Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

"Οι νεοπατέρες οικουμενισταί ιεράρχαι, συμμάχησαν με τους εχθρούς, μας νανουρίζουν και μας οδηγούν στην αίρεση"!Πηγή: "Αὐγουστῖνος Καντιώτης"

 Τὰ λόγια τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου δίνουν θάρρος, δύναμη και παρηγοριά σὲ κάθε ἀγωνιζόμενο χριστιανό.

(Υπάρχουν εἴτε ἠχητικά ποὺ ἀπομαγνητοφωνήθηκαν, εἴτε γραπτὰ ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» ἡ ὁποια ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ 1944, ἀπὸ τὴν Κατοχὴ στὴν Κοζάνη).

Τὰ λόγια τοῦ Γέροντος στηρίζονται στὴν Ἁγία Γραφή και στοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, γι᾽ αὐτὸ εἶναι προφητικὰ, ἀληθινὰ καὶ ἐπίκαιρα.

Οἱ νεοπατέρες οἰκουμενισταί ἱεράρχαι, ποὺ συμμάχησαν μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, μᾶς νανουρίζουν καὶ μᾶς ὀδηγοῦν στὴν αἴρεση, ἄς προσέχουμε· ἐνῶ οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, μᾶς ξυπνοῦν και μᾶς κραττοῦν σε ἐγρηγόρηση.

