Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

Το νέο τεύχος του περιοδικού «Κοσμάς Φλαμιάτος»: Οι "αντι-Οικουμενιστές" δεινώς εκτεθειμένοι στα μάτια Θεού και ανθρώπων!

Κυκλοφορήθηκε τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος» (ἀρ. 24-25), ἀφιερωμένο σὲ
μιὰ Ἡμερίδα περὶ “Ἀποτειχίσεως” ποὺ διοργάνωσε ἡ Μητρόπολη Πειραιῶς. Ἡμερίδα, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ Ἱερωμένοι Εἰσηγητές της, «Δίκην συνόδου ληστρικῆς» διέστρεψαν συγκεκριμένη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας!

Τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ νέου αὐτοῦ τεύχους περιλαμβάνει κριτικὴ στὶς Εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν, ποὺ συνέγραψε ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς. Μὲ αὐτὴν του τὴν κριτικὴ ἀποδεικνύει μὲ ἁγιοπατερικὸ λόγο τὰ φληναφήματα τῶν λεγομένων “ἀντι-Οἰκουμενιστῶν” καὶ τὴν ἀπουσία θεολογικῶν θέσεων ποὺ νὰ στηρίζονται στὴν Ἁγία Γραφή. Ταυτόχρονα καταδεικνύει ὅτι τὰ ἐπιχειρήματά τους (ὅταν δὲν διαστρέφουν τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση) ὄζουν ὀρθολογισμοῦ καὶ "μετα-πατερικῆς" λογικῆς, γι' αὐτὸ καὶ ἔκτοτε σιωποῦν!
 σιωπὴ τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν δείχνει ὅτι οἱ ἀπέλπιδες προσπάθειές τους νὰ διαβάλουν, νὰ διαστρέψουν καὶ νὰ ἀπωθήσουν στὸ "χρονοντούλαπο" τῆς ἱστορίας τὴν κύρια καὶ μόνη ἀποτελεσματικὴ στάση τῶν Ἁγίων σὲ "καιρὸ αἱρέσεως", τὴν Διακοπὴ τῆς Μνημονεύσεως τῶν αἱρετιζόντων, δὲν ἀπέδωσε· ὅτι τὰ ἐπιχειρήματά τους στέρεψαν. Γι' αὐτὸ εἶναι ἄμεση ἀνάγκη, ὅσοι ἔχουν προβληματισθεῖ ἀπὸ τὴν στάση τους, νὰ μελετήσουν τὸ ὑλικὸ ποὺ δημοσιεύεται στὸ περιοδικὸ καὶ νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων!

Παρουσιάζουμε κάποια σημεῖα ἀπὸ τὸ ἐνημερωτικὸ «Σημείωμα τοῦ Ἐκδότη»:
 

διαβόητη πλέον Ἡμερίδα κατὰ τῆς Ἀποτειχίσεως τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ κηρύττοντες ἐπ’ ἐκκλησίας αἵρεσιν» ἐπισκόπους καὶ τοὺς κοινωνοῦντες μὲ αὐτούς, ποὺ διεξήχθη ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ―τοῦ καὶ ὡς ἡγέτου τῶν «ἀντὶ-οἰ­ουμενιστῶν» προβαλλομένου― δὲν ὑπῆρξε μόνον μία ὀδυνηρὴ ἐμπειρία ἐκπτώσεως τοῦ ὀρθοδόξου ἤθους καὶ καταρρακώσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὕφους, ἀλλὰ κυρίως ἦταν ἕνα ἀντορθόδοξο χαλκεῖο πλάνης, στρεβλώσεως καὶ παραχαράξεως τῆς ἁγιοΠατερικῆς διδασκαλίας, ἔτι δὲ καὶ μία ἐπιχείρηση ὠμῆς παραπλανήσεως καὶ ἐπιτηδείου παραπληροφορήσεως τοῦ εὐλαβοῦς πληρώματος τῆς ἐπὶ γῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, περὶ τῆς δεούσης ἁγιοΠατερικῶς διδασκομένης καὶ παραδεδομένης ὀρθοδόξου στάσεως τῶν πιστῶν ἐν καιρῷ αἱρέσεως!...
