Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Ουνιτικές ενέργειες επιτρέπονται, αντι-Οικουμενιστικές απαγορεύονται δια ροπάλου!


Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
       
 Εἶσαι φανατικὸς παπαΝικόλα, στερεῖσαι ἀγάπης, ὑποφέρεις ἀπὸ ἐγωισμὸ ποὺ σὲ ἐμποδίζει νὰ δεῖς τὸν Πάπα καὶ τοὺς ἄλλους ἀρχηγοὺς τῶν θρησκειῶν ὡς ἀδελφούς σου ἐν Χριστῷ. Εἶσαι πολὺ μικρὸς γιὰ νὰ τὰ βάλεις μὲ τὸν Πατριάρχη μας, ἡ σκληρή σου ἡ ψυχὴ δὲν θὰ κατανοήσει ποτὲ ὅτι εἶναι ἅγιος Πατριάρχης ποὺ ἀγωνίζεται νὰ φέρει τὴν ἑνότητα στὸν κόσμο. Αὐτὸς καὶ ὁ ἁγιώτατος Πάπας εἶναι οἱ γνήσιοι χριστιανοί. Ἐσὺ καὶ οἱ ὅμοιοί σου δὲ θὰ δεῖτε πρόσωπο Θεοῦ”!
   Αὐτά μοῦ εἶπε κάποτε ἕνας ὑψηλόβαθμος ρασοφόρος μίας
μητρόπολης τοῦ Νομοῦ Θεσσαλονίκης. Τὰ ἴδια πάνω κάτω εἶπε πρὶν λίγες μέρες ἕνας συνάδελφός του, πρωτοσύγκελος ὅμορης μητρόπολης αὐτός, σὲ μαθητὴ Λυκείου ποὺ τόλμησε νὰ ἀμφισβητήσει τὶς οἰκουμενιστικὲς συμπροσευχὲς τοῦ Πατριάρχη. Τὸν πρωτοσύγκελο αὐτὸν θὰ τὸν περιλάβει ἀπὸ ὅτι ἐνημερώθηκα ἡ Ἰστοσελίδα Κατάνυξις

 Αὐτὸ εἶναι τὸ κλίμα δυστυχῶς ποὺ ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε στὸ πρόσωπο προσκυνημένων στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἐγκάθετων μισθοφόρων τῆς Πανθρησκείας καὶ τῆς Νέας Τάξης. 
Μὲ τὸ παρὸν ἄρθρο θέλω νὰ καταδείξω μία πλευρὰ τοῦ κτήνους τῆς θρησκευτικῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς οἰκουμενιστικῆς προπαγάνδας στὴν καρδιὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα στὰ ἱερὰ χώματα τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης.
 Τὶς προηγούμενες ἡμέρες ποὺ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἑορτολόγιο τιμοῦσε πολὺ σπουδαίους ἁγίους, ὅπως τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, τὸν Ὅσιο Μάξιμο ὁμολογητή, τὸν ἅγιο Γρηγόριο Θεολόγο, τὸν ἄτλαντα τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπίσκοπο Ἐφέσου ἅγιο Μάρκο Εὐγενικό, ἡ προδοσία στὴ Θεσσαλονίκη ἔχει συντελεστεῖ. Τὸ ἐτήσιο ἀφιέρωμα στὴ δαιμονικὴ λατρεία τοῦ βδελύγματος τῆς ἐρημώσεως ἔχει βρωμίσει τὴν ἱερὰ αὐτὴν μνήμη τοῦ ἁγίου ἀνδρὸς καὶ ὅλων τῶν ὑπολοίπων ἁγίων. Ἀπὸ θεολόγους τῆς θεολογικῆς σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, ἀπὸ φοιτητὲς τῆς θεολογίας καὶ ἀπὸ ρασοφόρους τῶν τριῶν μητροπόλεων τοῦ Νομοῦ. Μία ἐλπίδα διατηροῦσα, μήπως ἐφέτος ἐντραποῦν ἢ φοβηθοῦν οἱ τελευταῖοι καὶ δὲν ἐμφανιστοῦν γιὰ νὰ συμμετέχουν στὴν μιαρὴ καὶ καταδικασμένη ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας οἰκουμενιστικὴ βραδιὰ συμπροσευχῆς στὸ παπικὸ ναὸ τῆς αἱρέσεως, στὸν φράγκικο ναὸ τῆς Ἀσπίλου Συλλήψεως στὴ Θεσσαλονίκη…
