Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Τριαντάφυλλου Τασιόπουλου του Ιωάννου, Ιδιοκτήτη, Εκδότη και Διευθυντή της Εφημερίδας «ΑΓΩΝΑΣ», Κ Α Τ Α Του Μητροπολίτη Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ιγνατίου, κατοίκου Λάρισας, οδός Ιωαννίνων, αριθμ. 3 - Επισκοπείον.ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Τριαντάφυλλου Τασιόπουλου του Ιωάννου, Ιδιοκτήτη, Εκδότη και Διευθυντή της Εφημερίδας «ΑΓΩΝΑΣ», κατοίκου Λάρισας, οδός Αιόλου, αριθμ. 20.

Κ Α Τ Α
Του Μητροπολίτη Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ιγνατίου, κατοίκου Λάρισας, οδός Ιωαννίνων, αριθμ. 3 - Επισκοπείον.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΣ
Εφημερίους Ιερών Ναών Μητροπολιτικής περιφερείας Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης & Τυρνάβου
___________________________________________________________


1. Περιήλθε εις γνώσιν μου η κατεπείγουσα πρόθεσή Σας να αποστείλετε σχετική εγκύκλιο προς τους Εφημερίους Ιερών Ναών της Μητροπολιτικής περιφερείας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης & Τυρνάβου, την οποία εντέλλονται να αναγνώ-σουν από του βήματος της Ωραίας Πύλης, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουρ-γίας, την προσεχή Κυριακή 14.12.2014, προς πληροφόρηση του χριστεπωνύμου εκκλησιασθησομένου πλήθους της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, με περιεχό-μενο την δημοσιευθείσα προσφάτως ανάρτησή Σας στην επίσημη ιστοσελίδα της Μητροπόλεως με τίτλο «ΙΣΧΥΡΟ ΡΑΠΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ», όπως αυτή αυτουσίως δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 32.568 φύλλο της τοπικής Εφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», της Τρίτης 09.12.2014, σε πρωτοσέλιδο άρθρο, με συνέχεια αυτού στην 5η σελίδα αυτής, υπό τον τίτλο “«Καμπάνες» σε «Αγωνιζόμενους Χριστιανούς» ” και επίτιτλο «ΔΥΟ ΑΠΟ-ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ», επ’ αφορμή εκδόσεως δύο προσφάτων αποφάσεων των Ελληνικών Δικαστηρίων, και συγκεκρι-μένως της υπ’ αριθμ. 1085/2014 απόφασης του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου και της υπ’ αριθμ. 221/2014 τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Λάρισας, αναφορικώς, η μεν πρώτη, με την διενέργεια των τακτικών συναθροίσεών μας και εκδηλώσεων διαμαρτυρίας και αποδοκιμασίας κατά του προσώπου Σας, από το έτος της εγκαταστάσεώς Σας στον Μητροπολιτικό θρόνο της πόλεως, η δε δεύτε-ρη, με τις εκπεφρασθείσες δημοσιογραφικές θέσεις μου, κληθείς σε σχετική παρέ-μβασή μου στην πρωινή εκπομπή υπό τον τίτλο «ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ», του τηλεοπτικού σταθμού ALTER,υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Γεωργίου Βαρεμένου, της 07ης.02.2005, με θεματική της επίμαχης τηλεοπτικής εκπο-μπής την σωρεία δημοσιοποιηθέντων αποκαλύψεων εκκλησιαστικών σκανδάλων που συγκλόνισαν την πανελλήνια κοινή γνώμη και την ανάγκη εν γένει κάθαρσης στον χώρο της Εκκλησίας.

2. Αντικειμενικώς θεωρούμενο το πνεύμα και ύφος των εν λόγω δημοσιεύσεών Σας, ευδιακρίτως χαρακτηρίζεται από εμφανή μεροληπτική ερμηνεία και παρά-θεση των γεγονότων, διά της τυπικής περιληπτικής παραθέσεως του αιτιολογικού και διατακτικού των προσφάτως εκδοθέντων δικαστικών αποφάσεων, δημιουργώ-ντας πεπλανημμένη εντύπωση περί αντικειμενικής και πλήρους εκθέσεως της αλη-θείας, καθ’ όσον, εάν εξαντλούσατε όλα τα διατιθέμενα κατά τον χρόνο παραγω-γής και συντάξεως του κειμένου Σας μέσα ελέγχου της ακριβείας των επιμάχων ειδήσεων, θα εξακριβώνατε πως οι προκείμενες δικαστικές διαδικασίες παρα-μένουν ακόμη εκρεμμείς ενώπιον των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, γεγονός επί του οποίου τελεί σε πλήρη γνώση η Μητρόπολη Λαρίσης εδώ και αρκετό διάστημα. Ειδικώτερον επί τούτων παρατίθενται τα κάτωθι:

Α) Επί της υπ’ αριθμ. 1085/2014 απόφασης του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου Σας ανακοινώνεται ότι, η εν λόγω ομάδα των Αγωνιζομένων επίκειται να κατα-θέσει Προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώ-που στο Στρασβούργο, εντός του προσεχούς διαστήματος, αξιοποιώντας περαι-τέρω τις παραδοχές της θετικής περί αναιρέσεως Εισηγήσεως του Αρεοπαγίτη Εισηγητή επί της προκειμένης υποθέσεως, κ. Αριστείδη Πελεκάνου, και ακολου-θώντας την πρώτη ομάδα των Αγωνιζομένων, η οποία ήδη προσέφυγε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, διά της από 11.07.2014 ομοίας υποβληθείσης Προ-σφυγής, κατόπιν εκδόσεως της υπ’ αριθμ. 2074/2013 ομοίας με την ανωτέρω απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία εκρίθη κατ’ αρχήν παραδεκτή, δυνάμει της από 15.10.2014 εγγράφου επιστολής του Προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας της Γραμματείας του Πρώτου Τομέως του ΕΔΔΑ, γεγονός το οποίο επιμελώς αποσιωπήσατε, ενώ τελείτε σε πλήρη γνώση αυτού, καθ’ όσον ήδη αναγράφεται στην 3η σελίδα της από 15.09.2014 Αιτήσεως Αναιρέσεώς μου κατά της υπ’ αρ. 221/2014 τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Λάρισας, με αριθμό καταχωρί-σεως στο Βιβλίο Εκθέσεων της Γραμματείας του Εφετείου Λάρισας 57/24.09. 2014, δικάσιμος συζητήσεως της οποίας ορίστηκε η 16η.03.2015 (αριθμ. πινακίου 9). Στην εν λόγω προσφυγή ζητείται, συν τοις άλλοις, η αναγνώριση παραβίασης του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ως προς το δικαίωμα της τελέσεως ειρηνικών συναθροίσεων, του άρθρου 10 της Συμβάσεως, ως προς την ελευθερία εκφράσεως και μεταδόσεως των συνθημάτων μας, και του άρθρου 9, ως προς τον θρησκευτικό χαρακτήρα των συγκεντρώσεών μας και των συλλογικώς εκφερομένων συνθημάτων μας, καθώς και η αναγνώριση του νομίμου δικαιώματος εν γένει κριτικής και κοινωνικής παρέμβασης της πολυ-πληθούς ομάδος των Αγωνιζομένων Χριστιανών στη πνευματική ζωή της Μητροπόλεως και της Ελλαδικής Εκκλησίας, υπομιμνήσκοντες την διασάλευση της εκ-κλησιαστικής τάξεως που σημειώθηκε στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως ενάσκηση εκδήλωσης θρησκευτικής πεποίθησης και συνείδησης των μελών ενός εκκλησιαστικού οργανισμού, σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες αρχές και την νομολογία του ΕΔΔΑ.

Β)Επί της εκδοθείσης υπ’ αριθμ. 221/2014 τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Λάρισας κατετέθη η προαναφερθείσα Αίτηση Αναιρέσεως εμπροθέσμως ενώπιον του Αρείου Πάγου, στις 24.09.2014, δικάσιμος συζητήσεως της οποίας ορίστηκε η 16η.03.2015.

3. Επειδή, η ανωτέρω συμπεριφορά Σας συνιστά απόκρυψη και αλλοίωση της αντικειμενικής πραγματικότητος επί σκοπώ παραπλανήσεως και ατελούς πληρο-φορήσεως του ποιμνίου της Μητροπόλεώς μας κατά τα προμνησθέντα, έτι περαι-τέρω δε έχει χαρακτήρα παράνομης και υπαίτιας δημοσίας προσβολής της προ-σωπικότητος εμού και των διαδίκων μελών των Αγωνιζομένων Χριστιανών, ενώ-πιον χιλιάδων συμπολιτών και ομοδόξων μας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ

  Εντόνως για την ανωτέρω σκόπιμη και εκ προθέσεως 
αποσιώπηση της εκκρε-μοδικίας των προρρηθέντων δικαστικών υποθέσεων, 
δημιουργώντας τετελεσμένες αξιολογήσεις εκ μέρους του μη εξοικειωμένου 
με την νομική επιστήμη και ορο-λογία κοινού, πρακτική η οποία ευρίσκεται 
εκτός κάθε εννοίας εκκλησιαστικής ηθικής εκ μέρους Σας.
 

 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΣΤΕ

    Όπως, αποσύρετε την επίμαχη εγκύκλιο και απόσχετε από οιαδήποτε ομοίου περιεχομένου ενέργεια και έμμεση ή άμεση αναφορά στο πρόσωπό μου και στους Αγωνιζομένους Χριστιανούς επί των ανωτέρω.


Άλλως και εις πάσαν περίπτωση μη συμμορφώσεως προς τα ως άνω εκτεθένταΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ

  Ότι επιφυλάσσομαι να ενεργήσω τα νόμιμα, τόσον εγώ προσωπικώς, όσο και τα διάδικα μέλη των Αγωνιζομένων Χριστιανών για την προστασία των δικαιωμάτων μας ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για την αποκατάσταση πάσης φύσεως ζημίας ή ηθικής βλάβης έως σήμερον υφισταμένης ή μελλούσης να αναδυθεί αμέ-σως και αιτιωδώς κατ’ απόρροιαν των προεκτεθέντων ζημιογόνων ενεργειών Υμών και των Εφημερίων Ιερέων.

* 
Λάρισα, 11η Δεκεμβρίου 2014

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος των «ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» και Νομικός Σύμβουλος της Εφημερίδος «ΑΓΩΝΑΣ» 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΛΑΚΑΣ _______________________