Κυριακή, 14 Μαρτίου 2021

ΦΙΛΗΣΕ ΧΕΡΙ ΑΘΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΠΑΠΑ, ΕΣΤΕΦΘΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

 

Τό Ἅγ. Πνεῦμα ΠΟΤΕ δέν “Ἐκλέγει” τόν “Ἐκλεκτό” Ἀθέου Κυβερνήτου

Γράφει Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Θεολόγος


    Σέρβοι, Ρῶσοι: “Κλήρωσις”, ἐν Ἁγ. Πνεύματι ἤ Βλάσφημος “Καλπο-Νοθεία”;;;

{Εὐαγγελική Ἀλλληγορία: Πῶς ὁ Κύριος “Ἀναδεικνύει” Ἐπισκόπους}

[Ἀπόστολοι Προσευχόμενοι]: «... καὶ προσευξάμενοι εἶπαν͵ // Σὺ Κύριε͵ καρδιογνῶστα πάντων͵ // ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω //ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα...».

[Θεός ἀποφαίνεται διά κλήρου]: «Καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς͵ //καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ματθίαν͵ // καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων» (Πράξ. α’ 24-26).

[Παράφρασις]: [... Καί (κατά τήν ἐκλογή τοῦ 12ου Ἀποστόλου) οἱ ἕνδεκα Ἀπόστολοι // προσευχήθησαν καί ἱκεύτευσαν.// -Σύ Κύριε, πού εἶσαι Καρδιογνώστης ὅλων, //ἀνάδειξε αὐτόν, τόν ὁποῖον Ἐξέλεξες, //ἀπό αὐτούς τούς δύο τόν ἕναν, //...

-Καί ἔθεσαν κλήρους // καί ἔπεσεν ὁ κλῆρος στόν Ματθία //καί κατεχωρήθη μέ τούς ἄλλους ἕνδεκα Ἀποστόλους].

 

Α. ΤΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ “ΟΡΓΑΝΟ” ΑΘΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ;

[“Καταστρατηγεῖται” ἡ “Λειτουργία” Ἐκλογῆς Πατριάρχου Σερβίας;]

Στίς 18/2/21, πραγματοποιήθησαν οἱ ἐκλογές Νέου Προκαθημένου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, ἀπό σαράντα ἑπτά (47) περίπου Ἐκλέκτορες Ἐπισκόπους.

Κατά τήν ἐκλογική διαδικασία, στήν κρύπτη τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Βελιγραδίου, ἐξελέγη ὁ Μητροπολίτης Ζάγκρεμπ, ὁ Ἑλληνομαθής κ. Πορφύριος.

Στήν τελική ἐπιλογή, κατά τό “Ἀποστολικό Σύστημα” (Πραξ. α’ 24-26), ἐτέθησαν εἰς Κλήρωσι, ἐπάνω στό Ἱ. Εὐαγγέλιο, τά ὀνόματα τῶν πλειοψηφισάντων Ἐπισκόπων. Στή συνέχεια, “Ἔσυρε” “Τυχαίως” τόν φάκελλο ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος Ριστάνοβιτς.

Ἡ Μεθοδολογία “Καταχωρεῖ” στόν Κύριο τήν “Ἐπιλογή”. Συνάμα, παρεμποδείζονται Στανικές παρεμβάσεις τοῦ Κράτους.

Ἐκ πρώτης ὄψεως, ἡ Ὑψίστη Ἁγιοπνευματική  διεδραματίσθη ἐν Πνεύματι Ἁγίω, μέ Ἱεροκανονικές καί Ἄδολες “Λειτουργίες”.

 

[Κληρώνεται ΜΟΝΟΝ ὁ “Ἐκλεκτός” τῆς Κυβερνήσεως]

Ὡστόσο, ὑποχρεούμεθα νά μή εἴμεθα ἀφελεῖς. «Μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν͵ //ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε͵ //ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε» (Α’ Κορ. ιδ’ 20). (Ἤτοι, μή γίνεσθε παιδιά μέ ἀνοησία στό μυαλό, // ἀλλά μόνον νά φέρετε νηπιακή ἀθωώτητα. // Στή λογική νά καθίστασθε τέλειοι). Ἐάν μελετήση κανείς ἐπισταμένως, τότε θά διαπιστώση ὅτι ἀνακύπτουν ἐμφανῶς ὕποπτα στοιχεῖα καί εὔγλωττα κενά στήν ὅλη “Τελετουργία”.

[Πρό ἐκλογῆς]: Ἀπό ἡμερῶν ἦτο γνωστόν, ποῖοι θά ἐπροκρίνοντο στό “Τριπρόσωπο” ψηφοδέλτιο. Ὁ Μητροπολίτης Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖος, ὁ Μπάνια-Λοῦκα κ. Ἐφραίμ, μά ΚΑΙ “Ὁ” Ἐκλεκτός τῆς Σερβικῆς Δεσποτείας, ... ὁ Ζάγκρεμπ κ. Πορφύριος. Αὐτός πού ... Φίλησε τό χέρι τοῦ Πάπα (Ἀσίζη, 2016).

Καί ποῖος θά ἐξελέγετο, ἀνερωτᾶτο ἐναγωνίως ὁ Πιστός Χριστιανός; Ὅποιον θά ἀνεδείκνυε τό Τελεταρχικό Πνεῦμα; Ἀτυχέστατα, μήπως ὅποιον θά Πρόσταζε ἡ Πολιτική Ἐξουσία;

Ἐν συγχορδία, ἀποκαλυπτικά, ὅλα τά Σερβικά ΜΜΕ, διετύπωναν τήν ἴδια θέσι, τή βεβαιότητα, ὅτι ὁ κ. Πορφύριος λογίζεται ὡς “Ἐκλεκτός” τῆς Πολιτείας. Καί «ἐγένετο φῶς» (Γεν. α’ 3), “Ἐξελέγη” ὁ “Προορισμένος”.

[Μετά τήν Ἐκλογή]: Ἀφρόνως, ἡ ἐξουσία “Ἐπροδώθη”. Ἰδού, θριαμβευτικές συναντήσεις Νεοεκλεγέντος καί Προέδρου. Ἰδού, αὐτοαποκαλυπτόμενοι, ἐπέτειναν τίς βάσιμες ὑποψίες, διακηρύσσοντας: «Ἡ “Ἐκλογή” τοῦ κ. Πορφυρίου “Ἱκανοποιεῖ” τήν Κυβέρνηση τῆς Σερβίας, καθώς θεωρεῖται ὅτι αὐτός βρίσκεται “κοντά” στόν Πρόεδρο Ἀλέξανδρο Βούτσιτς». Τί ἀπο­κωδικοποιοῦν, ἆραγε τά, «Ἱκανοποιεῖ τήν Κυβέρνησι»; Καί «Πατριάρχης “κοντά στόν Πρόεδρο (ἕναν ... Ἄθεο) ;». Μήπως «Φίλησε τό εἰδικό “Δακτυλίδι;».

Λοιδορία τῆς ἀληθοῦς “Θείας Οἰκονομίας” καί χλεύη τῆς “Θείας Βουλῆς”.

 

[Ἄθεος ἀποκλείεται νά προστάζη τό Ἅγ. Πνεῦμα]

Ὡστόσο, ἀποκλείεται τό Πανάγιο Πνεῦμα, στή Σερβία, νά “Ἐπιλέγη” ΠΑΝΤΟΤΕ τόν “Ἐκλεκτό” στό Δοβλέτι. Τώρα, τόν “Χειροφιλητή” τοῦ Πάπα καί “εγκεκριμένο” ἀπό τόν Ἄθεο Πρόεδρο, τόν κ. Ἀλέξανδρο Βούτσιτς  (2017-...) (Ἑλληνικῶν Ριζῶν). Τοῦ ἐκλεκτού φίλου τοῦ τ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξη Τσίπρα.!

Πανομοιότυπα, κατά τήν προηγουμένη Ἐκλογή (2010), ὁ “Κληρωθείς” ἐπάνω στό Ἱ. Εὐαγγέλιο,Εἰρηναῖος ὑπῆρξε καί πάλιν ὁ “Ἐκλεκτός” τῆς τότε Κυβερνήσεως τῆς Σερβίας, τοῦ Προέδρου Μπόρις Τάντιτς (2006-2012). Ὁ ἀρνούμενος ἀρχικῶς νά παραστῆ στήν “Ψευτο-Σύνοδο” τοῦ Κολυμβαρίου (2016). Καταφανῶς πιεσθείς καί Ἐκβιασθείς(;) ἀπό τήν Σερβική Κυβέρνησι, κατήντησε “Ἑκών-Ἄκων”, στό “Κέρατο τοῦ Βοδιοῦ”. Στό Κολυμβάριο Κρήτης, στήν Σιδηρόφρακτα ἀποκλεισμένη Ἀντικανονική “Σκιώδη” Σύνοδο.

Παρεπιπτόντως, ὁ ἐν λόγω Πατριάρχης (2010-2020), ἐνισχύθη μέ γενναῖο κονδύλιο, γιά τήν ἀποπεράτωσι τοῦ περικαλλοῦς Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Σάββα. Προφανῶς, κάθε θεολογική θέσις ἀπομειοῦται τεχνιέντως, θωρῶντας τό γυαλιστερό κίτρινο Χρυσάφι: «Χρυσοῦ λαλοῦντος͵ //πᾶς ἀπρακτείτω λόγος͵ //Πείθειν γὰρ οἶδε͵ //κἂν πέφυκεν μὴ λέγειν». (T.L.G., Γρηγόριος Θεολόγος, Ἔπη Ἠθικά). (Ἤγουν,  ὅταν ὁμιλεῖ τό χρυσάφι, // τότε κάθε ἐπιχείρημα πρέπει νά παραμένη σέ ἀπραξία. // Γνωρίζει νά πείθη,// ἀκόμη καί ὅταν δέν μιλᾶ μέ φυσικό τρόπο).

Κατά συνέπειαν, ἄς μή Βλασφημοῦμε τό Πανάγιο Πνεῦμα. Ὁπωσδήποτε, μέ τρόμο ἄς Τό ἐπικαλούμεθα. Πῶς, οἱ πάντες, εἰδικά τά Διεθνῆ ΜΜΕ, προεξοφλοῦσαν “Διορατικῶς" τό ἴδιο ἐξαγόμενο, γιά μία ἀπροσδιόριστο “Κλήρωσι”; Προσέτι, ἡ ἔγκριτος Χριστιανική Ἐφημερίς “Ὀρθόδοξος Τύπος”, Νο 2342, (ἔκλεισε 17/2/21, κυκλοφόρησε 19/2/21), διετράνωνε: «Παρεμβάσεις εἰς τήν ἐκλογήν τοῦ Νέου Πατριάρχου Σερβίας;». Διέβλεπε καθαρά τήν “Ἐπιλογή” τοῦ κ. Πορφυρίου, ὄχι ἀπό τό Ἅγ. Πνεῦμα, μά, ἀπό τόν Ἄθεο Κυβερνήτη τῆς ἀδελφῆς Ὁμοδόξου Χώρας.  Καί ἐγένετο οὕτω.

Οἱ Σοφοί προτρέπουν εἰς ἐγρήγορσι: « Nᾶφε (νῆφε) // καὶ μέμνασ΄ ἀπιστεῖν· // ἄρθρα ταῦτα τᾶν φρενῶν» (Ἐπίχαρμος, 530-440 π.Χ., Κῶος Ἀρχαῖος Ποιητής). (Ἤτοι, νά εἶσαι νηφάλιος //καί νά δυσπιστῆς στά δῆθεν· // αὐτές εἶναι οἱ βάσεις τῆς λογικῆς».

 

Β. “ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ” ΜΕΘΟΔΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΜΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

[Μαθηματικῶς: Ἀπίθανο πάντοτε νά κληρώνεται ὁ “Φιλο-Κυβερνητικός”]

Ἄς καταφύγουμε στή ἐπικουρία τῆς Ἐπιστήμης τῶν Μαθηματικῶν Πιθανοτήτων. Στήν ἐκλογή τοῦ 2010, ἔχουμε τρεῖς ὑποψηφίους. Ὁ “Φιλο-Κυβερνητικός” Ὑποψήφιος, ἔχει πιθανότητα 33%, ὥστε νά “Κληρωθῆ”, ὅπερ καί συντελεῖται.

Στήν τωρινή διαδικασία, ἐπίσης ὁ “Ἐπίλεκτος” τῆς Πολιτικῆς Διοικήσεως, φέρει τήν ἴδια Πιθανότητα, 33%. Παραδόξως, ξετυλίγεται πανομοιότυπα τό ἴδιο σενάριο, κατά μία ἀπρόσμενο “Ἑωσφορική” σύμπτωσι.

Ἐπιστημονικῶς: Γιά νά συμπέσουν ἀμφότερα τά δύο γεγονότα, ἀλληλοδιαδόχως, ἡ Πιθανότητα ὑπολογίζεται: 0,33Χ0,33=0,1 ἤτοι 10%. Γιά νά συντελεσθῆ τό “τυχαῖο” Συμβάν, πρέπει, ἀπό 10 κλήρους νά ἐξαχθῆ ὁ συγκεκριμένος, ὁ “Κυβερνητικός”.

Ὄχι ἀπίθανο, ὡστόσο καταχωρεῖται ὡς λογικῶς Ἐξεζητημένο. Σύμπτωσις ἐπαναλαμβανομένη, παύει νά εἶναι σύμπτωσις. Ὑποκρύπτεται Ἐνεργῶν, “Καταχθόνιος”, “Νοῦς”. Ποῖοι «ἐγεννήθησαν //πρίν ἀπό τό Διάβολο;».

 

[Νοθεῖες, βλασφημεῖες Παναγίου Πνεύματος]

Δυστυχῶς, δέν ἐλλείπουν οἱ περιπτώσεις, ὅπου στίς Ἀρχιερατικές Ἐκλογές συντελοῦνται βλάσφημες Νοθεῖες. Ἐνδεικτικῶς, σέ πασίγνωστο περιστατικό, κατετέθησαν ἕξ (6) ψηφοδέλτια, σημειωμένα μέ τό ἴδιο χέρι (Δικαστικά τεκμηριωμένη νοθεία).  Ἄλλοτε εἰσέρρευσαν τέσσερα (4) παρείσακτα ψηφοδέλτια.

Στίς “Κληρώσεις” ἡ ὑβριστική μεθόδευσις καταστρώνεται “ὑποχθόνια”. Εἴτε τοποθετοῦνται τρεῖς κλῆροι, ἀλλά ... μέ τό ἴδιο ὄνομα. Εἴτε “Σημαδεύονται” οἱ κλῆροι κ.τ.λ.. «Πάντας ὁ Θεὸς χειροτονεῖ͵ //καὶ τοὺς ἀναξίους; //Πάντας μὲν ὁ Θεὸς οὐ χειροτονεῖ͵ //διὰ πάντων δὲ αὐτὸς ἐνεργεῖ͵ ...» (TLG, Ἰωάννης Χρυσόστομος, Εἰς Β’ Ἐπιστολή πρός Τιμόθεον).

 

[Ρωσικά ΜΜΕ ἐπικαλοῦνται Πολιτική Διελκυστίνδα]

Τά ἐξειδικευμένα Ρωσικά ΜΜΕ καί μάλιστα τῆς “Ἀντι-Πουτινικῆς” πτέρυγος, ἀποφαίνονται ὅτι, ἡ “Ἐκλογή”, δέν ὑπῆρξε ἄδολος. Γι’ αὐτό τό λόγο, πάντοτε “Kληρώνεται” ὁ “Ἐκλεκτός” τοῦ “Βασιλιᾶ”.

Ὑπογραμμίζουμε πώς, οἱ συγκεκριμένοι Ρῶσοι Ἐμπειρογνώμονες, θεωροῦνται ἐμβριθεῖς εἰδήμονες τῶν ἀνομιῶν τῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν. Καθότι, ἐβίωσαν ἔμπονα τήν διαβόητο Κομμουνιστική Ὑπηρεσία Ἀσφαλείας, τήν Κά-Γκέ-Μπέ (K.G.B.).

