὴν ἐπιστολὴ τοῦ π. Εὐθυμίου, διὰ τῆς ὁποίας ζητᾶ μιὰ ἔντιμη ἀπάντηση ἀπὸ τοὺς δύο αὐτοὺς πατέρες τοῦ ἀντιαιρετικοῦ γραφείου τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς. Ἀπάντηση ποὺ ὑποχρεοῦντο νὰ δώσουν α) γιὰ ὅσους μελέτησαν τὴν δική τους παραπλανητικὴ «κριτικὴ μελέτη» (ὡς πρὸς τὶς θέσεις τῶν Ἁγίων Πατέρων) καὶ β) ἀπάντηση τὴν ὁποία ἀσφαλῶς καὶ δικαιοῦται νὰ λάβει ὁ π. Εὐθύμιος, ἀφοῦ τὴν δυσφημιστικὴ κριτικὴ  τῶν θέσεων τοῦ βιβλίου του τὴν τύπωσαν καὶ διένειμαν σὲ πολλοὺς παραλῆπτες καί (στὴν συνέχεια) ὅταν ἀναιρέθησαν οἱ θέσεις τους, δὲν εἶχαν τὴν στοιχειώδη εὐαισθησία νὰ τὶς ὑποστηρίξουν ἢ νὰ δώσουν κάποιες ἐξηγήσεις, καθὼς μάλιστα ἀποδείχτηκε ὅτι ἡ κριτικὴ μελέτη τους ἐγράφη μὲ προχειρότητα, ἀλλὰ καὶ στοχευμένη σκοπιμότητα:
νὰ ἀλλοιώσει τὴν διαχρονικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, στὸ θέμα τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν αἱρέσεων καὶ συγκεκριμένα τῆς παναιρέσεως τῆς ἐποχῆς μας –τοῦ Οἰκουμενισμοῦ– ἐπειδὴ προφανῶς ὁ Μητροπολίτης καὶ οἱ ἴδιοι ἔχουν διαλέξει ὁδὸ διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν τῶν Ἁγίων Πατέρων!
                                                             «Πατερικὴ Παράδοση»
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

π. ΠΑΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ

και π. ΑΓΓΕΛΟ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣεβαστοί Πατέρες,

 χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

 

Διά τῆς παρούσης ἐπιστολῆς, ἔρχομαι νά σᾶς γνωστοποιήσω τά ἑξῆς. Τόν Νοέμβριο τοῦ 2012 ἐδημοσιεύσατε, ὡς ὑπεύθυνοι τοῦ γραφείου ἐπί τῶν αἱρέσεων καί παραθρησκειῶν τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς, μία Κριτική Μελέτη εἰς τό ἐκδοθέν βιβλίο μου (κατά τό ἴδιο ἔτος) μέ τίτλο «Ἡ διαχρονική συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιά τό Ὑποχρεωτικό τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περί Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν». Ἡ κριτική σας αὐτή μελέτη, ἡ ὁποία, ὅπως γράφετε στό δεύτερο φύλλο της, «διανέμεται δωρεάν», ἔφθασε ἀπ’ ἄκρον εἰς ἄκρον τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας. Αὐτό τό διεπίστωσα ἀπό πληροφορίες πού ἔλαβα ἀπό ἀνθρώπους πού ἐπισκέφθηκαν δύο ἐκ διαμέτρου ἀντίθετα σέ ἀπόστασι παραμεθώρια μοναστήρια, τό ἕνα σέ νησί τοῦ Αἰγαίου καί τό ἄλλο στήν Μακεδονία. Στό μοναστήρι μάλιστα τῆς Μακεδονίας ἔδωσαν τήν Κριτική σας Μελέτη στόν ἐπισκέπτη οἱ πατέρες τῆς Μονῆς, διότι προφανῶς εἶχαν πολλά ἀντίτυπα καί τά διένεμαν ἱεραποστολικῶς καί ἀφιλοκερδῶς. Ἐπίσης τήν διενείματε καί στή Σύναξι τῶν Πατέρων στήν Ἱ. Μονή Ἁγίας Τριάδος Γατζέας, ποὺ ἔγινε τὸν Νοέμβριο τοῦ 2012.

Εἰς αὐτήν τήν κριτική σας μελέτη ἀπάντησα, ὡς ὁ πλέον ἁρμόδιος, καθ’ ὅτι συγγραφεύς τοῦ βιβλίου εἰς τό ὁποῖο ἀνεφέρετο ἡ κριτική σας μελέτη, καί προσεπάθησα κατά δύναμιν νά ἀναιρέσω ὅλα τά βασικά σας ἐπιχειρήματα, καθώς καί τό σκεπτικό καί τά κίνητρα τά ὁποῖα κατά τήν γνώμη μου σᾶς ὤθησαν νά γράψετε καί δημοσιεύσετε αὐτήν τήν κριτική μελέτη.