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Δὲν σᾶς θεωρῶ ἀκροατάς, ἀλλὰ συναγωνιστάς.
Ἔχετε κάποιο ἐνδιαφέρον θρησκευτικό, ποὺ εἶνε σπάνιο πρᾶγμα σήμερα, καὶ αἰσθάνεσθε ἕνα πόνο γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα. Γι᾿ αὐτὸ τὸ λόγο θέλω νὰ σᾶς ἀνακοινώσω τὰ ἑξῆς ἀναγκαῖα.
Ὡς στρατιῶται Χριστοῦ, ὡς πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα, ἀλλὰ νὰ δείχνουμε ζωηρὸν ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.
Πρέπει οἱ Χριστιανοὶ νὰ εἶνε ἀγωνισταί. Καὶ ὅταν λέμε νὰ εἶνε ἀγωνισταί, δὲν ἐννοοῦμε νὰ πάρουν ρόπαλα, τουφέκια, καραμπῖνες, ὅπλα. Ὄχι. Μακριὰ αὐτὰ ἀπὸ μᾶς. Χρειαζόμεθα ὅπλα πνευματικά.
Καὶ πνευματικά μας ὅπλα εἶνε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· εἶνε ἡ διαμαρτυρία μας, εἶνε οἱ φωνές μας, τὸ «αἶσχος», ὅλο αὐτὸ τὸ κλίμα τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ δημιουργήσωμε, ποὺ εἶνε τὸ φραγγέλλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπῃ νὰ ὑψώσουμε διαμαρτυρόμενοι γιὰ τὴν ἀθλία κατάστασι τῆς κοινωνίας.
Στὰ μαρτυρολόγια μένουμε κατάπληκτοι βλέποντας τὴν ἀνδρεία τῶν Χριστιανῶν. Ἐμφανίζονταν μπροστὰ στοὺς αὐτοκράτορας καὶ τοὺς τυράννους καὶ φωνάζανε· Αἶσχος, ντροπή σας, ἀπάνθρωποι καὶ σκληροί! Διαμαρτύροντο γιὰ τὴν σκληρότητά των. Τοὺς πιάνανε κι αὐτοὺς καὶ τοὺς βασανίζανε. Τέτοιοι ζωντανοὶ Χριστιανοὶ ἦταν ἐκεῖνοι.
Ἔχουν σύστημα οἱ ἄθεοι νὰ γκρεμίσουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ὑπερασπίσουμε τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια. Νὰ μὴν ἀναπαυώμεθα στὸ «ἔχει ὁ Θεός» καὶ στὸ «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 16,18). Ἀσφαλῶς δὲν θὰ σβήσῃ ἡ Ἐκκλησία· ἀλλὰ μπορεῖ νὰ σβήσῃ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἔσβησε καὶ ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία. Ποῦ εἶνε ἡ Ἐκκλησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας; ποῦ εἶνε οἱ πενήντα μητροπόλεις της; ποῦ εἶνε οἱ ναοί της; ποῦ εἶνε τὰ μοναστήρια της; ποῦ εἶνε τὰ προσκυνήματά της; ποῦ εἶνε τὰ λείψανά της; ποῦ; ποῦ; ποῦ;
Ἂν ἔχετε διάθεσι ν’ ἀγωνιστῆτε, ὑπάρχει ἐλπὶς νὰ νικήσωμε· ἂν δὲν ἔχετε διάθεσι, θὰ μᾶς σαρώσῃ τὸ κῦμα τῆς ἀπιστίας τῆς ἀθεΐας καὶ ὅλων τῶν αἱρέσεων.
Ἐγὼ σήμερα – αὔριο φεύγω, γέρος ἄνθρωπος εἶμαι. Ἀλλὰ σᾶς προειδοποιῶ καὶ σᾶς λέγω· Θὰ δῆτε πολλὰ δεινὰ στὴν πατρίδα μας, φοβερώτερα ἀπὸ ὅ,τι εἴδαμε ἐμεῖς. Ἀλλὰ ὅ,τι καὶ ἂν συμβῇ, καὶ τὰ ἄστρα νὰ πέσουν καὶ τὰ ποτάμια νὰ στερέψουν καὶ τὰ πάντα νὰ καταστραφοῦν, ἕνα θὰ μείνῃ· Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὅν παῖδες ὑμνεῖτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
[ΣΧΟΛΙΟ: Ὁ ἀείμνηστος Αὐγουστίνος Καντιώτης, ὁ ὁποῖος γιὰ κάποιο διάστημα ἀποτειχίστηκε (τότε ποὺ ὁ Οἰκουμενισμὸς προχωροῦσε μὲ διστακτικὰ βήματα) μᾶς φέρνει σὰν παράδειγμα τοὺς μάρτυρες ποὺ διαμαρτύρονταν, κι αὐτὴ ἡ διαμαρτυρία τοὺς κόστιζε τὴν ζωή. Κι ὅμως οἱ σύγχρονοι ἀκόλουθοί τους (κληρικοὶ καὶ λαϊκοί), ὄχι μαρτύριο, ἀλλ’ οὔτε τὴν διακοπὴ μνημοσύνου τῶν προδοτῶν τῆς Ὀρθοδοξίας Πατριαρχῶν καὶ Ἐπισκόπων δὲν ἀκολουθοῦν, ἀλλὰ κοινωνοῦν μετ’ αὐτῶν! Μετ’ αὐτῶν ποὺ στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ παρόντος δηλώνουν ὅτι «συμμάχησαν μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως»!!! Τότε πρὸς τί ἡ προβολὴ τῶν κηρυγμάτων τοῦ ἀείμνηστου Καντιώτη; Γιὰ νὰ προσθέτουν χαρτοπόλεμο στὸν χαρτοπόλεμο καὶ νὰ ἐπιβαρύνουν τὴν θέση τους μὲ τὴν ἀνακολουθία αὐτή;].
Π.Σ.

Ὁ Αντιχριστος
καὶ μικροὶ πλιατσικολόγοι

 

'Aπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Καντιώτη «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ».

 Τώρα σιγὰ – σιγὰ μπαίνουμε στὸ νόημα. Γι᾿ αὐτὸ λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν Β´ Θεσσαλονικοῖς ἐπιστολή· Μὴ ταράσσεσθε («μήτε θροεῖσθαι» 2,2). Θὰ περάσουν αἰῶνες, θὰ περάσουν χρόνια, θὰ γίνουν πολλὰ σημεῖα, καὶ μετὰ θὰ παρουσιαστῇ ὁ ἀντίχριστος.