Ἐδῶ θέλω νὰ ἐπισημάνω τὸ σημαντικότατο γεγονός, ὅτι ἐπισήμως καὶ πανηγυρικῶς διετυπώθησαν οἱ μετὰ-νέο-ἀντὶ-Πατερικὲς κακοδοξίες καὶ αἱρέσεις τῶν «ἀντὶ-οἰκουμενιστῶν», οἱ ὁποῖες ἕως τώρα διετυπώνοντο «σκόρπια», εὐκαίρως ἀκαίρως καὶ κατὰ περίπτωσιν, ἐνίοτε ἐμμέσως καὶ ἐν πολλοῖς ὑπαινικτικῶς. Ὥστε νὰ ἔχουμε τὸ ἐξωφρενικὸ φαινόμενο «ἀντὶ-αἱρετικοί» καὶ «ἀντὶ-οἰκουμενιστές» νὰ διατυπώνουν κακοδοξίες καὶ αἱρέσεις. Ἀλλὰ μὲ τέτοιους «ἀντὶ-οἰκουμενιστές» καὶ  μάλιστα αὐτοκλήτους ἡγέτες ―ποὺ θέλουν νὰ μονοπωλοῦν τὸν ἀντὶ-Οἰκουμενιστικὸ Ἀγῶνα αὐτοαναγορευόμενοι ὡς αὐθεντίες καὶ «στρατηγοί» αὐτοῦ, ἀναλισκόμενοι μεταξὺ χαρτοπολέμου καὶ συμβιβασμῶν, εὑρισκόμενοι ταυτοχρόνως σὲ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ σὲ ἐπισκοποκεντρικὴ/δεσποτοκρατικὴ συναντίληψη μὲ αὐτούς― δὲν εἶναι καθόλου περίεργο καὶ ἀνεξήγητο ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς ἀνεμπόδιστος ριζώνει καὶ ἁπλώνεται καὶ καρποφορεῖ ἐντὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, μάλιστα μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο!...
 Εἰς τὴν ἐν λόγῳ Ἡμερίδα ἀπερρίφθησαν οἱ μάσκες καὶ ἀπεκαλύφθησαν οἱ «ἀντὶ-οἰκουμενιστικές» κακοδοξίες καὶ αἱρέσεις, οἱ ὁποῖες διετυπώθησαν ἀνοικτὰ καὶ συστηματικά, μὲ «ἐπιχειρηματολογία» ―βεβαίως τόσο ἁγιοΓραφικῶς καὶ ἁγιοΠατερικῶς ἀτεκμηρίωτη ὅσο καὶ παραλόγως ὀρθολογιστική!― ἀλλὰ καὶ μὲ ἔπαρση, μὲ ἀλαζονεία καὶ οἴηση!!! Ἀρκεῖ κανεὶς νὰ δεῖ τὸ video τῆς Ἡμερίδος, ποὺ εἶναι ἀνηρτημένο στὸ διαδίκτυο, ἰδιαιτέρως δὲ τὴν διεξαχθεῖσα συζήτηση, γιὰ νὰ ἐξάγει τὰ προσωπικὰ συμπεράσματά του ―ἐὰν τυχὸν ἐμεῖς θεωρηθοῦμε ὑπερβολικοὶ ἢ καὶ προκατειλλημμένοι!..
Πλήρως ἀπογοητευτικὸ δέ, εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι, οἱ ὑπόλοιποι ἀντι-Οἰκουμενιστές, καὶ ἰδίως ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, τοῦ ὁποίου ἀναρτῶνται 2 καὶ 3 Βίντεο ἑβδομαδιαίως, περιέχοντα ὁμιλίες ποὺ θίγουν τρέχοντα θέματα, ἂν καὶ γνώστης τῶν ὅσων κατάπτυστων συνέβησαν στὴν Ἡμερίδα τοῦ Πειραιῶς, δὲν προέβη σὲ καμιὰ δήλωση, ἀπόδειξη ὅτι σιωπηρῶς ἀποδέχτηκε τὰ Λεχθέντα καὶ Πραχθέντα στὸν Πειραιά!
  Οἱ εἰσηγητὲς Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, π. Βασίλειος Παπαδάκης, π. Ἰωάννης Φωτόπουλος καὶ ὁ συντονιστὴς π. Παῦλος Δημητρακόπουλος ―ὁ ὁποῖος στὴν πραγματικότητα ὑπῆρξε ὁ ἐμπνευστὴς καὶ χειραγωγὸς τῆς Ἡμερίδος― αὐθαιρέτως ἐνεργοῦντες καὶ ἀμετροεπῶς ὁμιλοῦντες οὐσιαστικῶς ὡμίλησαν καὶ ἐφέρθησαν μὲ τὸν ἀέρα καὶ τὴν αὐθεντία μελῶν Οἰκουμενικῆς Συνόδου!

Καὶ ναὶ μέν, εἶχαν αὐτὴν τὴν φιλοδοξία, ἀλλὰ ἡ «Σύνοδό» τους αὐτὴ ὁμοίαζε ὄχι μὲ Ὀρθόδοξη Σύνοδο, ἀλλὰ μὲ τὶς ἀλήστου μνῆμης Ληστρικὲς Συνόδου ποὺ κατεδίκασε ἡ Ἐκκλησία, ἀφοῦ -ὅπως κι ἐκεῖνες- ἀντιστρατεύτηκε στὴν ἀλήθεια. Συγκρότησαν λοιπὸν τὴν «ληστρικὴ Σύνοδο τῶν τεσσάρων ὑπὲρ-αὐθεντιῶν» διὰ τῆς ὁποίας:
● Ἀκύρωσαν τὸν ιε΄ ἱερὸ Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, καθιστώντας τον ἀρχικῶς «προαιρετικό», ἐν συνεχείᾳ χαρακτηρίζοντάς τον ὡς ἀνεφάρμοστο καὶ τελικῶς καταδικάζοντάς τον ὡς ὁδηγοῦντα σὲ σχίσμα· ἀποδεικνύοντας ἔτσι ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ὅτι οἱ ἅγιοι καὶ θεοφόροι Πατέρες τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου —ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι ποὺ πρὶν καὶ μετὰ τὴν ΑΒ Σύνοδο ἐφάρμοσαν τὴν διδασκαλία της καὶ θεοπνεύστως ἐπαναβεβαίωσαν σὲ κάθε νέα Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὴν ἰσχύ του— δὲν ἤξεραν τί ἔλεγαν καὶ τί ἔκαναν!!!
● Ἀντικατέστησαν τὴν Χριστοκεντρικὴ Ἐκκλησία ποὺ μᾶς παρέδωσαν οἱ Πατέρες μας μὲ τὴν ἐπισκοποκεντρικὴ καὶ ἐξουσιολαγνική-ἐξουσιοκρατικὴ «ἐκκλησία» τους τῶν κακοδοξιῶν καὶ τῶν αἱρέσεών τους!
● Διεκήρυξαν (Πειραιῶς Σεραφείμ) ὅτι τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο «Ἐκκλησιῶν» (ΠΣΕ) δὲν εἶναι ἕνωση αἱρετικῶν ―τῆς ὁποίας ἐμπνευστὴς εἶναι τὸ «Ὀρθόδοξο» Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἐκ τῶν ἱδρυτικῶν μελῶν του ἡ Δεσποτοκρατία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος! ― ἀλλὰ μία κοινωνικὴ συνάθροιση (χάριν παιδιᾶς τάχα), ἀπὸ τὴν ὁποία πρέπει βεβαίως νὰ ἀποχωρήσει ἡ Ἐκκλησία μας, ἀλλὰ μόνον «γιὰ νὰ μὴν λένε οἱ προτεστάντες ὅτι εἶναι Ἐκκλησία», παίρνοντας κύρος ἀπὸ τὴ συμμετοχὴ τῶν ὀρθοδόξων!!!
● Διεκήρυξαν (Πειραι­ῶς Σεραφείμ), ὅτι οἱ θεολογικοὶ διάλογοι μεταξὺ «Ὀρθοδόξων» καὶ ΡωμαιοΚαθολικῶν καὶ οἱ διάλογοι στὸ ΠΣΕ δὲν εἶναι διάλογοι πρὸς δογματικὴ συμφωνία καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα(!), ἐνῶ τὰ δογματικοῦ περιεχομένου κείμενα ποὺ ὁμοφώνως ἐκδίδονται σὲ Συναντήσεις καὶ Συνελεύσεις, δὲν εἶναι κοινῶς ἀποδεκτὲς θέσεις τῶν διαλεγομέ­νων, ἀλλὰ ἁπλῶς ἡ διατύπωση ἑνὸς καταλόγου θεμάτων πρὸς μελλοντκὴ συζήτηση!!!