 

[Κοινό Μυστικό στό Σερβικό Λαό: “Καλπο-Νοθεία”]

Τί φρονεῖ ἡ κοινή γνώμη; Προβαίνοντας εἰς ἔρευνα, μέ ἀνταποκρίσεις ἀπό τό Βελιγράδι, ἀναζητοῦμε τήν ἀλήθεια! “Καλπο-Νοθεία”. Ἀποκωδικοποιεῖται τό ἀπήχημα καί ὁ ἀντίλαλος τῆς συνειδησιακῆς θλίψεως. «Ἀπολύτως “Στημένη” ἡ “Ἐκλογή”».

 Τό “Σύστημα” ἀπαίτησε καί προώθησε στόν Θρόνο τοῦ Ἔθνους ἕνα “Ὑποχείριο”. Ἄβουλο, Διαχειρίσιμο, Εὐπειθῆ, στίς Γεωπολιτικές Διαπλοκές τῆς νῦν Ἐξουσίας, πού “Σχοινοβατεῖ” στό “Τρίπλοκο” Ρωσίας-ΕΕ-ΗΠΑ.

Οὐδεμία ἀμφιβολία ὅτι, διακρατεῖ ἡ λαϊκή ρῆσις: «Φωνή Λαοῦ, Ὀργή Θεοῦ».

 

[Δύο φίλοι: Πορφύριος Πατριάρχης, Ἱερώνυμος στό Φέρετρο!]

Ὁ Νεοκλεγείς Πατριάρχης, ὁ κ. Πορφύριος, ξεκίνησε παρέα μέν τόν Ἐπίσκοπο Ἔγγρας, τόν Μακαριστό Ἱερώνυμο, κάτω ἀπό τήν σκέπη τοῦ Ἐπισκόπου Μπάτσκας κ. Εἰρηναίου Μπούλοβιτς, ἅπαντες Ἑλληνομαθεῖς. Ἐπήνδρωσαν καί ἀνεκαίνισαν παλαίφατο Μοναστήρι, κατεστραμμένο ἀπ’ τόν Κομμουνισμό, τό Κόβιλτ. Προκειμένου νά ἀνελιχθοῦν, νά ἀνοίξουν τά φτερά τους, ξενιτεύθησαν γιά σπουδές στήν Ἀθήνα καί στή Ρώμη.

Ἐν καιρῶ, ἰδιοτελῶς, ὁ κ. Πορφύριος μετήλαξε τήν νοοτροπία του. Κατέστη πλήρως ὑποτελής καί ὑποχείριο στό “Δεσποτᾶτο”. Ἐφίλησε καί ... τό χέρι τοῦ Πάπα. Γι’ αὐτό τό λόγο, προήχθη τάχιστα.

Κατ’ ἀντιδιαστολή, ὁ πολύγλωσσος Ἱερώνυμος, ὁ μή προσπίπτων, κατεβλήθη. Ἀπεστάλη στήν Ρώμη, ὅπου συνηντήθη μέ τόν Πάπα. Μέ τήν ἐπιστροφή του, εἰσήχθη περιέργως στό Νοσοκομεῖο, ὑποτίθεται ἀπό Μικροΐωσι. Καί μετά τρεῖς ἡμέρες ἐκοιμήθη, αἰφνιδίως, σέ ἡλικία μόλις 47 ἐτῶν (30/11/2016). Τεκμήριο κακουργήματος: Παρανόμως ἀπηγορεύθη ἡ “Ἀντι-Εγκληματική Νεκροψία” καί Γνωμάτευσις! Ἤδη, προωθεῖται Δικαστική Διερεύνησις.

Ἐπικαιροποιοῦμε, συναρτώμενο δημοσίευμα τῆς Ἐφημερίδος “Ὀρθόδοξος Τύπος”, Νο 2165, 19/5/2017, μέ τίτλο «Παράξενοςθάνατος τοῦ Ἐπισκόπου Ἔγγρας τῆς Σερβίας». Άπτεται τό “Ὕποπτο” Ἐθνικο-Εκκλησιαστικῶς “Μυστήριο”.

[Ἀντικανονικές ἐκλογές μή ψηφιζόντων ἁπάντων τῶν Ἱεραρχῶν]

Πολλές ἐκλογές Προκαθημένων καί Ἐθναρχῶν-Προκαθημένων συνετελέσθησαν καί συντελοῦνται κατ’ αὐτήν τήν περίοδο.

