Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

Συγκλονίζει ο Δημήτρης Δασκαλάκης με ομιλία του στην Πρέβεζα, 16 Ιανουαρίου 2022 (ΒΙΝΤΕΟ)


Κάθε ἄνθρωπος ποὺ παραμένει ανεμβολίαστος εἶναι μιὰ ζωντανὴ μαρτυρία τῆς ἀποτυχίας τοῦ παγκόσμιου ἐμβολιαστικοῦ προγράμματος καὶ ταυτόχρονα μιὰ συντριπτικὴ ἀπόδειξη ἐνοχῆς τῶν διαχειριστῶν τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης γιὰ τὸ συντελούμενο ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας.
  
Καλησπέρα Φίλοι καὶ Φίλες.

Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη χαρὰ ποὺ βρίσκομαι ἀνάμεσα σὲ ὑγειονομικοὺς ἀλλὰ καὶ σὲ ἁπλοὺς πολῖτες ποὺ συνεχίζουν νὰ δίνουν ἕνα δίκαιο, ἔντιμο καὶ εὐλογημένο ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς δημοκρατίας, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εὔχομαι εἰλικρινὰ ἡ πόλη τῆς Πρέβεζας νὰ σηματοδοτήσει γιὰ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, τὸ πέρασμα ἀπὸ μιὰ δυστοπική, φοβισμένη καὶ σκλαβοεμβολιασμένη κοινωνία σὲ μιὰ ἐλεύθερη, ἀνοικτὴ καὶ δημοκρατική.

Ὁ κορωνοϊὸς ποὺ ἐξαπλώθηκε ταχύτατα σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο  ὄχι  λόγῳ τῆς ὑπερμετάδοσής του ἀλλὰ μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῆς καθηλωτικῆς δύναμης τῆς τηλεοπτικῆς προπαγάνδας τῶν συστημικῶν καὶ ἀργυρώνητων ΜΜΕ (Μέσων Μαζικῆς Ἐπιρροῆς καὶ Ἐξαπάτησης) ἐπέφερε κοσμογονικὲς ἀλλαγὲς σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη προκαλῶντας ἀνατροπὲς σὲ κάθε πεδίο τῆς πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς οἱ ὁποῖες μέχρι πρότινος φαίνονταν ἀδιανόητες.

Ἡ δημόσια ὑγεία ἀναγορεύθηκε σὲ ὕψιστο ἀγαθὸ σπουδαιότερης ἀξίας ἔναντι ἐκείνης τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν καὶ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας.

Ἡ ἐπίκληση τοῦ «ἀόρατου» ἐχθροῦ κρίθηκε πολιτικὰ σκόπιμη κατὰ τὴν παροῦσα ἱστορικὴ φάση τῆς ἀνθρωπότητας γιὰ τὴν τρομοκράτηση καὶ γιὰ τὴν ποδηγέτηση τῶν λαῶν, ὥστε μὲ τὴν ἐργαλειοποίηση τῆς πανδημίας τοῦ φόβου νὰ ἐξουδετερωθοῦν οἱ ἀντιστάσεις τῶν πολιτῶν καὶ νὰ συναινέσουν ἐξαναγκαστικὰ στὸ παγκόσμιο κοινωνικὸ πείραμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ.

Ὁ ἰὸς αὐτὸς ἔχει τὴν δυνατότητα τῆς μετάλλαξης χωρὶς ὅμως νὰ καθίσταται περισσότερο ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν ἀτομική μας ὑγεία ἀλλὰ πλήττει καίρια τὸν πυρῆνα τῶν ἀτομικῶν μας δικαιωμάτων.

Ὅταν ἕνα κράτος χρησιμοποιεῖ τὴν ἀστυνομία ὄχι γιὰ  νὰ καλλιεργήσει στοὺς πολῖτες τὸ καλῶς νοούμενο αἴσθημα ἀσφάλειας ἀλλὰ τὴν ἀξιοποιεῖ γιὰ τὴν διενέργεια ὑγειονομικῶν ἐλέγχων, αὐτομάτως σημαίνει ὅτι ὁ ἰὸς παύει νὰ ἀφορᾷ τὴν δημόσια ὑγεία καὶ γίνεται ζήτημα ποὺ ἀφορᾷ πρωτίστως καὶ καίρια τὴν δημοκρατία καὶ τὴν ἐλευθερία.
 
Ὅμως κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο, μετεξελίσσεται τὸ ἴδιο, ἀπὸ κράτος δικαίου σὲ ἰατρικὸ πατερναλιστικὸ κράτος, τὸ ὁποῖο ἐπιβάλλει κυρώσεις γιὰ κάθε παράβαση τῶν ὑγειονομικῶν διαταγῶν, καὶ ἑπομένως ἀντὶ νὰ ἐμπνέει τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη, θὰ προκαλεῖ τὸν φόβο καὶ τὴν ἀποστροφή.

Μπορεῖ τὸν 21ο αἰῶνα  γίνει ἀποδεκτὴ μιὰ τέτοια θλιβερὴ κρατικὴ μετάλλαξη;

Ὁ φόβος ἦταν πάντοτε χρήσιμο πολιτικὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν κοινωνιῶν καὶ γιὰ τὴν ὑποταγὴ τῶν ἀνθρώπων.

Εἰδικὰ στὰ χέρια τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων ἡ διαχείριση τοῦ κοινωνικοῦ φόβου ἀνάγεται σὲ θεμελιώδη ὅρο γιὰ τὴν ἄσκηση πολιτικῆς κυριαρχίας καὶ γιὰ τὴν ἰσοπέδωση τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν.

Δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι δὲν μπόρεσαν ἔγκαιρα νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ δὲν συνιστᾷ κρίση τῆς δημόσιας ὑγείας, ὅπως μὲ πείσμονα διάθεση προπαγανδίζεται, ἀλλὰ ἐργαλειοποιεῖται μὲ σκοπὸ τὸν ραγδαῖο καὶ βίαιο ψηφιακὸ μετασχηματισμὸ τῆς πολιτικῆς, κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν.

Οἱ ἱστορικὲς μεταβολὲς ποὺ συντελοῦνται σήμερα σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο μὲ ἐπίφαση τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας, θὰ παραμείνουν καὶ μετὰ τὴν λήξη της καὶ θὰ ἀλλάξουν μιὰ γιὰ πάντα τὴν μορφὴ τοῦ κόσμου, καθιερώνοντας νέους τρόπους διδασκαλίας, ἐργασίας, ἐπικοινωνίας, διαπροσωπικῶν σχέσεων, καὶ ἄσκησης τῶν πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν δικαιωμάτων.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πανδημίας συρρικνώνεται δραματικὰ τὸ ἐλεύθερο πεδίο ἄσκησης τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων, γεγονὸς πρωτόγνωρο γιὰ τὶς κοινωνίες τοῦ δυτικοῦ κόσμου μὲ μακρὰ δημοκρατικὴ παράδοση καὶ κοινωνικοὺς ἀγῶνες.
 
Μεσούσης τῆς πανδημίας μεταβάλλονται ραγδαία τὰ ἐργασιακὰ δικαιώματα μὲ τὴν προώθηση τῆς τηλεργασίας, ἀλλάζει ὁ τρόπος συμμετοχῆς τῶν μαθητῶν στὴν ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία μὲ τὴν ἐπιβολὴ ὑγειονομικῶν πρωτοκόλλων, καθιερώνονται εὐρύτατα οἱ ἀχρήματες ψηφιακὲς συναλλαγὲς ὡς ἔξυπνος καὶ προηγμένος τρόπος  ἀνάπτυξης οἰκονομικῶν σχέσεων, ἐπιβάλλονται συνεχῶς νέα μέτρα κοινωνικῆς ἀποστασιοποίησης προκαλῶντας στοὺς πολῖτες ἀβεβαιότητα, ἀγωνία καὶ θλίψη.

Ἑπομένως μὲ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ πνέει ἕνας καυτὸς λίβας ποὺ σαρώνει τὴν μέχρι πρότινος δημοκρατικὴ μας κοινωνία μὲ τὴν ἐπιβολὴ μίας πνιγηρῆς ὑγειονομικῆς ὁμοιομορφίας ἀφανίζοντας δικαιώματα,  ἐλευθερίες, παραδόσεις καὶ τὰ ἔθιμά μας.

Ἡ δημόσια ὑγεία μεταβάλλεται στὶς μέρες μας, σὲ σύγχρονη εἰδωλολατρικὴ θεότητα μὲ τοὺς ἐμβολιασμένους ὑγειονομικοὺς νὰ εἶναι οἱ «ἱερεῖς» τῆς νέας ψευτοθεότητας, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀξιώνουν νὰ τιμῶνται ὡς ἡμίθεοι γιὰ τὴν προσφορά τους στὴν ἀνθρωπότητα.

Μέσα στὸ πλαίσιο τῆς ὑποδούλωσης τῶν συνειδήσεων τῶν ἀνθρώπων στοὺς σκοποὺς τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, σχεδιάζεται στὸ Τζάνειο Νοσοκομεῖο ἕνα τεράστιο γκράφιτι ποὺ ἀπεικονίζει μιὰ μασκοφορεμένη νοσηλεύτρια, ὡς διαρκῆ προπαγανδιστικὴ ὑπόμνηση, γιὰ τὸν ρόλο τοῦ ὑγειονομικοῦ προσωπικοῦ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας.

Οἱ λοιμωξιολόγοι, οἱ ἐπιδημιολόγοι, διάφοροι εἰδικοὶ ἐπιστήμονες θὰ ἀναδειχθοῦν μὲ τὴν καθολικὴ ὑποστήριξη τῶν ΜΜΕ, ὡς οἱ νέοι σοφοὶ τῆς ἀνθρωπότητας ποὺ θὰ ἀπαιτοῦν τιμητικὴ προσκύνηση καὶ οἱ ἀποφθεγματικὲς τους ρήσεις θὰ συνθέτουν τὸ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΕΥΩ τῆς νέας θρησκείας δηλ. τῆς δημόσιας ὑγείας.

Ἄν ὁποιοσδήποτε ἄλλος ἐπιστήμονας τολμήσει νὰ ἀμφισβητήσει ἢ νὰ ἐναντιωθεῖ στὸ ἐπιστημονικὸ ἱερατεῖο τῆς νέας θρησκείας θὰ ἀφορίζεται καὶ θὰ χλευάζεται ὡς αἱρετικὸς καὶ πλάνος.
 
Οἱ ὑγειονομικοὶ διαχειριστὲς ἰσχυρίζονται μέσα ἀπὸ μία ὁμίχλη ἀντιφατικῶν δηλώσεων καὶ παλινωδιῶν ὅτι τὸ ἐμβόλιο ἴσως νὰ ἀποτρέπει μὲν τὴν βαριὰ νόσηση ἀλλὰ δὲν προστατεύει ἀπὸ τὴν διασπορὰ καὶ τὴν μόλυνση καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀπαιτεῖται νὰ τηροῦνται σχολαστικὰ ὅλα τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα καὶ κυρίως ἡ κοινωνικὴ ἀποστασιοποίηση καὶ ἡ ὑποχρεωτικὴ διπλῆ μασκοφορία.

Τὴν ἴδια στιγμὴ σχεδιάζεται νὰ ἐγκριθεῖ καὶ ἡ τέταρτη δόση τοῦ ἐμβολίου ἀρχικὰ γιὰ τὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ γιὰ νὰ ἐπεκταθεῖ ἐν συνεχείᾳ καὶ στὸν ὑπόλοιπο πληθυσμό.

Ὁ κ. Μπουρλά, Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Pfizer, κατὰ τὴν διάρκεια τηλεδιάσκεψης δήλωσε: «Ὁ ἰὸς δὲν θὰ φύγει, θὰ παραμείνει ἴσως γιὰ μιὰ δεκαετία.

Εἶναι ἐνδημικός, ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ δημιουργεῖ παραλλαγὲς γιὰ τὶς ὁποῖες, μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, θὰ συνεχίσει νὰ συνυπάρχει μὲ τὴν ἀνθρωπότητα γιὰ τὰ ἑπόμενα χρόνια
».

Καὶ συνέχισε λέγοντας: «ὅτι τὰ ἐμβόλια καὶ ἡ φυσικὴ ἀνοσία δὲν διαρκοῦν πολύ. Τὸ γνωρίζουμε αὐτὸ μὲ ὅλες τὶς παραλλαγὲς μέχρι στιγμῆς, καὶ πρόκειται νὰ τὸ μάθουμε καὶ μὲ τὴν Ὄμικρον: ἡ ἀνοσολογικὴ ἀπόκριση διαρκεῖ μερικοὺς μῆνες».

Καταλήγοντας «Γιὰ  ἔχω κάνει τὴν πρόβλεψη ὅτι θὰ χρειαστοῦμε μιὰ σειρὰ ἀπὸ τρεῖς δόσεις καὶ στὴ συνέχεια ἕναν ἐτήσιο ἐπανεμβολιασμὸ γιὰ νὰ διατηρήσουμε ἕνα καλὸ ἐπίπεδο ἀνοσίας».

Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν μαζὶ μὲ τοὺς πολιτικοὺς καὶ ὑγειονομικοὺς διαχειριστὲς τῆς πανδημίας, μᾶς τὸ λένε κατάμουτρα ὅτι δὲν στοχεύουν στὸν ἄμεσο τερματισμὸ τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης ἀλλὰ στὴν χρονικὴ ἐπιμήκυνσή της, ὥστε τὰ μέτρα κοινωνικῆς ἀποστασιοποίησης, ἡ ὑποχρεωτικὴ διπλῆ μασκοφορία καὶ τὰ ἐπαναλαμβανόμενα λοκντάουν νὰ ἐνσωματωθοῦν καὶ νὰ παγιωθοῦν στὴν προσωπική, κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ζωὴ τῶν πολιτῶν, ἀλλάζοντας μιὰ γιὰ πάντα τὴν μορφὴ τοῦ κόσμου ποὺ γνωρίσαμε καὶ ἀγαπήσαμε.
 
Αὐτὴ ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ οἰκονομικὴ ἐλὶτ ἐργάζεται μανιωδῶς γιὰ τὸν ἄμεσο μετασχηματισμὸ τῆς κοινωνίας σὲ μιὰ σὲ μία ἄβουλη, καθοδηγούμενη καὶ ἐλεγχόμενη μᾶζα ρομποτοποιημένων ἀνθρώπων ποὺ θὰ διοικοῦνται ἀπὸ μιὰ παγκόσμια κυβέρνηση.

Τὰ μέτρα ἐπιβάλλονται μὲ τὸ πρόσχημα τῆς προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας ἀλλὰ ἀποσκοποῦν πρωταρχικὰ στὴν πειθαρχία, στὸν ἔλεγχο καὶ στὴν ἐξουδετέρωση τῆς ἐλεύθερης βούλησης τῶν πολιτῶν.

Ἡ ἑκάστοτε ὁλοκληρωτικὴ ἐξουσία θέλει τοὺς πολῖτες φοβισμένους, πρόθυμους καὶ ὑπάκουους σὲ ὁποιαδήποτε παράνομη ἀλλὰ καὶ παράλογη ἐντολή της.

Γιατί ἡ ἐξουσία στὴν σκοτεινὴ καὶ νοσηρὴ μορφή της, «ἀντλεῖ εὐχαρίστηση» καὶ ἐπιβεβαίωση ἀπὸ τὸν φόβο καὶ τὸν ἔλεγχο ποὺ ἀσκεῖ στοὺς πολῖτες.

Οἱ πολῖτες ἔχουν ἑπομένως τὸ αὐτονόητο δικαίωμα ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποχρέωση καὶ γιὰ ὅσο χρόνο ἀκόμη προλαβαίνουν, νὰ ἀντιδράσουν ἀποφασιστικὰ καὶ νὰ μὴ συμμορφωθοῦν σὲ μέτρα ποὺ θεωροῦν καταφανῶς ἄδικα, ἀναποτελεσματικὰ καὶ προσβλητικὰ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας.

Ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος τοῦ παγκόσμιου κοινωνικοῦ μετασχηματισμοῦ ποὺ ὑλοποιεῖται στὶς μέρες μας, εἶναι ὁ ἐμβολιασμὸς τῆς ἀνθρωπότητας.

Δὲν εἶναι μιὰ ἁπλῆ τυπικὴ ἰατρικὴ πράξη γιὰ τὴν διαφύλαξη τῆς δημόσιας ὑγείας, ὅπως ἐπιχειροῦν νὰ μᾶς πείσουν.

Ὁ μαζικὸς ἐμβολιασμὸς τῶν πολιτῶν ἐκπέμπει ἕνα πολὺ ἰσχυρὸ σῆμα κοινωνικῆς συμμόρφωσης καὶ ὑποταγῆς τὸ ὁποῖο ἀποκωδικοποιεῖται ἀπὸ τὴν ἄρχουσα ἐλὶτ ὡς ἑξῆς: «Μιὰ φορὰ ὑπάκουος, πάντοτε ὑπάκουος».

Μὲ τὴν σχεδὸν καθολικὴ καὶ ἀπερίσκεπτη ἀποδοχὴ τοῦ ἐμβολιαστικοῦ προγράμματος ἡ ἑκάστοτε ὁλοκληρωτικὴ ἐξουσία μπορεῖ νὰ τρίβει τὰ χέρια της μὲ ἱκανοποίηση, ἀφοῦ ἀρκεῖ ἡ ἁπλῆ ἐπίκληση μιᾶς πραγματικῆς ἢ νομιζόμενης ἀπειλῆς τῆς δημόσιας ὑγείας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀκατάσχετη τηλεοπτικὴ προπαγάνδα γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἐπιβάλλει καὶ στὸ μέλλον ὑποχρεωτικὲς ἰατρικὲς πράξεις.
 
Στὸ πλαίσιο τοῦ ἀδυσώπητου κοινωνικοῦ ἐλέγχου ποὺ ἐπιβάλλει τὸ κράτος, ἡ θέσπιση τῆς ὑποχρεωτικότητας τοῦ ἐμβολιασμοῦ τοῦ ὑγειονομικοῦ προσωπικοῦ ἀποτελεῖ μέτρο ἔντονης παρεμβατικότητας στὴν προσωπικὴ κατάσταση τῶν πολιτῶν, τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ ἐφαρμοστεῖ ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν κυρώσεων.

Ὁ ὑποχρεωτικὸς ἐμβολιασμὸς προσβάλλει τὸν πυρῆνα τοῦ δικαιώματος αὐτοκαθορισμού, δηλ. τῆς προσωπικῆς αὐτονομίας ποὺ βρίσκει συνταγματικὴ ἔκφραση καὶ ἐφαρμογὴ στὸ ἄρθρο 2 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος.

Σύμφωνα μὲ τὸ αὐτὸ ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου συνιστᾷ τὴν πρωταρχικὴ ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας.

Τὸ μέτρο τῆς ὑποχρεωτικότητας τοῦ ἐμβολιασμοῦ προκαλεῖ ἄσκοπη κοινωνικὴ ἀναταραχή, διχάζει τοὺς πολῖτες, ἐνῶ ἡ ἀπομάκρυνση τῶν ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν ἐπέφερε σημαντικὲς δυσλειτουργίες σὲ κρίσιμους τομεῖς τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας.

Σύμφωνα μὲ ἐπίσημη καταγγελία τῆς ΠΟΕΔΗΝ πάνω ἀπὸ 2.000 ἐμβολιασμένοι ὑγειονομικοὶ νοσοῦν ἀπὸ covid-19 φέρνοντας στὰ ὅριά του τὸ σύστημα ὑγείας.

Γιὰ παράδειγμα μεγάλα νοσοκομεῖα βρίσκονται σὲ ὁριακὴ κατάσταση, ὅπως ὁ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ἐνῶ τὸ «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» κινδυνεύει νὰ μείνει χωρὶς νοσηλευτικὸ προσωπικὸ καὶ ἐκφράζεται σοβαρὴ ἀνησυχία γιὰ συνολικὴ κατάρρευση τοῦ δημόσιου συστήματος ὑγείας.

Τούτη τὴν κρίσιμη ὥρα γιὰ τὸ ἐθνικὸ σύστημα ὑγείας ἡ κυβέρνηση ἐξακολουθεῖ νὰ ἐμμένει στὴν παράλογη ἀπόφασή της γιὰ τὴν θέση σὲ ἀναστολὴ ἐργασίας τῶν ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ μποροῦσαν νὰ συνδράμουν ἐπιτυχῶς στὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας καὶ ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση γιὰ ἕνα γινάτι παίζει κορώνα-γράμματα τὴν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας.
 
Ὁ διχασμὸς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε ἀποφευχθεῖ μὲ τὴν ὑποβολὴ τῶν ὑγειονομικῶν σὲ προληπτικὸ διαγνωστικὸ ἔλεγχο νόσησης, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης ἀλλὰ ἐνδιαφέρεται μόνο γιὰ τὴν προώθηση τῶν ἐμβολίων.

Ἡ Κυβέρνηση κατηγορεῖ γιὰ κοινωνικὴ ἀνευθυνότητα τοὺς πολῖτες ποὺ ἐπιλέγουν νὰ μὴν ἐμβολιαστοῦν, ἐνῶ τὸ ἴδιο τὸ κράτος πρῶτο αὐτὸ ἀποποιεῖται κάθε εὐθύνη γιὰ τὶς ἐνδεχόμενες βλαπτικὲς ἐπενέργειες τῶν ἐμβολίων στὴν ἀνθρώπινη ὑγεία.

Δὲν ἀπαιτεῖται μεγάλη σοφία γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὶς πραγματικὲς προθέσεις κάθε ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, ὅταν αὐτὴ καταφεύγει σὲ ἄμεσες ἢ ὑποκρυπτόμενες ἀπειλές, ὅταν θέτει ἀνυπόφορα καὶ ἀποκρουστικὰ ἐκβιαστικὰ διλήμματα, ὅταν ἐκφοβίζει καὶ τρομοκρατεῖ τοὺς πολῖτες, τότε νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι αὐτὴ κυβέρνηση δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν κοινωνικὴ πρόοδο καὶ εὐημερία τοῦ λαοῦ της ἀλλὰ στοχεύει στὴν ἐξουδετέρωση τῆς ἐλεύθερης βούλησης τῶν πολιτῶν καὶ στὴν χειραγώγηση τῆς κοινωνίας.

Ἡ καθηγήτρια Παιδιατρικῆς Λοιμωξιολογίας καὶ μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμπειρογνωμόνων κ. Βάνα Παπαευαγγέλου κατὰ τὴν πρόσφατη ἐνημέρωση γιὰ τὸν κορωνοϊὸ εἶχε ὑποστηρίξει ὅτι τὰ περισσότερα κρούσματα τῆς μετάλλαξης Ὄμικρον ἀφοροῦν ἐμβολιασμένα ἄτομα!

Εἶχε δηλώσει χαρακτηριστικὰ τὰ ἑξῆς: «Τὰ κρούσματα μέχρι στιγμῆς ἀφοροῦσαν σὲ νεαρά, ὑγιῆ καὶ κατὰ κύριο λόγο ἐμβολιασμένα ἄτομα».

Ἐκ τῆς δηλώσεως τῆς κ. Παπαευαγγέλου ἐγείρονται κρίσιμα ἐρωτήματα μὲ πολιτικὸ καὶ ἰατρικὸ περιεχόμενο.
 
Γιὰ ποιόν λόγο ἡ κυβέρνηση ἀσκεῖ ἀφόρητες πιέσεις στοὺς πολῖτες νὰ ἐμβολιαστοῦν ὅταν σύμφωνα μὲ τὰ  ἐπίσημα στοιχεῖα καὶ δηλώσεις προκύπτει ὅτι ἡ μετάλλαξη «Ὄμικρον» προσβάλλει περισσότερο καὶ εὐκολότερα τοὺς ἐμβολιασμένους;

Ποιὰ εἶναι ἡ διάρκεια τῆς ἀνοσιακῆς προστασίας τῆς ἐνισχυτικῆς δόσης τῶν ἐμβολίων, ὥστε νὰ κριθεῖ ἀπὸ τοὺς πολῖτες, ἂν τοὺς συμφέρει νὰ προχωρήσουν στὴν ἀναμνηστικὴ δόση;

Γιατί ἡ κυβέρνηση προπαγανδίζει τὴν ἀναγκαιότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ ὅταν σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα ἡ μετάλλαξη «Ὄμικρον» ἀνιχνεύθηκε γιὰ πρώτη φορά σε πλήρως ἐμβολιασμένους πολῖτες;

Ἑπομένως ἡ τρομακτικὴ ἔξαρση τῶν μολύνσεων ἐξαιτίας τῆς μετάλλαξης  «Ὄμικρον», κατὰ κύριο λόγο σὲ ἐμβολιασμένους πολῖτες, ἐξαφανίζει τὸ ὑγειονομικὸ ἀφήγημα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων περὶ ὑποχρεωτικότητας τοῦ ἐμβολιασμοῦ καὶ ἀναδεικνύει τὴν ἀναξιοπιστία καὶ τὴν οἰκονομικὴ διαπλοκὴ τῶν κυβερνήσεων μὲ τὶς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες.

Πρέπει νὰ ἀκουστεῖ ξεκάθαρα ὅτι τὸ πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ εἶναι ὁ πρόδρομος ποὺ θὰ μᾶς εἰσάγει στὴν ψηφιακὴ ταυτότητα βιομετρικῶν δεδομένων.

Μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ψηφιακοῦ πιστοποιητικοῦ ὑγείας ἐπιβάλλεται (γιὰ λόγους δῆθεν προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας) ὁ ψηφιακὸς ἔλεγχος καὶ ἡ παρακολούθηση τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ τὴν καθιέρωση ἑνὸς συστήματος βαθμολόγησης τῆς κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς τῶν πολιτῶν τὸ ὁποῖο ἤδη ἐφαρμόζεται στὴν Κίνα.
 
Συνιστᾷ τρομακτικὴ καὶ συνάμα σοκαριστικὴ διαπίστωση ὅτι οἱ διαχειριστὲς τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης μιμοῦνται κατὰ τὸν 21ο αἰῶνα τὶς χιτλερικὲς μεθόδους ὑποταγῆς καὶ χειραγώγησης τῶν πολιτῶν.

Ἡ χρήση μεγαφώνου γιὰ τὴν ὑποταγὴ τῶν Γερμανῶν πολιτῶν ἀξιοποιήθηκε σὲ ὑπερβολικὸ βαθμὸ ἀπὸ τοὺς ναζὶ καθ᾿ ὅλο τὸ χρονικὸ διάστημα διακυβέρνησης τῆς Γερμανίας.

Ἤδη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πανδημίας σὲ πόλεις τοῦ Καναδᾶ, τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ὁλλανδίας παρατηρεῖται ἡ ἐπανεμφάνιση τῆς χρήσης τοῦ μεγαφώνου ποὺ ἀξιοποιεῖται ὡς μέσο κοινωνικῆς συμμόρφωσης καὶ πειθάρχησης τῶν πολιτῶν στὶς ὑγειονομικὲς διαταγὲς τῶν ἀρχῶν καθὼς καὶ γιὰ τὴν ψυχολογικὴ τρομοκράτησή τους.

Ὁ Χίτλερ ἡττήθηκε ὡς πρόσωπο καὶ ἡ Γερμανία ἡττήθηκε ὡς χώρα, δὲν ἡττήθηκαν ὅμως ἡ τυραννία τῶν Ναζὶ καὶ ἀσφαλῶς δὲν ἡττήθηκαν οἱ μέθοδοι ποὺ χρησιμοποίησαν γιὰ τὴν ὑποταγή, ἐπιτήρηση καὶ συμμόρφωση τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ.

Στὴν δίκη μετὰ τὸν Β'Π.Π. ὁ Ὑπουργὸς Ἐφοδιασμοῦ καὶ Ἐξοπλισμῶν Albert Speer (Ἄλμπερτ Σπέερ)  ἐκφώνησε ἕναν ἰδιαίτερα μακροσκελῆ λόγο ἀναλύοντας τὶς τυραννικὲς καὶ ἀπάνθρωπες μεθόδους τῶν Ναζὶ γιὰ τὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνική τους ἐπικράτηση μεταξὺ τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ.

Δήλωσε: «Ἡ δικτατορία τοῦ Χίτλερ διέφερε ἀπὸ ὅλες τὶς προηγούμενες σὲ ἕνα θεμελιῶδες σημεῖο. Ἦταν ἡ πρώτη δικτατορία ποὺ ἐπιβλήθηκε κατὰ τὴν παροῦσα περίοδο [ἐννοεῖ τὴν περίοδο ἀπὸ τὸ 1933 μέχρι τὸ 1945] τῆς σύγχρονης τεχνολογικῆς ἀνάπτυξης. Μιὰ δικτατορία ποὺ ἔκανε χρήση ὅλων τῶν τεχνικῶν δυνατοτήτων προκειμένου νὰ ἐπικρατήσει πάνω στὸν ἴδιο της τὸν λαό.

Μὲ τὴν ἀπόλυτη καὶ μαζικὴ χρησιμοποίηση τῶν τεχνικῶν μέσων, ὅπως τὸ ραδιόφωνο καὶ τὸ μεγάφωνο ἑκατομμύρια λαοῦ στερήθηκαν τὴν δυνατότητα τῆς κριτικῆς καὶ ἀνεξάρτητης σκέψης.
 
Ἑπομένως μοιραία ὑποτάχθηκαν στὴν θέληση ἑνὸς ἀνθρώπου. Πολλοὶ τυραννιοῦνται ἀπὸ τὴν ἐφιαλτικὴ σκέψη ὅτι μιὰ ἡμέρα τὰ ἔθνη μπορεῖ νὰ κυριαρχοῦνται ἀπὸ τὰ τεχνικὰ μέσα. Ὁ ἐφιάλτης ἐκεῖνος ἔγινε σχεδὸν πραγματικότητα στὸ ὁλοκληρωτικὸ σύστημα διακυβέρνησης τοῦ Χίτλερ».

Συνεπῶς ἂν ὁ Χίτλερ κατόρθωσε μὲ πενιχρὰ καὶ πρωτόγονα (γιὰ τὴν σημερινὴ ἐποχὴ) τεχνικὰ μέσα νὰ ἐπιτύχει τὴν συμμόρφωση, πειθάρχηση καὶ τὴν ἐπιτήρηση τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ, σήμερα ποὺ ἡ τέχνη τοῦ νοητικοῦ ἐλέγχου ἔχει γίνει ἐπιστήμη καὶ χειραγωγοῦνται ἐπιδέξια ἡ σκέψη, τὸ συναίσθημα καὶ ἡ συμπεριφορὰ τῶν πολιτῶν, ἀντιλαμβανόμαστε ὅλοι ὅτι ὁ ἐφιάλτης τοῦ πλήρους καὶ ὁλοκληρωτικοῦ κοινωνικοῦ ἐλέγχου εἶναι ἀπόλυτα ὑλοποιήσιμος.

Τὸ ὁλοκληρωτικὸ ἰατροφασιστικὸ καθεστὼς ποὺ ἐγκαθιδρύεται παγκοσμίως ἀξιοποιῶντας τὶς τεράστιες καὶ ἀπεριόριστες ψηφιακὲς δυνατότητες καὶ μέσα (π.χ. κάμερες ἀναγνώρισης προσώπου, δυνατότητα ἀνέπαφων συναλλαγῶν, ἐνεργοποίηση ἐφαρμογῶν σὲ κινητὰ γιὰ τὴν δυνατότητα τοῦ γεωντοπισμοῦ) δύναται νὰ φέρει σὲ πέρας τὸν σχεδιασμὸ τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων γιὰ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο καὶ τὴν ἐπιτήρηση τοῦ ἀνθρώπου.

Στὶς ἡμέρες μας ἐκκολάπτεται δυστυχῶς ἡ γέννηση τῆς δυστοπικῆς κοινωνίας στὴν ὁποία οἱ πολῖτες θὰ ἐλέγχονται καὶ θὰ παρακολουθοῦνται ἀπὸ τοὺς μηχανισμοὺς τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἐξουσίας, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ καὶ τὴν χρήση συστημάτων ὑψηλῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας.

Ὅσοι ἐκ τῶν πολιτῶν ἀποφασίσουν νὰ ἀντισταθοῦν στὰ κελεύσματα τῆς ὑγειονομικῆς τυραννίας καὶ δὲν δηλώνουν τὸ ψηφιακό τους ἀποτύπωμα σὲ κάθε ἐκδήλωση τῆς κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς ζωῆς θὰ ἀποκλείονται καὶ θὰ ἀπομονώνονται.
 
Διατυπώνω τὴν ἀκόλουθη γνώμη: Οἱ πολῖτες ποὺ διαφωνοῦν ἐπιλέγοντας νὰ μὴν συμμορφωθοῦν γιὰ λόγους διαφύλαξης τῆς προσωπικῆς τους συνείδησης, μὲ τὴν τήρηση τῶν ὑγειονομικῶν διαταγῶν, ὅπως μὲ τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση μάσκας, τὸν ὑποχρεωτικὸ  προληπτικὸ διαγνωστικὸ ἔλεγχο νόσησης, τὸν ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμὸ θὰ ἐξισωθοῦν μὲ τοὺς Ἑβραίους πολῖτες τῆς χιτλερικῆς Γερμανίας, ἀφοῦ δὲν θὰ δύνανται νὰ ταξιδέψουν, νὰ ἐργαστοῦν, νὰ μετακινηθοῦν, νὰ σπουδάσουν, νὰ ἔχουν πρόσβαση στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες καὶ στὶς ὑγειονομικὲς δομές.

Ὁ Ἱστορικὸς τοῦ Μέλλοντος θὰ καταγράψει ἂν ὁ κορωνοϊὸς συνιστοῦσε μιὰ εἰκονικὴ ἀπειλὴ τῆς δημόσιας ὑγείας ἢ μιὰ πραγματικὴ (ἀλλὰ καμουφλαρισμένη) τρομακτικὴ ἀπειλὴ γιὰ τὴν Δημοκρατία καὶ γιὰ τὶς συνταγματικὲς ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν.

Ἡ Γερμανίδα Εὐρωβουλευτὴς Κριστὶν Ἄντερσον δήλωσε: «Ρῖξτε με στὴν φυλακή, κλειδῶστε καὶ πετᾶξτε μακριὰ τὸ κλειδί, δὲν μὲ νοιάζει. Ἀλλὰ δὲν θὰ μπορέσετε νὰ μὲ ἐξαναγκάσετε νὰ ἐμβολιαστῶ, σὰν ἐλεύθερος πολίτης ποὺ εἶμαι ἐπιλέγω νὰ μὴν ἐμβολιαστῶ

Ἡ κυβέρνηση πετῶντας τὸ προσωπεῖο τῆς δημοκρατικῆς ἐξουσίας, εὑρισκόμενη σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὰ ΜΜΕ διευρύνει συνεχῶς τὰ ὅρια τῆς ὑποχρεωτικότητας τοῦ ἐμβολιασμοῦ μὲ τὴν ἔνταξη καὶ ἄλλων πληθυσμιακῶν ὁμάδων ἀποκαλύπτοντας στοὺς ἔντρομους πολῖτες τὸ φρικτὸ καὶ ἀποκρουστικὸ πρόσωπό της, ἐκεῖνο τοῦ ὑγειονομικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ.

Ἡ κυβέρνηση φορῶντας τὴν λευκὴ μπλούζα κατασπαράζει μὲ ἀδηφάγο βουλιμία τὰ θεμελιώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα, τὶς ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες τῆς Ἰατρικῆς Δεοντολογίας ἀσκῶντας βιοεξουσία προκειμένου νὰ ἀποκτήσει τὸν πλήρη ἔλεγχο τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας.

Ὁ μαζικὸς ἐμβολιασμὸς τῆς ἀνθρωπότητας σηματοδοτεῖ τὴν ὑποδούλωσή της σὲ μιὰ παγκόσμια ἀντίχριστη ἐλὶτ καὶ θὰ ὁριστικοποιήσει τὸ τέλος τοῦ ἐλεύθερου δημιουργικοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος.
 
Τὰ πράγματα δὲν θὰ εἶναι ποτὲ ξανὰ τὰ ἴδια.

Ἡ ἐπάνοδος στὴν κανονικότητα, διὰ τῆς ὑποχρεωτικότητας τοῦ ἐμβολιασμοῦ, θὰ σηματοδοτήσει τὴν χειρότερη σκλαβιὰ ποὺ γνώρισε ποτὲ τὸ ἀνθρώπινο εἶδος.
Κάθε ἄνθρωπος ποὺ παραμένει ανεμβολίαστος εἶναι μιὰ ζωντανὴ μαρτυρία τῆς ἀποτυχίας τοῦ παγκόσμιου ἐμβολιαστικοῦ προγράμματος καὶ ταυτόχρονα μιὰ συντριπτικὴ ἀπόδειξη ἐνοχῆς τῶν διαχειριστῶν τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης γιὰ τὸ συντελούμενο ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας.

Ὅμως δὲν πρέπει νὰ ἀπελπιζόμαστε!

Ὁ Χριστός μᾶς βλέπει, ἐνισχύει τὸν ἀγῶνα μας καὶ ἁπαλύνει τὶς θλίψεις, τὶς δοκιμασίες καὶ τὰ βάσανά μας.

Δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ὅτι ὁ Χριστὸς ἀναπαύεται στὸ μικρὸ ποίμνιο.

Ἐξάλλου ἡ βαριὰ βιομηχανία τῆς πατρίδας μας εἶναι οἱ μάρτυρες καὶ οἱ ἥρωές της.

Θέλετε νὰ κάνετε τὴν ἐξουσία νὰ χάσει τὸν ὕπνο της;

Κλεῖστε τὶς τηλεοράσεις! Ἡ τηλεοπτικὴ διασωλήνωση βλάπτει σοβαρὰ τὴν ὑγεία!

Θέλετε νὰ κάνετε τὴν ἐξουσία νὰ «παραμιλάει»; Νικῆστε τὸν φόβο! Πῶς; Ἀγαπῶντας! Ποιόν; Τὸν Χριστό!

Μὲ ποιὸ τρόπο; Μὲ τὴν προσευχὴ καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ στὰ Ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἁγίας Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ἀγαπῆστε τοὺς Ἁγίους, τὴν Πατρίδα, τοὺς Ἐθνομάρτυρες!
 
Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔλεγε: «Τώρα μιὰ μπόρα θὰ εἶναι, μιὰ μικρὴ κατοχὴ τοῦ ἀντίχριστου σατανᾶ. Θὰ φάη μετὰ μιὰ σφαλιάρα ἀπὸ τὸν Χριστό, θὰ συγκλονισθοῦν ὅλα τὰ ἔθνη καὶ θὰ ἔρθει ἡ γαλήνη στὸν κόσμο γιὰ πολλὰ χρόνια».

Ἡ ἐπιβολὴ τῆς ὑγειονομικῆς τυραννίας ποὺ ξεκίνησε με τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση τῆς μάσκας, φρονῶ ὅτι μὲ τὸν ἴδιο τρόπο πρέπει νὰ τελειώσει.

Ἄς μιμηθοῦμε ὅλοι τὸ παράδειγμα τῶν κατοίκων μιᾶς μικρῆς πόλης τῆς Τσεχίας οἱ ὁποῖοι κάρφωσαν τὶς μάσκες τῆς ὑποταγῆς στὸ κιγκλίδωμα τοῦ κτιρίου τῆς ἀστυνομίας διεκδικῶντας μιὰ ζωὴ μὲ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια, ζεστασιὰ καὶ χαμόγελο, ἀπαλλαγμένη ἀπὸ τὸν δηλητηριώδη φόβο τῆς μόλυνσης.

Γιατί ἡ χαρὰ τῆς ζωῆς, καὶ ὄχι ἡ ἀγωνία τοῦ θανάτου, εἶναι τελικὰ αὐτὴ ποὺ νοηματοδοτεῖ τὸ περιεχόμενο τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης.

Ὅσοι νιώθετε ἀκόμη ἐλεύθεροι καὶ δυνατοὶ χαμογελᾶστε τρυφερὰ στὸ ἀγαπημένο σας πρόσωπο καὶ πεῖτε μὲ ἀποφασιστικότητα καὶ σθένος: ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ μὲ αὐτοὺς ποὺ μᾶς κλέβουν τὴν ζωή.

 

 
 
Παραθέτουμε τὸ πολὺ ὡραῖο σχόλιο τοῦ  διαχειριστοῦ τοῦ καναλιοῦ
 
 
Μόλις έκοψα την ομιλία του κ. Δημήτρη Δασκαλάκη... Με έκανε και δάκρυσα!!! Αδύνατος και εύθραυστος άνθρωπος, με τσιριχτή φωνή... μα καρδιά λιονταριού!!!! 
 
Αυτούς διάλεγε πάντα ο Χριστός, τον άρρωστο Παύλο τον επίσης ασθενικό Βασίλειο και μυριάδες άλλους τέτοιας ισχνής φύσης, για να φανεί ακριβώς πως το μεγαλείο των έργων Του, δεν περιορίζεται από την φυσική υπόσταση των πιστών Του δούλων!!! 
 
Πιστεύω, ξανακούγοντας την ομιλία πως μιας και ο π. Στυλιανός είχε δεσμευτεί να μιλήσει μόνο με την ιδιότητα του γιατρού, την πνευματική διάσταση της ομιλίας την πήρε πάνω του ένας λαϊκός... και προσωπικά, ίσως ακόμα και γι' αυτό, με συγκίνησε βαθύτατα! 
 
Ο Θεός μας ευλόγησε να οργανώσουμε αυτή την ομιλία! Κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις της ομιλίας: "Γιατί η χαρά της ζωής και όχι η αγωνία του θανάτου είναι τελικά αυτή που νοηματοδοτεί το περιεχόμενο της ανθρώπινης ύπαρξης! Όσοι νιώθετε ακόμα ελεύθεροι και δυνατοί, χαμογελάστε τρυφερά στο αγαπημένο σας πρόσωπο, πείτε με αποφασιστικότητα και σθένος: μέχρι εδώ με αυτούς που μας κλέβουν την ζωή!!! 
 
"Κάθε άνθρωπος που παραμένει ανεμβολίαστος είναι μια ζωντανή μαρτυρία της αποτυχίας του παγκόσμιου εμβολιαστικού προγράμματος και ταυτόχρονα, μια συντριπτική απόδειξη ενοχής των διαχειριστών της υγειονομικής κρίσης για το συντελούμενο έγκλημα κατα της ανθρωπότητας" "θέλετε να κάνετε την εξουσία να χάσει τον ύπνο της; Κλείστε τις τηλεοράσεις! 
 
Η τηλεοπτική διασωλήνωση, βλάπτει σοβαρά την υγεία!" "Νικήστε τον φόβο! Πως; αγαπώντας! Ποιόν; Τον Χριστό! Με ποιόν τρόπο: με την Προσευχή και την συμμετοχή στα ιερά μυστήρια της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας! 
 
Να αγαπήσουμε τους Αγίους, να αγαπήσουμε την Πατρίδα, να αγαπήσουμε τους Εθνομάρτυρες!" 

«Πᾶνος»
«ros Alith