 Ἐμπνευστὴς καὶ διοργανωτής, ἡ ψυχὴ τῆς συμπροσευχῆς γιὰ τὴν ἑνότητα ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς θεολογικῆς εἶναι κάθε χρόνο, ὁ κοσμήτορας αὐτῆς, κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου. Τὸν εἶχα κι ἐγὼ καθηγητὴ ὅταν φοιτοῦσα στὴν ἴδια σχολὴ καὶ διδάχθηκα ἀπὸ αὐτὸν Ἑβραϊκά. Κι ἐπειδὴ ὑπῆρξε καθηγητής μου, δὲν ἀνεχόμουν ἀπὸ παλιὰ νὰ τὸν βλέπω νὰ παραδίδει τοὺς φοιτητές του στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Πάπα μὲ τὴν οἰκουμενιστικὴ του ρητορικὴ καὶ προπαγανδιστική του οἰκουμενιστικὴ διδαχή. Βλέποντας τὸν νὰ συμμετάσχει τόσο ἐνεργὰ σὲ αὐτὸ τὸ πνευματικὸ ἔκτρωμα, διαφώνησα ἀκόμα καὶ μὲ μητροπολίτες ποὺ εἶχαν τὴν ἀτυχῆ ἔμπνευση νὰ τὸν προσκαλοῦν ὠς ὁμιλητὴ τιμώντας τον. Ἐπὶ παραδείγματι, τὸ 2011 ἔγραφα διαμαρτυρόμενος πρὸς τὸν σεβασμιότατο μητροπολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλον: “... Εἰς τὴν ἐκδήλωσιν, ποὺ φέρει τὸν τίτλο «θεολογία διαλεγομένη, παρουσίαση τοῦ ἔργου καὶ τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν», κύριος εἰσηγητὴς θὰ εἶναι ὁ Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ…. ὁ εἰσηγητὴς κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, εἶναι γνωστὸς διὰ τὴν ἰδιαιτέραν ἀγαπητικὴν σχέσιν του μὲ τὴν παπικὴ ἐκκλησίαν. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀποτελεῖ καὶ τὸν κυριότερο συντονιστὴ - ὀργανωτὴ τῶν ἐπαίσχυντων οἰκουμενιστικῶν συμπροσευχῶν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην. Μελετήσατε Σεβασμιώτατε τὰς ἀναρτημένας εἰς τὸ διαδίκτυον ὁμιλίας του, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἑβδομάδος συμπροσευχῆς τοῦ παρελθόντος ἔτους, εἰς τὸν ναὸν τῶν Φράγκων τῆς Ἀσπίλου Συλλήψεως Θὲσ/νίκης, διὰ νὰ ἐννοήσετε  τὰς παπικὰς ἀντιλήψεις του…” 

(Θὰ βρεῖτε ὁλόκληρη τὴν ἐπιστολὴ στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου[1]ἀλλὰ μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ τὸν σχολιασμὸ αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς ἀπὸ τὸν π. Θεόδωρο Ζήση[2]).


Ἡ φωτογραφία στὴν ἀρχὴ τοῦ παρόντος ἄρθρου εἶναι τραβηγμένη ἀπὸ τὴν θεολογικὴ σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης! Χρησιμοποιοῦν οἱ ἐγκάθετοι τῆς αἵρεσης, τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ παίξουν τὸ παιχνίδι τοῦ θρησκευτικοῦ συγκριτισμοῦ. Μυστικὲς ὁμάδες στὰ μέσα κοινωνικῆς ἐκδήλωσης διαφημίζουν μὲ αὐτὴν τὴν φωτογραφία τὴν ἑβδομάδα συμπροσευχῶν ποὺ σημειωτέον διεξάγεται μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Ποντίφικα καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. Βέβαια, δὲν μᾶς προκαλεῖ καμιὰ ἔκπληξη πλέον νὰ ἀντικρίζουμε τέτοιες εἰκόνες στοὺς χώρους τῆς θεολογικῆς. Πολὺ πρὶν παραδοθεῖ στὰ κελεύσματα τῶν ἀντίχριστων κρατούντων, πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν, καὶ ἀποδεχτεῖ τὴν ἵδρυση τμήματος Ἰσλαμικῶν σπουδῶν, ἡ σχολὴ τῆς Θεολογίας εἶχε προσκυνήσει τὸν Πάπα. Προσωπικά, μὴν ἀνεχόμενος τὴν κατάντια τῶν ἀποφοίτων της σχολῆς, ὅπου τὸ πρῶτο μέλημά τους γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ πτυχίου τους εἶναι (ἄκουσον ἄκουσον) νὰ ταξιδεύσουν ἕως τὸ Βατικανὸ γιὰ νὰ λάβουν τὶς “εὐλογίες” τοῦ Πάπα! Εἶναι αὐτοὶ θεολόγοι Θεέ μου! Ἀλλὰ μὲ τέτοιους καθηγητὲς καὶ τέτοιον Κοσμήτορα, τί παράδειγμα ἔχουν; Μὲ πληροφόρησε μάλιστα φίλος μου στὸ χρονολόγιό μου στὸ facebook, πὼς ἕνας ἄλλος καθηγητής, μὲ ἀνάλογες οἰκουμενιστικὲς θέσεις, δίνει ἐργασία διατριβῆς σὲ φοιτητή του μὲ τὴν ὁποία θὰ ὑποστηρίξει ἕνα ἀνόητο, καθαρὰ προπαγανδιστικὸ θέμα. Μοῦ γράφει: “Πάτερ τὴν εὐχή σας. Ἔχω μάθει ὅτι ἕνας ὑποψήφιος διδάκτορας τῆς Θεολογικῆς τοῦ ΑΠΘ, βουλγαρικῆς καταγωγῆς, μὲ ἐπιβλέποντα καθηγητὴ τὸν Γεώργιο Μαρτσέλο, θὰ ὑποστηρίξει μὲ τὴν διατριβή του πὼς ὁ Ἅγιος Μάρκος (Εὐγενικὸς) θεωροῦσε τὸν πάπα καὶ τοὺς λατίνους μέρος τῆς Ἐκκλησίας!!! Γιὰ τέτοιους λόγους ὡς παπαΝικόλας, πτυχιοῦχος τῆς θεολογικῆς θέλησα νὰ σχίσω τὸ πτυχίο μου;[3]
              Περιῆλθαν στὰ χέρια μου καὶ σᾶς παρουσιάζω σήμερα ἔξι (6) ἔγγραφα φωτιά. Πρόκειται γιὰ καταγγελτικὲς ἐπιστολὲς ἀπὸ ἕνα χριστιανικὸ σύλλογο σὲ τρεῖς μητροπολίτες τοῦ Νομοῦ Θεσσαλονίκης. Τὸν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο, τὸν μητροπολίτη Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα καὶ τὸν μακαριστὸ πλέον μητροπολίτη Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κυρὸ Προκόπιο. Ἀναφέρονται στὴν παρουσία ἱερέων τῶν μητροπόλεών τους στὴν ἀνάλογη οἰκουμενιστικὴ συμπροσευχὴ περασμένων ἐτῶν. Θέλετε νὰ μάθετε ποιὰ εἶναι ἡ ἐξέλιξη αὐτῶν τῶν ὑποθέσεων. Νομίζω τὸ μαντεύετε. Μόνον ἡ Ἱ. Μητρόπολη Καλαμαριᾶς. Δυστυχῶς, μὲ τὴν ἀδιαφορία καὶ τὴν σκευωρία τῶν ἄλλων μητροπολιτῶν φτάσαμε στὸ σημεῖο σήμερα, ἐν ἔτει 2018, νὰ συζητείται ἡ συμμετοχὴ ἀκόμα καὶ Ὀρθοδόξου ἐπισκόπου στὴν φετινὴ οἰκουμενιστικὴ βραδιά!!!
             Τὸ παρὸν ἄρθρο ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο μέρος ἀπὸ μία σειρὰ ἀποκαλύψεων γιὰ τὸ θέμα τῶν συμπροσευχῶν γιὰ τὴν ἑνότητα. Ὁ ρόλος τῶν ὀρθοδόξων ταγῶν ξεσκεπάζεται μὲ ντοκουμέντα ἀτράνταχτα. Σήμερα παρουσιάζω αὐτὰ τὰ σημαντικὰ ἔγραφα ποὺ ἀποδεικνύουν τὸν ρόλο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας στὴν ἐπικράτηση τῆς παναιρέσεως στὸν τόπο μας, στὴ Θεσσαλονίκη. Ἀπὸ ποιὸ πνεῦμα λοιπὸν ἐμφοροῦνται οἱ μητροπολίτες μας;
             Τὸ μεθερχόμενο Σάββατο  10 Φεβρουαρίου 2018, θὰ συνεχίσουμε τὴν παρουσίαση τοῦ θέματος βάζοντας τὸ μαχαίρι πιὸ βαθιὰ.
             Κλείνω τὸ πρῶτο μέρος τῆς ἔρευνας μὲ τὰ καταγγελτικὰ ἔγγραφα ποὺ ἀφήνουν ἀναπολόγητους τοὺς ἐμπλεκόμενους μητροπολιτικούς. Ἡ ἀτιμωρησία, ὁ μὴ ἔλεγχος τῆς πλάνης, ὁδήγησε στὶς μέρες μας νὰ βρισκόμαστε πλέον ἐνώπιον πολὺ δυσσάρεστων ἐξελίξεων. Σημειώνω πὼς δὲν ἔχω τίποτα προσωπικὸ μὲ τοὺς ἱερεῖς ποὺ ἀναφέρονται στὰ ἔγγραφα. Τὸ θέμα ποὺ μᾶς χωρίζει εἶναι τῆς Πίστεως. Οἱ πράξεις τους ἀποδεικνύουν τὴν μητροπολιτικὴ ἀνοχὴ στὴν αἵρεση. Τελικὸς σκοπός μου εἶναι νὰ καταδείξω τὴν πονηρὴ συνναλλαγὴ τῶν μητροπολιτῶν μὲ τοὺς αἱρετικούς.


1ο ἔγγραφο, πρὸς τὸν μητροπολίτη Καλαμαριᾶς
 ΟΡΘ.Α. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2008
ΠΡΟΣ:  Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ν. Κρήνης καί Καλαμαριᾶς
κκ. Προκόπιον.                                                                                                 
Θεσσαλονίκη, 29/02/2008
Ἀριθμ. Πρωτ: 1/2008
Σεβασμιώτατε τήν εὐχή σας,
Τά μέλη τῆς ΟΡΘ.Α., προβληματισμένοι καί στεναχωρημένοι, ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας.  Ζητοῦμε ἀπό τήν ἀγάπη σας, νά ἀνακουφίσει τίς  ψυχές μας ἀπό τήν λύπη πού μᾶς προκάλεσε μιά ἀνήκουστη περίπτωση συμπροσευχῆς.
 Τό Σάββατο 19/1/2008 καί ὣρα 18.00 ἐπί τῆς όδοῦ Φράγκων 19, στόν παπικό ναό τῆς Παναχράντου Συλλήψεως Θεσσαλονίκης, ἒλαβε χώρα ἡ κεντρική ἐκδήλωση τῶν παπικῶν, στό πλαίσιο τῆς «Παγκόσμιας όγδοάδας συμπροσευχῆς γιά τήν χριστιανική ἐνότητα».  Σ’ αὐτήν συμμετεῖχε Ἱεροδιάκονος τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, συμπροσευχόμενος μετά αἰρετικῶν, Φράγκων καί Εὐαγγελικῶν.
Ἡ παρουσία τοῦ καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Μιλτιάδου Κωνσταντίνου, ὡς ἐμψυχωτοῦ καί κεντρικοῦ ὀμιλητοῦ τῆς διοργάνωσης, μᾶς προξένησε ἀλγεινή ἐντύπωση.  Πραγματική ὃμως θλίψη, ντροπή καί ἀπογοήτευση μᾶς προκάλεσε ἡ παρουσία τοῦ ἱεροδ. Προκοπίου Νακόπουλου, Διακόνου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Καλαμαριᾶς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σας.
Καί μόνο ἡ παρουσία ἑνός Ὀρθοδόξου ἱερομένου σ’ ἓναν τέτοιο τόπο προκαλεῖ.  Πόσο μᾶλλον ἡ μετοχή του στήν κοινή προσευχή.  Πολύ θλιβερή εἰκόνα Σεβασμιώτατε, νά βλέπει κάποιος τόν Διάκονό σας μέσα στό ὑποτιθέμενο ἱερό τοῦ φράγκικου ναοῦ, μέ ἀναμμένη τήν λαμπάδα του, νά συμπροσεύχεται μέ τούς «λειτουργούς» τῶν αἰρετικῶν-θρησκευτικῶν κοινοτήτων.
Τό πρωΐ ἐκείνης τῆς ἡμέρας, ἲσως ὁ Διάκονός σας νά διακόνησε σέ κάποιον Ὀρθόδοξο Ναό μαζί σας Σεβασμιώτατε, γιά τήν ἑορτή τῶν ἀντιαιρετικῶν μεγάλων Ἁγίων, τοῦ άντιπάπα Ἁγ. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ καί ὁσ. Μελετίου τοῦ ὀμολογητοῦ.  Δέν συνιστᾶ ὃμως φρικτή ἀντίφαση ἡ ἐσπερινή του δραστηριότητα στόν αἰρετικό ναό;
Ἐντύπωση μᾶς προκάλεσε ἐπίσης, ἡ ἰδιαίτερη τιμή, ἡ ἐγκαρδιότητα καί ἡ διαχυτικότητα τήν ὁποῖα ἐπέδειξαν ὃλοι οἱ αἰρετικοί «λειτουργοί» πρός τόν Ὀρθόδοξο Διάκονο.  Μάλιστα ὁ ὑπεύθυνος παπικός πάστορας κ. Λούβαρης κοινοποίησε τήν παρουσία τοῦ Διακόνου σας, λέγοντας μέ ἐνθουσιασμό, ὂτι ἦρθε ὁ Διάκονος τοῦ Καλαμαριᾶς.  Μήπως αὐτά ἀντανακλοῦσαν στό πρόσωπό σας Σεβασμιώτατε;  Ὁ Διάκονός σας κινήθηκε αὐτοβούλως ἢ ἐκπροσωποῦσε τήν Σεβασμιότητά σας;
Ἀπευθυνόμενοι στήν πατρική σας ἀγάπη ἐπιθυμοῦμε νά τοποθετηθεῖτε γιά τό πρωτοφανές γεγονός καί νά προβεῖτε στίς ἀπαραίτητες διευκρινήσεις.
Ἀσπαζόμενοι τήν Δεξιάν σας
                                                                                                                                    τά μέλη τῆς ΟΡΘ.Α.

2ο ἔγγραφο, ἡ ἀπάντηση τῆς μητρόπολης Καλαμαριᾶς ποὺ ὑπῆρξε ἄμεση!

3ο ἔγγραφο, πρὸς τὸν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης (οὐδεμία ἀπάντηση, σιωπηρή ἀποδοχή τῆς ἐνοχῆς)
 ΟΡΘ.Α. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2008
ΠΡΟΣ:  Παναγιώτατον Μητροπολίτην Θεσ/νίκης
  κκ.  Ἂνθιμον.                                                                                                      Θεσσαλονίκη, 29/02/2008
                                                                                                                            Ἀριθμ. Πρωτ.: 3/2008
Παναγιώτατε τήν εὐχή σας,
Τά μέλη τῆς ΟΡΘ.Α., προβληματισμένοι καί στεναχωρημένοι, ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας.  Ζητοῦμε ἀπό τήν ἀγάπη σας, νά ἀνακουφίσει τίς ψυχές μας ἀπό τήν λύπη πού μᾶς προκάλεσε μιά ἀνήκουστη περίπτωση συμπροσευχῆς.
Τό Σάββατο 19/1/2008 καί ὣρα 18.00 ἐπί τῆς όδοῦ Φράγκων 19, στόν παπικό ναό τῆς Παναχράντου Συλλήψεως Θεσσαλονίκης, ἒλαβε χώρα ἡ κεντρική ἐκδήλωση τῶν παπικῶν, στό πλαίσιο τῆς «παγκόσμιας όγδοάδας συμπροσευχῆς γιά τήν χριστιανική ἐνότητα».  Σ’ αὐτήν συμμετεῖχε Ἀρχιμανδρίτης τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, συμπροσευχόμενος μετά αἰρετικῶν, Φράγκων καί Εὐαγγελικῶν.
Ἡ παρουσία τοῦ καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Μιλτιάδου Κωνσταντίνου, ὡς ἐμψυχωτοῦ καί κεντρικοῦ ὀμιλητοῦ τῆς διοργάνωσης, μᾶς προξένησε ἀλγεινή ἐντύπωση.  Πραγματική ὃμως θλίψη, ντροπή καί ἀπογοήτευση μᾶς προκάλεσε ἡ παρουσία τοῦ π. Ἰωάννη Τράγκα, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Θεσσαλονίκης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σας.
Καί μόνο ἡ παρουσία ἑνός Ὀρθοδόξου ἱερέως σ’ ἓναν τέτοιο τόπο προκαλεῖ.  Πόσο μᾶλλον ἡ μετοχή του στήν κοινή προσευχή.  Πολύ θλιβερή εἰκόνα Παναγιώτατε, νά βλέπει κάποιος τόν Άρχιμανδρίτη σας μέσα στό ὑποτειθέμενο ἱερό τοῦ φράγκικου ναοῦ, μέ ἀναμμένη τήν λαμπάδα του, νά συμπροσεύχεται μέ τούς «λειτουργούς» τῶν αἰρετικῶν-θρησκευτικῶν κοινοτήτων.
Τό πρωΐ ἐκείνης τῆς ἡμέρας, ἲσως ὁ ἱερέας σας νά Λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό του γιά τήν ἑορτή τῶν ἀντιαιρετικῶν μεγάλων Ἁγίων, τοῦ άντιπάπα Ἁγ. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ καί ὁσ. Μελετίου τοῦ ὀμολογητοῦ.  Δέν συνιστᾶ ὃμως φρικτή ἀντίφαση ἡ ἐσπερινή του δραστηριότητα στόν αἰρετικό ναό;
Ἐντύπωση μᾶς προκάλεσε ἐπίσης ἡ ἰδιαίτερη τιμή, ἡ ἐγκαρδιότητα καί ἡ διαχυτικότητα τήν ὁποῖα ἐπέδειξαν ὃλοι οἱ αἰρετικοί «λειτουργοί» πρός τόν Ὀρθόδοξο ἱερέα.  Μήπως αὐτά ἀντανακλοῦσαν στό πρόσωπό σας Παναγιώτατε;  Ὁ ἱερεύς σας κινήθηκε αὐτοβούλως ἢ ἐκπροσωποῦσε τήν Παναγιώτητά σας;
Ἀπευθυνόμενοι στήν πατρική σας ἀγάπη ἐπιθυμοῦμε νά τοποθετηθεῖτε γιά τό πρωτοφανές γεγονός καί νά προβεῖτε στίς ἀπαραίτητες διευκρινήσεις.
Ἀσπαζόμενοι τήν Δεξιάν σας
                                                                                                     τά μέλη τῆς ΟΡΘ.Α.

4ο ἔγγραφο, πρὸς τὸν μητροπολίτη Νεαπόλεως (οὐδεμία ἀπάντηση, σιωπηρή ἀποδοχή τῆς ἐνοχῆς)
 ΟΡΘ.Α. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2008
ΠΡΟΣ:  Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως
                   κκ. Βαρνάβαν.                                                                                                      Θεσσαλονίκη, 29/02/2008
                                                                                                                                        Ἀριθμ. Πρωτ.: 2/2008
Σεβασμιώτατε τήν εὐχή σας,
Τά μέλη τῆς ΟΡΘ.Α., προβληματισμένοι καί στεναχωρημένοι, ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας.  Ζητοῦμε ἀπό τήν ἀγάπη σας, νά ἀνακουφίσει τίς  ψυχές μας ἀπό τήν λύπη πού μᾶς προκάλεσε μιά ἀνήκουστη περίπτωση συμπροσευχῆς.
Τήν Κυριακή 27/1/2008 καί ὣρα 12.00 ἐπί τῆς όδοῦ Βασιλ. Ὂλγας στό ἰνστιτοῦτο Γκαῖτε Θεσσαλονίκης, ἒλαβε χώρα ἡ κεντρική ἐκδήλωση τῶν εὐαγγελικῶν προτεσταντῶν, στό πλαίσιο τῆς «Παγκόσμιας όγδοάδας συμπροσευχῆς γιά τήν χριστιανική ἐνότητα».  Σ’ αὐτήν συμμετεῖχε Ἱερεύς τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, συμπροσευχόμενος μετά αἰρετικῶν, Φράγκων καί Εὐαγγελικῶν.
Ἡ παρουσία τοῦ καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Μιλτιάδου Κωνσταντίνου, ὡς ἐμψυχωτοῦ καί κεντρικοῦ ὀμιλητοῦ τῆς διοργάνωσης, μᾶς προξένησε ἀλγεινή ἐντύπωση.  Πραγματική ὃμως θλίψη, ντροπή καί ἀπογοήτευση μᾶς προκάλεσε ἡ παρουσία τοῦ κληρικοῦ π. Ἰωάννη Σκιαδαρέση, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Ἠλιουπόλεως, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σας.
Καί μόνη ἡ παρουσία ἑνός Ὀρθοδόξου Ἱερέως σ’ ἓναν τέτοιο τόπο προκαλεῖ.  Πόσο μᾶλλον ἡ μετοχή του στήν κοινή προσευχή.  Πολύ θλιβερή εἰκόνα Σεβασμιώτατε, νά βλέπει κάποιος τόν κληρικό σας στό βάθρο τοῦ ὑποτειθέμενου ἱεροῦ τῆς προτεστάντικης αἲθουσας, νά ἐκφωνεῖ τά Εἰρηνικά καί νά συμπροσεύχεται μέ τούς «λειτουργούς» τῶν αἰρετικῶν-θρησκευτικῶν κοινοτήτων.
Τό πιό πιθανόν, τό πρωΐ ἐκείνης τῆς Κυριακῆς, ὁ κληρικός σας νά Λειτούργησε στόν Ιερό Ναό του γιά τήν ἑορτή τῆς Ἀνακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.  Δέν συνιστᾶ ὃμως φρικτή ἀντίφαση ἡ μεσημεριανή του δραστηριότητα στόν αἰρετικό ναό;
Ἐντύπωση μᾶς προκάλεσε ἐπίσης, ἡ ἰδιαίτερη τιμή, ἡ ἐγκαρδιότητα καί ἡ διαχυτικότητα τήν ὁποῖα ἐπέδειξαν ὃλοι οἱ αἰρετικοί «λειτουργοί» πρός τόν Ὀρθόδοξο Ἱερέα.  Μήπως αὐτά ἀντανακλοῦσαν στό πρόσωπό σας Σεβασμιώτατε;  Ὁ κληρικός σας κινήθηκε αὐτοβούλως ἢ ἐκπροσωποῦσε τήν Σεβασμιώτητά σας;
Ἀπευθυνόμενοι στήν πατρική σας ἀγάπη ἐπιθυμοῦμε νά τοποθετηθεῖτε γιά τό πρωτοφανές γεγονός καί νά προβεῖτε στίς ἀπαραίτητες διευκρινήσεις.
                                                                                        Ἀσπαζόμενοι τήν Δεξιάν σας
                                                                                                        τά μέλη τῆς ΟΡΘ.Α.

5ο ἔγγραφο, πρὸς τὸν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης (οὐδεμία ἀπάντηση, ἀπαράδεκτο)
ΠΡΟΣ:  Παναγιώτατον Μητροπολίτην Θεσ/νίκης
  κκ. Ἂνθιμον.                                                                                                       Θεσσαλονίκη, 26/05/2008
                                                                                                                            Ἀριθμ. Πρωτ.: 6/2008
Παναγιώτατε τήν εὐχή σας, Χριστός Ἀνέστη.
