Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Οἱ Ἅγιοι Ἀββάδες Μαῦροι οἱ ἐν τῇ μονῇ Ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντες
  

Διπλοῦς στεφάνους χειρὸς ἐκ τοῦ Κυρίου,
Πόνων χάριν δέχεσθε καὶ τῶν αἱμάτων.
Εἰκάδι Ἀββάδες ἐκ χθονὸς οὐρανὸν ἤλυθον εὐρύν.

Οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ Πατέρες ἀσκήτευαν στὴ Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα, στὴν περιοχὴ τῶν Ἱεροσολύμων καὶ εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἐκεῖ ἀπὸ διάφορα μέρη. Ὅμως Ἄραβες λῃστὲς ἐπιτέθηκαν κατὰ τῆς μονῆς καὶ συνέλαβαν τοὺς Πατέρες αὐτῆς, ποὺ δὲν μπόρεσαν ἢ δὲν θέλησαν νὰ φύγουν. Καὶ ἀφοῦ τοὺς βασάνισαν μὲ διάφορους τρόπους, γιὰ νὰ ὑποδείξουν στοὺς λῃστὲς τοὺς κρυμμένους θησαυροὺς τῆς μονῆς, τοὺς θανάτωσαν.

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

“ΜΥΣΤΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΥΠΤΟΡΩΜΙΩΝ”: ΣΤΗΛΗ ΑΫΛΟΥ ΠΥΡΟΣ

 

 

ΑΟΡΑΤΟ ΚΡΑΤΟΣ”: «Ἐδῶ ὑπάρχω,

 // ζῶ καί ἀνασαίνω, // πέρα ἀπ’ τοῦ 

Αἰγαίου // τά ὁλογλαυκά νερά ...»

 

“ΜΥΣΤΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΥΠΤΟΡΩΜΙΩΝ”: ΣΤΗΛΗ ΑΫΛΟΥ ΠΥΡΟΣ 

Συναγερμός: “Ἐπανελληνισμός” “Ἐξαλλαγή” τῆς “Μεταλλαγῆς”

 Γράφει ο Θεολόγος Παναγιώτης Κοσμίδης 

{Ἐπιστροφή Κυρίου}

 [Ἀπανεγκατάστασις, ἀπό Αἴγυπτο εἰς Ναζαρέτ]: «Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου // ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου // φαίνεται κατ΄ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ // λέγων͵ // Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον // καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ // καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ͵ // τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. ... // καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ͵ ...» (Ματθ. β’ 19-23).

[Παράφρασις]: [(Καθ’ ὅν χρόνον ὁ Κύριος εὑρίσκετο στήν Αἴγυπτο), // ἀπεβίωσε ὁ μέγας σφαγεύς καί διώκτης Ἡρώδης. // Τότε, Ἄγγελος Κυρίου, ἐμφανίζεται στόν Ἰωσήφ καί τόν προτρέπει: // Σήκω, παράλαβε τό Παιδίον // καί τήν Μητέρα Του // καί ἐπέστρεψε στό Ἰσραήλ. // ... Καί ἐπανῆλθε στήν Πατρίδα // καί κατοίκησε στήν πόλι Ναζαρέτ, ...].

 

Α. ΡΙΖΩΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΧΙΛΙΕΤΙΩΝ

 

[Ὄχι ἀφιέρωμα, μά ἀποκάλυψις]

Κατά τό ἔτος 2022, μέ τήν συμπλήρωσι ἑκατό (100) ἐτῶν ἀπό τήν

 Μικρασιατική Καταστροφή, κατετέθησαν πλεῖστα ὅσα

 ἀφιερώματα, γιά τό ἐθνοκτόνο ἐκεῖνο γεγονός.

Ἐμεῖς δέν θά προβάλλουμε ἀφιέρωμα, μά θά ἀποτολμήσουμε μία ἀποκάλυψι. Θά προβοῦμε σέ μία ἀνατομία τῆς ἀπροσίτου ὑποθέσεως, ἀρχίζοντας μέ προεισαγωγική ἀναφορά, στόν Ἐθνάρχη Χρύσανθο, (Κομοτηνή 1881 – Ἀθήνα 1949, Μητροπολίτης Τραπεζοῦντος καί Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν).

 

[Χρύσανθος, ὁ Ἐθνάρχης]

Ἐθνάρχης Χρύσανθος, τήν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Τραπεζοῦντος, καί ὁλοκλήρου τοῦ Πόντου, γιά χρόνια, τήν ἐστήριξε, σέ μία κατά Χριστόν ἀρχή. Στήν θερμή ἀδελφική ἔμπρακτη φιλία, πού καλλιέργησε ἔξυπνα, ἀνάμεσα στό Ἑλληνικό καί στό “Τουρκικό” στοιχεῖο. Ἐπειδή κατεῖχε τήν ἀλήθεια πώς, τό δεύτερο, ἦτο καί αὐτό ἀπολύτως ἀδελφικό “Ἑλληνικό”, βιαίως ἀπροαιρέτως ἐξισλαμισθέν.

Ἐπί πλέον, ἐβάσισε τήν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ Πόντου, δίχως ποτέ νά τό μετανιώση, στή φιλία τῆς γειτονικῆς Ρωσίας, τόσο ὅταν αὐτή ἦτο Τσαρική, ὅσο καί ὅταν κατέστη Σοβιετική.

Καί δέν ἐδίστασε νά παρακαθήση, ἀκόμα καί στά “Σοβιέτ” τῆς Τραπεζοῦντος, ὅταν στή Ρωσία ἐπεκράτησε ὁ κομμουνισμός καί στόν Πόντο βρισκόταν Ρωσικός στρατός.

Καί ὅπλα ἐζήτησε ἀπό τούς Ρώσους καί στολές, ὥστε νά στρατολογήση  τήν Ἑλληνική νεολαία τοῦ Πόντου, ἡ ὁποία, γιά πρώτη φορά στρατευόταν, ὕστερα ἀπό τήν πτῶσι τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Καί κατά τίς εἰσβολές τῶν Ρώσων στόν Πόντο, προσέφερε γενναία καί στοργική προστασία πρός τούς “Τουρκικούς” πληθυσμούς, ἔτσι ὥστε αὐτοί νά ὁρκίζωνται στό ὄνομά του.

 

[ἈγγλοΓαλλικό ἔγκλημα Γερμανικοῦ σατανισμοῦ]

Οἱ ἀνωτέρω ἀναφορές καί τό “μελάνι” γιά τόν Χρύσανθο,  ἀποκαλύπτουν τούς ἀληθινούς ἐχθρούς της Ρωμιοσύνης. Τούς δυτικούς Ψευτοσυμμάχους, τούς προδότες καί τούς δοσιλόγους. Μέσα στούς σαράντα (40) αἰῶνες Ἑλληνισμοῦ, στούς πολέμους καί στίς ἀντάρες, κανένας εἰσβολέας, κανένας κατακτητής, καμιά δύναμις δέν ἐπέτυχε νά ξεριζώση τόν σπόρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τά χώματα τῆς “ἁγίας Ἀνατολῆς”.

Ὡστόσο, τήν ἀνείπωτη αὐτή “Συμφορά” τή “χρωστᾶμε” στίς ἄθλιες “ΨευτοΣυμμαχικές Δυνάμεις”, στήν “Ἀντάντ!”, κατά τό φρικτό 1922. Μέ πιστή ἐφαρμογή του τριπλοῦ Σατανικοῦ σχεδίου: “Ξεριζωμός-Γενοκτονία-Ἐξισλαμισμός, ἑνός διεστραμμένου “Γοτθίου” (Γερμανοῦ) στρατηγοῦ, τοῦ Λίμαν Φόν Σάντερς.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Γ΄ Κυριακή των Νηστειών - της Σταυροπροσκυνήσεως
 
 
Η άσκηση των αρετών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πέρα από την προσωπική ισχυρή θέληση, είναι απαραίτητη και η αγιαστική δύναμη της Εκκλησίας μας. Έτσι οι άγιοι Πατέρες όρισαν, καταμεσής της αγίας Τεσσαρακοστής να προσκυνείται ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου, για να λαμβάνουμε οι πιστοί από αυτόν χάρη και δύναμη για να συνεχίσουμε με σθένος τον πνευματικό μας αγώνα.

Ο Σταυρός του Χριστού είναι το καύχημα της Εκκλησίας μας και το αήττητο όπλο κατά των δυνάμεων του κακού. Πάνω σε αυτόν συντρίφτηκε το κράτος του διαβόλου και εκμηδενίστηκε η δύναμή του. Από αυτόν πήγασε η απολύτρωση και η αθανασία στο ανθρώπινο γένος. Η Εκκλησία μας ψάλλει θριαμβευτικά: «Κύριε όπλον κατά του διαβόλου τον Σταυρόν Σου ημίν δέδωκας , φρίττει γαρ και τρέμει, μη φέρων καθοράν αυτού την δύναμιν » και «Νυν εμφανιζόμενος ο Σταυρός, δύναμιν παρέχη εν τω μέσω των νηστειών, τοις το θείον σκάμμα, ανύουσι προθύμως ΄ αυτόν μετ ' ευάβείας , κατασπαζόμεθα».

Η θεολογία του Σταυρού Ομιλία του Γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου Κυριακή 18-3-1979 θέμα: 19ον μέρος 1ον

 

                                 

Ομιλία του Γέροντος

Αθανασίου Μυτιληναίου

Κυριακή 18-3-1979

 θέμα: 19ον  μέρος 1ον

Η θεολογία του Σταυρού

(Ακριβής απομαγνητοφώνηση ομιλίας από τον κ. Αθανάσιο Καραμίντζα)

 

     Θα παρακαλέσω πολύ στο σημερινό μας θέμα, αν και πάντα ξέρω ότι σας κουράζω λίγο, βαθαίνοντας στον Κύριον, του προσώπου του Ιησού Χριστού, θα παρακαλέσω σήμερα λίγο υπομονή, γιατί πιθανώς να σας κουράσω. Αλλά, κάποτε τα πράγματα έρχονται έτσι που… πρέπει να κουραστούμε. Μην περιμένομε, δηλαδή, πάντοτε ο λόγος του Θεού να είναι εύκολος, εύληπτος και ευχάριστος. Κάποτε πρέπει να καταβάλωμε προσπάθεια να τον καταλάβωμε. Δεν σας κρύβω, αγαπητοί μου, ότι για να καταλάβω κάποτε κάτι, κι αυτό είναι πολύ συχνά, διαβάζω και ξαναδιαβάζω, εύχομαι και προσεύχομαι και ξαναδιαβάζω και επανέρχομαι και επανέρχομαι και επανέρχομαι για πολύ καιρό για να καταλάβω κάτι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, ο λόγος του θεού θέλει να βιάζεται και βιαζόμενος να κατακτάται. Γι’ αυτό δεν θα διαμαρτυρηθείτε αν σήμερα ο λόγος του Θεού θα είναι λίγο βαθύτερος και λίγο δυσκολότερος.

Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου: «Ὁ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ» [10-3-1991] (Β243)

 


ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ: 

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία μακαριστοῦ γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου

μὲ θέμα:

«Ὁ  ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ»

      [ἐκφωνήθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κομνηνείου  Λαρίσης στὶς 

     10-3-1991] (Β243)

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας σεβασμιώτατε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἑορτάζει τὴν προσκύνησιν τοῦ Τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Τὸ Συναξάριον τῆς ἡμέρας ἀναφέρει ὅτι εὑρισκόμεθα εἰς τὸ μέσον τῆς πορείας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ ὁ κόπος ἀπὸ τὴν ἄσκησιν εἶναι ἀρκετὸς καὶ φανερός, ὥστε ἡ Ἐκκλησία μας, τρίτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν σήμερα, προβάλλει, ὅπως λέγει τὸ Συναξάριο, εἰς ἡμᾶς, ὡς βοήθημα κραταιότατον, τὸν Πανάγιον Σταυρόν, τὴν χαρὰν τοῦ κόσμου, τῶν πιστῶν τὴν δύναμιν, τῶν δικαίων τὸ στήριγμα καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν τὴν ἐλπίδα, ἶνα εὐλαβῶς Αὐτὸν κατασπαζόμενοι, λάβωμεν χάριν καὶ δύναμιν πρὸς τελείωσιν τοῦ θείου τῆς νηστείας ἀγῶνος.

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

Ο Σταυρός του Χριστού, το αιώνιον καύχημά μας (β΄ έκδοσις) - π. Αθ. Μυτιληναίος (10/9/2000)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου «ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ;»

 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ [:Μᾶρκ.8,34-9,1]

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία μακαριστοῦ γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου
μὲ θέμα:
« ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ;»

[ἐκφωνήθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κομνηνείου Λαρίσης στὶς 30-3-1997]

[ Β 353 ]                                                                                                     Ἔκδοσις Β΄

Σήμερα, Κυριακὴ Γ΄ νηστειῶν, ἀγαπητοί μου, ἡ ἐπιλεγομένη τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει τὸν Τίμιον Σταυρὸν πρὸς προσκύνησιν. Ὁ λόγος αὐτῆς τῆς σταυροπροσκυνήσεως εἶναι πρῶτον ἡ ἐνίσχυσις τῶν πιστῶν εἰς τὸ μέσον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ ὅπως λέγει τὸ Ὡρολόγιον ὅτι συνήθως εἰς τὸ μέσον ἑνὸς ἔργου ὑπάρχει φανερὴ πιὰ ἡ κόπωσις, ὥστε κατὰ τρόπον τέτοιον νὰ βοηθηθεῖ κανεὶς ἀπὸ αὐτὸν τὸν κάματον· βλέποντας προβαλλόμενον τὸν Τίμιον Σταυρόν. Καὶ δεύτερον, ἡ προβολὴ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι τὸ σύμβολον τοῦ ἐσταυρωμένου βίου. Ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ ἔχει πάντοτε ἐσταυρωμένον βίον ἂν θέλει νὰ εἶναι γνήσιος μαθητὴς τοῦ  μεγάλου διδασκάλου καὶ ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν αὐτὸ τὸ στοιχεῖο δὲν ὑπάρχει στὸν Χριστιανόν, τότε εἶναι παντελῶς ἀδύνατον νὰ θεωρεῖται Χριστιανός. Καὶ πρέπει τὸ στοιχεῖο αὐτὸ νὰ τὸ βιώνει. Νὰ ἔχει, δηλαδή, τὴ μετοχὴ του εἰς τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ.

Νεκτάριος Δαπέργολας: Ὁδηγοί τυφλοί, ἀπολύτως ἀντάξιοι τοῦ ἀνάποδου κόσμου τους… 

τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα

Διδάκτορος Βυζαντινῆς Ἱστορίας

 

      Ἔγραφα τήν προηγούμενη ἑβδομάδα γιά τήν ἐκδήλωση πού εἶχαν προγραμματίσει οἱ δυστυχεῖς λυκοποιμένες μας στό συνοδικό μέγαρο Ἀθηνῶν γιά τούς…διωγμούς τῶν Χριστιανῶν. Μέ εἰσηγητή ὄχι φυσικά κάποιον ἐκπρόσωπο τῆς μόνης πραγματικῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, οὔτε κάποιον ἄλλο ἐπίσης πραγματικά διωκόμενο Χριστιανό, ἀλλά κάποιον ἀπίθανο Ἀγγλικανό «ἐπίσκοπο» καί παρόντες ἀκόμη διαφόρους ἀκόμη αἱρετικούς (ὅπως εἴδαμε κάποιες μέρες ἀργότερα, ὅταν κυκλοφόρησαν καί οἱ φωτογραφίες). Καί λογικά ἀναρωτήθηκα τότε ποιούς ἀκριβῶς διωγμούς ἐννοοῦσαν οἱ δύσμοιροι. Ὄχι προφανῶς τούς διωγμούς πού στηρίζουν ξετσίπωτα (μέ τίς ἀγκαλιές καί τή γενικότερα φιλική στάση πού κρατοῦν ἀπέναντι στά ρασοφορεμένα ναζίδια τῆς Οὐκρανίας), ἀλλά οὔτε καί ἐκείνους πού πραγματοποιοῦν οἱ ἴδιοι, ἀπέναντι στούς ἱερεῖς πού ἀντέκρουσαν καί ἀντιστάθηκαν στίς πλάνες τους στή διάρκεια τόσο τοῦ οἰκουμενιστικοῦ τους ξεσαλώματος, ὅσο καί τῆς ψευτοπανδημίας. Πιθανότατα θά ἐννοοῦσαν πάλι κάτι ἐντελῶς φαντασιακό, πού βρίσκεται μόνο μέσα στό μπερδεμένο κεφάλι τους - καί φυσικά στήν τραγικά ἐπιλεκτική ἀτζέντα τους.

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ [:Μᾶρκ. 8,34-38 και 9,1] Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ[:Μάρκ.8,34-38 καὶ 9,1]

  Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ


«Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Εἴ τίς θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοί(: Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε στοὺς μαθητές Του: Ἐὰν κάποιος θέλει νά μὲ ἀκολουθήσει ὡς μαθητής μου, ἂς διακόψει κάθε σχέση μὲ τὸν διεφθαρμένο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ἑαυτό του καὶ ἂς πάρει τὴ σταθερὴ ἀπόφαση νὰ ὑποστεῖ ἀκόμη καὶ θάνατο σταυρικὸ καὶ βίαιο. Καὶ ἄς μὲ ἀκολουθήσει μιμούμενος σὲ ὅλα τὸ παράδειγμά μου. Καὶ μὴ διστάσει νὰ προβεῖ στὶς ἀποφάσεις καὶ τίς θυσίες αὐτές)»[Ματθ.16,24].

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων


Εἴσελθε, κέρδος ἐκ ταλάντων προσφέρων,
Εἰς τὴν χαράν, Κύριλλε, τοῦ σοῦ Κυρίου.
Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ θάνατος μέλας εἷλε Κύριλλον.

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος καταγόταν ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη καὶ γεννήθηκε πιθανῶς τὸ ἔτος 313 μ.Χ. στὰ Ἱεροσόλυμα. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων Μαξίμου τοῦ Γ’ (333 – 348 μ.Χ.), τὸν ὁποῖο καὶ διαδέχθηκε στὴν ἐπισκοπικὴ ἕδρα κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους 348 μ.Χ., εἴτε διότι ὁ Μάξιμος ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Ἀρειανούς, εἴτε διότι πέθανε.

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

Ποιός σύγχρονος "εὐσεβὴς" Ἐπίσκοπος, ἀρχιμανδρίτης ἢ ἱερέας ἔστειλε τέτοια ἐπιστολὴ στὸν Πατριάρχη; Ἀντιθέτως τοῦ ἔστειλαν ψηφιδωτὲς εἰκόνες του!

 Οἱ ἄλλοι ὅμως, οἱ πιστοί, παρέμειναν ἀσάλευτοι εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν, εἰς τὴν χώραν τῆς πενίας, τῶν στερήσεων, τῶν πειρασμῶν, τῶν διωγμῶν, βέβαιοι ὄντες ὅτι ἐν μέσῳ αὐτῶν παρίσταται ὁ Κύριος, ὁ εἰπῶν ὅτι ἡ Ἐκκλησία Αὐτοῦ θὰ εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὸ μαρτύριον, τὴν περιφρόνησιν, τὴν πτωχείαν, τὸν ἐμπαιγμόν, τὰ ὁποῖα θὰ εἶναι ἡ ἀντιμισθία τῆς σθεναρᾶς ὁμολογίας των εἰς τοῦτον τὸν κόσμον… 

Ναί! Εἴμεθα ἕτοιμοι νὰ μαρτυρήσωμεν μετὰ χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, τὴν ὁποίαν κρατοῦμεν ὡς τὸν μέγιστον θησαυρόν.

«Ὁ ποιεῖτε, ποιήσατε τάχιον!».

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ


Του  Κυρ Φώτη Κόντογλου


Ἡ ἐπιθυμία τῆς ὑμ. Παναγιότητος καὶ τῶν σὺν ὑμῖν νὰ ὑποταχθῆ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τὸν Πάπαν καὶ ἡ ἐκ μέρους σας ἀνεξήγητος σπουδή, ἐπλήρωσε τὴν καρδίαν μας ἀφάτου θλίψεως καὶ ἀθυμίας. Τὰ ὦτα μας ἀκόμη συρίζουν ἀπὸ τὸ φρικτὸν τοῦτο ἄκουσμα.

Ἡ Ὀρθόδοξος ποίμνη ἐδιχάσθη. Οἱ μὲν σᾶς ἠκολούθησαν εἰς τὸν ὀλισθηρὸν δρόμον τὸν ἀπάγοντα εἰς τὴν ἀπώλειαν, οἱ δὲ παρέμειναν ἑδραῖοι καὶ ἀσάλευτοι εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν τῶν πατέρων των, ἀποτροπιαζόμενοι καὶ εἰς μόνην τὴν σκέψιν ὅτι ὁ Οἰκουμ. Πατριάρχης ἐνηγκαλίσθη τὸν Πάπαν καὶ ἐμολύνθη ἀπὸ τὸ βδέλυγμα τοῦτο τῆς ἀσεβείας.

ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ: «Το σημείον του Σταυρού»

 


«Το σημείον του Σταυρού»

(Ως αμαρτίας αναίρεσις)

Γνωρίζουμε από τους Ψαλμούς, ότι «εν τω Θεώ ποιήσομεν δύναμιν (Ψαλμ. 59, 14)∙ ένας πνευματικός νόμος, που υπογραμμίζει και η Ιερά Υμνογραφία της Εκκλησίας μας:

«οι πεποιθότες επί Κύριον εοίκασιν όρει τω αγίω, οι ουδαμώς σαλεύονται προσβολαίς του Βελίαρ» (Αναβαθμοί Β΄ ήχου).