● Διεκήρυξαν (π. Βασίλειος Παπαδάκης) ψευδῶς καὶ ἀνερυθριά­στως, ὅτι δὲν ὑπάρχει αἵρεση/παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, παρὰ μόνον κάποιοι ἐλάχιστοι καὶ μεμονωμένοι κακοδοξοῦντες ἐπίσκοποι!!!
● Ταύτισαν (π. Βασίλειος Παπαδάκης) δολίως τοὺς Νεοημερολογίτες Ἀποτειχισμένους μὲ τοὺς ἀντὶ-Οἰκουμενιστές. (Παρὰ ταῦτα στὴ συνέχεια καὶ κάτω ἀπὸ τὴν πίεση ταῶν ἐπιχειρημάτων τῶν ἀκροατῶν) ὁ Πειραιῶς Σεραφεὶμ στὴ συζήτηση ποὺ ἐπακολούθησε, παραδέχτηκε ὅτι οἱ Ἀποτειχισμένοι βρίσκονται ἐντὸς Ἐκκλησίας καὶ ὅτι τοὺς θεωρεῖ “ἀδελφούς” του!).
● Διεκήρυξαν το σχῖσμα μεταξὺ τῶν συγχρόνων γερόντων καὶ τῶν πρὸ αὐτῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, θεωρώντας τοὺς συγχρόνους γέροντες ὑπερτέρους καὶ ἐγκυροτέρους τῶν ἁγίων Μεγάλου Ἀθανασίου, Μεγάλου Βασιλείου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Μεγάλου Φωτίου, Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, τῶν ἁγιορει τῶν Πατέρων τῶν ἐπὶ Βέκκου μαρτυρησάντων, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ κ.π.ἄ.­ ὧν οὐκ ἔστι ἀριθμός!!!
● Ἐν κατακλεῖδι, γιὰ νὰ «προστατεύσουν» τὴν ἐπισκοποκεντρικὴ καὶ δεσποτοκρατικὴ «ἐκκλησία» τους ἀπὸ τὸ «σχῖσμα» τῆς ἁγιοΓραφικῶς καὶ ἁγιοΠατερικῶς εὐλογημέ­νης καὶ ἱεροΚανονικῶς κατοχυρωμένης Ἀποτειχίσεως, συνετάχθησαν μετὰ τῶν αἱρετικῶν λατινοφρόνων-φιλενωτικῶν καὶ οἰκουμενιστῶν, υἱοθετώντας καὶ ἐφαρμόζοντας τὸ πραγματικὸ σχῖσμα ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀ­πὸ τοὺς ἁγίους καὶ θεοφόρους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας Του!!!
Ἡ κατὰ τῆς ἁγιοΠατερικῶς διδασκομένης καὶ παραδεδομένης καὶ ἱερο­Κανονικῶς κατοχυρωμένης καὶ ἐπιβαλλομένης Ἀποτειχίσεως Ἡμερίδα τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς ὑπῆρξε ἐξόχως ἀποκαλυπτικὴ καὶ διαφωτιστική.
Οἱ καιροσκοπικῶς καὶ διπλωματικῶς ἔμπειροι εἰς τὴν ἀποφυγὴ δυσμενῶν γι’ αὐτοὺς καταστάσεων πατέρες τῆς ἀτύπου «ἀντὶ-οἰκουμενιστικῆς» Συνάξεως Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν μὲ τὴ μέθοδο τοῦ «στρίβειν» διὰ τῆς σιωπῆς καὶ τῆς ἀποχῆς ἀπέφυγαν νὰ πάρουν ἀνοικτὴ καὶ σαφῆ θέση ἔναντι τῆς Ἀποτειχίσεως ―τὴν ὁποίαν οἱ ἴδιοι μᾶς ἐδίδαξαν καὶ πλειστάκις προέβαλλαν ὡς ἐπικειμένη καὶ μάλιστα ὥρισαν καὶ ἡμερομηνίες συγκεκριμένες γιὰ τὴν διακήρυγή της, χωρὶς ὅμως νὰ τὸ πράξουν, ἀλλαξοδοξοῦντες τὴν τελευταία στιγμή― ἀρνούμενοι τὴ συμμετοχή τους ὡς εἰσηγητῶν ἀλλὰ καὶ τὴν παρουσία τους ἀκόμη ὡς ἀκροατῶν στὴν Ἡμερίδα ποὺ διεξήχθη ὡς ληστρικὴ “Σύνοδος”».
Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο