Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ


ΟΤΑΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΚΛΩΤΣΑ «ΤΗΝ ΚΑΡΔΑΡΑ ΜΕ ΤΟ ΓΑΛΑ»


Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ:


προώθηση κάθε αἱρετικῆς καινοτομίας, ὅπως ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ ἡ μεταπατερικὴ θεολογία, θὰ ἦταν δύσκολο νὰ εὐοδωθεῖ, ἂν δὲν βοηθοῦσαν στὴν ἑδραίωσή της οἱ ἐπίσκοποι καὶ κάποιοι σημαίνοντες θεολόγοι.
Ἐπειδὴ τοῦτο τὸ γνώριζαν καλὰ οἱ Πατέρες, μᾶς ἐδίδαξαν ὄχι ἁπλῶς τὸν ἔλεγχο κάθε αἱρετικῆς δοξασίας, ἀλλὰ τὴν ὀνομαστικὴ ἀναφορὰ τῶν αἱρετιζόντων καὶ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ ὅσους εἴτε διδάσκουν αἱρετικὲς διδασκαλίες, εἴτε συγκαταβαίνουν καὶ ἀνέχονται τὴν ἐξάπλωση ὁποιασδήποτε αἱρέσεως.
Ὑπῆρξε ἡ γνωστὴ πρωτοβουλία τῆς Συνάξεως τῶν ἱερέων καὶ μοναχῶν νὰ πραγματοποιηθεῖ μιὰ Ἡμερίδα, στὴν ὁποία θὰ καταγγελθεῖ ἡ μεταπατερικὴ θεολογία. Καὶ πράγματι ἔγινε στὶς 15 Φεβρουαρίου στὸν Πειραιᾶ, ὀργανωθεῖσα ἀπὸ τὸν τοπικὸ μητροπολίτη κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος (μαζὶ μὲ τὸν μητροπολίτη Ναυπάκτου) δὲν δέχεται νὰ κατονομάσει τοὺς αἱρετικοὺς οἰκουμενιστὲς (διαχριστιανικούς, διαθρησκειακούς, μετα-πατερικοὺς ἢ νεο-πατερικούς).
Αὐτὴ ἡ ἀντιπατερικὴ νοοτροπία, ἐπικράτησε καὶ στὴν Ἡμερίδα. Πρωτοφανὲς στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, νὰ καταφέρονται οἱ ποιμένες κατὰ μιᾶς αἱρέσεως, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ δεκάδες χρόνια, καὶ νὰ μὴν τολμοῦν νὰ κατονομάσουν τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς αἱρέσεως, τοὺς διακινητές της καὶ τοὺς ὀπαδούς της. Καὶ αὐτὸ ἀκολούθησαν καὶ οἱ ἄλλοι ὁμιλητές, ἀκόμα καὶ ὁ καθηγητὴς δογματικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ. Τσελεγγίδης, τοῦ ὁποίου ἡ θαυμάσια εἰσήγηση ἀπέδειξε ἄνευ ἀμφιβολίας, ὅτι οἱ μεταπατερικοὶ θεολόγοι βρίσκονται ἐκτὸς τοῦ κλίματος καὶ τῆς διδασκαλίας τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.
Ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ προκάλεσε ἀλγεινὴ ἐντύπωση στὸ ἀκροατήριο (σὲ μέρος τοῦ ἀκροατηρίου, ἂν θέλετε), ἦταν ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος. Στὴν εἰσήγησή του, βέβαια, ἀνέλυσε μὲ θαυμάσιο τρόπο τὸ θέμα του, «Ἡ μεταπατερικὴ θεολογία ἀπὸ ἐκκλησιαστικῆς προοπτικῆς» καὶ μᾶς ἔδωσε πολλὰ στοιχεῖα, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὶς παγίδες καὶ τὶς ἐκτροπὲς τῆς μετα-πατερικῆς θεολογίας.
Ὅμως, κι αὐτὸς δὲν κατονόμασε τοὺς μεταπατερικοὺς ποιμένες καὶ θεολόγους ποὺ διαστρέφουν τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία. Μίλησε ἀορίστως γιὰ μεταπατερικὴ σκέψη καὶ μεταπατερικὴ θεολογία, ἡ ὁποία «εἶναι ξένη πρὸς τὴν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας», «ἀναιρεῖ τὶς (Ἅγιες) Γραφές». Μίλησε γιὰ τοὺς «λεγόμενους μετα-πατερικοὺς θεολόγους», οἱ ὁποῖοι εἶναι πολλοὶ καὶ διαφέρουν μεταξύ τους ὡς πρὸς τὶς τάσεις καὶ οἱ ὁποῖοι «ἀσεβοῦν σὲ βάρος τῆς λατρείας καὶ τῆς προσευχῆς». (Ἐφ’ ὅσον εἶναι πολλοί, ἄρα, ἐκτὸς ἀπὸ ὅσους γνωρίζουμε, ὑπάρχουν κι ἐκεῖνοι τοὺς ὁποίους ἀγνοοῦν οἱ πιστοί). Τέλος διαπίστωσε ὅτι «εἰσάγεται ἕνας μετανεωτερικὸς στοχασμὸς καὶ στὴν πραγματικότητα ἐκπροτεσταντίζεται ὅλη ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση τῶν Προφητῶν, Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων».

 Καὶ παρ’ ὅλα αὐτά, ὄχι μόνο δὲν κατονόμασε τοὺς «προτεστανίζοντες ἀσεβεῖς ποιμένες-θεολόγους, ἀλλὰ –γιὰ ἀνεξακρίβωτους λόγους– δὲν δίστασε στὴν Ἡμερίδα νὰ ἐπαινέσει τὸν ἀρχηγέτη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος περιθάλπει καὶ ἐνθαρρύνει κάθε ἀποχρώσεως οἰκουμενιστές, ὅπως τὸν μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα, τὸν μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰγνάτιο, κ.λπ.
Περαιώνοντας τὸν λόγο του ὁ Ναυπάκτου, ἀφοῦ ἀνάφερε συνοπτικὰ τὰ «λάθη» τῶν μετα-πατερικῶν θεολόγων, παραδόξως καὶ ἀναπάντεχα μὲ τὴν ἀκροτελεύτια πρότασή του «κλώτσησε τὴν καρδάρα μὲ τὸ γάλα»· ἐμφανίστηκε ὡς σύμμαχος καὶ ὑπερασπιστὴς τοῦ ἀνεχομένου καὶ προωθοῦντος τὴν μεταπατερικὴ θεολογία, τοῦ καὶ ἀρχηγέτου τοῦ ἐνδο-«ὀρθόδοξου» Οἰκουμενισμοῦ, πατριάρχη Βαρθολομαίου. Χωρὶς ἀναστολὲς καὶ μὲ προκλητικότατο τρόπο ἀπόσεισε ἀπὸ τὶς πλάτες τοῦ Πατριάρχη κάθε κατηγορία, διαγράφοντας ὅλες τὶς αἱρετίζουσες πράξεις καὶ τοὺς ἀλληλοσυγκρουόμενους λόγους τοῦ πατριάρχη μὲ τὰ ἑξῆς λόγια:
«Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς μετα-πατερικῆς θεολογίας καὶ κάθε ἄλλης θεολογίας ποὺ δὲν εἶναι ἐκκλησιαστική. Γιατὶ στὴ βάση της ἡ ὀρθόδοξη θεολογία εἶναι ἐκκλησιαστική, ὅπως περιγράφεται θαυμάσια σὲ ...ἐπιστολὲς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, κι αὐτὸ ἔχει τονίσει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὅτι ἡ θεολογία δὲν εἶναι οὔτε μετα-πατερικὴ κ.τ.λ., εἶναι ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἑπομένως ἡ θεολογία μας εἶναι ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ καὶ ὄχι μετα-αποστολικὴ καὶ μετα-πατερική»!
Πλήρης δηλαδή, ἀποκατάσταση τοῦ ἡγήτορος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κ. Βαρθολομαίου!!!
Ὑπ’ ὄψιν μάλιστα, ὅτι μὲ αὐτὴ τὴν φράση ἔκλεισε καὶ τὴν ὁμιλία του! Ὑπ’ ὄψιν, ὅτι κάθε προαγωγὴ σὲ ἀνώτερο τοπικὸ ἢ ὑπερατλαντικὸ ἀρχιερατικὸ ἀξίωμα περνάει ἀπὸ τὸ Φανάρι!  Ὑπ’ ὄψιν, ὅτι τὴν ἐκτίμησή του πρὸς τὸν Πατριάρχη τὴν ἔχει δείξει πολλάκις, διὰ τοῦτο καὶ τὸν προσκάλεσε τὸ 2008 νὰ περάσει ἀπὸ τὴν Ναύπακτο καὶ τὸν τίμησε, καὶ ἀντάλλαξαν δῶρα, ἐπὶ πλεόν δέ, ἐνετοίχισε μαρμάρινη πλάκα στὸν πρόναο τοῦ ἱ. Ναοῦ τοῦ ἁγ. Δημητρίου, γιὰ νὰ μείνει ἐσαεὶ ἡ ἀνάμνηση τῆς «ἱστορικῆς» ἐπισκέψεώς του στὴν Μητρόπολή του!
Θὰ δικαιολογηθεῖ, ἴσως, ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου, μὲ τὴν ἑξῆς φράση ποὺ χρησιμοποίησε καὶ σὲ ἄλλη περίπτωση: «ἐγὼ παραδέχομαι ὅτι ὑπάρχουν (στὸ λόγο τοῦ Πατριάρχη καὶ ἐκφράσεις) ἐπαμφοτερίζουσες, ὑπάρχουν καὶ ὀρθόδοξες ἐκφράσεις, πράγματι ἔχει καὶ ὀρθόδοξες θέσεις ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος»!
Εἶναι, ὅμως, ἀποδεχτὴ μιὰ τέτοια δικαιολογία ἀπὸ ἕνα λόγιο ἱεράρχη; Τὸ νὰ διατυπώσει ὀρθόδοξες θέσεις ὁ Οἰκουμενικὸς πατριάρχης δὲν εἶναι αὐτονόητο; Καὶ θὰ τὸν ἐπαινέσουμε ὡς ὀρθόδοξο, ἐπειδὴ εἶπε καὶ ...ὀρθόδοξες φράσεις, λησμονώντας τὶς «ἐπαμφοτερίζουσες»; Καὶ ὁ προκάτοχός του, πατριάρχης Νεστόριος, ὀρθόδοξες φράσεις ἔλεγε, μαζὶ μὲ αὐτές, ὅμως, ἐκστόμισε καὶ τὶς γνωστὲς ἀνορθόδοξες περὶ «Χριστοτόκου»!
Παίζει ἐν οὐ παικτοῖς, παραπλανώντας τοὺς πιστοὺς ὁ κ. Ἱερόθεος, ὅταν ἐπιχειρεῖ νὰ ἀποδείξει σὲ Ἡμερίδα κατὰ τῶν οἰκουμενιστῶν, ὡς ἀθῶο τὸν αἱρετίζοντα Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει τὴν μετα-πατερικὴ θεολογία καὶ τὸν Οἰκουμενισμό. Χρησιμοποίησε, πρὸς κατοχύρωση τῶν λόγων του, κάποια ὀρθόδοξη φράση τοῦ Πατριάρχη, δίνοντας ἔτσι στοὺς ἀκροατὰς τὴν ἐντύπωση, πὼς ὁ Πατριάρχης εἶναι ὀρθόδοξος καὶ στὸν ἴδιο τὸν κ. Βαρθολομαῖο τὸ μήνυμα, πὼς ναί μέν, πῆρα μέρος σὲ μιὰ Ἡμερίδα ποὺ ἀποκαλύπτει τὶς καινοτομίες τῶν συνεργατῶν σου καὶ τῶν προστατευομένων σου, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀναφορά μου αὐτὴ διασκεδάζω τὴν ὑποψία ὅτι ἐσὺ κρύβεσαι πίσω ἀπὸ τοὺς μεταπατερικοὺς θεολόγους, καὶ ἀφαιρῶ, ἀπὸ ὅσους σὲ καταγγέλλουν, τὸ ἐπιχείρημα ὅτι αἱρετίζεις!
Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, κλείνουμε, ἀποκαλύπτοντας ποιά εἶναι ἡ ἀληθινὴ στάση τοῦ πατριάρχη πρὸς τὴν μετα-πατερικὴ θεολογία καὶ ὄχι ἡ ψευδὴς ποὺ προσπάθησε νὰ προβάλει ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου. Ἀντιγράφουμε ἀπὸ ρεπορτάζ γιὰ τὴν ἐπίσκεψη μελῶν τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου στὸ Φανάρι ἀπὸ τὴν διεύθυνση:
http://www.ierovima.gr/pages/article.aspx?id=712
«Στὴν ἀντιφώνησή του (πρὸς τὸν Δημητριάδος) ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ...ἐπανέλαβε τὴν ἔκφραση τῆς πατριαρχικῆς εὐαρέσκειας καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης» πρὸς «τὰ πρόσωπα ποὺ ὑπηρετοῦν στὴν Ἀκαδημία..., ἐνῶ δὲν παρέλειψε νὰ ὑπογραμμίσει τόσο τοὺς ὑφισταμένους δεσμούς, ὅσο καὶ τὴν βαθύτερη κοινότητα ἀνάμεσα στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὴν Ἀκαδημία... Τόνισε, ὅτι ...στηρίζει πνευματικῶς κάθε πρωτοπόρα προσπάθεια... Ἐπαίνεσε δὲ τὸν Σεβ. Δημητριάδος καὶ τὰ στελέχη τῆς Ἀκαδημίας γιὰ τὴν προσήλωσή τους στὸ ἀνανεωτικὸ θεολογικὸ ὅραμα ποὺ ὑπηρετοῦν, ἀντιπαρερχόμενοι σεμνοπρεπῶς τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἀκραίων συντηρητικῶν κύκλων, ...καὶ ἀνανέωσε τὴν στήριξη καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ ...ὁ ἴδιος προσωπικῶς παρέχει στὴν Ἀκαδημία, ἐπευλογώντας τὸ ἔργο της στὸ ὁποῖο στηρίζονται πολλὲς καὶ χρηστὲς ἐλπίδες»!
Στὴ συνέχεια, ἐνώπιον τοῦ Πατριάρχη ὁ «Σεβ. Περγάμου, ἐπαίνεσε τὸ ἀνανεωτικὸ θεολογικὸ ἔργο τῆς Ἀκαδημίας» καὶ τόνισε πὼς «ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν, παρὰ τὴν πολεμικὴ ποὺ δέχεται, ...ἀρθρώνει θεολογικὸ λόγο σύγχρονο καὶ ἀνανεωτικό. Καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εἶναι ἐν προκειμένῳ ὁ πιὸ φυσικὸς χῶρος ὑποδοχῆς μιᾶς τέτοιας θεολογίας· ...ἡ Ἀκαδημία τοῦ Βόλου συναντᾶται μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ δίνει ἐλπίδες γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς κρίσης ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ὀρθόδοξη θεολογία»!
Εὐτυχῶς, ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης π. Θεόδωρος Ζήσης (ἀλλὰ νωρίτερα καὶ ὁ κ. Ἰωάννης Μαρκᾶς) ἀποτέλεσαν τὴν ἐξαίρεση, κατονομάζοντες κάποιους ἀπὸ τοὺς αἱρετίζοντες μεταπατερικοὺς θεολόγους. Κυρίως, ὅμως, ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης (ὁ ὁποῖος μίλησε μετὰ τὸν Ναυπάκτου) τόλμησε νὰ κατονομάσει τοὺς κύκλους ἐκείνους τοῦ Πατριαρχείου Κων/πόλεως ποὺ στηρίζουν τὴν μεταπατερικὴ θεολογία. Μερικὰ ἀπὸ τὰ λόγια του:
«...Τὴν μετα-πατερικότητα τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου, καλύπτουν, στηρίζουν καὶ δικαιώνουν κύκλοι ποὺ συνδέονται μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο... Ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος –(τὸ λέω) μὲ πολὺ πόνο– ὡς ἀρχιμανδρίτης ἤδη, ...ἰσχυρίζεται ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἱ. Κανόνες πρέπει νὰ καταργηθοῦν. Δὲν δύνανται νὰ ἐφαρμοσθοῦν σήμερα καὶ πρέπει νὰ τροποποιηθοῦν αἱ διατάξεις αἱ κανονίζουσαι τὰς σχέσεις τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν μὲ τοὺς ἑτεροδόξους... Δὲν δύναται ἡ Ἐκκλησία νὰ ἔχει διατάξεις ἀπαγορευούσας τὴν εἴσοδον εἰς τὸν ναὸν ἑτεροδόξων καὶ τὴν μετ’ αὐτῶν συμπροσευχήν”.
»...Ὡς πατριάρχης κατήργησε μόνος, αὐτοὺς τοὺς Ἱ. Κανόνες, συμπροσευχόμενος φανερῶς καὶ ἐπανειλημμένως μὲ αἱρετικούς... Ἐχαρακτήρισε τὸ Κοράνιο ὡς Ἅγιο... Καὶ τὸ τρομερότερο ὅλων, ὅσα εἶπε γιὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, τὰ ὁποῖα ὁδήγησαν σὲ ἔντονη διαμαρτυρία τὴν Ἱ. Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Εἶπε: “Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάστασιν προπάτορες ἡμῶν, ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως...”».

ΦΙΛΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ "ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ"