Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο !!! «... καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω».(Γαλ. 1, 8). "Φεύγωμεν οὖν τούς τοιούτους πάσῃ δυνάμει..(βίντεο)

 Είπε ο Απ. Παύλος   «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω».(Γαλ. 1, 8).

Ο Μέγας Αθανάσιος    είπε ότι «Ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἢ μετ αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός».      Ο  Μέ­γας Α­θα­νά­σι­ος δι­δά­σκει να  α­πο­φεύ­γου­με  ό­χι μό­νο τούς αιρε­τι­κούς, αλ­λά κι   εκεί­νους πού  ε­ξω­τε­ρι­κά  μεν   ομο­λο­γούν την ορ­θό­δο­ξο πί­στη, επι­κοι­νω­νούν  όμως  με  αι­ρε­τι­κούς·   μ’ αυ­τούς, συμ­βου­λεύ­ει να   μην  έχουμε    εκ­κλη­σι­α­στι­κή   ε­πι­κοι­νω­νί­α· δεν   μας συμβουλεύει να  πε­ρι­μέ­νου­με κάποια χρόνια, ώσπου  να  αποφασίσει   πρώτα κά­ποι­α   Σύ­νο­δος: «Ών το  φρό­νη­μα α­πο­στρε­φό­με­θα», γρά­φει, «τού­τους α­π της κοι­νω­νί­ας  προ­σή­κει  φεύ­γειν».


«Φύγωμεν οὖν τούς τάς πατρικάς ἐξηγήσεις μή παραδεχομένους, ἀλλά παρ’ ἑαυτῶν πειρωμένους εἰσάγειν τά ἐναντία, καί τάς μέν ἐν τῷ γράμματι λέξεις περιέπειν ὑποκρινομένους, τήν δέ εὐσεβῆ διάνοιαν ἀπωθουμένους· καί φύγωμεν μᾶλλον ἤ φεύγει τις ἀπό ὄφεως. Ὁ μέν γάρ ἐνδακών τό σῶμα θανατοῖ πρόσκαιρα, τῆς ἀθανάτου ψυχῆς χωρίσας· οἱ δέ τῆς ψυχῆς αὐτῆς λαβόμενοι τοῖς ὀδοῦσι χωρίζουσιν αὐτήν τοῦ Θεοῦ, ὅπερ ἐστί θάνατος αἰώνιος τῆς ἀθανάτου ψυχῆς.

Φεύγωμεν οὖν τούς τοιούτους πάσῃ δυνάμει, καί προσφεύγωμεν τοῖς ὑποτιθεμένοις τά εὐσεβῆ καί σωτήρια, ὡς συνάδοντα ταῖς πατρικαῖς παραδόσεσι» (΄Αγιος Γρηγόριος ο Παλάμας (ΕΠΕ, 10,356).