Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

Μάξιμος Καραβάς Ηγούμενος Ιεράς Μονής Αγ Παρασκευής Μηλοχωρίου: α) Εὐχαριστήριον πρὸς τὸν π. Χρυσόστομο Τσίρη εις Πτολεμαϊδα

β) ΠΡΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗ ΘΕΟΚΛΗΤΟ «... ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΝΕΔΕΙΞΕΣ ΕΣΥ, ...» 

Δικαιοσύνη μάθετε, οι ενοικούντες ἐπί της γῆς (Ησαϊας. 26,9)

γ) "οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ."

  Επ. Αυγ.π. Μαξιμ.
 •  
 •  
 • Σχόλιο τῆς ιστοσελίδος :
 • http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=84017
 • Ὁ Γέροντας π. Μάξιμος Καραβᾶς, χειροτονία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὺγουστίνου Καντιώτου, μένει στῃν γραμμή τῶν ἁγίων Πατέρων, κρατᾶ τῆς συμβουλές τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα Αυγουστίνου. Μάχεται εναντίον του οὶκουμενισμοῦ και όλο τον συρφετό τῶν αιρέσεων και τῆς πανθρησκείας, που μᾶς σέρνει ο πατρ. Βαρθολομαῖος.
  Ο δεσπότης Θεόκλητος και αυτός χειροτονία τοῦ Γέροντα αγωνιστή ιεράρχη, σπούδασε με την βοήθειά του, αλλά ακολουθεῖ αντίθετι γραμμή από τον προκάτοχό του.
  Οι περισσότεροι ιερεῖς τῆς Πτολεμαϊδος που ήταν αντιοικουμενισταί και αγωνισταί, αλλοιώθηκαν! Δεν βλέπουν και δεν ακοῦν που μᾶς οδηγεῖ ο Βαρθολομαῖος! Ένας κορωνοϊος τους ισοπέδωσε!!! Έκλεισαν τούς ναούς τῆς πόλεως. 
 •  Ο π. Τσίρης έβαλε όπως μου είπαν ανακοίνωση έξω από τον ναό, μόνο 9 ατομα να βρίσκονται εντός τοῦ ναοῦ. Στην Αγία Τριάδα, που έχει ευλαβή ιερέα και είναι τεράστιος ο ναός 9 ατομα την Κυριακή ήταν εντός τοῦ ναοῦ και 30 έξω, χωρίς μεγάφωνα!!! 
 • Οἱ ιερεῖς τῆς Κοζάνης φάνηκαν πολύ ανώτεροί τους. Ο ιερέας του Αγίου Νικολάου απήντησε σε δημοσιογράφο: Αυτά τα λέει η πολιτεία, δεν υπάρχει εντολή τῆς Ι. Συνόδου.
  Ο Γέροντας επίσκοπος π. Αυγουστῖνος εκανε αγώνα για να φτάση το εκκλησιάσμα από το 2% στο 20% και αυτοί τώρα αγωνίζονται για να το μηδενίσουν! Και έχουν το θράσος να κατηγοροῦν τον π. Μάξιμο. Ντροπή τους).
  http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=84017

 ===============

Εὐχαριστήριον

πρὸς τὸν π. Χρυσόστομο Τσίρη 

Ἀγαπητὲ πάτερ Χρυσόστομε, σὲ εὐχαριστῶ διὰ τὸν μισθὸν πού μοῦ ἔβαλες μὲ τὸ ἄρθρο σου, εἰς τὸν Οὐρανό. Διότι ὁ Κύριος λέγει: «Μακάριοι ἔστε, ὅταν ὀνειδίσωσι ὑμᾶς καὶ διώξωσιν ὑμᾶς καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ’ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ» (Λούκ. 6, 22)

Δὲν θὰ σοὺ ἀπαντήσω σ’ αὐτὰ ποὺ γράφεις ἀλλὰ θὰ σοῦ θέσω μερικὲς ἐρωτήσεις γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν θέλω ἐγὼ ἀπάντηση ἀλλὰ νὰ τὶς δώσεις εἰς τὴν Ἱερατικήν σου συνείδηση.

Καὶ σὲ ἐρωτῶ:

1ον   Ὁ πάπας εἶναι αἱρετικός; Ἐὰν εἶναι, ὅπως καὶ εἶναι, τότε ἐπιτρέπονται τὰ σταυροαγκαλιάσματα  καὶ τὰ σταυροφιλήματα καὶ ἡ ἐπίκλησις εἰς αὐτὸν παρὰ τοῦ Βαρθολομαίου καὶ τῶν σὺν αὐτῶ, ὡς «Ἁγιώτατον ἀδελφόν»;

2 ον  Οἱ προτεστάντες εἶναι μωσαϊκόν, σατανικῶν ἐφευρέσεων; Ἐὰν εἶναι, τότε ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης γιατί τὶς ὀνόμασε «Ἐκκλησίες»; (Ὅπως καὶ τὸν Παπισμόν). Ἐπίσης ὁ Πατριάρχης ἀναγνωρίζει τὸ «Π.Σ.Ε.», τὸ καταχρηστικῶς ἀποκαλούμενον «Παγκόσμιο Συμβούλιον ἐκκλησιῶν». Εἰς τὴν πραγματικότητα παγκόσμιον συνονθύλευμα αἱρέσεων, ἕναν ἀντίχριστον ὀργανισμὸν εἰς τὸν ὁποῖον συστεγάζονται περισσότερες ἀπὸ 400 προτεσταντικὲς παραφυάδες! Ἐσὺ τί γνώμη ἔχεις, πάτερ Χρυσόστομε;

3ον   Ὁ Μονοφυσιτισμὸς εἶναι αἵρεσις καταδικασμένη, ὁριστικῶς καὶ ἀμετακλήτως, ἀπὸ τὴν Τέταρτην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον; Ἐὰν εἶναι, τότε γιατί τὴν ἀναγνωρίζει τὸ Πατριαρχεῖον ὡς «Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ»; Τί ἔχεις νὰ πεῖς γι’ αὐτό, πάτερ;

4ον   Οἱ ἄλλες θρησκεῖες εἶναι ἀνθρώπινα ἐπινοήματα καὶ πλάνες τοῦ διαβόλου; Ἐὰν εἶναι, τότε γιατί ὁ Πατριάρχης τὶς ἀναγνωρίζει ὡς «Θρησκεῖες τοῦ Θεοῦ»; Ἐσύ, πάτερ Χρυσόστομε, συμφωνεῖς μαζί του;

5ον  Ἐδῶ καὶ 20 αἰῶνες ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία λειτουργεῖ Συνοδικῶς καὶ δὲν ἀναγνωρίζει πρωτεῖον ἐξουσίας σὲ κανέναν ἐπίσκοπο. Ἐσχάτως ὅμως τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, διὰ τοῦ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου, διακήρυξε ὅτι ὑπάρχει πρωτεῖον καὶ εἰς ἠμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους, τὸ ὁποῖον κατέχει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὡς ἄλλος «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς»! Συμφωνεῖς πάτερ;

6ον   Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης εἶχε σύμβουλο μία γυναίκα τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἀμερικῆς, ἔστω καὶ ἂν εἰς τὴν θέση τοῦ Προέδρου εὐρίσκετο ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος; Ναὶ ἢ ὄχι;

7ον  Ὁ Φλωρίνης Θεοκλητὸς ποὺ ἐνῶ γνωρίζει ὅλες αὐτὲς τὶς προδοσίες, ὄχι μόνον ἀδιαφορεῖ καὶ σιωπεῖ, ἀλλὰ καὶ μᾶς διαφημίζει τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ἔχει εὐθύνες ἐνώπιόν του Θεοῦ;

             Μὲ κατηγορεῖς ὅτι ἀσέβησα πρὸς τὸν Ἐπίσκοπο- Μητροπολίτη ἐλέγχοντάς τὸν. Ὁ Κύριος ὅμως εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν λέγει ὅτι ««Ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ παιδεύω (ἐκπαιδεύω)» (Ἀποκ. 3,19). Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ Κύριος ἐκείνους ποὺ ἀγαπᾶ τοὺς ἐλέγχει, σημαίνει ὅτι ὁ ἔλεγχος εἶναι ἀπόδειξη ἀγάπης. Ἀντιθέτως ἡ κολακεία εἶναι ἀπόδειξις ἀδιαφορίας ἢ ἀγνοίας πρὸς τὴν ὀρθὴν πορείαν τῆς ζωῆς τοῦ ἄλλου. Ὁ δὲ κολακευόμενος, ὅταν δέχεται τὴν κολακεία σημαίνει ὅτι δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν διόρθωσή του. Ἄλλωστε καὶ ἡ Ἁγία Γραφή, Παλαιὰ Διαθήκη, λέγει «ἔλεγχε σοφόν, καὶ ἀγαπήσει σὲ» (Πάρ. 9,8), καὶ πάλι «μὴ ἔλεγχε κακούς, ἴνα μὴ μισήσωσι σὲ» (Πάρ. 9,8), καὶ «ὁ δὲ μισῶν ἐλέγχους ἄφρων» (Πάρ. 12,1).

Καὶ σὲ ἐρωτῶ:

8ον  Ὅταν οἱ ἐπίσκοποί της ἑλλαδικῆς Ἱεραρχίας συνῆλθαν, ἡμέραν Κυριακή, σὲ Σύνοδο διὰ νὰ ἀκυρώσουν τὸν ἀφορισμὸ τοῦ ἐπισκόπου Ἀμβροσίου Αιγιαλίας πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς συνεργάτες του διὰ τὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐνῶ ἀδιαφοροῦν διὰ τὴν εἰς δίκην παραπομπὴν τοῦ Μητροπολίτη Κερκύρας, πράττουν σωστά;

           Καυχῶνται ὅτι εἶναι «εἰς τόπον καὶ τύπον Χριστοῦ» καὶ «διάδοχοι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων»· θεωρητικὰ εἶναι, ἀλλὰ ὡς πρὸς τὴν ζωὴν εἶναι τελείως ἀντίθετοι μὲ τὴν ζωὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἀποστόλων Του. 

Ὅταν τὸν Κύριο τὸν προσκάλεσε κάποιος Φαρισαῖος σὲ δεῖπνο ἐκεραύνωσε τοὺς Φαρισαίους καὶ τοὺς νομικοὺς μὲ ἐκεῖνα τὰ φοβερὰ «οὐαί»!

          Όταν σὲ ἄλλη περίπτωση ὁ Χριστὸς ἔπιασε τὸ μαστίγιο καὶ ἔβγαλε ἔξω ἀπὸ τὸ Ἱερό τους ἐμπόρους τοῦ Ναοῦ λέγοντας «γέγραπται, ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται· ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον ληστῶν» (Μάτθ. 21,13), δηλαδή, «εἶναι γραμμένο, ὁ Οἶκος μου θὰ ὀνομασθῆ οἶκος προσευχῆς· ἀλλὰ ἐσεῖς τὸν ἐκάματε, μὲ τὴν αἰσχροκέρδειαν καὶ τὴν ἀπληστίαν σας, σπήλαιον ληστῶν».

          Σε ἄλλη πάλι περίπτωση ὅταν ὁ Κύριος ρώτησε τοὺς Ἀποστόλους «τίνα μὲ λέγεται εἶναι;» (Μάτθ. 16,15), ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἀπήντησε: «σὺ εἰ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος (ὁ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου)» (Μάτθ. 16,16). Καὶ ὁ Κύριος τοῦ εἶπε «μακάριος εἰ, Σίμων Βαριωνά, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψε σοί, ἂλλ  ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Μάτθ. 16,17), καὶ συνεχίζοντας, ὁ Κύριος τους ἀποκάλυψε τώρα ποὺ θὰ μεταβοῦν εἰς Ἱεροσόλυμα θὰ τὸν συλλάβουν οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ θὰ τὸν παραδώσουν εἰς τοὺς Ρωμαίους, οἱ ὁποῖοι θὰ τὸν σταυρώσουν καὶ σὲ τρεῖς ἡμέρες θὰ ἀναστηθεῖ. Τότε ὁ Πέτρος –πάτερ Χρυσόστομε- τὸν ἀπέτρεψε ἀπὸ τοῦ νὰ μεταβῆ εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ νὰ σταυρωθῆ. Καὶ ὁ Κύριος τὸν πρὸ ὀλίγον μακαρίσας Πέτρον, ἀπεκάλεσε «σατανᾶ» («ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· σκάνδαλόν μου εἰ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.» (Μάρκ. 8,33)).

9ον Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ποῦ ἀναφέραμε ὁ Κύριος ἐνήργησε ἀπὸ ἀγάπη ἢ ἔλλειψη ἀγάπης; Τί γνώμη ἔχεις, πάτερ Χρυσόστομε; 

         Ἐκφωνώντας τὰ φοβερὰ «Οὐαί», ἐκδιώκοντας ἀπὸ τὸν Ναὸ τοὺς καπηλεύοντας τὴν ἱερότητα τοῦ Ναοῦ, καὶ τὸν πρὸ ὀλίγων λεπτῶν μακαρίσαντα Ἀπόστολο Πέτρο, ἀπεκάλεσε σατανᾶ ἐπειδὴ δὲν ἐνδιαφέρετο γιὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ γιὰ τὸ θέλημα τῶν ἀνθρώπων.  Ἄρα αὐτὸς ποὺ φρονεῖ τὰ τῶν ἀνθρώπων –πάτερ Χρυσόστομε- καὶ ὄχι τοῦ Θεοῦ εἶναι, κατὰ τὸ λόγο τοῦ Κυρίου, σατανᾶς.

10ον  Ὅταν λοιπὸν ὁ Μητροπολίτης μᾶς εἶπε ὅτι θὰ κάνουμε ὑπακοὴ εἰς τοὺς νόμους τῶν ἀντιχρίστων πολιτικῶν, φρονοῦσε τὰ τοῦ Θεοῦ ἢ τὰ τῶν ἀνθρώπων;  

11ον  Ὅταν ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος ἐπέβαλε διὰ τὴν Θείαν Κοινωνίαν κουταλάκια μίας χρήσεως , διὰ νὰ μὴν μεταδοθεῖ ὁ λεγόμενος «κοροϊδοιὸς» εἰς τοὺς πιστούς, μέσω τῆς Θείας Κοινωνίας, ἐβλασφήμει κατὰ τοῦ Θεοῦ ἢ ὄχι;

12ον Ὥστε τὸ Πανάγιο Σῶμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ Πανάγιον Αἷμα Τοῦ εἶναι φορεῖς μικροβίων καὶ ὄχι ‘’ζωῆς αἰωνίου’’ καὶ ‘’εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν’’;

13ον Καὶ ἐάν, ὅπως πράγματι θὰ συμβεῖ, ἐκδοθῆ  νόμος ὥστε ἡ Θεία Κοινωνία νὰ μετατραπῆ σὲ «ὄστια», ὅπως τοῦ Πάπα, θὰ πρέπει νὰ «ὑπακούσουμε» ἢ νὰ ἐπαναστατήσουμε;

14ον Γιὰ δὲ τὴν τελευταία ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας νὰ ἐπιβαρύνει τοὺς πτωχοὺς ἐφημερίους, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι πολύτεκνοι, μέ 400 εὐρὼ γιὰ τὴ μὴ χρήση μάσκας ἐντός του Ἱεροῦ Ναοῦ, τί θὰ ἔλεγες γιὰ τοὺς δεσπότες αὐτούς; Εἶναι πατέρες ἢ πατριοί; Ποιμένες ἢ λύκοι;

Ἐὰν δὲ ἀκόμα θεωρῆς, παρ' ὅλα αὐτὰ, ὅτι «ἀσεβῶ» κατὰ τῶν ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι σὲ κανέναν ἀντίχριστο νόμο τῶν ἀντιχρίστων κυβερνώντων δὲν ἀντέδρασαν δυναμικά (ὅπως τῶν νόμων τοῦ αὐτόματου διαζυγίου, τῶν ὁμοφυλοφίλων, τῆς σεξουαλικῆς διδασκαλίας, ἀπὸ τὰ νηπιαγωγεῖα ἕως τὰ λύκεια, καὶ πολλοὺς ἄλλους ἀντιχρίστους νόμους τοὺς ὁποίους παραλείπω διὰ νὰ μὴν μακρύνεται ὁ λόγος), τότε δὲν ἔχω τί ἄλλο νὰ σοῦ πῶ, ἀλλὰ νὰ σοῦ εὐχηθῶ νὰ ἀντιληφθῆς ὅτι παραπάνω ἀπὸ τὴν ὑπακοὴ εἰς τοὺς ἀντιχρίστους νόμους γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς καὶ μοναχούς, ἰσχύει τὸ «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῶ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 29).

Εὔχομαι ὁ Κύριος νὰ μᾶς φωτίζει ὥστε νὰ καθοδηγοῦμε τὰ πρόβατά Του εἰς ὁδὸν σωτηρίας.

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ,

ὁ συμπρεσβύτερός σου

π. Μάξιμος Καραβᾶς

18/10/2020

 

Γέροντας Μάξιμος Καραβάς : ΠΡΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗ ΘΕΟΚΛΗΤΟ «... ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΝΕΔΕΙΞΕΣ ΕΣΥ, ...»

Δικαιοσύνη μάθετε, οι ενοικούντες ἐπί της γῆς (Ησαϊας. 26,9)


Επιστολή – ποιήμα του γέροντος ηγουμένου των 85 ετών, της Αγίας Παρασκευής Πτολεμαϊδος, Πρώην Γενικού αρχιερατικού επιτρόπου Εορδαίας, του π. Μαξίμου Καραβά. Χειροτονία του αγωνιστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου & πρώτου ηγουμένου της Μονής.

 • Ο Γέροντας & η Ιερά Μονή που μάχονται εναντίον του Οικουμενισμού & της Πανθρησκείας του Αντιχρίστου έπαυσαν να μνημονεύουν τον δεσπότη Θεόκλητο που συμπλέει με τους εχθρούς της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. 
 • Και εκείνος άνοιξε πόλεμο εναντίον τους. Έκοψε τον μισθό από τον αρχιμανδρίτη Ιγνάτιο, που είναι μοναχός & ιερεύς της Μονής. Τον Γέροντας Μάξιμο δεν μπόρεσε να κόψη το μισθό, γιατί είχε βγεί στην σύνταξη και τους απειλεί με δίκη!!!
 • Η ομολογιακή στάση των πατέρων της εν λόγω Ιεράς Μονής έναντι του Οικουμενισμού ενοχλεί τον δεσπότη κ. Θεόκλητο, τους αυλικούς του αλλά και το δεσποτάτο του Φαναρίου.
 •  Η απτόητη αυτή αντίστασή τους , της παύσεως του μνημοσύνου του κ. Θεοκλήτου, έχει προκαλέσει το Πανελλήνιο ενδιαφέρον και θαυμασμό και συρρέουν πιστοί απ' όλη την Ελλάδα και δηλώνουν την συμπαράστασή τους. Έτσι ο αγώνας τώρα δυναμώνει και βρίσκει μιμητές και εξαπλού τε. 
 • Είναι χαρακτηριστικό το εμπνευσμένο  ποίημά του με τίτλο: ΕΔΩ" :  Τοῦ δέσποτα τό «θυμιατό» θέλει πολύ «μπαρούτι», 

  Τοῦ δέσποτα τό «θυμιατό» δέν θέλει πιά «λιβάνι»,

  γιατί τόν «λιβανίζουνε», κι αὐτό κακό τοῦ κάνει.

  "Τοῦ δέσποτα τό «θυμιατό» θέλει πολύ «μπαρούτι»,

  γιά νά κονιορτοποιηθοῦν μέγαρα, δόξες, πλούτη".


Δικαιοσύνη μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς (Ἡσαϊας. 26,9)

Ὅλοι τὸν ξέρουν στὰ βουνὰ τῆς βόρειας Ἑλλάδος, Κοζάνη καὶ τὰ Γρεβενὰ καὶ πόλη τῆς Παλλάδος.
Μὰ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ πολλοί τὸν ἐνθυμοῦνται,
κι ἔβαλαν στὴ ζωή σκοπό σ᾽᾽ὅλα νὰ τὸν μιμοῦνται!

Μὰ ἕνας ποὺ ἔχει ὡφεληθεῖ περισσότερο ἀπ᾽ὅλους,
αὐτὸς τὸν ἀπαρνήθηκε κι ἀκολουθεῖ «διαβόλους:
Τὸν ἄθλιο οἰκουμενισμό, τὴ Νέα Ἐποχή,
Σιωνισμό, Μασωνισμό, τοῦ Πάπα τὴν εὐχή.


Καὶ μὴν ξεχνᾶς, ταλαίπωρε, στὴ Φλώρινα ποὺ μένεις,
δὲν τὴν ἀνέδειξες ἐσύ, τὴ βρῆκες δοξασμένη.
Ξέρεις ποιός τὴν ἐδόξασε, τὴ δόξασε ἐκεῖνος,
ὁ ἅγιος Ἐπίσκοπος ὁ μέγας Αὐγουστῖνος!

Σ᾽αὐτὸν μαθήτευσες κι ἐσύ, πάνω ἀπ᾽᾽ἑξήντα χρόνια,
καὶ τώρα τὸν ἐπρόδωσες μὲ τόση καταφρόνια!
Ἀρνήθηκες στὸν γίγαντα καὶ πᾶς στὸν ἐπηρμένο,
Βόσπόρου τὸν ἐπίσκοπο τὸν τόσο πλανεμένο!

Καὶ κυνηγᾶς, ἀμείλικτα, αὐτοὺς ποὺ τὸν μιμοῦνται,
γιατὶ δὲν συμφωνοῦν μ᾽᾽ἐσᾶς· γιὰ τοῦτο σᾶς ἀρνοῦνται


Καὶ μήν ξεχνᾶς, ὤ δέσποτα, πώς τελευταία δίκη,
θὰ ᾽ναι τ
᾽᾽ἀδέκαστου Κριτῆ· φοβοῦ τὴν καταδίκη!

 
            ἀρχιμ. Μάξιμου Καραβα 6.8.2020

 

Στόν γέροντα Μάξιμο Καραβά καταφεύγουν πολλοί πιστοί απ' όλες τις περιοχές της  Ελλάδος,  τον συμβουλεύονται για πνευματικά θέματα και τον ερωτούν για την εκκλησιαστική Κατάσταση. 

  Αυτός με αγάπη και στωϊκότητα τούς ενθαρρύνει, τους απαντά πάντα με οδηγό τούς Αγίους Πατέρες και τους παραπέμπει στο παρακάτω κείμενο της Ιεράς Αποκαλύψεως,  τους παροτρύνει να είναι γενναίοι όπως οι μάρτυρες "Λέοντες πύρ πνέοντες και όχι κύνες ενεοί".  

   Ο Γέροντας Μάξιμος Καραβάς, παραμένει ένα γνήσιο πνευματικό τέκνο και συνοδοιπόρος του Μεγάλου αγωνιστού π. Αυγουστίνου Καντιώτη, που δεν ενόθευσε την πορεία του και τον λόγο του. 

    Δεν πτοήθηκε ἀπό τον απηνή  πόλεμο που του ασκείται ἀπὸ τον κ. Θεόκλητο Φλωρίνης και τους προσκυνημένους αυλικούς του. Ο γέροντας το έξέλαβε και ως ευλογία, τώρα στο βαθύ του γήρας, να δοκιμάζεται για την Ορθόδοξη Ομολογία του. Στέκεται εδραίος με σοφία και καρτερικότητα,  ατενίζων το Ζωοποιό Χέρι που του τείνει ο Ιησούς Χριστός, στον οποίο με αυταπάρνηση αφιέρωσε  την ζωή του εις διακονία του ποιμνίου του.

Αποκάλυψις Ιωάννου θεολόγου Κεφ Γ΄ 

   ΚΑΙ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας· οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ. 2 γίνου γρηγορῶν, καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀποθνήσκειν· οὐ γὰρ εὕρηκά σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μου. 3 μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει καὶ μετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ἐπὶ σὲ ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνώσῃ ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ. 4 ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν, ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ περιπατήσουσι μετ᾿ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν. 5 ῾Ο νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. 6 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

 


Αξιόλογο σχετικόν άρθρο του καθηγητού Βασίλειου Κερμενιώτη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΤΣΙΡΗ… ΓΡΑΦΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ

15-5-2017

https://eordaia.org/index.php/19-2017-maios/5177-apantisi-ston-p-xrysostomo-tsiri-grafeio-vasilis-kermeniotis

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΤΣΙΡΗ… ΓΡΑΦΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ

1. Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ «ΒΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΣΠΙΛΩΝΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ»

Πατέρα Χρυσόστομε, Χριστός Ανέστη!

Σας συγχαίρω, κατ’ αρχάς, για το χαρμόσυνο γεγονός των εγκαινίων του Ναού στον οποίο διακονείτε. Εύχομαι να αγιογραφηθεί σύντομα και να καταστεί πνευματικό στολίδι της πόλης μας. “Άνοιξα”, χθες το βράδυ, τα «Νέα της Πτολεμαΐδας» και είδα το βίντεο των εγκαινίων. Έμεινα έκπληκτος, όμως, πάτερ, όταν άκουσα τα όσα είπατε στην ομιλία σας. Όπως θα παρατηρήσατε, το τελευταίο χρονικό διάστημα αποφεύγουμε να γράψουμε για τα καυτά ζητήματα που λαμβάνουν χώρα στη μητρόπολή μας επειδή θέλουμε να έλθει ειρήνευση στην τοπική μας Εκκλησία. Δυστυχώς, όμως, εσείς μάς προκαλέσατε και πάλι και μας αναγκάζετε να ξαναγράψουμε. Μεταξύ άλλων, είπατε και τα εξής: «Σήμερα “βαπτίσαμε” το “παιδί” μας [τον Ι.Ναό Μεταμορφώσεως] προς τιμήν της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, προς τιμήν της Παναγίας της Εσφαγμένης και του Αγίου μάρτυρος Θεοκλήτου. Το όνομα του Σωτήρος υπήρχε στο Ναό, η Παναγία ήταν η μεγάλη ευλογία που μας έφερε ο Γέροντας Εφραίμ ο Βατοπεδινός και το όνομα του Αγίου Θεοκλήτου [είναι] μια αίτηση συγνώμης, μια αίτηση συγχώρεσης απέναντι στον επίσκοπο που κάποιοι από την Πτολεμαΐδα πρωτοστάτησαν στη σπίλωση του ονόματός του. Κάποιοι λίγοι αποφάσισαν να αφήσουν το μαντρί και να περιπλανηθούν με τον λύκο, αλλά θα υπάρχει [εδώ] και μια αγία Τράπεζα που θα τιμά τον μάρτυρα Θεόκλητο και θα μνημονεύει τον επίσκοπο Θεόκλητο, γιατί όσοι τον γνωρίζουμε προσωπικά έχουμε το προνόμιο να αποκαλούμε τον επίσκοπό μας “Πάτερ” και να το εννοούμε και όχι απλά, εικονικά, να το λέμε»1.

            Πατέρα Χρυσόστομε, το ποιοι ήταν αυτοί που αγάπησαν πραγματικά και όχι «εικονικά» τον επίσκοπό μας, θα το καταλάβει σύντομα ο π. Θεόκλητος όταν κλείσει τα μάτια του σ’ αυτόν μάταιο κόσμο, σ’ αυτόν τον «αιώνα τον απατεώνα» και τα ανοίξει στον άλλον, τον αιώνιο. Τότε θα συνειδητοποιήσει ποιοι ήταν, αληθινά, οι φίλοι και οι εχθροί του· ποιοί τον πονούσαν πραγματικά σαν πατέρα τους και ποιοι ήταν εκείνοι που, κολακεύοντάς τον, τον εγκλώβιζαν στην λαθεμένη κατάσταση.

2. Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΑΙΡΕΣΕΩΣ

            Όσον αφορά αυτό που είπατε για «κάποιους λίγους από την Πτολεμαΐδα που αποφάσισαν να αφήσουν το μαντρί και να περιπλανηθούν με τον λύκο», εννοώντας, προφανώς, τους πατέρες της μονής της Αγίας Παρασκευής και όσους εκκλησιαζόμαστε εκεί, έχω να σας πω ότι είναι ανεπίτρεπτο να εκφέρονται αθεολόγητοι λόγοι από έναν άνθρωπο όπως εσείς που όχι μόνο είστε κληρικός, όχι μόνο σπουδάσατε θεολογία, αλλά και εκπονείτε και διδακτορική Διατριβή! Δεν διαβάσατε, πάτερ, στην εκκλησιαστική ιστορία, ότι σε όλες τις περιόδους που κυριαρχούσαν αιρέσεις στην Εκκλησία, η διακοπή της μνημονεύσεως ήταν συνηθισμένη (θεραπευτική) πρακτική; Θα μπορούσα να σας αναφέρω αμέτρητα παραδείγματα Αγίων που την εφάρμοσαν, αλλά φοβάμαι ότι θα κουράσω τους αναγνώστες. Θα το πράξω, συν Θεώ, κάποια άλλη στιγμή.

Συνεπώς, π. Χρυσόστομε, αυτό που είπατε, ότι, δηλαδή, όποιος βγει από το «μαντρί» της διοίκησης της Εκκλησίας τον τρώει ο λύκος, θα ίσχυε στην περίπτωση που η Εκκλησία περνούσε “ειρηνική” περίοδο (όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα). Δυστυχώς όμως, εδώ και χρόνια, κηρύσσεται στην Εκκλησία η αίρεση του Οικουμενισμού κάτι που ομολόγησε δημοσίως και ο μητροπολίτης μας, λέγοντας ότι «σήμερα λυμαίνεται την Εκκλησία μας μια φοβερή αίρεση, η αίρεση του Οικουμενισμού».2 Η αίρεση αυτή έχει καταδικαστεί το 1983 στο Quebec του Καναδά από την Σύνοδο των Ρώσων της Διασποράς. Πρόεδρος εκείνης της Συνόδου ήταν ο Άγιος Φιλάρετος, Μητροπολίτης Νέας Υόρκης, του οποίου το λείψανο είναι άφθαρτο. (Μετά την πτώση του Σοβιετικού καθεστώτος, η Σύνοδος αυτή ενώθηκε με το Πατριαρχείο της Ρωσίας).  Ο Άγιος Φιλάρετος έχει, επισήμως, αναγνωριστεί ως Άγιος από την Εκκλησία. Επίσης, ο Οικουμενισμός είναι αίρεση κατεγνωσμένη από δύο μεγάλους σύγχρονους Αγίους της Ορθοδοξίας, τον σέρβο Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς3 και  τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο4 τον Αγιορείτη που έχουν πει ότι είναι η χειρότερη αίρεση όλων των αιώνων και πρόδρομος της αναμενόμενης δικτατορίας του Αντίχριστου. Επομένως, πάτερ, ο «λύκος» δεν είναι έξω από το «μαντρί» αλλά μέσα σ’ αυτό και κατασπαράζει ήδη τα «πρόβατα» υπό τα αδιάφορα βλέμματα των μισθωτών Ποιμένων.

3. ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ (ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΟΥΣ) ΛΥΚΟΥΣ

Συγχωρήστε με που θα σας στενοχωρήσω, π. Χρυσόστομε, αλλά σκεφθείτε μήπως εσείς ο ίδιος που μας κατηγορείτε «περιπλανιέστε με τους λύκους»: Γέροντάς σας είναι ο μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος, μεγάλος Οικουμενιστής και εισηγητής της αίρεσης του Πρωτείου στην Ορθοδοξία. Επίσης, ο πνευματικός σας έχει διαστρέψει το Τριαδικό Δόγμα υποστηρίζοντας ότι ο Πατήρ έχει, δήθεν, «πρωτείο» μέσα στην Αγία Τριάδα5, κάτι που είναι χειρότερο από την παπική κακοδοξία του filioque το οποίο υποτιμούσε το Άγιο Πνεύμα, ενώ η αιρετική διδασκαλία του Γέροντά σας υποβιβάζει και προσβάλει και το Άγιο Πνεύμα και τον Υιό! Ενδεικτικά, θα σας αναφέρω ότι ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης γράφει ότι «μείζων τοῦ Υἱοῦ ὁ Πατὴρ οὐκ ἔστιν».6

Γι’ αυτές του τις κακοδοξίες, ο Γέροντάς  σας δέχτηκε ισχυρό «ράπισμα» και από την Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας7, αλλά και, σε προσωπικό επίπεδο, από το δεξί χέρι του Πατριάρχη Κύριλλου, Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ, που δήλωσε: «Ελπίζω ότι είναι μόνο η προσωπική άποψη του Μητροπολίτη κ. Ελπιδοφόρου και όχι η κοινή θέση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως… Η άποψη αυτή είναι μια απόκλιση από την μακραίωνη ορθόδοξη παράδοση: αγνοεί τα αποτελέσματα της, σχεδόν χιλίων ετών, αντιπαράθεσης με τη λατινική Δύση και είναι πιο κοντά σε ένα παπικό εκκλησιολογικό μοντέλο».8 Τον πνευματικό σας, τον ήλεγξαν και πέντε επίσκοποι της Ελλαδικής Εκκλησίας. Πρόκειται για τους μητροπολίτες Κονίτσης, Γλυφάδας, Κυθήρων, Αιτωλοακαρνανίας και Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως9.

Άλλο σοβαρότατο ατόπημα του Γέροντά σας είναι ότι, τον Οκτώβριο του 2015, μετέβη στην Ιταλία και παρέστη σε λειτουργία Ουνιτών!  Όπως ξέρετε, π. Χρυσόστομε, η Ουνία είναι ο Δούρειος Ίππος του Ρωμαιοκαθολικισμού για να προσηλυτίζει τους ορθόδοξους λαούς και εξ’ αιτίας της είχε βαλτώσει ο θεολογικός διάλογος, έχουν γίνει πολλές αναταραχές και έχουν μαρτυρήσει και χριστιανοί! Σε έναν τέτοιο ανίερο «ναό» πήγε, λοιπόν, ο Γέροντάς σας, ο μητροπολίτης Προύσης και, όπως είδαμε στα σχετικά βίντεο, εισήλθε στο «ιερό»10, απήγγειλε το «Πιστεύω»11 και το «Πάτερ ημών»12, αποκάλεσε τους Ουνίτες «αγαπημένα παιδιά του Πατριάρχη», τον Ουνίτη ψευδεπίσκοπο: «θεοφιλέστατο αγαπημένο αδελφό» και «Άγγελο Κυρίου» και, τέλος, ευχήθηκε «Ο Θεός να δίνει στους δύο Πατέρες μας, τον Πάπα Φραγκίσκο και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, υγεία και χρόνια πολλά, για να μας καθοδηγούν όλους μας στο δρόμο της Σωτηρίας και της Ενότητας»! 13   Έχετε να πείτε κάτι για όλ’  αυτά πάτερ;

4. ΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΣΥΓΝΩΜΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΑΣ

Είπατε, επίσης, π. Χρυσόστομε, ότι δώσατε στο εκκλησάκι του Ναού το όνομα του Αγίου Θεοκλήτου ως «μια αίτηση συγνώμης, μια αίτηση συγχώρεσης απέναντι στον επίσκοπο που κάποιοι από την Πτολεμαΐδα πρωτοστάτησαν στη σπίλωση του ονόματός του». Ας δούμε, όμως, ποιοι είναι, πραγματικά, αυτοί που προσέβαλλαν τον μητροπολίτη μας:

α) Την Κυριακή της Ορθοδοξίας του 2008, ο σεβασμιώτατος εναντιώθηκε στην αίρεση του Πρωτείου λέγοντας ευθαρσώς ότι: «Ουδέποτε η Εκκλησία του Χριστού δέχθηκε έναν επίσκοπο ανώτερο των άλλων. Κατά την διάρκεια των οκτώ πρώτων αιώνων, ο Πάπας [που τότε ήταν ορθόδοξος] ήταν πρώτος µεταξύ ίσων. Είχε πρωτείο τιµής, δεν είχε κανένα πρωτείο εξουσίας».14  

Αμέσως μετά, τον επόμενο χρόνο, ο πνευματικός σας πήγε στην Αμερική και εκεί δήλωσε, προκλητικά, ότι όποιος δεν αποδέχεται Πρωτείο και στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αιρετικός!15  Βαρύτατη προσβολή προς όλους τους επισκόπους και ―εν προκειμένῳ― εις βάρος του μητροπολίτη μας που έκανε την προαναφερθείσα δήλωση κατά του Πρωτείου!  Και έρχεστε τώρα εσείς, π. Χρυσόστομε, και κάνετε πνευματικό σας αυτόν τον άνθρωπο που θεωρεί αιρετικό τον επίσκοπό μας; Και μετά απ’ αυτό τολμάτε να κατηγορείτε εμάς ότι, τάχα, προσβάλλουμε τον π. Θεόκλητο, ενώ, στην πράξη, εσείς πρώτος δείξατε ότι δεν τον σέβεστε;

β) Επανειλημμένα, μέσω facebook, συγχαρήκατε έναν Οικουμενιστή θεολόγο του Αμυνταίου, ο οποίος με σειρά άρθρων του και συνέντευξή του στο FLASH TV, προκάλεσε την ορθόδοξη συνείδηση του πιστού λαού:

- Υποστηρίζοντας ότι ο Πάπας δεν είναι αιρετικός!16

 - Διακηρύσσοντας ότι όχι μόνο ότι ο Παπισμός αλλά και όλοι οι αιρετικοί και οι αλλόθρησκοι είναι Εκκλησία!17 Πλήρης κατεδάφιση του Χριστιανισμού!

- Αναδιατυπώνοντας την επισκοποκεντρική «θεολογία» του Οικουμενισμού!18 (Δηλαδή, επί της ουσίας, υποστηρίζοντας την αίρεση του Πρωτείου!)

- Ρίχνοντας μομφή στον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη!19

- Προσβάλλοντας βάναυσα τον Γέροντα Αυγουστίνο Καντιώτη, γράφοντας ότι «όσο καιρό δεν μνημόνευε τον Πατριάρχη Αθηναγόρα οι Θείες Λειτουργίες που τελούσε ήταν άκυρες»!20

- (ως εκ τούτου) βλασφημώντας το Άγιο Πνεύμα του τελεί το Μυστήριο!

Έγραψε και πολλά άλλα, επίσης, τα οποία δεν θα αναφέρουμε για να μην μακρηγορήσουμε. Μάλιστα, εσχάτως, πρόσβαλλε και την Ενανθρώπιση του Κυρίου γράφοντας ότι ο Χριστός δεν ήταν ούτε άνδρας ούτε γυναίκα!21 (αλλά τί ήταν; Ερμαφρόδιτος; «Intersexual»;)

Αυτόν τον κακοδοξούντα και ασεβούντα θεολόγο, π. Χρυσόστομε, που κηρύττει αίρεση “γυμνῇ τῇ κεφαλῇ” μέσα στα όρια της μητροπόλεώς μας, αντί, ως αληθινός Ποιμένας του Χριστού, να τον ελέγξετε δημοσίως, εσείς τον επικροτείτε και τον ενθαρρύνετε! Αν είναι δυνατόν! Μάλιστα, φτάσατε στο σημείο να τού γράψετε (στο Facebook), για ένα από τα αιρετικά κείμενά του, τα εξής απίθανα: «Γιώργο μου, εύγε! Χάρηκα πολύ που έδωσες υγιή ομολογία Πίστεως. Σε καμάρωσα!». 

Από την στιγμή, όμως, πάτερ, που εκφράσατε την επιδοκιμασία και το θαυμασμό σας για τις κακοδοξίες του εν λόγῳ θεολόγου, είναι σαν να τις αποδέχεσθε κι εσείς! Έχω δίκιο ή άδικο π. Χρυσόστομε;

Και όταν απάντησα στην πρώτη επιστολή του Οικουμενιστή θεολόγου, ανασκευάζοντάς την22, με ειρωνευτήκατε γράφοντας στον αιρετίζοντα φίλο σας, επί λέξει, τα εξής: «Ε, τί νόμιζες αγόρι μου! Στους δασκάλους της εκδίκησης και της Ιεράς Εξέτασης έπεσες. χαχαχαχαχαχαχαχα».

Σας ερωτώ, π. Χρυσόστομε, και σας παρακαλώ να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά: Είναι αυτή σοβαρή συμπεριφορά που αρμόζει σε ιερέα του Υψίστου;

Είναι αξιοσημείωτη και ενδεικτική της εμπάθειας που φαίνεται να έχετε εναντίον μας η απάντησή σας σε μια κυρία που εξέφρασε τον προβληματισμό της για το ότι με αυτήν την «εμφύλια» αντιπαράθεση μέσα στη μητρόπολη χαίρονται οι αιρετικοί. Της απαντήσατε, επί λέξει, ως εξής: «Δεν είναι εμφύλιος Βάσω! Μονομερής πόλεμος από άρρωστους ανθρώπους είναι!»

Επιτρέψτε μου, τώρα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο, πάτερ: Πήρατε ευλογία από τον προϊστάμενο επίσκοπό σας για να κάνετε αυτά που κάνατε; Ασφαλώς, όχι. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο μητροπολίτης μας ΠΟΤΕ δεν θα σας επέτρεπε να ενεργήσετε όπως ενεργήσατε· να επευφημείτε έναν θεολόγο που κηρύττει αίρεση μέσα στη μητρόπολη! Να, λοιπόν, ποιος είναι αυτός που δεν σέβεται τον επίσκοπο και τον εκθέτει δημοσίως!

            Κατά συνέπεια, π. Χρυσόστομε, πρωτίστως, εσείς πρέπει να ζητήσετε συγνώμη από τον π. Θεόκλητο και μάλιστα τού οφείλετε ήδη μεγάλη χάρη που ο (όντως) μεγαλόψυχος επίσκοπός μας δεν σας κάλεσε ακόμη σε απολογία και δεν σας έσυρε σε εκκλησιαστικό δικαστήριο! Αν ήταν άλλος στη θέση του ίσως να μην ήσασταν χθες στα εγκαίνια του Ναού της Μεταμορφώσεως, αλλά κάποιος άλλος ιερέας.

5. ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

Πατέρα Χρυσόστομε, δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί σας. Απεναντίας, ομολογώ ότι σάς είμαι και ευγνώμων για το ζωηρό ενδιαφέρον που δείξατε σε μια δύσκολη δοκιμασία της οικογένειάς μου. Η αντιπαράθεση δεν είναι για ιδιοτελή και δευτερεύοντα ζητήματα, αλλά για σοβαρότατα θέματα που αφορούν την Πίστη μας, η οποία προδίδεται εκ των έσω. Τον περασμένο Νοέμβριο δημοσίευσα ένα άρθρο23 στο οποίο κατέγραφα την διαμαρτυρία μου τόσο για τη δική σας φιλοοικουμενιστική συμπεριφορά, όσο και για εκείνη του π. Αθανασίου Καμπούρη, υπεύθυνου της εκπομπής «Λόγια αγάπης» του FLASH TV, ο οποίος έπραξε κάτι ανήκουστο και ασεβέστατο: Έκανε δύο φρικτές εκπομπές, στις οποίες προπαγανδιζόταν, ανοιχτά και προκλητικά, η αίρεση του Οικουμενισμού! Πέρασαν έξι (6) μήνες από τότε και ακόμη περιμένουμε κάποια απάντησή σας! Επίσης, έθεσα κάποια ερωτήματα και προς τον αρχιερατικό μας επίτροπο πριν από τεσσεράμισι μήνες, αλλά και από αυτόν δεν έλαβα καμμία απάντηση. Έκτοτε, ο π. Νικηφόρος έκρινε σκόπιμο να δημοσιεύσει δύο (2) άρθρα ασχολούμενος με μια …λεκάνη τουαλέτας (sic), αλλά δεν ασχολήθηκε καθόλου με τα φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν την τοπική μας Εκκλησία! Και ερωτώ, πάτερ: Ο πιστός λαός δεν έχει το δικαίωμα να μάθει την αλήθεια;

Γι’ αυτό, λοιπόν, σάς κάνω σήμερα μια πρόταση, π. Χρυσόστομε: Σας προσκαλώ σε δημόσιο διάλογο. Αντί να «κονταροχτυπιόμαστε» σε κοσμικές ιστοσελίδες, δεν είναι καλύτερο να πάμε στο Πνευματικό Κέντρο ―λόγου χάρη― και να κάνουμε έναν νηφάλιο διάλογο μπροστά στον ευσεβή λαό της περιοχής μας; Να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο, την Εκκλησιαστική ιστορία, τους λόγους των Αγίων, τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, κ.λ.π. και να μιλήσουμε, τεκμηριωμένα, για όλα τα σύγχρονα σοβαρά εκκλησιαστικά ζητήματα:

- Για το αν υφίσταται ή όχι η αίρεση του Οικουμενισμού στην Εκκλησία.

- Για το αν ορθοδοξεί ή κακοδοξεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

- Για την «Πανορθόδοξη Σύνοδο» της Κρήτης.

- Για την διακοπή μνημοσύνου, κ.ά.

Μάλιστα, ο γράφων, τα τελευταία 10 χρόνια έχει συλλέξει ένα τεράστιο οπτικοακουστικό αρχείο με βίντεο, φωτογραφίες, κείμενα, συμφωνίες, ντοκουμέντα, κ.ά. τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν σε μεγάλη οθόνη βιντεοπροτζέκτορα. Μπορούμε να είμαστε 2-3 άτομα από τη δική μας την πλευρά και ανάλογα πρόσωπα από τη δική σας (υπάρχουν αρκετοί φιλοπατριαρχικοί κληρικοί στην Εορδαία). Δέχεστε την πρόταση πάτερ;

            Σας κάνω αυτήν την πρόταση, π. Χρυσόστομε, έχοντας ελάχιστες ελπίδες ότι θα την αποδεχτείτε. Κι αυτό, για τον απλούστατο λόγο, ότι για να μετάσχεις σε ένα διάλογο θα πρέπει να έχεις επιχειρήματα. Αλλά για να έχεις επιχειρήματα πρέπει να έχεις με το μέρος σου το δίκιο και όχι το άδικο. Είναι πολύ δύσκολο το να υπερασπίσεις το Ψέμα και το Σκοτάδι. Σε έναν ζωντανό, δημόσιο και κατ’ αντιπαράσταση διάλογο θα αποκαλυφθεί η αλήθεια και αυτό θα σας εκθέσει ανεπανόρθωτα στα ποίμνιά σας. Είναι πιο βολικό το να αρνηθείτε έναν τέτοιο διάλογο και να συνεχιστεί η παρούσα «αδιευκρίνιστη» κατάσταση. Ο πιστός λαός είναι εντελώς ακατήχητος στα θέματα της Πίστεως και δυσκολεύεται να καταλάβει ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο.

Ωστόσο, π. Χρυσόστομε, εγώ σάς κάνω την πρόταση. Έχετε την δυνατότητα να την αποδεχτείτε ώστε να με διαψεύσετε και να με αποστομώσετε! Ιδού η Ρόδος! Περιμένω την απάντησή σας.

Πτολεμαΐδα, 15/5/2017

Βασίλειος Π. Κερμενιώτης

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

1. Ανάρτηση στα «Νέα της Πτολεμαΐδας» του βίντεο για τα «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» http://www.eordaia.org/index.php/19-2017-maios/5150-egkainia-ierou-naou-metamorfoseos-tou-sotiros-ptolemaidas (Από το 55ο λεπτό και μετά)

2. Από την ομιλία του Σεβασμιωτάτου στις 16-3-2008 (Κυριακή της Ορθοδοξίας), στο μητροπολιτικό ναό της Φλώρινας.

3. Ιουστίνου Πόποβιτς, Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός, Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 224. 

4. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι, τ. Β΄- Πνευματική αφύπνιση, Ι. Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος», Σουρωτή Θεσ/νίκης 1999, σ. 176.

5. Από ομιλία του τότε Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου και νυν μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφόρου, στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού της Αμερικής, περιοδικό «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ»  του Οικ. Πατριαρχείου, αριθ. 698/31.3.2009: «Ἡ ἄρνηση ἀναγνωρίσεως πρωτείου τινός στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἑνός πρωτείου τό ὁποῖο δέν μπορεῖ νά ἐνσαρκώσει παρά κάποιος Πρῶτος ―τουτέστι κάποιος Ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος ἔχει τό προνόμιο νά εἶναι ὁ πρῶτος μεταξύ τῶν ἀδελφῶν του Ἐπισκόπων― συνιστᾶ αἵρεση. Εἶναι ἀπαράδεκτο αὐτό πού συνήθως λέγεται, ὅτι ἡ ἑνότητα μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων διασφαλίζεται εἴτε ὑπό μιᾶς κοινῆς πίστεως καί λατρείας εἴτε ὑπό τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Καί οἱ δυό αὐτοί παράγοντες εἶναι ἀπρόσωποι, ἐνῶ στήν ὀρθόδοξη θεολογία μας ἡ ἀρχή τῆς ἑνότητάς μας εἶναι πάντοτε ἕνα πρόσωπο. Πράγματι, ὅπως στό ἐπίπεδο τῆς Ἁγίας Τριάδος ἡ ἀρχή τῆς ἑνότητας δέν εἶναι ἡ θεία οὐσία, ἀλλά τό πρόσωπο τοῦ Πατρός (ἡ «μοναρχία» τοῦ Πατρός), ἔτσι καί στό ἐκκλησιολογικό ἐπίπεδο, στήν τοπική ἐκκλησία, τό σημεῖο τῆς ἑνότητας δέν εἶναι τό πρεσβυτέριο ἤ ἡ κοινή λατρεία τῶν χριστιανῶν, ἀλλά τό πρόσωπο τοῦ Ἐπισκόπου. Ἑπομένως, ἐπί πανορθοδόξου ἐπιπέδου ἡ ἀρχή τῆς ἑνότητας δέν μπορεῖ νά στηρίζεται ἐπί μιᾶς ἰδέας ἤ ἑνός θεσμοῦ, ἀλλά πρέπει νά εἶναι κάποιο πρόσωπο, ἄν βέβαια θέλουμε νά παραμείνουμε συνεπεῖς στή θεολογία μας».

6. Αγίου Γρηγορίου Νύσσης, λόγος «Περὶ τῆς θεότητος Υἱοῦ καὶ Πνεύματος, καὶ ἐγκώμιον εἰς τὸν δίκαιον Ἀβραάμ». Ιδού το σχετικό απόσπασμα:  «Ἀκούσατε τῆς ἀποστολικῆς ἀναγνώσεως τὴν κατὰ τὸν Ἀβραὰμ ἱστορίαν... ἐν οἷς φησι· Τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, καθ' ἑαυτοῦ ὤμοσε λέγων ἃ εἴρηκεν... Τουτὶ γὰρ ἦν τὸ προκείμενον ἡμῖν, δεῖξαι τὸν Ἀπόστολον μαρτυροῦντα τῷ λόγῳ, ὅτι μείζων τοῦ Υἱοῦ ὁ Πατὴρ οὐκ ἔστιν.

Ἐνταῦθα γὰρ ἄγγελον τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ἡ γραφὴ προτάξασα, ἐπάγει φωνήν· ἐφώνησε γὰρ αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου καὶ εἶπεν, ὅτι Ἀνθ' ὧν ἐποίησας τὸ ρῆμα τοῦτο, καὶ οὐκ ἐφείσω τοῦ υἱοῦ σου τοῦ ἀγαπητοῦ, κατ' ἐμαυτοῦ ὤμοσα, ποιῆσαι ἅπερ καὶ ἐν τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ λόγου ἔστι μαθεῖν. Τίς οὖν ἐστιν ὁ χρηματίσας τῷ Ἀβραάμ; Ἆρα μὴ ὁ Πατήρ;

Ἀλλ' οὐκ ἂν εἴποις ἄγγελόν τινος εἶναι τὸν Πατέρα. Οὐκοῦν ὁ μονογενὴς Θεός, περὶ οὗ ὁ Προφήτης φησίν, ὅτι Καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς Ἄγγελος. Τοῦτο δὲ οὐκ ἀγνοεῖ πάντως ὁ Παῦλος ὁ ἐν παραδείσῳ μυηθεὶς τὰ ἀπόρρητα, ὅτι παρὰ τοῦ Μονογενοῦς ἡ ἔνορκος αὕτη ὑπόσχεσις.

Λέγει δὲ ὁ Παῦλος, ὅτι Τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος, ὁ Θεὸς Λόγος, ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ' ἑαυτοῦ.

Πῶς οὖν οὗτοι λέγουσι μείζονα τοῦ Υἱοῦ τὸν Πατέρα, τοῦ Παύλου λέγοντος ὅτι οὐκ ἔχει τὸ μεῖζον;»

7. Το κείμενο της Ρωσικής Εκκλησίας, στα αγγλικά:   https://mospat.ru/en/2013/12/26/news96344

8. Από τη συνέντευξη του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνα, στη ρωσική ιστοσελίδα "Pravoslavie.ru" . Μπορείτε να τη διαβάσετε στη σελίδα: http://archive.romfea.gr/patriarxeia/patriarxeia/patriarxeio-mosxas/22228-2014-02-07-09-35-58

9. Υπόμνημα πέντε Μητροπολιτών κατά των αποφάσεων του Π.Σ.Ε. στο Πουσάν της Ν. Κορέας www.impantokratoros.gr/D416764F.el.aspx   

Παρουσιάζει ενδιαφέρον και η επιστολή που έστειλε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ προς τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο για το πρωτείο, στις 9/1/2014: http://thriskeftika.blogspot.gr/2014/01/blog-post_8554.html  

10.  Βλ. το σχετικό βίντεο, όπου καλύπτεται, ειδησεογραφικά, το χρονικό της επίσκεψης:     https://www.youtube.com/watch?v=6mgM2N8Ih_U&feature=emb_logo

11.   Βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=ovG_aMYF8Yg&feature=emb_logo

12.   Βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=RFEihGUW3WI&feature=emb_logo

13.  Βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=zp15aaXPCWM&feature=emb_logo

14. Βλ. την παραπομπή 2

15. Βλ. την παραπομπή 5

16. «Λόγια Αγάπης», εκπομπή του FLASH TV, 2016-2017 με τον π. Αθανάσιο με τον θεολόγο Γιώργο Τρυφωνόπουλο» https://www.youtube.com/watch?v=NXaOwQZsIbM&feature=emb_logo

17. Βλ. την παραπομπή 16

18. Γεώργιος Τρυφωνόπουλος, θεολόγος, «Η εκκλησία κινδυνεύει… ψάχνει σωτήρες!» http://neaflorina.gr/2016/08/ekklisia-kindynevi-psachni-sotires/

19. Γεώργιος Τρυφωνόπουλος, θεολόγος, «Η εκκλησία κινδυνεύει… ψάχνει σωτήρες (εξηγήσεις – αναλύσεις)» http://neaflorina.gr/2016/09/ekklisia-kindynevi-psachni-sotires-exigisis-analysis/

20. Βλ. την παραπομπή 19.

21. Γεώργιος Τρυφωνόπουλος, θεολόγος, «Εκκλησία και γυναίκα» https://eordaia.org/index.php/15-2017-ianouarios/2386-ekklisia-kai-gynaika-grafei-o-georgios-tryfonopoulos

22. «Απάντηση στα όσα έγραψε ο θεολόγος Γιώργος Τρυφωνόπουλος», http://neaflorina.gr/2016/09/apantisi-sta-osa-egrapse-o-theologos-giorgos-tryfonoopoulos/

23. «Έως πότε η μητρόπολή μας θα ανέχεται κακοδοξίες από θεολόγους και ιερείς της;»http://www.eordaialive.com/el/eos-pote-mitropoli-mas-tha-anechete-kakodo-xies-apo-theologous-ke-ieris-tis-grafi-o-vasilios-kermeniotis/