Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020

Κυριακή της Απόκρεω -«Όταν δε έλθη ο Υιός του Ανθρώπου εν τη δοξη αυτού… τότε καθίσει επί θρόνου δόξης και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη»

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Α΄Κορ. η΄ 8- θ΄ 2
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ : Ματθ. κε΄31-46  
Σαφής και ξεκάθαρη η αναφορά του Χριστού τόσο για την Πρώτη όσο και για τη Δεύτερη Παρουσία του, καθώς και τον σκοπό τους.
-Αναφερόμενος στην Πρώτη του Παρουσία, διευκρινίζει στον Νικόδημο ότι «ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να τον κρίνει, για να καταδικάσει τον κόσμο αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι’αυτού» (Ιωάν. γ΄18). Επιβεβαιώνει δε αργότερα αυτό τον σκοπό λέγοντας ότι «Ήλθε γαρ ο Υιός του Ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολωλός» (Λουκ. ιθ΄ 10). Για την επίτευξη αυτού του στόχου έκανε ό,τι ήταν απαραίτητο φτάνοντας ακόμα και στον Σταυρικό θάνατο. Παράλληλα αποκάλυπτε ότι αυτό ήταν έκφραση της αγάπης του Θεού και ότι είχε σαν επιμέρους στόχο: «ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται , αλλ’έχει ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. γ΄15).

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ 6Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΣτΕΕἰς οὐδέν ἐκ τῶν δύο Δελτίων Τύπου (12 καὶ 16.10.2019) τῆς Ἱεραρχίας διὰ τὸ «Οὐκρανικὸν» δὲν ἀναφέρεται ἤ συνάγεται ἀπὸ τὰ συμφραζόμενα ὅτι ἡ «ἀπόφασις» ἐλήφθη διὰ ψηφοφορίας (ἀλλὰ οὔτε «διὰ βοῆς», ὡς μετέδωσαν κάποια μέσα).
Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου
Ἤδη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐδῶ καὶ δέκα χρόνια ἔχει προχωρήσει εἰς τὴν ἀξιέπαινον διενέργειαν ἐπιστημονικῶν συν­εδρίων -καὶ ἐκδόσεως τῶν πρακτικῶν αὐτῶν- προκειμένου νὰ τιμήση τὰ 200 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐθνεγερσίαν. Πολλὰ ἐλέχθησαν καὶ ἐγράφησαν καὶ ἀναμένονται ἀκόμη περισσότερα νὰ κατακλύσουν τὸν δημόσιον χῶρον τὸ ἑπόμενον διάστημα. Τί εἶναι αὐτὸ ὅμως τὸ ὁποῖον μᾶς ἀπέμεινε σήμερα ἀπὸ τὴν Παλιγγενεσίαν; Ἡ ἐλευθερία; Μήπως δὲν εἴμεθα ὑπόδουλοι τῶν μνημονίων; Ἡ δημιουργία κράτους; Μήπως δὲν ἀπωλέσαμεν τὴν κυριαρχίαν μας μετὰ τὴν εἴσοδόν μας εἰς τὴν Ε.Ε.; Ἡ δημοκρατία; Μήπως δὲν ζῶμεν εἰς τὴν «δημοκρατίαν τῆς Βαϊμάρης»; Ἡ συγκρότησις τοῦ ἔθνους; Μήπως οἱ Πρωθυπουργοὶ νῦν καὶ τέως δὲν ἐδήλωσαν ὅτι θὰ λύσωμεν τὴν ὑπογεννητικότητα μὲ τοὺς μετανάστας; Ἕνα καὶ μοναδικόν μᾶς ἀπέμεινεν: ὁ ἀγὼν ὑπὲρ τῆς πίστεως! Αὐτὸς ἦτο ὁ κατ’ ἐξοχὴν ἀγὼν τῶν ἡρώων καὶ ἐθνομαρτύρων τοῦ 1821 καὶ αὐτὸς παραμένει ὁ μοναδικός, τὸν ὁποῖον δὲν δύναται νὰ στερήση κανεὶς ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνας.

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ


[Κορ. Α΄ 8,8 - 9,2]
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
    
«Βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύωμεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα (:δεν είναι το φαγητό που μας παρουσιάζει ευάρεστους στο Θεό· διότι ούτε εάν φάμε προκόπτουμε και προοδεύουμε στην αρετή, ούτε εάν δεν φάμε, υστερούμε και μένουμε πίσω σε αυτήν)» [Α΄Κορ. 8,8].

Ἡ Ἱ.Μ. Σίμωνος Πέτρας πέτρα σκανδάλου;
«Ἀδελφοί μου.
Οἱ πιέσεις ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, πρὸς ἀναγνώριση τοῦ νέου σχίσματος, τὸ ὁποῖον ὁ ἴδιος ἐδημιούργησε εἰς τὴν Οὐκρανία καὶ ὁ ἐξαναγκασμός, μὲ τὴν χρήση κάθε δυνατοῦ μέσου καὶ μὲ συνεχεῖς ἀποστολὲς κληρικῶν στὸ Κίεβο γιὰ τὴν στήριξη τοῦ σχισματικοῦ Ἐπιφανίου, βρῆκε δυστυχῶς εὐήκοα ὦτα καὶ στὴν Σιμωνόπετρα.
Ἀδελφοί μου, μὴ πτοεῖσθε ἀπὸ τὴν συμφωνία μερικῶν ὀλίγων μὲ τὸ σχίσμα. Μὴ σκανδαλίζεσθε ἀπὸ τὶς ἐνέργειες κάποιων Σιμωνοπετριτῶν. Δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος.
Ἡ στενοχώρια καὶ πικρία πολλῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν μας ἀπὸ τὴν μετάβαση τοῦ Ἡγουμένου τῆς Σιμωνόπετρας στὸ Κίεβο καὶ ἡ ἐκεῖ συλλειτουργία του μὲ τὸν «προκαθήμενο» Ἐπιφάνιο μὲ ἀναγκάζει νὰ σᾶς γράψω δύο λόγια γιὰ τὸ θέμα.
Θεωροῦσα ὑπερβολικὴ τὴ θέση κάποιων ἐδῶ εἰς τὸ Ὄρος, ὅτι οἱ πρόσφατες Ἁγιοκατατάξεις ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, Ὁσίων πράγματι ἀνδρῶν, χρησιμοποιοῦνται ὡς μέσα ἀνίερων συμμαχιῶν ἢ καλύψεως Οἰκουμενιστικῶν ἀνοιγμάτων. Ἡ κριτικὴ αὐτὴ ποὺ ἐπικρατοῦσε καὶ ἐπικρατεῖ ἐδῶ, μοῦ φαινόταν σὰν βλασφημία.
Τώρα ὅμως ποὺ εἶδα τοὺς ἀριστοκράτες ἡσυχαστές, ἀτσαλάκωτους ἀσκητές, καὶ μεθοδικοὺς ἐν πᾶσι Σιμωνοπετρίτες νὰ προσκυνοῦν τὸν σχισματικὸ καὶ ἀχειροτόνητο Ἐπιφάνιο ὡς Ὀρθόδοξο προκαθήμενο τῆς «Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας» τοῦ Κιέβου τουλάχιστον προβληματίστηκα.

Ερωτήματα σ’ αυτούς που διχάζουν τον αγώνα κατά του Οικουμενισμού

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ τὰ εὔλογα ἐρωτήματα ποὺ γεννιοῦνται ἀπὸ αὐτά

Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου
   Ἔχει τονισθεῖ καὶ ἀποδειχθεῖ μυριάδες φορές, ὅτι τὰ προβλήματα καὶ τὰ ἐρωτήματα ποὺ γεννιοῦνται στὴν σημερινὴ ἐποχὴ τῆς ἐπικράτησης τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, βρίσκουν τὴν ἀπάντησή τους στὴν μελέτη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, τὴν ὁποία ὡς χριστιανοὶ πρέπει νὰ μελετοῦμε. Ἀκολουθοῦν δύο ἀποσπάσματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας μὲ τὰ ἀνάλογα ἐρωτήματα, ποὺ τίθενται στοὺς ὑποστηρικτὲς τῶν ἀκύρων μυστηρίων τῶν οἰκουμενιστῶν ποὺ διχάζουν τὸν ἀγῶνα καὶ μεγαλώνουν τὴν ἤδη διαδεδομένη σύγχυση.

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ...

Καλά, τίποτα δεν κράτησε από τον Καντιώτη;

ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ!

Ο μητροπολίτης Καλαμαριάς Ιουστίνος τέλεσε, λέει η είδηση, την εις πρεσβύτερον χειροτονία του Αρχιδιακόνου του π. Αριστοτέλους Κωστοπούλου, στον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου Καλαμαριάς. Την χειροτονία τέλεσε κατά τα εν Ελλάδι ισχύοντα, δηλαδή εμφάνισε τον χειροτονούμενο ενώπιον του λαού για το «Άξιος». Το «Άξιος» και η ένδυση των αμφίων γίνεται ενώπιον του λαού, πανηγυρικώ τω τρόπω … Στην συγκεκριμένη, όμως, χειροτονία είδαμε κάτι το απολύτως καινοφανές και απαράδεκτο. Σε μία φωτογραφία, η οποία δημοσιεύεται στο site της Μητροπόλεως, μία νέα κοπέλα – άραγε η πρεσβυτέρα; - κομίζει την ιερατική ζώνη για να την ενδυθεί ο νέος πρεσβύτερος. Και σε μία άλλη φωτογραφία ένας νεαρός λαϊκός, μαζί με κάποιον ρασοφορούντα, επίσης λαϊκό – δηλ. ντουέτο – δίνουν το φαιλόνιο στον χειροτονηθέντα, υψώνοντάς το, του μητροπολίτου μειδιώντος!

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020

Η καταστροφή της Αυτοκεφαλίας: Εσθονία, Ουκρανία, Ελλάδα και η θεμελίωση της νέας Ευρωπαϊκής Ορθόδοξης Εκκλησίας

Γέρων Παΐσιος Καρεώτης    Επιφάνιος Μοναχός Καψαλιώτης
Αποτέλεσμα εικόνας για ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Η καταστροφή της Αυτοκεφαλίας: Εσθονία, Ουκρανία, Ελλάδα και η θεμελίωση της νέας Ευρωπαϊκής Ορθόδοξης Εκκλησίας
Γέρων Παΐσιος Καρεώτης
Επιφάνιος Μοναχός Καψαλιώτης
Εισαγωγή
Σε παλαιότερο φύλλο του Ορθοδόξου Τύπου (αρ. φυλ. 2259), φιλοξενήθηκε εισήγηση μας που παρουσιάστηκε στο επιστημονικό συνέδριο του Πανεπιστημίου του Αγίου Τύχωνος της Μόσχας, εκπαιδευτικού ιδρύματος του Πατριαρχείου Μόσχας (ΠΜ), στις 25-26 Φεβρουαρίου 2019, με θέμα την Ουκρανική εκκλησιαστική κρίση και τις επιπτώσεις της στον Ορθόδοξο Κόσμο. Όμως, εν σχέσει προς τα σημερινά δεδομένα που παρουσιάζει το σύμπλοκο πρόβλημα του Ουκρανικού, ήδη ο Φεβρουάριος μοιάζει πολύ μακρινός.

Καρναβάλι. Ο πολιτισμός του σκουπιδαριού. ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ!

Οι επίσκοποι  των Πατρών  της Λαρίσης της Φλώρινας και όλης της Ελλάδος γιατί δεν διαμαρτύρονται  για τις εκδηλώσεις ειδωλολατρείας του καρναβαλιού;


ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ!
π.Σπυρίδων Σκουτής
Αντί να λιτανεύουμε τους Αγίους να μας ελεήσει ο Θεός, κάνουμε παρέλαση με τους δαίμονες. Βλέπετε αγαπητοί μου σε αυτές τις εικόνες πουθενά χαρά, πολιτισμό, αγαλλίαση και αρετή; Δυστυχώς το καρναβάλι είναι ο πολιτισμός του σκουπιδαριού, του εξευτελισμού του ανθρωπίνου προσώπου και της προσκύνησης του διαβόλου. Θα λιτανεύσουμε τα ομοιώματα των δαιμόνων με πρόσχημα την υποτιθέμενη χαρά των παιδιών; Πόλεις και χωριά κάνουν διαγωνισμούς ποιο παιδί θα καραγκιοζοποιήσουμε περισσότερο. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα γελοιοποιούν τους Ιερείς και τα Ιερά Μυστήρια. Αυτό έχουμε να δώσουμε στα παιδιά μας ; Αυτά τα πρότυπα έχουμε να τους θέσουμε ως δρόμους ζωής ;

Απόστολος Σαραντίδης, Πολυεθνική ενσωμάτωση μιας οργανωμένης αντικατάστασης και επικείμενοι εορτασμοί

του Απόστολου Σαραντίδη 
αρθρογραφεί για katanixi.gr

Ακριβώς αυτό θέλουν να εορτάσουν ή καλύτερα να εμπεδώσουν τα ξένα σώματα που κυβερνούν αντί του λαού… την υπονόμευση του εναπομείναντος Ελληνισμού…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Απόστολος Σαραντίδης, Πολυεθνική ενσωμάτωση μιας οργανωμένης αντικατάστασης και επικείμενοι εορτασμοί

Ξεφεύγοντας από την εκκλησιαστική θεματολογία με την οποία ασχοληθήκαμε τους τελευταίους μήνες λόγω της αδήριτης επικαιρότητας, θα επιχειρήσουμε σήμερα για τους αναγνώστες μια όσο το δυνατόν κατανοητή ανάλυση με όρους της επιστήμης, μιας άλλης επικαιρότητας, που πονά και γίνεται επικίνδυνη. Φαινομενικά, ασύνδετη με τα εκκλησιαστικά, στην πραγματικότητα όμως γέννημα του ιδίου κέντρου, με το οποίο ασχοληθήκαμε στο παρελθόν. Θυμίζουμε  την άμεση σύνδεση που έχουμε κάνει μεταξύ του Οικουμενισμού και της Παγκοσμιοποίησης ως διαφορετικές εκφάνσεις της ίδιας μορφής, το προσωπείο της οποίας μόνο αλλάζει στους τρεις τελευταίους διαφωτιστικούς – διασκοτιστικούς αιώνες.

Οι προδότες υποστηρίζουν:Ροζάκης: "Η Ελλάδα έχει τηρήσει μια μαξιμαλιστική θέση σε όλα της τα ζητήματα. Δείτε το Βίντεο

Η Χάγη προβάλλεται με μανδύα “δικαστικής” αυθεντίας…
Ροζάκης: "Η Ελλάδα έχει τηρήσει μια μαξιμαλιστική θέση σε όλα της τα ζητήματα. Έχει θεωρήσει ότι μπορεί να έχει ΑΟΖ μέχρι την Κύπρο, πράγμα αδύνατον. Έχει θεωρήσει ότι μπορεί να έχει 12νμ παντού. Έχει θεωρήσει ότι μπορεί να έχει εναέριο χώρο μεγαλύτερο από την αιγιαλίτιδα ζώνη της..... 
Δείτε το Βίντεο:https://www.youtube.com/watch?v=0IhY1QpXshc


Παπανδρέου, Μπακογιάννη, ΕΛΙΑΜΕΠ ακυρώνουν τον «Εθνάρχη» Καραμανλή 


Σήμερα στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε “Δημόσια Συζήτηση” με θέμα: “Μας συμφέρει η Χάγη;”! Την “Δημόσια Συζήτηση” συντόνισε ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης. Ομιλητές: Ο πρώην Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών, Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Παπανδρέου!
Η Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην ΥΠΕΞ, Βουλευτής της ΝΔ, αδελφή του σημερινού Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και κόρη του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη! Ο Γιώργος Κατρούγκαλος, πρώην ΥΠΕΞ, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ! Και βέβαια ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Χρήστος Ροζάκης!
Όλα τα παραπάνω πολιτικά πρόσωπα, ως γνωστόν, ήταν υπέρμαχοι του Σχεδίου Ανάν στην Κύπρο, που βεβαίως και δεν εξυπηρετούσε το εθνικό συμφέρον της Κύπρου μας! Ήταν υπέρμαχοι της αναστολής – διακοπής της συνεργασίας Ελλάδος – Ρωσίας στην υλοποίηση των διακρατικών ενεργειακών συμφωνιών (της κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή) South Stream και Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης!

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Ελλάς – Μανή, Θεκέλ, Φάρες. Παιδιά, να μην εγκαταλείψουμε την Πίστη μας, να μην στραφούμε εναντίον του Θεού.

Όλοι οι λαοί της γης εδέχθηκαν την φιλανθρωπία του Θεού. Όλοι οι λαοί όμως εξέπεσαν και ετιμωρήθησαν. Δεν θα ‘θελα παρά μόνο να πάρω την Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία παιδιά έζησε ίσως περισσότερο από κάθε άλλη Αυτοκρατορία που ποτέ εις την ιστορία υπήρξε. Η περισσότερον επιβιώσασα. Χίλια τόσα χρόνια. Κι όμως, αυτή η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δημιουργήθηκε κατά έναν θαυμαστόν τρόπο. Ήτανε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και το Ελληνοχριστιανικόν πνεύμα επεβλήθη και χωρίς να γίνουν πόλεμοι και κατακτήσεις εδάφους, μετεστράφη και μετεβλήθη αυτή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της οποίας το δυτικόν μέρος έπεσε και το ανατολικόν έγινε και ανεδείχθη αυτό που λέμε: η Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Αυτή η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έβαλε σαν σύμβολό της τον Σταυρό του Χριστού. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ύψωσε τον Τίμιον Σταυρόν και αυτή η Αυτοκρατορία ζούσε με την άκτιστη ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Όμως οι άνθρωποί της, οι Χριστιανοί, δεν ήσαν σωστοί -όχι βεβαίως όλοι. Έκαναν πολλές αμαρτίες. Στο Βυζάντιο έγιναν πολλές αμαρτίες και ήλθε το όριο της ανοχής του Θεού.

Δελτίο Τύπου και Ψήφισμα της εκδήλωσης "Εμείς δεν συμφωνήσαμε"

Αποτέλεσμα εικόνας για Βελλίδειο εμεισ δεν συμφωνησαμε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16.2.202
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
"ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ"
Σέ μία μεγαλειώδη ἐκδήλωση, πού διοργάνωσαν τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, μέ τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου ποιμενάρχου μας κ. Ἀνθίμου- γιά τήν ὁποία τό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στάθηκε πολύ μικρό γιά νά  χωρέσει τίς χιλιάδες τοῦ κόσμου- ὁ λαός τῆς Θεσσαλονίκης και τῆς Μακεδονίας ἔστειλε τό δικό του δυναμικό καί ξεκάθαρο μήνυμα πρός κάθε κατεύθυνση.

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020

«Σκανδαλίζει» τους πιστούς ο Ρίζος Κομήτσας – Καταγγέλλουν ότι φορά το ράσο κατά περίπτωση

 Ο Ιερώνυμος Λαρίσης  δεν τον χειροτόνισε. Νίπτει τας χείρας του. Θα του επιτρέπει να συλλειτουργεί στη Λάρισα;

 Ο Ιγνάτιος Βόλου όμως τόλμησε να χειροτονίσει τον δήμαρχο του ΠΑΣΟΚ που ουσιαστικά θα τον "απολαμβάνει" η Λάρισα.  

Ο πρώην δήμαρχος, ενώ χειροτονήθηκε ιερέας κυκλοφορεί στην πόλη μας χωρίς ράσα με πολιτικά ρούχα Μας μπέρδεψες… Αλλού Ρίζος και αλλού ΠαπαΡίζος! (ΦΩΤΟ)


Χειροτονία πρώην δημάρχου στην Λάρισα σκανδαλίζει τους πιστούς

Ο πρώην δήμαρχος, ενώ χειροτονήθηκε ιερέας κυκλοφορεί στην πόλη μας χωρίς ράσα με πολιτικά ρούχα

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com την ακόλουθη καταγγελία. Τα στοιχεία του καταγγέλλοντος τα διατηρούμε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Χειροτονία πρώην δημάρχου στην Λάρισα σκανδαλίζει τους πιστούς

Διαβάζω τα τελευταία χρόνια την ηλεκτρονική εφημερίδα σας (https://katanixi.gr/) και θα ήθελα να σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια γιατί θίγεται σοβαρά θέματα της Ορθοδοξίας μας η οποία περνά κρίση στις μέρες μας.
Θα ήθελα να θίξετε και ένα σοβαρό θέμα που σκανδαλίζει τις τελευταίες ημέρες την πόλη μας.

Προ δεκαπενθημέρου ο πρώην δήμαρχος της ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ και επί σειρά ετών κομματικό στέλεχος εκλεγμένος από την τοπική κοινωνία μας, χειροτονήθηκε ιερέας.
Χειροτονήθηκε ιερέας όμως από τον μητροπολίτη Δημητριάδος, ΙΓΝΑΤΙΟ, σε ιερά μονή της ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ,η οποία ανήκει μητροπολιτικά στο ΒΟΛΟ.

Ο πρώην δήμαρχος, ενώ χειροτονήθηκε ιερέας κυκλοφορεί στην πόλη μας χωρίς ράσα με πολιτικά ρούχα. Όπως ακριβώς κυκλοφορούσε και πριν την χειροτονία του.
Το γεγονός αυτό, γέννησε απορίες και σκανδάλισε τόσο μικρά παιδιά όσο και μεγαλύτερους.
Είναι συνταξιούχος, δεν ασκεί κάποιο επάγγελμα που να μην τον επιτρέπει να το φορά.

Μαθητές μπαίνουνε στη τάξη και ρωτάνε πως συμβαίνει αυτό,και αν το επιτρέπει η θρησκεία μας. Όχι μόνο μαθητές μας, αλλά και γονείς οι οποίοι ρωτάνε καθημερινά να μάθουν.
Τους παραπέμψαμε στην ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΗΣ να τους λύσουνε την απορία τους, αν επιτρέπεται ή όχι.
Η απάντηση που πήρανε ήτανε ότι ο συγκεκριμένος ιερέας ανήκει στην Μητρόπολη Δημητριάδος και δε μπορούμε να τους απαντήσουνε.

Με πολύ προβληματισμό στα πρόσωπα τους για τα πρότυπα που δίνει ο ιερέας σε μια τόσο μικρή κοινωνία, αναγκαστήκανε να απευθυνθούνε στη μητρόπολη Δημητριάδος.
Η απάντηση που πήρανε από τον πρωτοσύγκελλο της μητρόπολης ήταν ότι ο συγκεκριμένος ιερέας μπορεί να κυκλοφορεί με πολιτικά ρούχα γιατί πήρε ευλογία από τον μητροπολίτη Δημητριάδος.!!!!!!

Ακούστε τη φωνή ενός νέου Έλληνα, που δεν έφυγε κι έμεινε εδώ: “Πατρίδα μου εσύ με κράτησες σφιχτά στην αγκαλιά σου”

Ακούστε τη φωνή ενός νέου Έλληνα, που δεν έφυγε κι έμεινε εδώ: “Πατρίδα μου εσύ με κράτησες σφιχτά στην αγκαλιά σου”


Δεκέμβριος του 2018, πέντε μέρες πριν τα Χριστούγεννα μαθαίνω ότι λύνεται η σύμβαση εργασίας μου μονομερώς από την πλευρά της εταιρίας. Παγωμάρα. Δεύτερη συνεχόμενη φορά που θα έκανα Χριστούγεννα άνεργος. Ένα χρόνο πριν, σε διαφορετική εταιρία, δέκα μέρες πριν τις γιορτές αυτή την φορά, το ίδιο συναίσθημα. Παγωμάρα.. Λες και κάποιος μου έκανα το ίδιο κακόγουστο αστείο δύο φορές. Δυστυχώς ήτανε γεγονός.

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

Η αγία Φιλοθέη (19.2.1589)

του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου

Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΜΟΝΑΧΗ: Η Φιλοθέη ήταν κόρη του Αθηναίου λογίου Αγγέλου Μπενιζέλου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1522 και το βαπτιστικό της όνομα ήταν Ρηγούλα. Μετά από επιμονή των γονέων της νυμφεύτηκε ένα αρχοντόπουλο της αθηναϊκής οικογένειας των Χειλάδων (1536). Όμως ο σύζυγός της πέθανε τρία έτη αργότερα. Έτσι η Αγία, χωρίς οικογενειακά βάρη, επιδόθηκε σε πλήρη αγαθοεργιών ασκητκό βίο. Όταν μάλιστα πέθαναν και οι γονείς της, η Ρηγούλα μετέτρεψε ένα γειτονικό της ναϊσκο (Α. Ανδρέα) σε Μοναστήρι στο οποίο κληροδότησε το μεγαλύτερο τμήμα της περιουσίας της. Η ίδια εκάρη μοναχή παίρνοντας το όνομα Φιλοθέη. Εν συνεχεία εισήλθε πρώτη στη μονή, ως ηγουμένη, ακολουθούμενη από υπηρέτριές της.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ “ΟΑΣΕΙΣ” ΣΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ: Μέσα στο μοναστήρι ίδρυσε και βιοτεχνικό εργαστήριο στο οποίο παρακολουθούσαν μαθήματα ή εργάζονταν πλήθος κοριτσιών της Αθήνας. Εν συνεχεία ίδρυσε έναν Παρθενώνα στον οποίο προσέλκυσε πλήθος ευσεβών κοριτσιών, καθιστώντας έτσι το ίδρυμα κέντρο πνευματικής προστασίας και φιλοξενίας.

Ερωτήματα προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. ΙερώνυμοΑθήνα, 11 Ιανουαρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ. 20
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ερωτήματα προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο
Με μεγάλη θλίψη, ακούμε, επισήμως και δημοσίως λεχθείσες αναφορές υψηλά ιστάμενων προσώπων της Εκκλησιαστικής Διοίκησης της Εκκλησίας μας περί των εκκλησιαστικών αντιλήψεων της ορθοδόξου πίστεως αλλά και περί του πολύπαθου μαθήματος των Θρησκευτικών.
Στα λεχθέντα αυτά μπορεί κανείς να εστιάσει σε επίμαχα σημεία, τα οποία προκαλούν έντονο προβληματισμό, αν όχι βαθιά ανησυχία, για το τι μέλλει γενέσθαι και πώς σκέπτονται να ενεργήσουν οι καθ΄ ύλην περί των εκκλησιαστικών αρμόδιοι. Η αβεβαιότητα αυτή οδηγεί σε έμμεσα ερωτήματα, στα οποία θα ήταν φρόνιμο η πιστεύουσα ορθόδοξη ελληνική κοινότητα να λάβει απαντήσεις. Η μη ύπαρξη απαντήσεων, οπωσδήποτε, αυξάνει τον προβληματισμό και εγείρει έτι περαιτέρω την ανησυχία και τις αμφιβολίες.

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Η απαγόρευση εξόδου των ελληνικών Χριστιανικών πληθυσμών από τη Μικρά Ασία ...και η παράδοσή τους στους κεμαλικούς

Η απαγόρευση εξόδου των ελληνικών πληθυσμών από τη Μικρά
Hulton Deutsch via Getty Images
Ένα από τα πλέον άγνωστα σημεία του μικρασιατικού δράματος υπήρξε η απαγόρευση εξόδου των ελληνικών και των υπόλοιπων χριστιανικών πληθυσμών από την κυβέρνηση Γούναρη-Πρωτοπαπαδάκη. Από τις αρχές του 1922 είχε αρχίσει να συζητιέται σε υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια η εκκένωση της Μικράς Ασίας από τον ελληνικό στρατό. Παρ′ όλα αυτά, όμως, η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει να απαγορεύσει στον ελληνικό πληθυσμό να εγκαταλείψει τη Μικρά Ασία. Η απόφαση αυτή πήρε τη μορφή του νόμου 2870/1922, ο οποίος προέβλεπε αυστηρές πειθαρχικές και χρηματικές ποινές, στην περίπτωση σύλληψης πλοίων που θα μετέφεραν πληθυσμό. Ο Νόμος 2870/1922 ψηφίστηκε τον Ιούλιο, λίγο πριν την κατάρρευση του μετώπου. Και αυτό, ενώ είχαν απορρίψει την Άνοιξη του 1922 τις προτάσεις της οργάνωσης Μικρασιατική Άμυνα (επικεφαλής ο μητροπολίτης Χρυσόστομος) για ανακήρυξη Ιωνικού Κράτους, απεμπλοκή από τις συμμαχικές υποχρεώσεις, δημιουργία μιας ντε φάκτο νέας πραγματικότητας, δημιουργία ντόπιου στρατού που με την ελλαδική βοήθεια θα δημιουργούσε γραμμή άμυνας για να σταματήσει τον κεμαλικό στρατό.

Τι έχουν πάθει οι μητροπολίτες της Θεσσαλίας και υποτάσσονται στις επιδιώξεις των Ρόταρυ; Είχαμε το μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου και τώρα έχουμε τον Τρίκκης και Σταγών

Ο μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος ευλόγησε τη χρονιά των Ρόταρυ! πηγή katanixi.gr

Μητροπολίτης Τρικκής και Σταγών Χρυσόστομος

Την καινούρια Ροταριανή χρονιά ευλόγησε ο πατήρ Βασίλειος του Αγ. Κων/νου ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη μας

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Τι έχουν πάθει οι μητροπολίτες της Θεσσαλίας και υποτάσσονται στις επιδιώξεις των Ρόταρυ; Είχαμε το μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου και τώρα έχουμε τον Τρίκκης και Σταγών, που διά των ιερέων τους ευλογούν τη χρονιά των Ρόταρυ. Μη χειρότερα! Εκτός βέβαια αν τους συνδέει και κάτι περισσότερο…
Δεν γνωρίζει ο μητροπολίτης εκεί στα Τρίκαλα ότι στο «Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον ευσεβήν Ελληνικόν λαόν» της 29ης.11.1958 μεταξύ άλλων θεμάτων αναφέρονται και τα εξής για τους Ροταριανούς; ‘‘… Η Οργάνωσις αυτή έχει χαρακτήρα διεθνή, στηριζόμενη επί αφηρημένων ηθικών φιλοσοφικών αρχών. Δεν δέχεται την ηθικήν ζωήν και την φιλανθρωπίαν ως καρπούς της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως, τουτέστι της Ελληνοχριστιανικής παραδόσεως… Πάσα ηθική και κοινωνική κίνησις και ζωή εκτός του Χριστού καθιστά την Εκκλησίαν εφεκτικήν (=επιφυλακτικήν) και την εφεκτικότητα αυτήν έκρινεν η Ιεραρχία να τηρήση και απέναντι της Ροταριανής Οργανώσεως και να συστήση εις τους Κληρικούς να απέχουν των συνεστιάσεων αυτής…’’». 
Διαβάσαμε στο trikalavoice.gr:

Έκοψαν την πίτα τους οι Ροταριανοί των Τρικάλων

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΗΘΟΥΣ! - ΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΒΕΚΚΟΥ

bikit45Ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Παντοκράτορος Γαβριήλ και ο Ιερομ. Νικήτας με τον Μητροπολίτη Επιφάνιο
Γράφει ο Ιερομ. Νικήτας Παντοκρατορινός στην Romfea.gr

Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία με την παραβολή του ασώτου.
Όταν επέστρεψε μετανοημένος, ο πατέρας τον δέχτηκε στην αγκαλιά του, δίνοντάς του όλες τις τιμές που είχε νωρίτερα.
Ο μεγάλος αδελφός του όμως, οργισμένος ούτε καν ήθελε να μπει στο σπίτι, δεν μπορούσε να καταλάβει το μεγαλείο του πατέρα. Αντί να χαρεί για την επιστροφή του αδελφού του…

Ορθόδοξη έννομη Τάξη

Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΑΚΕΛΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
Ορθόδοξη έννομη  Τάξη
Είναι πρόδηλον, ότι η προμετωπίς του Συντάγματος, ενδημεί και σήμερον αναλλοίωτος εις το νεοπαγές ψηφισθέν Σύνταγμα , γεγονός το οποίο υπομημνίσκει ευθαρσώς και συνδηλοί την αδήριτο ανάγκη διατηρήσεως  της, διότι η ζώσα Ορθόδοξη παράδοσίς μας καθίσταται, εκ των ών ούκ άνευ, αρρήκτως συνυφασμένη με την ταυτότητα του Ελληνικού λαού.

1821: Να συμφωνήσουμε, τουλάχιστον, πού διαφωνούμε.Το διαδικτυακό σατιρικό γλέντι και οι άμεσες αντιδράσεις (ενδεικτικά εδώ) για το σήμα που παρουσίασε η Επιτροπή των επετειακών εκδηλώσεων για το 2021 ήταν φαινόμενα αναμενόμενα και δικαιολογημένα. Όμως, μας αποπροσανατόλισαν για μια ακόμα φορά.HELLAS / GREECE: 200 χρόνια διπλής ονομασίας κράτους. Αποτελεί ρεκόρ;
Πώς ιδρύθηκε η Ελλάδα; Άλλη μια φορά υπονοούνται «διάφορες απόψεις», όχι όμως ο αριθμός τους και η ακριβής τους διατύπωση. Τελικά, μάλλον όλοι κατανοούν ότι οι δυνατές καταστάσεις είναι δυο: αν κάποιο έθνος γεννήθηκε ή αναγεννήθηκε το 1821. Σύμφωνα με την πρώτη άποψη το έθνος που γεννάται δεν σχετιζόταν άμεσα με τον υπάρχοντα πολιτισμό και τον προϋπάρχοντα οικουμενισμό, παρά μόνο με την αρχαιότητα και μόνον επιλεκτικά. Σύμφωνα με την δεύτερη άποψη το έθνος που αναγεννάται είναι ο ελληνισμός με τα οικουμενικά του χαρακτηριστικά, αρχαία και χριστιανικά (Μ. Αλέξανδρος, Μ. Κωνσταντίνος). Ενώ αμφότεροι μιλούσαν για «Έλληνες», η πρώτη ομάδα επέμενε στον όρο «Γραικός» με τον οποίο ο χριστιανός της Δύσης προσδιόρισε 1000 χρόνια πριν τον χριστιανό της Ανατολής. Και η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» με ποιον ταυτίζεται; Κατά τα λεγόμενά της με κανέναν, κατά τα έργα της με την πρώτη ομάδα, άθελά της ταυτίζεται λιγάκι με την δεύτερη ομάδα, αφού είναι αδύνατον να «επαναστατήσει» κάτι που ούτε καν μπουσούλησε.
Αφού οι δυτικοί μαθαίνουν ότι επαναστάτησαν οι Γραικοί, οι επαναστατημένοι είναι ελεύθεροι να πιστεύουν ότι επαναστάτησαν οι Έλληνες.

Η αγγλόφωνη εκδοχή της ιστοσελίδας greece2021.gr βρίσκεται σήμερα (12/2/2020) υπό κατασκευή. Όμως τόσο αυτή, όσο και το υπάρχον κείμενο του λογότυπου παραπέμπουν σε δυο διαφορετικές ονομασίες του κράτους που προέκυψε από την Επανάσταση του 1821.
Αυτό φαίνεται ακόμα και από μια επίσκεψη στην κεντρική σελίδα greece2021.gr. Δυο φορές υπάρχει η ονομασία «Γραικία». Με url γραικία2021.γρ δεν παραπέμπεις σε «Ελλάδα» και «Ελληνική Επανάσταση». Το θέμα είναι σοβαρό και το υπόβαθρο τεράστιο. Οι κοραϊστές σε καμιά περίπτωση δεν επιθυμούν εθνικό προσδιορισμό που να μην προέρχεται από τη Δύση. Η νομική αναγνώριση του κράτους από το 1827 είναι Grèce. Παρά τις σποραδικές, επίσημες εμφανίσεις των «Ελλήνων» (π.χ. Roi des Hellènes ονομάζεται ο Γεώργιος Α΄), ουδέποτε εξηγείται γιατί οι τόσοι «Φιλέλληνες» του 1800 δεν διεκδικούν (οι εθελοντές) και δεν αναγνωρίζουν (οι πολιτικοί) κράτος Hellas.

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020

Ζωντανή μετάδοση Εκδήλωσης με θέμα "Εμείς δεν συμφωνήσαμε" Συμφωνία των Πρεσπών -Λαθρομετανάστευση-Δημογραφικό Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 16-2-2020

Εμείς δεν συμφωνήσαμε

 ΒΙΝΤΕΟ: https://www.youtube.com/watch?v=o-RrWdq1V90

Εκδήλωση «ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ» [Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, 16 Φεβρουαρίου 2020]

https://www.youtube.com/watch?v=y7X7DTUJQLw

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, ἀπό τήν καρδιά τῆς Μίας καί ἑλληνικῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, μέ τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, διοργανώνουν ἐκδήλωση διαμαρτυρίας τήν Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στίς 5 μ.μ. στό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, μέ θέμα τίς ἀνησυχητικές ἐξελίξεις πού λαμβάνουν χώρα στήν πατρίδα μας ἐρήμην τῆς βούλησης τοῦ κυριάρχου ἑλληνικοῦ λαοῦ.
1. Ἡ προηγούμενη Κυβέρνηση περιφρόνησε σκαιότατα τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι στά μεγαλειώδη συλλαλητήρια διετράνωσαν τήν ἀντίθεσή τους στήν ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» καθώς καί ὁποιουδήποτε παράγωγού του στό γειτονικό κράτος τῶν Σκοπίων.

Ἀνυποχώρητοι εἰς τάς ἀρχάς μας.


Τοῦ πρωτ. π. Διονυσίου Τάτση
Πολλοὶ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ἕνα προβληματισμό ποὺ ἀναφέρεται στὸ θέμα τῆς ὑποχώρησης σὲ διάφορα θέματα, προκειμένου νὰ προλαμβάνονται δυσάρεστες καταστάσεις καὶ νὰ ἀποφεύγονται προβλήματα ποὺ ἔχουν τραγικὰ ἀποτελέσματα. Πότε λοιπὸν πρέπει νὰ ὑποχωρεῖ ὁ χριστιανὸς καὶ εἰδικότερα ὁ πνευματικὸς ἀγωνιστής; Καὶ πότε πρέπει νὰ εἶναι ἀνυποχώρητος ὑπερασπιζόμενος τὶς ἀπόψεις του;

Η παραβολή του Ασώτου Υιού - π. Αθανασίου Μυτιληναίου


Η Ορθόδοξη μαρτυρία στα επίσημα Συνοδικά και Αρχιερατικά κείμενα προς τους ετεροδόξους της Δύσης (α')

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΙωάννηΛίτινας
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΥΝΟΔΙΚΑ & ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ  (α')
Πρόλογος
Είναι  όντως αξιοσημείωτο, στη σύγχρονη ιστορία της Εκκλησίας των τελευταίων 100 χρόνων, το γεγονός ότι ενώ πολεμείται σφοδρώς από τη μεγαλύτερη και χειρότερη αίρεση όλων των εποχών, τον Οικουμενισμό -την παναίρεση, κατά τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς- η επιδεικνυόμενη άμυνα και οι αναληφθείσες ενέργειες προστασίας του ορθόδοξου ποιμνίου σε συνοδικό επίπεδο είναι ελάχιστες, αν όχι ανύπαρκτες. Και ενώ έχουν χαρακτηριστεί ως «ασυμβίβαστες με την ορθόδοξη πίστη»  μικρότερες και σχεδόν ασήμαντες ομάδες αιρετικών και έχουν καταγγελθεί οι πλάνες τους πανορθοδόξως, εντούτοις απουσιάζει η καταδίκη της παναιρέσεως  που κάνει το καταστρεπτικότερο έργο στη δογματική συνείδηση των πιστών[i].

Μαρία Μαντουβάλου: Η διαστρέβλωση της Ελληνικής Ιστορίας στη Σύγχρονη Παιδεία

Αποτέλεσμα εικόνας για Μαρία Μαντουβάλου: Η διαστρέβλωση της Ελληνικής Ιστορίας στη Σύγχρονη Παιδεία [Ξενοδοχείο Caravel, 9 Φεβρουαρίου 2020]Η διαστρέβλωση της Ελληνικής Ιστορίας στη Σύγχρονη Παιδεία [Ξενοδοχείο Caravel, 9 Φεβρουαρίου 2020]

Για τη διαστρέβλωση της Ελληνικής Ιστορίας, δηλαδή τη σκόπιμη νόθευση και παραποίηση του περιεχομένου της, γνωρίζαμε μέχρι σήμερα ότι αυτή προερχόταν από το κατ’ ευφημισμόν, και πολλαπλώς, κατά διαστήματα, μετονομαζόμενον Υπουργείο Παιδείας και τον εκάστοτε διορισμένο ή εκλεγμένο Υπουργό του, μαζί με τους διορισμένους συμβούλους του των Παιδαγωγικών Ινστιτούτων, των μεταλλαγμένων και αυτών, σε Ινστιτούτα Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Η ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ
(αναπλ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ)
ΤΟΥΣ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΕΝΑΝ ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ!

   Ακούστε τα όσα φοβερά και τρομερά αποκαλύπτει στην εκπομπή μας «Ανεξάρτητος Παρατηρητής» και στον Μάκη Βραχιολίδη η Μαρία Μαντουβάλου-πάνω φωτό (αναπληρώτρια καθηγήτρια Φιλοαοφίας στο ΕΚΠΑ) για το ποιοι συνέπραξαν για να δοθεί αυτό το σήμα για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Συνοπτικά γράφουμε εδώ τι είπε:
Μαντουβάλου:
     Η κυρία Αγγελοπούλου είπε τι θα κάνει μέσα στην εθνική Αντιπροσωπεία. «Δεν μπορούμε να καταφύγουμε σε περιαυτολογίες και στερεότυπα». Αυτά είπε η κ. Αγγελοπούλου και τι εννοούσε; Ποια είναι τα στερεότυπα; Η εθνική μας συνείδηση, η ταυτότητά μας, η Παιδεία μας, οι αξίες μας. Έτσι λοιπόν μας έκλεισε από την πρώτη στιγμή το στόμα με το «τα στερεότυπα-stop». Δηλαδή εν ολίγοις μας είπε: «Πάψτε να λέτε το τριμερές σχήμα Ελλάς-αρχαία ιστορία,
Βυζάντιο και νεώτεροι χρόνοι, αφήστε αυτές τις συνέχειες που ξέρατε».

Η ασωτία Του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου δασκάλου


Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΟΦΙΑ: Κατά το Σόλωνα ο απότομος πλουτισμός μπορεί να οδηγήσει στην ασωτία: “Η χόρταση γεννά την ύβριν, όταν πολλά πέσουν πλούτη, σε ανθρώπους που δεν έχουνε το νου τους μετρημένο”. Και αλλού γενικεύει: “Ο πλούτος φέρνει τον κορεσμό και ο κορεσμός την ύβριν”. Όπου ύβρις εννοείται η αλαζονία που γεννάται από την ασωτία με κατάληξη την πτώση. Σ' αυτό το συλλογισμό συμφωνεί και ο Πλούταρχος: “Ουδέποτε απορία (έλλειψη) χρημάτων εγέννησεν ασωτίαν”. Κατά τον Πλάτωνα: “Η ζωή που έχει στο μερτικό της την εγκράτεια, είναι πιο ευχάριστη από εκείνη όπου βρίσκονται η ασωτία”.

Ερμηνεία του "Αποστόλου" από τον Χρυσορρήμονα Άγιο (Μέρος Α΄-Β')


ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ "ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
           
  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Υπομνηματισμός των εδαφίων Α΄Κορ. 6, 12-14
«Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος (:ας επανέλθω τώρα στο ηθικό ζήτημα. Όλα έχω εξουσία να τα κάνω, δεν συμφέρουν όμως όλα. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ και δεν θα γίνω δούλος σε τίποτε)» [Α΄Κορ. 6,12].
Εδώ υπαινίσσεται τους λαίμαργους. Επειδή δηλαδή πρόκειται πάλι να στραφεί κατά του πόρνου καθώς η πορνεία προέρχεται από την τρυφηλότητα και την έλλειψη μέτρου στη ζωή– καταδικάζει με σφοδρότητα το πάθος.

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΓΙΑ “ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΗ” ΕΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

Κεραυνοί καί “Σιμωνίες Καθαιρετικές 
 Χειροτονίες.
Άδειος Θώκος, άδειος Θρόνος


Ιεροσυλίες σύμπλεγμα μέ “Σιμωνίες”  
Στά πουλιά παραμιλάω
Καί στά δένδρα ψαλτο-τραγουδώ,
Ιερόσυλοι πλακώσαν
Δέν μάς άφησαν Ιερό.

Σέ Μονές, κι εσθλά Μνημεία,
Εξαΰλωση κι’ αορασία.
Σπείρα μ’ Υπερεξουσία
στή Συνοδική Ναοδομία;

Άδειο ράσο, άδειος σάκος
Άδειος Θώκος, άδειος Θρόνος
Μέ Νωθρό αυτόν τόν Λιάππη,
όμως φίλο καί προστάτη
Στών Ναών μας τό “Τσακάλι”;

Προκαλεί, εφορμά πρό δίκης
Ο Οκνός, Καρδίτσα ελαύνει,
νά ωθήσει, νά φιμώσει, νά εκφοβίσει;
Λυκο-Ταίρι” του νά σώσει;

Κεραυνοί καί “Σιμωνίες
Καθαιρετικές Χειροτονίες.
Καί μ’ ονόματα βροντάνε,
Μ’ “άηχα” οι “Κωφοί” σιωπάνε;

Πρόσκληση σε ομιλία του κ. Αριστείδη Π Δασκαλάκη στις 19-2-2020 με θέμα: Η κάρτα του πολίτη και η ευθύνη της επιλογής μαςΠαρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020

Εκδήλωση «ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ» [Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 5 μ.μ.]

Εκδήλωση «ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ» [Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, 16 Φεβρουαρίου 2020]

https://www.youtube.com/watch?v=y7X7DTUJQLw

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, ἀπό τήν καρδιά τῆς Μίας καί ἑλληνικῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, μέ τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, διοργανώνουν ἐκδήλωση διαμαρτυρίας τήν Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στίς 5 μ.μ. στό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, μέ θέμα τίς ἀνησυχητικές ἐξελίξεις πού λαμβάνουν χώρα στήν πατρίδα μας ἐρήμην τῆς βούλησης τοῦ κυριάρχου ἑλληνικοῦ λαοῦ.
1. Ἡ προηγούμενη Κυβέρνηση περιφρόνησε σκαιότατα τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι στά μεγαλειώδη συλλαλητήρια διετράνωσαν τήν ἀντίθεσή τους στήν ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» καθώς καί ὁποιουδήποτε παράγωγού του στό γειτονικό κράτος τῶν Σκοπίων.

Η "Εκκλησία" (δηλ. οι Επίσκοποι), υποστηρίζουν τις Νεοταξικές κυβερνητικές επιλογές κι όχι την αλήθεια του Κυρίου!

Η Εκκλησία, το συνταγματικά ορθόν και οι κυβερνήσεις

     Πέρυσι ήταν η συνταγματική αναθεώρηση, σήμερα είναι η απόφαση περι συνταγματικότητας του ΣτΕ
Τελικά ποιο είναι το συνταγματικά ορθόν όσον αφορά στα θέματα που άπτονται των σχέσεων κράτους-εκκλησίας; Με τη νέα κυβέρνηση υποτίθεται πως άλλαξαν τα πράγματα στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Του Άγγελου Ρούσσου

     Πριν από δέκα μέρες περίπου η Ιερά Σύνοδος, απεφάσισε την αποστολή συγχαρητηρίου γράμματος προς την κα Κεραμέως για την απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί της καταργήσεως στα σχολεία Α/θμίου και Β/θμίου Εκπαιδεύσεως της αργίας της εορτής και της επαναφοράς του εορτασμού των αγίων Τριών Ιεραρχών.

Ο Οσιομάρτυρας Δαμιανός ο Νέος (14/2/1568) [O μάρτυρας της Κυριακής]


του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου δασκάλου

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Ο Δαμιανός γεννήθηκε στο Μυρίχοβο των Αγράφων γύρω στο 1500. Νέος, αφού εκάρη μοναχός στην αγιορείτικη Ι.Μ. Φιλοθέου, αναχώρησε για έρημους τόπους του Όρους. Εκεί, υποτασσόμενος σε κάποιον πατέρα Δομέτιο, έζησε άκρως ασκητικό βίο, προετοιμαζόμενος γι' αυτό που ο Κύριος τον προόριζε. Τρία έτη αργότερα, ο Όσιος άκουσε μια φωνή να του λέει: «Δεν πρέπει να αναζητάς μόνο το συμφέρον σου αλλά και των άλλων». Έτσι αναχώρησε στα χωριά του Ολύμπου και κήρυττε επανευαγγελίζοντας τους «ραγιάδες». Κάποιοι όμως «Χριστιανοί» τον αποκαλούσαν πλάνο και τον κατέτρεχαν. Ο ίδιος δεν απαντούσε στις κατηγορίες και, για να ειρηνεύσουν οι αμφισβητίες, αναχώρησε περιοδεύοντας σε χωριά της Όσσας, κηρύττοντας θείο Λόγο. Κυνηγημένος όμως κι από 'κει δίδαξε στα χωριά των Αγράφων, απ' όπου και καταγόταν. Εκεί, κατά την παράδοση, έκτισε την Μονή Παναγίας Πελεκητής.

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020

KONANIΣΜΟΣ-ΓΙΑΝΝΑΡΙΣΜΟΣ. Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΑΝΙΣΜΟΥ.

ΚΟΝΑΝΙΣMΟΣ – ΓΙΑΝΝΑΡΙΣΜΟΣΕἶναι πολλοὶ αὐτοί, ποὺ δὲν ξαφνιάστηκαν ἀπὸ τὸ πρωτοσέλιδο δημοσίευμα τοῦ «Ο.Τ.» γιὰ συγκεκριμένο κληρικὸ ‘πλανώμενο καὶ πλανῶντα’ πολὺ νεαρὸ κοσμάκη καὶ ὁδηγοῦντα πολλοὺς στὸν ἐφησυχασμό τοῦ ‘δὲν συμβαίνει τίποτε μὲ μία σχέση τεσσάρων χρόνων’. Γιὰ ὅσους γνωρίζουν πρόσωπο καὶ καταστάσεις ὁ κληρικὸς αὐτὸς ἀποτελεῖ – δυστυχῶς – κλασσικὸ παράδειγμα κληρικοῦ πρὸς ἀποφυγήν.

Τὸ oὐκρανικὸν δὲν ἀφορᾶ εἰς τὴν Οὐκρανίαν

Τὸ oὐκρανικὸν δὲν ἀφορᾶ εἰς τὴν Οὐκρανίαν

Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου
Ἔχει δοθῆ ἡ λανθασμένη ἐντύπωσις εἰς τὸ εὐρὺ κοινὸν ὅτι τὸ οὐκρανικὸν ἀφορᾶ κάποιους ἄλλους, τοὺς Οὐκρανούς, τοὺς Ρώσους κ.ἄ. ἢ πρόκειται γενικῶς καὶ ἀορίστως διὰ γεωπολιτικὰ συμφέροντα, εἰς τὰ ὁποῖα καλύτερα εἶναι ἡ Ἑλλάς νὰ μὴ ἐμπλέκεται. Ὑπαίτιοι δι’ αὐτὴν τὴν εἰκόνα εἶναι ἐν πολλοῖς δημοσιογράφοι ἄσχετοι μὲ τὰ ἐκκλησιαστικά, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ δὲν δύνανται νὰ κατανοήσουν ποία εἶναι ἡ οὐσία τοῦ ζητήματος, ποὺ ἀφορᾶ ἄμεσα ὅλους μας, διαμορφώνουν τὴν κοινὴν γνώμην.