Κατόπιν τῆς ἀπό 29/02/2008 ἐπιστολῆς μας, σχετικά μέ την συμμετοχή κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς σας σέ οἰκουμενιστική ἐκδήλωση, τό Σάββατο 19/1/2008, στόν παπικό ναό τῆς Παναχράντου Συλλήψεως Θεσσαλονίκης, οὐδεμία ἀπάντηση λάβαμε ἀπό τήν Παναγιώτητά σας. Ἐπανερχόμεθα λοιπόν μέ τήν παρούσα, ἐπαναλαμβάνοντας τήν παράκλησή μας νά τοποθετηθεῖτε στό πρωτοφανές γεγονός καί νά προβεῖτε στίς ἀπαραίτητες διευκρινίσεις.
Ἀσπαζόμενοι τήν Δεξιάν σας
                                                                                                     τά μέλη τῆς ΟΡΘ.Α.

6ο ἔγγραφο, πρὸς τὸν μητροπολίτη Νεαπόλεως (οὐδεμία ἀπάντηση, ἀπαράδεκτο)
ΠΡΟΣ:  Σεβ. Μητρ. Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως
                   κκ. Βαρνάβαν.                                                                                                      Θεσσαλονίκη, 26/05/2008
                                                                                                                                        Ἀριθμ. Πρωτ.: 7/2008
Σεβασμιώτατε τήν εὐχή σας, Χριστός Ἀνέστη.
Κατόπιν τῆς ἀπό 29/02/2008 ἐπιστολῆς μας, σχετικά μέ την συμμετοχή κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς σας σέ οἰκουμενιστική ἐκδήλωση, τήν Κυριακή 27/1/2008, στό ἰνστιτοῦτο Γκαῖτε Θεσσαλονίκης, οὐδεμία ἀπάντηση λάβαμε ἀπό τήν Σεβασμιώτητά σας. Ἐπανερχόμεθα λοιπόν μέ τήν παρούσα, ἐπαναλαμβάνοντας τήν παράκλησή μας νά τοθετηθεῖτε στό πρωτοφανές γεγονός καί νά προβεῖτε στίς ἀπαραίτητες διευκρινίσεις.
 
Ἀσπαζόμενοι τήν Δεξιάν σας
                                                                                                     τά μέλη τῆς ΟΡΘ.Α.ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΒΙΝΤΕΟ 
[1] Πρωτοπρεσβύτερος
Νικόλαος Μανώλης
ἐφημέριος Ἱ. Βυζαντινοῦ Ναοῦ
Προφ. Ἠλιού Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη
31/3/2011
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερβίων καὶ Κοζάνης
 κκ. Παῦλον
 Σεβασμιώτατε τὴν εὐχή σας.
 Μετὰ βαθυτάτης λύπης ἐπληροφορήθην ὅτι τὸ περιοδικὸ «Λειμωνάριον» τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν Μητροπόλεως, διοργανώνει εἰς τὴν Κοζάνη, ἐκδήλωσιν - ἀφιέρωμα εἰς τὸ ἔργον τῆς Ἀκαδημίας θεολογικῶν σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, ἔπ' εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως δέκα ἐτῶν λειτουργίας αὐτῆς. Διὰ τὴν συγκεκριμμένη ἐκδήλωσιν τὸ ἀνωτέρω περιοδικὸ συνεργάζεται μὲ τὴν Ἀκαδημία.
Εἰς τὴν ἐκδήλωσιν, ποὺ φέρει τὸν τίτλο «θεολογία διαλεγομένη, παρουσίαση τοῦ ἔργου καὶ τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν», κύριος εἰσηγητὴς θὰ εἶναι ὁ Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
Μοῦ προξενεῖ λοιπὸν τόσον ἔκπληξιν ὅσον καὶ ἀγανάκτησιν ἡ ἀπόφασις ὑμῶν νὰ εὐλογήσετε τὴν λειτουργίαν αὐτῆς τῆς Ἀκαδημίας, εἰς μίαν περίοδον ἐντόνου διαλόγου καὶ ἐνστάσεων ἐκ μέρους ἐπιφανῶν συναδέλφων σας Ἱεραρχῶν, ὅπως τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς, τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου, τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων καὶ τοῦ Μητροπολίτου Γλυφάδος. Ὁ τελευταῖος μάλιστα χαρακτηρίζει ὡς διαστρεβλωτικὴ καὶ καταστροφικὴ τὴ θεολογία αὐτῆς τῆς Ἀκαδημίας. Ἀλλὰ καὶ σεβαστοὶ καθηγητὲς τῶν θεολογικῶν σχολῶν καὶ μοναχοὶ καὶ καθηγούμενοι τῶν Ι. Μονῶν, τῶν ὁποίων οἱ θέσεις βρίσκονται ἐν πολλοῖς δημοσιευμένες εἰς τὸν ἔντυπον καὶ ἠλεκτρονικὸν ἐκκλησιαστικὸν τύπον.
