Σάββατο, 3 Απριλίου 2021

“Α-ΠΟΛΙΣ” ΑΘΗΝΑ: ΛΑΪΚΗ ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

 Ἐθνομηδενιστική “Μεθόδευσις” κατά τῆς “Ἐξόδου” τοῦ Λαοῦ τήν 25η Μαρτίου

Γράφει ο Λεωνίδας Αλεξάνδρου

Προκαθήμενος “Ἱκέτης” πρό Τυραννικῆς Προσταγῆς Παραιτήσεως

{Εὐαγγελικός Παραλληλισμός: Ἐξουσιασταί, Ἐξουσία στό Σκοτάδι}

[Χριστός πρός τούς Συλλαβόντας Φαρισαίους]: «... Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων·».

[Μόνον Ἐξουσία Σκότους]: «καθ΄ ἡμέραν ὄντος μου μεθ΄ ὑμῶν ἐν τῷ Ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ΄ ἐμέ· ἀλλ΄ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους» (Λουκ. κβ’ 52-53).

[Παράφρασις]: [(Ὦ! Ἐσεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς καί Ἄρχοντες), ἐξήλθατε ἐδῶ στή Γεσθημανῆ νά μέ συλλάβετε μέ μαχαίρια καί ξύλα. Ἐν τούτοις, κάθε ἡμέρα δίδασκα δίπλα σας στό Ἱερό καί δέν τολμήσατε νά ἁπλώσετε τά χέρια σας νά μέ Σταυρώσετε. Καθότι ὁ Εὐλαβής Λαός θά σᾶς Κατακρεουργοῦσε. Κατά συνέπειαν, αὐτή ἀποτελεῖ τή δική σας Μαύρη Ὥρα καί ἡ  πραγματική ξουσία τοῦ Σκοταδιοῦ].

 

Α. ΤΥΡΑΝΙΚΗ ΠΑΓΙΔΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

[“Ἀπαγόρευσις” Ἑορτασμοῦ ἀπό “Ἐθνομηδενιστές”]

Μᾶς παρεμποδίζουν «πρός τό μέλλον Mεθορμίσασθαι» (Γρ. Θεολόγος,  329-390 μ.Χ.). Μέ στυγνή “Ἀπαγόρευσι” συμμετοχῆς τοῦ Εὐσεβοῦς λαοῦ εἰς τήν Ἐθνική Ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου καί τῶν Διακοσίων (200) ἐτῶν παρῆλθεν, ἡ Περίλαμπρος αὐτή ἡμέρα.

Σημειωτέον πώς, στίς τριακόσιες (300) περίπου Ἀριστερο-Κουλτουριάρικες Διαδηλώσεις δέν μεταδίδεται ὁ ἰός. Ἀλλά, μέ πρόφασι τόν Κορωνοϊό, ὁ Λαός ἔπρεπε νά μήν Πανηγυρίση, νά μή Ἀναβαπτισθῆ στά Νάματα τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος. Νά ὑποστῆ μόνο “Mασάζ” Ἐγκεφάλου ἀπό τά στρατευμένα ΜΜΕ, μέ ἐμετικό λιβάνισμα τῶν “Δῆθεν” Κυβερνητῶν. Ὄχι Ἀνάτασις, ἀλλά καταβαράθρωσις τοῦ Ἐθνικοῦ Φρονήματος. Ὡστόσο, ἡ δολία “Μεθόδευσις” τοῦ “Ἑορτασμοῦ” κατεδείχθη πιό πονηρά ἀπό τήν ἴδια τήν “Ἀπαγόρευσι”.

Ἐπανέλαβαν φωτοτυπικά τήν ἴδια στρατηγική τῶν Ἁγίων Θεοφανείων (2021). Τότε, μέ Ἄνωθεν Μυστική Διαταγή, ἡ Τελετουργία περατώθη τάχιστα. Παγίδευσαν τόν Πιστό Λαό, ὥστε νά μή Μυσταγωγηθῆ στό Θεόφρικτο Ὅραμα τῆς Θεοφανείας τῆς Παναγίας Τριάδος, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

[“Σατανώδης” “Μεθόδευσις” κατά τοῦ Πιστοῦ Λαοῦ]

Τό ἴδιο “Σατανῶδες” Σχέδιο ἐφήρμοσαν καί κατά τήν 25 Μαρτίου. Συνωμοτικά, χωρίς νά γνωρίζη κανείς τίποτε, ὁ Καθεδρικός Ναός τάχιστα ἔκανε ἀπόλυσι. Ἡ “Ἐπίσημος” “Ἀ-Δοξολογία” ἐτελέσθη, στίς 8:30 π.μ., ἀντί στίς 11:00 π.μ. (!!!).

Προφασίσθησαν τήν “Eὐτελῆ” Σύνοδο Κορυφῆς τῆς Ε.Ε., στίς Βρυξέλλες. Ὡστόσο, αὐτή συνεκλήθη τό βράδυ, μέσω “Tηλεδιασκέψεως”. Οὐδείς Μεγαλόσχημος, “Δῆθεν”, μετακινήθη ἀπό τήν Πρωτεύουσα. «Τ’ ὄνομά τους Λεγεῶνες Δαιμονίων» (Πρβλ. Λουκ. η’ 30),  Ψευδολογούντων.


v  Ἐπηκολούθησε ἡ “Προκλητικά” “Λιτή”,

v  Ἀπρόσωπη” (= Μασκοφορεμένη) Παρέλασις στήν,

v  μέ φυλακισμένους Πολίτες “Ἄ-Πολι (Γρηγόριος Θεολόγος) Πόλι.

v  Διαρκείας 66 λεπτῶν.


Ἄκαιρα στίς 10 π.μ., ἀντί στίς 12. Kαί τάχιστα, ἐτελείωσε. Οἱ πιστοί, γνωρίζοντας τά παλαιά, μετέβησαν στούς Ἱ. Ναούς γιά νά Λειτουργηθοῦν τήν Σωτήριο Ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἐπανέκαμψαν στίς ἑστίες τους, ὥστε γιά νά προετοιμασθοῦν γιά τήν “Ἔξοδο” πρός τό “Ἀπαγορευμένο” Κέντρο. Ἀλλά, τά πάντα εἶχαν Συντελεσθῆ. Κυνική ψυχρολουσία ἀπό τούς Τυράννους, τούς “Δῆθεν”.

Οἱ Πατριῶτες Γονεῖς δέν πρόλαβαν νά Μεταστρέψουν τά παιδιά τους εἰς “Τσολιάδες” καί εἰς “Ἀμαλίες”. Ἐνθουσιαμένα νά ἀνεμίζουν τήν Γαλανόλευκο καί νά “Καταλάβουν” τήν Ἀθήνα. Τά πάντα περατώθηκαν, μέ χιλιάδες Ἀστυνομικούς, νά ἔχουν περικυκλώση τόν Ἀθηναϊκό “Πυρῆνα”, μήπως καί εἰσβάλει κανείς Πατριδόφρων.

Προφανῶς, ἡ Χρονοδιαχείρησις τῆς “Ἀπογορεύσεως” καί ἡ “Μεθόδευσις” κρίνονται πρωτόφαντα. Ἀδιαμφισβήτητα, «Αὐτοί οἱ “Νόθοι” ἄνθρωποι γεννήθηκαν πρίν ἀπό τό Διάβολο», καθώς εἶπε θυμόσοφα σέ ἀνάλογο περίπτωσι Ἕλλην Προκαθήμενος.

Προδιαγράφεται τό ἐπαναληπτικό “Τέστ” γιά τήν Μ. Ἑβδομάδα καί τό Λαμπροφόρο Πάσχα. Φρονοῦμε πώς, οἱ Πολίτες κινοῦνται στό δικό τους Τιμωρητικό “Τέμπο”. Καί, «ὁ Θεός “Ἐνοικεῖ” στά Σπλάχνα // τοῦ Ἀλγοῦντος Εὐσεβοῦς Λαοῦ».

 

[Bλάσφημα Μηνύματα ἀπό “Δῆθεν” Κυβερνῆτες]

Τά ἀλγεινά στοιχεῖα τῆς ἡμέρας δέν ἐξαντλοῦνται μόνον σέ τοῦτο. Οἱ φερόμενοι ὡς Πολιτικοί Ἡγέτες αὐτοῦ τοῦ Τόπου, οἱ Ξενοκίνητοι, Ἐξέμεσαν Βλάσφημα καί προκλητικά Ἀλλήθωρα Μηνύματα γιά τό “Βαθύ” “Νόημα” τῆς Ἡμέρας: «(Οἱ Ἕλληνες) Με τή βοήθεια τῶν συμμάχων τους, πολέμησαν ἡρωϊκά καί κέρδισαν τήν ἐλευθερία τους» (Ὡς Πρωθυπουργός, Κυρ. Μητσοτάκης, 25/3/21). Παραγράφει, ὁ ἀφελής, τήν βδελυρή αὐτοτιτλοφορουμένη “Ἱερά Συμμαχία”. Τίς φρικώδεις πομπές, τίς Κανιβαλιστικές Εἰσηγήσεις: «Νά “Παλουκωθοῦν” 400.000 Ρωμιοί» (Κλέμενς Φόν Μέττερνιχ, Αὐστριακός Πολιτικός, 1773-859).

Ἀφάνταστη Φαυλοκρατία. Τά προβληθέντα ψεύδη παρομοιάζονται μέ Ἀνεστραμμένο Εἴδωλο στόν Καθρέπτη. Οὐδεμία ἀναφορά στήν Ἐλευθεροῦσα Ἐκκλησία, στήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό καί στήν Σώζουσα Πίστι τῶν Ἑλλήνων. Οὔτε ὑποσημείωσις γιά τόν Σωτηριώδη Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου. Τόσο, Προκλητικοί καί Ἄθεοι; Τόσο “Νόθοι” Ἰθαγενεῖς; Διαστροφεῖς τῆς Ἀληθείας καί φορεῖς τῆς Βρυκολακιασμένης Ἀλαμπίας; Καταφανές Σχέδιο: Βέβηλοι, «Κοντύνατε τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία!».

Τί νά προσμένη ὁ Ἑλληνισμός ἀπό ἕνα ἄτομο, τό ὁποῖο “Ἐμπνευσμένα” συνέστησε γιά τούς διεστραμμένους Φιλομοφύλους, κάτι Νεοφανές Παγκοσμίως: Μία «Ἐπιτροπή γιά τήν Ἐθνική Στρατηγική τῆς Ἰσότητας τῶν ΛΟΑΤΚΙ» (Κυρ. Μητσοτάκης, 17/03/2021). Ἰδού τό Νέο “Πανεθνικό Ὅραμα”!

Ἀνάλογο ξεπεσμένο ὕφος καί προκλητική μορφή παραπλανητικῶν ψευδολογημάτων ἐμπεριεῖχε καί τό ἀντίστοιχο Μήνυμα τῆς “Δοτῆς” ὡς Προέδρου. Πληθώρα ἀπό “Ἐπετειακά” “ Ἰταμά Μαργαριτάρια”.

 

Β. ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΜΜΟ

[Πανηγυριτζῆς “Σύντροφος” “Ζωντοχήρας” “Ἀστεφάνωτης”]

Συναπτά, ἡ κατέχουσα τόν Ἄδειο Θρόνο τοῦ Ἀνωτάτου Ἄρχοντος, ἡ πῶς (;) δοτή, προεκάλεσε τήν Πίστι, τό Ἦθος καί τήν Παράδοσι τῶν Ρωμιῶν. Ἡ Ζωντοχήρα, ἡ Ἀστεφάνωτη, εἶχε τό θράσος νά προβάλλη, ἐπισήμως δίπλα της, κατά τήν Ἀπρόσωπη” Παρέλασι τόν τιτλοφορούμενο “Σύντροφό” της. Τοιουτοτρόπως, ἀτίμασε, τόν Σεπτό Χῶρο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου. Παρέγραψε τούς τιμωμένους Ἱερούς Ἥρωες, τούς Ἁγίους Πατέρες καί ἐλοιδώρησε τούς Πιστούς Ρωμιούς.

[Ράπισμα]: Ἀσφαλέστατα, πολύ ὀρθῶς, Συμβολικῶς, ὁ Προκαθήμενος τῶν Ἑλλήνων, τό βράδυ τῆς 24ης Μαρτίου, ἠρνήθη νά παραστῆ, ὡς κενή “Γλάστρα”, στό Ἐπίσημο Δεῖπνο τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου (Νέα Ἀνάκτορα).

[Ράπισμα]: Κατ’ ἐπέκτασι, ἀκόμη πιό εὔγλωττα, καταπικραμένος, ἐπίσης δέν Μετέβη στήν “Φτωχή” “Σκιώδη”, καί κυρίως, Ἄνευ Λαοῦ Ἀπρόσωπη” Παρέλασι. Καταλυτικά δέν ἀπέστειλε οὔτε ἕναν Μητροπολίτη τῆς ΔΙΣ, ὡς Ἐκπρόσωπό του. Δυστυχῶς, κακῶς ὑπεκατεστάθη ἀπό Βοηθό Ἐπίσκοπο. Θἄπρεπε, τό πολύ νά “Προστῆ” ὁ Τελευταῖος τῆ τάξει Ἱεροδιάκονος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

[Θράσος Νεάζοντος “Δῆθεν” Πρωθυπουργοῦ κατά Προκαθημένου;]

Καί ἀπρόσμενα, τήν ἑπομένη ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς Ἑορτῆς, στίς 26/3/2021, ὁ ὡς Πρωθυπουργός, “Ἀπαίτησε” ἀπό τόν Προκαθήμενο νά προσέλθη ὡς “Ἱκέτης” στό Μέγαρο Μαξίμου. Κυοφορεῖται ἔντονο παρασκήνιο. Γρίφος!

Γιά ποιό λόγο καί μέ ποιά ἀφορμή; Μήπως νά “Ἐπιπλήξη ἄμεσα ὁ θρασύς 53-χρονος τόν Γέροντα Ἀρχιερέα γιά τήν Ἐπιβεβλημένη Ἀπουσία του ἀπ’ τίς Εὐτράπελες Ἐκδηλώσεις;

Ἀνατρέχουμε στίς 16 Δεκεμβρίου 2020. Αὐτός Νεάζων Ἀπαίτησε ἀπό τόν Προκαθήμενο τήν “Ἀποχώρησι”, ὥστε νά προωθηθῆ Διαβόητος Ἐπίλεκτός του. Ἰδού οἱ ξεκάθαρες διαρροές:

«... πηγές του Μαξίμου εξηγούν ότι, «ο πρωθυπουργός έβαλε πλάτη στον Αρχιεπίσκοπο με στόχο να απομονωθούν οι ακραίοι Ιεράρχες και να ετοιμάσει ο κ. Ιερώνυμος τον οδικό άξονα για τον διάδοχό του»». https://www.iapopsi.gr/maximoy-ekklisia-ieros-symvivasmos-me-politiko-paraskinio/

Παρῆλθε ἤδη μία Τριμηνία ἔκτοτε. Πιθανόν, διημείφθη ὁ Ἀπολυταρχικός Διαγραμματικός Διάλογος:

[Κ.Μ]: -«Ἔληξε ὁ “Δανεισμένος ” Χρόνος Ἀναμονῆς. Ἄπελθε σέ Ἡσυχατήριο».

[Ἱ.]: Μά, ... Δέν, ... Ὁ κορωνοϊός,  ...Ἡ Σύνοδος, ... Ὄχι, ...».

[Κ.Μ]: -«Ἄκαιροι οἱ “Βυζαντινισμοί”. Ὑφίσταται κατεπείγουσα διαδικασία. ...» (Δέν καταχωρεῖται ὡς Ἐκβιασμός!).

Ἡ ἔκβασις τοῦ “Καγκελαριακοῦ” Πανούργου “Τηλεσιγράφου θά ἀποκαλυφθῆ, ἔργω, λίαν συντόμως.


[Προκλητικό “Σαμποτάζ” τῶν “Ἀσπόνδων” Ψευτο-Συμμάχων]

Δέν ἀνέκυψε “Σεισμός”, μά “Ἔτριζαν” τά Ὀστᾶ τῶν Σεπτῶν Εὐαρίθμων Φιλελλήνων. Κατά τόν Ἑορτασμό, ἀπουσίαζε ἡ καρδιακή καί οὐσιώδης Συμμαχική Ἐκπροσώπησις. Τά προσφάτως “Μπουκωμένα” μέ 41 ἑκατομμύρια Εὐρώ “Συστημικά” ΜΜΕ, πολυδιαφήμιζαν ἐκκωφαντικά μία Ὑψηλή Παρουσία Ξένων Ἡγετῶν. Ὡστόσο, οἱ ἀνάλγητοι Σύμμαχοι, τῆς ΕΕ τῶν 27 Μελῶν, καί τοῦ ΝΑΤΟ τῶν 29 Μελῶν, ἀπεῖχον προκλητικῶς ἤ συμμετεῖχον μέ ἀσημάντους Κυβερνητικούς Ἀξιωματούχους. ΟΥΔΕΙΣ φορεύς τῆς “Γοτθιο-Κρατουμένης” ΕΕ, οὔτε τοῦ “Κυπρο-καταστρεπτικοῦ” Στρατιωτικοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ ΝΑΤΟ.

Τιμῶντες, μόνον δύο φωτεινές ἐξαιρέσεις, πέραν τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Κύπρου. Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ὁμοδόξου Ρωσίας, ὁ κ. Μιχαήλ Μισοῦστιν, δεύτερος κατά τήν τάξι, μετά τόν Πρόεδρο κ. Βλαδίμηρο Ποῦτιν.

Καί φυσικά ὁ ἀκραιφνής “Κρυπτο-ΒαπτισμένοςἝλλην, ὁ καί Διάδοχος τοῦ Βρετανικοῦ Θρόνου, ὁ Κάρολος. Ὁ συνειδητός Ρωμιός, Γόνος τῆς Βασιλικῆς Οἰκογενείας. Λύγισε ἀπό Συγκίνησι, συμμετεῖχε μέ Πατριωτικό Φρόνημα καί μέ Ἀποκαλυπτική “Ταύτισι” στίς “Οὐρανοβασίες” τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

 

[Καθυβρίζουν τήν Ἑλλάδα ὡς “Ζητιάνο”]

Οἱ Βάρβαροι δέν ἀποκρύπτουν τόν Νεο-Βαρβαρισμό τους. «Ὅλα τά Δηλητήρια τοῦ Φθόνου, // τῆς Ὕβρεως, τοῦ Μίσους, // ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἀνεπαρκῆ, //νά διαταράξουν τήν ὑπέροχη Ὀμορφιά τῆς Ἑλλάδος!!!» (Φρίντριχ Νίτσε, 1844-1900, Γότθιος Φιλόσοφος). Στίς 23/3/21, μέ δόσι Μικρομεγαλισμοῦ, ὁ ἐδῶ Στρατιωτικός Ἀκόλουθος τῶν ΗΠΑ, ὁ πολύς κ. Ρόμπερτ Πάλμ, ἐξύβρισε τήν Ἑλλάδα σκαιότατα. Κατέγραψε δημοσίως πώς, «οἱ ζητιάνοι (Ἕλληνες) δέν ἔχουν δικαίωμα ἐπιλογῆς», ἀναφερόμενος στήν ἐπιλογή Ἀμερικανικῶν Φρεγατῶν. «Ὦ πτώχεια Ὑπέρπλουτος! // Ὦ συγκατάβασις Ὑπερύψιστος (τοῦ Κυρίου μας)!» (Μέγας Βασίλειος, 330-379 μ.Χ).

Καί οἱ μέν ὕβρεις μάτωσαν ὁλόκληρο τόν Ἑλληνισμό. Δέν εὐαισθητοποίησαν ὅμως τούς Δουλοποιημένους Ἐξουσιαστές, ὥστε νά ἀντιδράσουν, ἔστω νά κοκκινίσουν. Καθότι, οἱ ἴδιοι, ὡς ἀνδράποδα, κατήντησαν τήν Ἑλλάδα Προτεκτοράτο στούς Ἐπιβούλους Ἀλλοεθνεῖς. Μιά πορφυρωμένη Πατρίδα, τήν ὁποία μέ κάθε τρόπο παρωθοῦν καταχθονίως στό Ἔρεβος. Μέ τίς “Μυστικές Προδοτικές” Συμφωνίες, μέ τίς Ἀνεξάντλητες Ἀφαιμάξεις, τίς Συστηματικές Ἀπάτες. “Πτωχοποιηοῦν”, “Ζητιανοποιοῦν” καί ἀπρόκλητα “Μετα-Πωλοῦν” τή Χώρα στούς “Ἀσπόνδους” πολυ-Βαρβάρους ἰδίους Ἀφέντες.

Μά, «Νἄτοι ξεπετιοῦνται // ἀπό τά Πεδία τῆς Tιμῆς //οἱ κατακείμενοι Πρόγονοι», οἱ μόνοι ἀληθεῖς Συνεπίκουροι. «Φωτιά καί Τσεκούρι στούς Προσκυνημένους. // Ἐκτελέστε τούς Προδότες “Νενέκους”» (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1770-1843).

 

[Ἑορτάζουμε περισσές Διακοσαετίες]

Ὄχι στήν Ἀλλοτρίωσι τοῦ Ἔθνους στόν “Εὐρωπαϊσμό” καί στήν “Παγκοσμίωσι”. Οἱ Ρωμιοί, “Φτερουγίσαμε” μέ τά Ὄνειρα, “Φιλοσοφήσαμε” μέ τό Ὑπέρ-Λογο καί “Ταυτιστήκαμε” μέ Τόν Ἐπουράνιο. «(Ὦ! Κύριε) Ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου Σου καί τόπον σκηνώματος δόξης Σου» (Ψαλμ. κε’ 8). Ὦ! Ἑλλάς, «Οἴκε Ὑπέρλαμπρε καί Ἀπειρόκαλλε!» (Ἱερός Αὐγουστῖνος, Ἐξομολογήσεις).

Κατακλείοντας, καταθέτουμε ἐνδεικτικά μία Ὁλοκληρωμένη λαμπρά Ὑπερ-Εορταστική Διακοσαετία:

·     Πρό 200 ἐτῶν, 1821 μ.Χ, ἡ χρυσοπόρφυρος Παλιγγενεσία.

·     200 Ἔτη μετά τό 1.000, τό 1204 μ.Χ., ἡ σκοτεινή Ἅλωσις τῆς Πόλεως ὑπό τῶν Φραγκο-Παπικῶν.

·     200 Ἔτη πρό τοῦ 1.000 μ.Χ.,τό 800 μ.Χ., ἡ ἄρνησις ὑποταγῆς στόν Παπισμό, μέ τό Μεγάλο Φώτιο.

·     200 Ἔτη μετά τόν Χριστό, τό 200 μ.Χ., ἡ ματωμένη Ἐποχή τοῦ Σμήνους τῶν Μεγαλο-Μαρτύρων.

·     200 Ἔτη πρό Χριστοῦ, τό 200 π.Χ., οἱ περίλαμπροι Ἑλληνιστικοί Χρόνοι, οἱ ὁποῖοι ἀνέκυψαν ἀπό τίς ἐκπληκτικές Κατακτήσεις τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

·     200 Ἔτη πρό τοῦ 1000 π.Χ., τό 800 π.Χ.,  ὁ Παγκόσμιος Πολιτισμικός β’ Ἀποικισμός τοῦ Ἑλληνισμοῦ πέριξ ἀπό τή Μεσόγειο, καί κυκλόθεν ἀπό τόν Εὔξεινο Πόντο.

·     200 Ἔτη μετά τό 1000 π.Χ., τό 1227-1217 π.Χ., ὁ Τρωϊκός Πόλεμος καί τά χρυσά ἔπη τοῦ Ὁμήρου μέ τόν Ἀχιλλέα καί τόν Ὀδυσσέα.

·     400 Ἔτη πρίν ἀπό τόν Χριστό, τό 400 π.Χ., ἡ Χρυσή ἐποχή τοῦ Περικλέους μέ τόν Παρθενῶνα καί τόν Σωκράτη.

