Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

Περί πολέμων, π. Αθαν. Μυτιληναίου


σον ὅμως προχωρεῖ ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας μέσα εἰς τούς αἰῶνας καί θά πλησιάζη πρός τό τέρμα της, πού συμπίπτει μέ τό τέλος τῆς Ἱστορίας, τόσον θά πυκνώνονται καί οἱ πειρασμοί της μέ ἀποκορύφωση τήν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία ἀποδύεται σέ ἀγῶνες πού περιγράφονται μεταξύ τῶν Κεφαλαίων Δ΄ 1 καί ΙΘ΄ 10.
Εἶναι «ἅ δεῖ γενέσθαι μετά ταῦτα» (4,1).
Ὁ σκοπός πού θά ἐκτεθοῦν (στὴν Ἀποκάλυψη) οἱ μελλοντικοί ἀγῶνες τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι νά προετοιμάσει τούς πιστούς σέ τοῦτο, νά τούς παραμυθήσει, νά τούς βοηθήσει νά μή σκανδαλιστοῦν καί νά μή κοσμικοποιηθοῦν.
…Οἱ χριστιανικοὶ λαοὶ εἶναι διεφθαρμένοι. Ὅσο προχωροῦμε πρὸς τὰ ἔσχατα δὲν θὰ ἔχομεν βελτίωσιν τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος, ἀλλὰ χειροτέρευση. Κι ἀφοῦ θὰ ἔχομεν χειροτέρευση, δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ ἔχουμε πολέμους. Καὶ δὲν θὰ ἐγκαθιδρύεται ἡ εἰρήνη ἐπάνω στὴν γῆ.
1. Ἡ προφητεία ἔχει τὴ θέση της ἐδῶ, ὅτι θὰ ἔχομε πολέμους κι ὄχι εἰρήνη. Ὅταν ὁ Κύριος (στὴν Ἀποκάλυψη) ὁμιλεῖ περὶ πολέμων, δὲν πρόκειται περὶ τῶν συνηθισμένων πολέμων, ἀλλὰ περὶ ἐκτάκτων καὶ τρομερῶν πολέμων, …οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε προεβλέφθησαν ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο μυαλό. Καὶ φαίνεται ὅτι αὐτὴ ἡ ἀρχὴ (τῶν πολέμων αὐτῶν) ἔγινε. Διαβάστε ὁλόκληρη τὴν ἱστορία ὅλων τῶν λαῶν, πουθενὰ δὲν θὰ βρεῖτε τὸν χαρακτηρισμόν: παγκόσμιος πόλεμος. Κι ὅμως, μέσα στὸν αἰώνα μας ἐσημειώθησαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Ἕνας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, -ἔ, διαβάζετε ἐφημερίδες, ἀκοῦτε εἰδήσεις, θἄχετε μιὰ εἰκόνα- τὶ θὰ σήμαινε ἕνας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Σᾶς λέγω μόνο τοῦτο· ὁ Κύριος εἶπε τὴν ἑξῆς φράση: «ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπὶ ἔθνος». Αὐτὸ φανερώνει ἀκριβῶς παγκόσμιο πόλεμο.
Πρὶν ἀπὸ 80 χρόνια, δὲν μποροῦσαν οἱ ἄνθρωποι νὰ διανοηθοῦν παγκόσμιο πόλεμο. Μποροῦσε, παρακαλῶ, νὰ προβλεφθεῖ ἕνας πυρηνικὸς πόλεμος, κατὰ τὸν ὁποῖον θὰ μποροῦσε νὰ φονευθεῖ εὐκολότατα τὸ ἓν τέταρτο τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς; Ἀδιανόητον. Θὰ μποροῦσε νὰ διανοηθεῖ κανεὶς ὅτι σὲ ἕνα πόλεμο θὰ μποροῦσαν νὰ λάβουν μέρος 200 ἑκατομμύρια στρατιῶτες; Κι ὅμως στὸ ἔνατο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως, στ. 16, παίρνουν μέρος τρεῖς στρατοί· οἱ κόκκινοι, οἱ κίτρινοι καὶ οἱ κυανοί. Καὶ ὁ πόλεμος θὰ γίνει στὴν Μεσοποταμία! Κι αὐτὰ γράφτηκαν πρὶν δυὸ χιλιάδες χρόνια! Συνεπῶς ἡ προφητεία περὶ πολέμων ἔχει βάση.