Οἱ ἐνστάσεις καὶ οἱ ὁμολογιακὲς τοποθετήσεις τῶν ἀνωτέρω ἀντικρούουν τοὺς ἀνορθοδόξους καὶ αἱρετικοὺς λόγους τῆς προαναφερομένης Ἀκαδημίας τῆς Ι. Μ. Δημητριάδος, ἡ ὁποία διδάσκει ἀνάμεσα σὲ ἄλλα προτεσταντικὰ καὶ παπικὰ ἀξιώματα καὶ τὴν αἱρετικὴν διδασκαλίαν τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας. Ἔχει καταστεῖ «ἀπὸ Ἀκαδημία θεολογικῶν σπουδῶν, Ἀκαδημία διαστρεβλώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας», ὅπως πολὺ εὔστοχα παρατήρησε ὁ σεβαστὸς καθηγητὴς πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης.
Ἐπιπλέον ὁ εἰσηγητὴς κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, εἶναι γνωστὸς διὰ τὴν ἰδιαιτέραν ἀγαπητικὴν σχέσιν του μὲ τὴν παπικὴ ἐκκλησίαν. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀποτελεῖ καὶ τὸν κυριότερο συντονιστὴ - ὀργανωτὴ τῶν ἐπαίσχυντων οἰκουμενιστικῶν συμπροσευχῶν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην. Μελετήσατε Σεβασμιώτατε τὰς ἀναρτημένας εἰς τὸ διαδίκτυον ὁμιλίας του, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἑβδομάδος συμπροσευχῆς τοῦ παρελθόντος ἔτους, εἰς τὸν ναὸν τῶν Φράγκων τῆς Ἀσπίλου Συλλήψεως Θὲσ/νίκης, διὰ νὰ ἐννοήσετε  τὰς παπικὰς ἀντιλήψεις του.
Σεβασμιώτατε, σέβομαι ὑμᾶς ἀπεριορίστως. Παρακολουθῶ μὲ πραγματικὸ ἐνδιαφέρον τὰς ἐμπνευσμένας ἐνεργείας τῆς Ι. Μητροπόλεως ὑμῶν, ὅπως αὐτῆς τῆς τόσο εὐαισθήτου καὶ φιλανθρώπου ἐνεργείας τῆς ἱδρύσεως τοῦ κοινωνικοῦ παντοπωλείου. Αἰσθάνομαι ὑπερηφάνεια διότι ἡ ἱστορικὴ Μητρόπολις Σερβίων καὶ Κοζάνης, τῆς ὁποίας πνευματικὸς γόνος εἶναι καὶ ἡ ἡμετέρα ἀναξιότης, βρίσκεται εἰς τὰς ποιμαντορικᾶς ἁγιασμένας χείρας τῆς Σεβασμιότητος ὑμῶν.
Ἀπολαύσαμεν καὶ τὴν παρουσίαν ὑμῶν καὶ κατὰ τὴν χοροστασίαν σας εἰς τὴν Ἱερὰν Πανήγυριν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Κυρίας Θεοτόκου εἰς τὴν Ι. Μ. Φιλοθέου του Ἁγίου Ὅρους, ἡ ὁποία συνετελέσθη κατὰ τὴν περίοδον τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς του παρελθόντος ἔτους. Ἀποτελεῖτε διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τῆς μητροπόλεώς σας ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου της Ὀρθοδοξίας, μία ἰσχυρὰ καὶ φωτισμένη ἐκκλησιαστικὴ προσωπικότητα.
Διὰ τοῦτο Σεβασμιώτατε, σᾶς ἱκετεύω καὶ σᾶς ἐκλιπαρῶ. Ἀκυρώσατε τὴν ἐκδήλωσιν. Μὴ δίνετε χῶρον εἰς τὰς κακοδοξίας τῆς ἐν λόγω Ἀκαδημίας. Μὴν ἐπιβραβεύετε τὰς αἱρετικᾶς θέσεις αὐτῆς. Σταθεῖτε εἰς τὸ ὕψος τῆς Ποιμαντορικῆς καὶ Δεσποτικῆς σας ἰδιότητος καὶ ἀποτρέψατε αὐτὴν τὴν ἐκδήλωσιν. Δὲν εἶναι ἀργὰ Σεβασμιώτατε νὰ σταματήσετε μία λανθασμένην κίνησιν ποῦ μόνον σύγχυσιν καὶ σκανδαλισμὸν μπορεῖ νὰ ἀποφέρει. Εὐελπιστῶ εἰς τὴν καλλιεργημένην, Ὀρθόδοξην, εὐαίσθητην συνείδησιν ὑμῶν.
Ἐπικαλούμενος τὴν συγχώρησιν ὑμῶν, εὔχομαι εἰς ὑμᾶς καλὴν Ἀνάστασιν.
Μετὰ βαθυτάτου υἱκοῦ σεβασμοῦ, ἀσπαζόμενος τὴν Δεξιάν σας
Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Μανώλης

 

Πηγή