Για να «ποιήσομεν δύναμιν», η Εκκλησία μας μυσταγωγεί (Γ΄ Κυριακή των Νηστειών) τόσο στο νόημα του Σταυρού του Σωτήρος Χριστού, όσο και στην Συσταύρωση με τον Χριστό:

«χριστώ συνεσταύρωμαι∙ ζω δε ουκέτι εγώ, ζη εν εμοί Χριστός», τονίζει ο Απ. Παύλος (Γαλ. β, 19).

Στο Τυπικό της Μονής Στουδίου διαβάζουμε, σχετικά:

Οι ανεκδιήγητοι κατήγοροι του ευθαρσούς μητροπολίτη Καλαβρύτων

 Σχόλια Ιατρού Λυκούργου Νάνη


Οι ανεκδιήγητοι κατήγοροι του ευθαρσούς  
μητροπολίτη Καλαβρύτων παρέβλεψαν το γεγονός ότι ο εν λόγω επίσκοπος δεν υπήρξε κατηγορηματικός στην τοποθέτησή του αλλά περισσότερο αναρωτήθηκε παρά αποφάνθηκε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποίησε τη λέξη «μήπως» ως προμετωπίδα της συλλογιστικής του.

Ε ούτε αυτό ήταν ικανό να μετριάσει την κανιβαλική διάθεση κάποιων που δίκην λυσσώντων κυνών και αιμοβόρων γυπών όρμησαν να τον κατασπαράξουν…

Αυτό είναι ,εν πολλοίς, το ήθος της σύγχρονης δημοσιογραφίας, δημοσιο-καφρίλας μάλλον…

Ούτε να αναρωτηθεί δεν μπορεί κάποιος χωρίς συνέπειες, δηλαδή χωρίς να κανιβαλισθεί, να ονειδισθεί, να εξουθενωθεί, να «τσαλακωθεί» η προσωπικότητά του.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Γ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ) 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Γ' Χαιρετισμοί


Ακάθιστος Ύμνος - Γ' Στάσις

Νέαν ἔδειξε κτίσιν,
ἐμφανίσας ὁ Κτίστης,
ἡμῖν τοῖς ὑπ' αὐτοῦ γενομένοις·
ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας γαστρός,
καὶ φυλάξας ταύτην,
ὥσπερ ἦν ἄφθορον,
ἵνα τὸ θαῦμα βλέποντες,
ὑμνήσωμεν αὐτὴν βοῶντες·
Χαῖρε, τὸ ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας,
χαῖρε, τὸ στέφος τῆς ἐγκρατείας.
Χαῖρε, ἀναστάσεως τύπον ἐκλάμπουσα,
χαῖρε, τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον ἐμφαίνουσα.
Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ τρέφονται πιστοί,
χαῖρε, ξύλον εὐσκιόφυλλον, ὑφ' οὗ σκέπονται πολλοί.
Χαῖρε, κυοφοροῦσα ὁδηγὸν πλανωμένοις,
χαῖρε, ἀπογεννῶσα λυτρωτὴν αἰχμαλώτοις.
Χαῖρε, Κριτοῦ δικαίου δυσώπησις,
χαῖρε, πολλῶν πταιόντων συγχώρησις.
Χαῖρε, στολὴ τῶν γυμνῶν παρρησίας,
χαῖρε, στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

Διαφθορείς της κοινωνίας υβρίζουν Ιεράρχη της Εκκλησίας που καλεί σε μετάνοια- Κλείστε επιτέλους τα απύλωτα στόματά σας.

 

Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. [Ματθ. 7,6]

Κάθε φορά που πλήττεται ο τόπος από μία καταστροφή και βγαίνει ένας (στους χίλιους) άνθρωπος της Εκκλησίας να μιλήσει για πνευματικούς νόμους και μετάνοια, πετάγονται κάτι φρου φρου ψυχοπονιάρηδες της σκουληκιασμένης showbiz, ή κάτι ακαδημαϊκά ψευτοκουλτουριάρικα εθνομηδενίκια να τον χαρακτηρίσουν «φασίστα», «σκοταδιστή» και ό,τι άλλο ηλεκτρίζει την νεοταξική προοδευτίλα τους. Έχουν μάλιστα το θράσος αυτοί οι «κύριοι» και οι «κυρίες» που διαφθείρουν την κοινωνία και δη τη νεολαία, να διαλαλούν ότι μιλούν εκ μέρους αυτής και ότι «τα βάζουν» με κάποιο απάνθρωπο κατεστημένο.

Εξαιρετικές Συμβουλές μιας μάνας στον γιό της την δεκαετία του '30 !

 Μπορεί να είναι ασπρόμαυρη εικόνα 3 άτομα, παιδί και εξωτερικοί χώροι


1-Γιε μου στη δύσκολη ζωή σου, να' ναι
του αετού η ψυχή σου.
2-Γιε μου όσο κι αν πεινάς, ποτέ μην κλέψεις για
να φας.
3-Ποτέ πλούτη μην ζηλέψεις, τα αποχτάς κι
άμα δουλέψεις.
4-Να ναι ο λόγος της τιμής σου, ο καθρέφτης
της ψυχής σου.
5-Να είσαι πάντα ταπεινός, μετρημένος και
σοφός.
6-Δείχνε σεβασμό στους άλλους, σε μικρούς και
σε μεγάλους.
7-Τίμα για να σε τιμούνε, να αγαπάς να
σ αγαπούνε.

Ομιλία π. Σεραφείμ Ζήση με θέμα: ''Η κατά Μανιχαίων διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ''

 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Ὁ Ἅγιος Σαβίνος ὁ Μάρτυρας 


Ῥεῖθρον Σκαμάνδρου, ὡς ἐλέγξεως ὕδωρ,
Εὐανδρίας ἔλεγχος ἦν τῆς Σαβίνου.
Τῇ δεκάτῃ ἕκτῃ ἐντεῦθεν ἀπῆρε Σαβῖνος.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Σαβίνος ἢ Σαβινιανὸς γεννήθηκε στὴν Ἑρμούπολη τῆς Αἰγύπτου ἀπὸ εὔπορους καὶ εὐγενεῖς γονεῖς. Διακρίθηκε γιὰ τὸν ἱερό του ζῆλο καὶ τὴν εὐσέβειά του.

 


Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

Σχόλιο ἐπί τῆς μνημειώδους ἐγκυκλίου τοῦ μακαριστοῦ Φλωρίνης Αὐγουστίνου σχετικά μέ τίς ἐκτροπές τῶν Ἀπόκρεων καί συσχέτισή της μέ πρόσφατα γεγονότα καί καταστάσεις*


Δεῖτε τὴν ἐν λόγῳ ἐγκύκλιο ΕΔΩ
 
Γράφει ο Λυκούργος Νάνης, ιατρός 
 
Ὁ μακαριστὸς ἱεράρχης, ὑπείκων στὴ φωνὴ τῆς ἀρχιερατικῆς του συνειδήσεως καὶ ἑπόμενος τῶν φρικτῶν διαβεβαιώσεων ποὺ ἔδωσε κατὰ τὴν ἱερότατη στιγμὴ τῆς χειροτονίας του,  ἀγωνιῶν ἐμπόνως  γιὰ τίς καρναβαλικὲς καὶ λοιπὲς ψυχοφθόρες παρεκτροπὲς τῶν ἡμερῶν τῶν Ἀπόκρεων, ποὺ σὲ μεγάλο βαθμὸ μάστιζαν καὶ λυμαίνονταν  ἀπὸ ἐτῶν καὶ πολὺ πρὸ τῆς ἐνθρονίσεώς του στὴ μητρόπολη Φλωρίνης τὸ δημόσιο καὶ ἰδιωτικὸ βίο τῶν κατοίκων τῆς ἐπισκοπικῆς του παροικίας (ὅρα ἐπὶ παραδείγματι ὁ καρνάβαλος τοῦ Ἀμυνταίου), ἤδη ἀπὸ τὸν πρῶτο χρόνο τῆς διαποιμάνσεως τοῦ τοπικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος, ἀποδύθηκε, κατ᾿ ἀρχήν, σὲ μιὰ εὐλογημένη ἐπιχείρηση διαφωτίσεως  τοῦ ποιμνίου του, ἀναφορικὰ μὲ τὴν τεράστια καὶ δυσθεώρητη πνευματικὴ ζημία ποὺ συνεπάγονται γιὰ τὴν  πνευματικὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν οἱ ἐν λόγῳ ἀσχημίες καὶ ἀθλιότητες ποὺ ἀποτελοῦν χαρακτηριστικὲς ἐκδηλώσεις παλινδρόμησης καὶ ὀπισθοδρόμησης στὴν ἀρχαία εἰδωλολατρεία, δύο χιλιάδες καὶ πλέον χρόνια μετὰ Χριστόν!

Ομιλία π. Θεόδωρου Ζήση , Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς διωκόμενος. Η Αποτείχιση και η φυλάκισή του.


COVID-19 Ψύχωση που προκαλείται από εμβόλιο - 13 περιπτώσεις μεταεμβολιαστικής ψύχωσης, μανίας και απόπειρας αυτοκτονίας που θα σας σοκάρουνDr. William Makis
 
Τα εμβόλια COVID-19 μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ψυχική υγεία. Τα μέλη της οικογένειας έχουν αναφέρει εγκεφαλική ομίχλη, αλλαγές στη διάθεση, αλλαγές στην προσωπικότητα, εχθρότητα και θυμό, ασταθή οδήγηση, σύγχυση και πολλά άλλα. Μερικές φορές, ο αντίκτυπος στην ψυχική υγεία είναι καταστροφικός.

Ακολουθούν 13 περιπτώσεις που θα σας δώσουν μια νέα προοπτική για το τι μπορούν να προκαλέσουν τα εμβόλια COVID-19 στην ψυχική υγεία ενός ατόμου χωρίς προηγούμενο ψυχιατρικό ιστορικό.

Περίπτωση 1: Ισπανόφωνος άνδρας 31 ετών έχει ψύχωση μετά το Moderna

 
Ένας 31χρονος, ανύπαντρος ισπανόφωνος άνδρας χωρίς προηγούμενο ιατρικό ή ψυχιατρικό ιστορικό, μεταφέρθηκε στα επείγοντα από την αστυνομία λόγω αλλοπρόσαλλης και παράξενης συμπεριφοράς (Reinfeld et al.)

Διαπιστώθηκε ότι ήταν αγχώδης, επιφυλακτικός, επιφανειακός και μεγαλοπρεπής. Ανέφερε ότι έγινε "διορατικός", ότι μπορούσε να μιλάει με νεκρούς, ότι άκουγε "ανθρώπους να τυμπανίζουν έξω από το σπίτι του" και ότι άκουγε συνεχώς τη φωνή μιας συναδέλφου του, την οποία πίστευε ότι ήταν ερωμένη του, αλλά δεν ήταν.

Ἡ ἀξιοπρέπεια κατὰ τὴν κ. Κεραμέως

 

Ἡ ἀξιοπρέπεια κατὰ τὴν κ. Κεραμέως

Συνεργασία ἦτο τὸ κλείσιμον τῶν ἱ. Ναῶν μὲ ἀνάρτησιν εἰς μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως, ἀκυρώνουσα ἀπόφασιν τῆς ΔΙΣ; Ἀξιοπρέπεια εἶναι ὁ μισθός, τὸν ὁποῖον ὤφειλε τὸ κράτος εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ἢ μήπως αἱ διώξεις ὅσων μετέδιδαν τὴν Θ. Κοινωνίαν; Πόσας ἱερατικὰς συνάξεις θὰ ἐπισκεφθῆ ἡ κ. Κεραμέως, διὰ νὰ ἐξασφαλίση ψήφους; Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ δελτίον τύπου τῆς 28ης Φεβρουαρίου 2023:

«Στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν πραγματοποιήθηκε σήμερα τὸ ἀπόγευμα ἡ Σύναξη τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ΑΘηνών κ. Ἱερωνύμου.

ΙΤΑΛΙΑ (Rete 4): Σοκαριστική Εξομολόγηση για την Κόβιντ Πανδημία και τα Εμβόλια!!! (ΒΙΝΤΕΟ)Ιταλία: Η μαρτυρία μιας νοσηλεύτριας που εργαζόταν στο θάλαμο COVID: "Τους έδεναν στο κρεβάτι με τα χέρια και τα πόδια χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο φαρμάκων για να τους οδηγήσουν στο θάνατο", που είδαμε και ακούσαμε στην εκπομπή του Mario Giordanon στην τηλεοπτική εκπομπή ”Fuori dal Coro” στις 8 Μαρτίου 2023 με παρουσιάστρια την Raffaella Regoli, και δεν οδήγησε στο να "σχηματιστεί καμία δικογραφία".

"Μια απάνθρωπη κατάσταση που είδα και έζησα".

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023


Ὁ Ἅγιος Ἀγάπιος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μαρτυρήσαντες


 Eις τον Aγάπιον.
Ἔσπευδεν Ἀγάπιος εἰς μαρτυρίαν.
Θεοῦ γὰρ αὐτὸν ὑπέθαλπεν ἀγάπη.

Eις τον Πλήσιον, Pωμύλον και Tιμόλαον.
Μετὰ τριῶν Πλήσιος ἐκτμηθεὶς ξίφει,
Θεοῦ σὺν αὐτοῖς ἵσταται νῦν πλησίον.

Eις τους δύω Aλεξάνδρους και Διονυσίους.
Ὡς Ἀλεξάνδροις κλῆσις ἐκτομή, στέφος,
Καὶ Διονυσίοις τε κοινὰ ἦν τάδε.

Πέμπτῃ καὶ δεκάτῃ τμήθη Ἀγάπιος, ἑταῖροι.

Αὐγουστῖνος Καντιώτης: Μνημειώδης ἐγκύκλιος τοῦ Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη γιά τίς παρεκτροπές τῶν ἀπόκρεωνΣχόλιο Πᾶνος: Ἀφιερωμένο σὲ ὅσους παίρνοντας ἐπιλεκτικὰ κάποια σημεῖα καὶ λέξεις ἀπὸ τὰ γραφόμενά του, καταδίκασαν καὶ ἑρμήνευσαν κατὰ τὸ δοκοῦν τίς θέσεις τοῦ Μητροπολίτου Ἀμβροσίου πρώην Καλαβρύτων, ὅσον ἀφορᾷ τὰ καρναβάλια καὶ τίς πιθανὲς παιδαγωγικὲς τιμωρίες τοῦ Θεοῦ, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλες, ἀπὸ τίς θέσεις καὶ λόγους τοῦ ἄσαρκου καὶ ἔνσαρκου Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων. 
 
______________________________________

«ΣΤΑΥΡΟΣ»
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ 
ΕΤΟΣ ΙΖ'   ΑΘΗΝΑΙ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1969   ΑΡΙΘ. 96
 
 ΑΙ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩΝ*
 
Τὴν Κυριακὴν 2 Φεβρουαρίου τροχίζει τὸ Τριώδιον. Τί εἶνε Τ ρ ι ώ δ ι ο ν; Τὸ εἴπομεν εἰς τὰ κηρύγματά μας. Τὸ ἐξηγήσαμεν εἰς περυσινήν ἐγκύκλιόν μας. Τὸ ἠκούσατε καὶ εἰς ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία ἀνεγνώσθη ἀπὸ τὸν ἄμβωνά τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἀμυνταίου κατὰ τὸν κατανυκτικὸν ἐσπερινὸν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεων, ὡς καὶ εἰς τοὺς ἄλλους ναούς. 

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

«Είναι δύσκολο να κτίζεις ναό σήμερα. Θα ξεσηκωθούν όλα τα δαιμόνια»

«Είναι δύσκολο να κτίζεις ναό σήμερα. Θα ξεσηκωθούν όλα τα δαιμόνια»

 

Θα έρθει μια καλύτερη εποχή, κατά την οποία οι άνθρωποι θα αγαπιούνται περισσότερο με το πνεύμα και την αλήθεια, και λόγω του πνεύματος και της αλήθειας, θα έχουν αληθινή αγάπη τόση όση είναι σήμερα η ψευδής αγάπη.
Θα έρθει εποχή κατά την οποία ο φίλος για τον φίλο θα είναι ιερέας και εξομολόγος, και όχι συνεργάτης στην συγκέντρωση πλούτου και την απόλαυση αυτού του κόσμου.
Θα έρθει εποχή κατά την οποία ο φίλος θα είναι για τον φίλο παρηγορητής και γιατρός, και όχι αποπλανητής και εξολοθρευτής της ψυχής.
Όταν έρθει αυτή η εποχή, τότε θα αρχίσει η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους.