·     400 Ἔτη μετά τόν Χριστό, τό 400 μ.Χ., ἡ χρυσή ἐποχή τῶν Πατέρων, τῶν Χρυσοστόμων, τῶν Γρηγορίων, τῶν Βασιλείων.

Ζήτω ἡ σύμπασα Ρωμιοσύνη, τῶν 60 ἑκατομμυρίων Ρωμιῶν ἀνά τήν Οἰκουμένη.

 

{Ἁγιογραφική Διαχρονισμός: Μισεῖ ὁ Κύριος τίς Βέβηλες Ἑορτές}

Κατακλείουμε μέ τά διαχρονικά, τά ὄντος ἀφυπνιστικά κελεύσματα τοῦ Κυρίου μας περί τῶν ἀποπτυομένω Μιαρῶν Ἑορτασμῶν, τῶν “Δῆθεν”:

[Κύριος μέ Αὐστηρότητα]: «... Θυμίαμα βδέλυγμά μοί ἐστιν· // ... καὶ τὰς Νουμηνίας ὑμῶν //καὶ τὰς Ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή μου· //

//... αἱ γὰρ χεῖρες ὑμῶν αἵματος πλήρεις.//» (Ἡσαΐας. α’ 13-16).

[Παράφρασις]. [(Ἐγώ ὁ Κύριος ὁμιλῶ πρός ἐσᾶς πού παριστάνετε τούς Πιστούς μου) τό θυμίαμα τῶν ἑορταστικῶν θυσιῶν σας μοῦ εἶναι Ἀηδές καί Σιχαμένο. Τίς πρωτομηνιές καί τίς Ἑορτές σας τίς Μισεῖ ἡ ψυχή μου.

... Τά χέρια σας εἶναι γεμᾶτα ἁπό αἷμα ἐγκλημάτων].­­_


https://orthodoxostypos.gr/wp-content/uploads/2021/04/2348-%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%9F.jpg

ΦΩΤΟ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΙΣ


Φιλλέλλην Λόρδος Βύρων (1788-1824 μ.Χ.)


Ὁ Ἕλλην Ὀρθόδοξος Διάδοχος τῆς Ἀγγλίας Κάρολος.


Μιχαήλ Μισοῦστιν, Πρωθυπουργός τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας


Προκλητική Πρόεδρος κ. Αἰκ. Σακελλαροπούλου μέ τό Σύντροφό της κ. Παύλο Κοτσώνη,κατά τήν παρέλασι τῆς 25ης Μαρτίου 2021


Προκλητική Πρόεδρος κ. Αἰκ. Σακελλαροπούλου μέ τό Σύντροφό της κ. Παύλο Κοτσώνη


Προκλητική Πρόεδρος κ. Αἰκ. Σακελλαροπούλου μέ τό Σύντροφό της κ. Παύλο Κοτσώνη

 


Ὁ ὡς Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μέ τόν Διευθυντή Σύμβουλό του ἐπί τῶν οἰονομικῶν κ. Ἀλ. Πατέλη, τόν ἔχοντα πατρευτεῖ ἐπισήμως μέ ἄνδρα, καθώς καί τόν Ὑπουργό κ. Σπυρίδωνα Γεωργιάδη


Ὁ ὡς Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μέ τόν διορισμένο ἀπό τόν ἴδιο Διευθυντή τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου, τόν κ. Δημ. Λιγνάδη, τόν προφυλακισμένο γιά βαρύτατες παιδεραστίες
Ἔκτακτος ἀνάκλησις Προκαθημένου στό Μέγαρο Μαξίμου ἀπό τόν ὡς Πρωθυπουργό 26/3/2021


Ἔκτακτος ἀνάκλησις Προκαθημένου στό Μέγαρο Μαξίμου ἀπό τόν ὡς Πρωθυπουργό 26/3/2021

 


Τό διαχρονικό Λάβαρο τῶν Ρωμιῶν 


[1] Ἐδημοσιεύθη εἰς τήν Ἐφημερίδα, “Ὀρθόδοξος” Τύπος Νο 2348, τῆς 2/4/2021