Ἀξιοσημείωτα, πρό δύο ἐτῶν, μέ τήν ἐκπνοή τῆς Κυβερνήσεως Ἀλ. Τσίπρα “Ἐξελέγησαν”, Ἀντικανονικῶς, Ἕλληνες Προκαθήμενοι. Δίχως, ἐν Ἁγ. Πνεύματι, μυστική ψηφοφορία ἀπό τό Σύνολο τῆς Ἱεραρχίας τῶν Ἐπισκόπων.

Προκλητικότατα, ποδοπατῶντας τούς Ἱ. Κανόνες, ὑποτελῶς, κατά «Διαταγήν Σκοτεινῶν Δυνάμεων». ... Συντόμως, ἐπίκεινται καί ἕτερες, πέντε τουλάχιστον “Ὁμόλογες” “Ἐκλογές” Προκαθημένων. ...

Ἱκετεύουμε, «Κύριε, Κύριε, //ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ, ...» (Εὐχή Θ. Λειτουργίας). Καί, «Κατακεραύνωσον // τούς προβατοσχήμους Λυκοποιμένες».

 

{Πατερική Ἀλληγορία: Κύριε, “Ἀνάδειξε” τούς Ἐπισκόπους}

«.. Καὶ οὐκ εἶπον͵ Ἔκλεξαι͵ // ἀλλὰ͵ Ἀνάδειξον τὸν Ἐκλεγέντα͵ //φησὶν͵ ὅν ἐξελέξω· //εἰδότες πάντα προωρίσθαι τῷ Θεῷ. //... Οὔπω γὰρ ἑαυτοὺς ἀξίους ἡγοῦντο //ἀφ΄ ἑαυτῶν ἐκλέξασθαι· // διὸ καὶ αἰτοῦσι διά τινος σημείου μαθεῖν...» (Ἰ. Χρυστοστόμου, Στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων).

[Παράφρασις]: [... (κατά τήν ἐκλογή τοῦ Ἀπ. Ματθία) δέν προσευχήθησαν οἱ Ἀπόστολοι, Κύριε Ἔκλεξαι Σύ, // ἀλλά, Σύ Ἀνάδειξε τόν Ἐκλεγέντα, // τόν ὁποῖο Ἐξέλεξες,// γνωρίζοντες ἄριστα ὅτι, // τά πάντα τά ρυθμίζει ἀπολύτως ὁ Κύριος. // Καθότι οἱ Ἅγ. Ἀπόστολοι, δέν ἔκριναν τούς ἑαυτούς τους ἀξίους // ἀπό μόνοι τους νά Ἐκλέξουν. //Γι’ αὐτό τό λόγο ἐκζητοῦν ἀποκαλυπτικό Θεϊκό “Σημάδι” // νά καταμάθουν τήν Θεία Βουλή...].

ΦΩΤΟ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΙΣ


Πατριάρχης Εἰρηναῖος, Βλαδίμηρος Ποῦ­­τιν, Πρόεδρος Ρωσίας.

https://www.vimaorthodoxias.gr/diethni-2/syllypitirio-minyma-poytin-se-voytsits-gia-ton-thanato-toy-patriarchi-eirinaioy/


Πατριαρχης Πορφύριος, Πρόεδρος Βούτσιτς

https://www.orthodoxianewsagency.gr/patriarxeia/patriarxio_serbias/synantisi-patriarxi-servias-me-ton-proedro-voutsits/


Πατριάρχης Πορφύριος, Πρόεδρος Βούτσιτς

https://www.orthodoxtimes.gr/synantisi-me-ton-proedro-tis-servias-eiche-o-neos-patriarchis-servias-porfyrios/

 


Όταν ο νέος Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος, ὡς Μητροπολίτης, φιλοῦσε το χέρι του Πάπα

http://aktines.blogspot.com/2021/02/blog-post_98.html

Ἀσίζη, 2016.09.20


Νεοεκλεγείς Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος (2021-...


Κηδεία Ἐπισκόπου Ἔγγρας Ἱερωνύμου, 30/11/2016

[1] Ἐδημοσιεύθη εἰς τήν Ἐφημερίδα “Ὀρθόδοξος Τύπος”, Νο 2345, τῆς 12/3/2221