Επιστολές Πατριάρχη Μόσχας σε Θρησκευτικούς Ηγέτες και Διεθνείς Οργανισμούς για την Λαύρα του Κιέβου


Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος απηύθυνε στις 11 Μαρτίου 2023 επιστολές στους Προκαθημένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, καθώς και σε θρησκευτικούς ηγέτες και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, όπου μοιράστηκε τη βαθιά του ανησυχία εξαιτίας της απότομης αύξησης της κρατικής πίεσης στους ορθοδόξους χριστιανούς της Ουκρανίας.

 Όπως είναι γνωστό, στις 10 Μαρτίου 2023 η διεύθυνση του Εθνικού Φυλασσόμενου Πάρκου «Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου» του υπουργείου Πολιτισμού και Ενημερωτικής Πολιτικής της Ουκρανίας ανακοίνωσε στην κοινότητα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας την καταγγελία του συμφωνητικού χρήσεως των ναών και κτηρίων της μονής και την απαίτηση να εκκενώσουν τον χώρο της μονής εντός προθεσμίας έως την 29η Μαρτίου 2023.

Τα οκτώ ψέματα της μάνας: Απλά, συγκλονιστικό

 

 Image

ΤΑ 8 ΨΕΜΜΑΤΑ

Η ιστορία ξεκίνησε όταν ήμουν παιδί.Η οικογένειά μου ήταν πολύ φτωχή και ποτέ δεν είχαμε αρκετό φαγητό. Η μητέρα μου πάντα μου έδινε το δικό της πιάτο κι έλεγε φάε κόρη μου εγώ δεν πεινάω.

Αυτό ήταν το πρώτο της ψέμα

Δούλευε για να με ζήσει κι από πολύ μικρή θυμάμαι να ξυπνάει χαράματα ενώ εγώ έκλαιγα σιωπηλά στο μαξιλάρι μου για μην μην καταλάβει πως λυπάμαι που δεν μπορούσα να τη βοηθήσω και όταν γυρνούσε έλεγε, καλά είμαι κόρη μου δεν κουράστηκα.
Αυτό ήταν το δεύτερο της ψέμα.

«Κουράγιο, μικροκόρη μας, πού μᾶς ἐγίνης μάνα»


Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς
Πρίν ἀπό 25 περίπου χρόνια, στήν Κύπρο, σέ κάποιο σηµεῖο τῆς «νεκρῆς ζώνης», πέφτει νεκρός ἀπό σφαῖρες ἄνανδρων Τούρκων ἕνα 26χρονο παλληκάρι, ὁ Σολωµός Σπύρου Σολωµός. Σκαρφάλωνε ἄοπλος στόν ἱστό, γιά νά κατεβάσει τό κατοχικό σύµβολο τοῦ ψεύδους καί τοῦ αἴµατος: τήν «τουρκοκυπριακή σηµαία». Ἐκεῖ τόν βρῆκε τό βόλι... Καί τό ἡρωικό ἑλληνόπουλο - ποῦ εἶχε ἴδιο καί τό όνοµα καί τό ἐπίθετο µε τόν ποιητή ποῦ ἔγραψε τόν «Ὕµνο στήν Ἐλευθερία»! - πέρασε ἐλεύθερα στήν ἀθανασία! Πῆγαν μετά ἀπό μέρες στόν πατέρα τοῦ ἥρωα, γιά νά τοῦ προσφέρουν οἰκονομική ἐνίσχυση, ἐκ μέρους τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Ἀρνιόταν πεισματικά, ὄντας φτωχός μά περήφανος. Πείστηκε, ὅταν τοῦ εἶπαν πώς δέν... ἔπρεπε νά προσβάλει τούς ἐκπροσώπους τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιατί ἤθελαν μόνο νά τιμήσουν τόν ἥρωα γιο τους. Μόλις πῆρε τήν ἐπιταγή, τήν κατέθεσε ἀμέσως στό Ταμεῖο Ἄμυνας τῆς Κύπρου. Ὅταν τόν ρώτησαν, γιατί τό ἔκανε, ἀπάντησε ὁ λεβεντόγερος. «Τί νόμισαν, ὅτι θά ἔτρωγα ἐγώ ἀπό τό αἷμα τοῦ παιδιοῦ μου; Φαντάζεστε νά πήγαιναν στόν Πιερή Αὐξεντίου μέ μιά ἐπιταγή καί τοῦ λέγαν: «Αὐτά εἶναι γιά τή θυσία τοῦ γιοῦ σου; Θά τούς σκότωνε!».

"Θά πάρω μιάν ἀνηφοριά
θά πάρω σκαλοπάτια
νά βρῶ τά μονοπάτια
πού πᾶν στή λευτεριά".

Τὸ ἐσωτερικὸ ἀνθρώπινο σύμπαν


 

Τὸ ἐσωτερικὸ ἀνθρώπινο σύμπαν

Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν- Δρος Θεολογίας

    Ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι καὶ θεολόγοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ψυχαναλυτὲς ἀσχολοῦνται μὲ τὸ τελειότερο δημιούργημα, τὸν ἄνθρωπο καὶ εἰδικότερα μὲ τὸν ἐσωτερικό του κόσμο. Ὅλοι ἔχουν ἀποφανθῆ ὅτι ὁ ἐσωτερικὸς κόσμος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι εὑρύτερος καὶ δυσκολότερος «εἰς τὸ κατανοηθῆναι» ἀπὸ τὸν ἐξωτερικό. Ὁ Πασκάλ ἔλεγε: «Τὸ σύμπαν μᾶς κατέχει μὲ τὴν ἔκτασίν του, ἐμεῖς τὸ κατέχουμε μὲ τὴν σκέψιν μας»