Μικροὶ ἀντίχριστοι εἶνε ὁ Νέρων, ὁ Μωάμεθ, ὁ Χίτλερ, ὁ Στάλιν, ὁ Ἀττίλας. Ὅλοι αὐτοὶ εἶνε πλιατσικολόγοι, μπροστὰ στὸ μεγάλο ἀντίχριστο· ἁρπάζουν καμμιὰ κόττα. Θὰ παρουσιαστῆ ὁ μεγάλος πλιατσικολόγος, ὁ μεγάλος λῃστής, ὁ μεγάλος κακοποιός, ποὺ θὰ συγκεντρώσῃ στὰ χέρια του ὅλη τὴ δύναμι καὶ μ᾿ αὐτὴν θὰ καταποντίσῃ τὴν ἀνθρωπότητα.
Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὀνομάζει ἀντίχριστο· τὸν Πάπα καὶ τὸν Μωάμεθ καὶ λέγει· οἱ δύο αὐτοὶ εἶνε εἰς ἀπώλειαν…

Ὁ ἀντίχριστος καὶ τὰ σημεῖα τῆς ἐλεύσεώς του

Ὅμως ἡ Γραφή μᾶς λέγει νὰ τὸ εἰπῶ: Σήμερον αὔριον καρτεροῦμεν πεῖνες, δίψες, πανοῦκλες λοιμικές· θανατικὰ μεγάλα… Σήμερον αὔριον καρτεροῦμε σεισμούς, πολέμους καὶ ἀκαταστασίες. Καὶ θέλουν πέσει ὅλα τὰ βουνὰ κάτω καὶ ὄλος ὁ κόσμος νὰ ἀποθάνουν».
Θὰ ἔρθουν χρόνια φοβερὰ, νὰ εἴμεθα ἕτοιμοι.
Θὰ πνεύσουν ἄνεμοι σατανικοί, ποὺ θὰ ξερριζώνουν τὰ δεντράκια καὶ τὰ πλατάνια ἀκόμη, γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ ἔχουμε βαθειὰ ῥίζα, ἡ δὲ βαθειὰ ῥίζα εἶνε ἡ πίστις.
Θὰ ἔρθουν χρόνια φοβερὰ καὶ ἀπαίσια καὶ θὰ παρουσιαστῇ ὁ ἀντίχριστος. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάῃ γιὰ νὰ μὴ ζήσουμε στὶς ἡμέρες τοῦ ἀντιχρίστου. Ἂν καὶ ἐγὼ πιστεύω, ὅτι θὰ ἔρθῃ στὶς μέρες μας. Ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα ἔρχεται. Ἔξω ἀπὸ τὶς πόρτες μας εἶνε ὁ ἀντίχριστος, καὶ δὲν τὸ καταλάβαμε. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάῃ, νὰ μᾶς δίνῃ ὑπομονή, διότι ἔρχεται. Αὐτὰ ποὺ ἀκοῦμε, αὐτὰ ποὺ βλέπουμε, αὐτὰ ποὺ αἰσθανόμεθα, τὸ μαρτυροῦν. 
Νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι. Διότι θὰ εἶνε πάνοπλος ὁ ἀντίχριστος. Καὶ θὰ κάνῃ πράγματα, τὰ ὁποῖα θὰ ἐντυπωσιάζουν καὶ θὰ προξενοῦν κατάπληξι στὸν κόσμο καὶ θὰ κλονίζουν τὴν πίστι. Ὅπως συμβαίνει ἤδη σήμερα. Πηγαίνετε στὰ χωριὰ νὰ δῆτε. Ἐγὼ γυρίζω, πάω στὰ χωριά. Κι ἀκούω, ὅτι καὶ τσοπαναραῖοι ἀκόμα, καὶ γεωργοί, καὶ οἱ πάντες σοῦ λένε· Θεός, τί Θεός; Θεὸς εἶνε σήμερα ἡ ἐπιστήμη… Φανταστῆτε τότε τί θὰ γίνῃ, ὅταν παρουσιαστῇ κι ὁ ἀντίχριστος στὸν κόσμο· τί κατάπληξι θὰ τοὺς κάνῃ.