Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

ΘΑΣΟΣ “ΒΟΣΠΟΡOY” ΘΑΠΤΕΙ, ΟΝΕΙΡΟΦΑΝΤΑΣΙΕΣ


   Καβάλα: Ἐπίσκοποι Λαμπύρισαν Ἀπόντες :  ΘΑΣΟΣ “ΒΟΣΠΟΡOYΘΑΠΤΕΙ, ΟΝΕΙΡΟΦΑΝΤΑΣΙΕΣ

  “Ἀποδοκιμασίες”, διετρύπησαν, λαοῦ, τό θόλο τ’ Οὐρανοῦ

  Γράφει: Ο Παναγιώτης Κοσμίδης Θεολόγος 

{Κατακλισμιαῖος Ἀπ. Παῦλος}

 [Ἔπαινος Φιλιππησίων ]: «Ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι͵ // χαρὰ καὶ στέφανός μου͵ // οὕτως στήκετε ἐν Κυρίῳ͵ ἀγαπητοί» (Φιλιππ. δ’ 1).

[Παράφρασις]: [Ἀδελφοί μου, (Φιλιππήσιοι), // ἀγαπητοί καί πολύ ποθητοί // πού ἀποτελεῖτε τή χαρά μου // καί τό βασιλικό στεφάνι στό κεφάλι μου, // κατά τόν ἴδιο τρόπο νά συνεχίσετε νά διαφυλάσσετε τήν πίστι // καί τίς ἀρχές φίλτατοί μου].

 

[Κατακραυγές Πατριάρχου γιά Ψευτοκιέβου]

Μέ παταγώδη ἀποτυχία, ἐστέφθη ἡ πρόσφατος “Πιλοτική” εἰσβολή, στή Βόρειο Ἑλλάδα, στήν νῆσο Θάσο καί στήν πόλι τῆς Καβάλας (Νεάπολι), 3/9/22 ἕως 6/9/22. Ποίων χαμηλοτάτων ἐπισήμων; Τοῦ ἐν Φαναρίω Πατριάρχου καί τοῦ ἀχειροτονήτου “Ψευτο-Κιέβου” Ἐπιφανίου, τῆ ἐπικουρία τοῦ βωβοῦ Προκαθημένου τῆς Ἑλλάδος.

Συγκεκριμένα, στήν Καβάλα, ἔδρασε, ὁ μή ὀργανωμένος εὐσεβής λαός, «ἡ χαρά καί στέφανος» (Φιλιππ. δ’ 1) τοῦ Ἀπ. Παύλου. Αὐτός ὁ ἀκέφαλος, ὁ καταφρονεμένος πιστός λαός. Τό πνευματικό προλεταριάτο, παρά τίς ἀπειλές καί τίς ἀπαγορεύσεις, ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὅπου ἐτελέσθησαν οἱ βεβηλώσεις, οἱ τελετουργικές ἀθλιότητες, ἀπεδοκίμασε ἐντόνως τούς βλασφήμους. Παρά τά δρακόντεια, δῆθεν, μέτρα ἀσφαλείας, τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων, ἡ βοή μεταφερόταν ἀπό τίς τηλοψίες. «Ἑλλήνων προμαχοῦντες Ἀθηναῖοι // Μαραθῶνι // χρυσοφόρων Μήδων ἐστόρεσαν δύναμιν» (TLG, Lycurgus orat. Leoc 109.8).

Ἀπέτρεψαν τό δρᾶμα νά παιχθῆ, μέ ἀποκλεισμό τοῦ λαοῦ. Μέ ψευδῆ, μέ φαινομενική ἔγκρισί του. Χωρίς κανένα πυροβολισμό. Λοιπόν, Χάριτι Θεοῦ, κατεκεραύνωσαν μία «μεῖξι ἄμικτο καί πέρας δίχως τέλος».

 

[“Ναυτικός Ἀποκλεισμός” Θάσου]

Στή πανέμορφη νῆσο Θάσο, στό ἀποκαλούμενο «Δάκρυ τῆς Ἀφροδίτης», ἐπανελήφθη τό ἴδιο σενάριο τοῦ θαλασσίου ἀποκλεισμοῦ, ὅπως διεδραματίσθη καί στήν “Ψευδοσύνοδο” τοῦ Κολυμβαρίου στήν Κρήτη (2016). Ἀπηγορεύθη οἱαδήποτε πρόσβασις διά θαλάσσης. Οὕτως ὥστε, οὐδείς σεμνῶς διαμαρτυρόμενος νά ἐπιτύχη νά προσεγγίση πρός τούς τελουμένους θεατρινισμούς. Σέ ἀπόστασι βολῆς καί ἀκοῆς πρός τόν ἀχειροτόνητο Ντουμένκο (Ἐπιφάνιο), τόν ἐνδεδυμένο μέ τά ἀρχιερατικά ἄμφια καί μέ τούς φαιδρούς συναυτουργούς του. Μάλιστα, ὁ “Ναυτικός Ἀποκλεισμός”, παρεμπόδισε ἕναν βαρύτατα ἀσθενοῦντα νέο, ὥστε, νά μεταφερθῆ ἄμεσα στά νοσοκομεῖα καί γι’ αὐτό τό λόγο, διεκινδύνευσε ἡ ζωή του.

Κατά τίς νεοφανεῖς Ρωμαϊκές φιέστες, στήν γαλαζοπράσινο ποικιλόχρωμο νῆσο Θάσο, παρέστησαν ἐλάχιστοι πολυπράγμονες γηγενεῖς. Αὐτοί προσῆλθαν, μᾶλλον γιά νά ἐκτονωθοῦν, λοιδοροῦντες τίς κρατικο-θρησκευτικές καινοφάνιες. Ἐκεῖ σκηνθετήθησαν, τά περίφημα “Σατουρνάλια”. Ρασοφοροῦντες, πανηγύριζαν, χωρίς ἴχνος αἰδοῦς, θεατρικῶς καί οὐχί θεοπρεπῶς.

 

[Οὐρανομήκης Ἀπουσία Ἐπισκόπων]

Κατά τίς ἐν λόγω τερατώδεις ἐκδηλώσεις, ἀπουσίαζε εὐγλώττως, σχεδόν τό σύνολο ἀπό τούς ἑκατόν τριάκοντα (130) Ἑλλαδίτες Ἀρχιερεῖς καί τούς τεσσαράκονται (40) περιφερομένους στήν Ἑλλάδα. Συγκεκριμένα, ἀπό τούς ἑκατόν ἑβδομήκοντα (170) ἐπιχωρίους Μητροφόρους, “συλλειτούργησαν”, πλήν, τοῦ ἐπιχωρίου ἐν Καβάλα, μόνον τρία (3) ἄτομα (ὁ Διδυμοτείχου, ὁ Ἐλευθερουπόλεως καί ὁ Καστορίας). Ἀκόμη καί αὐτοί μέ προφανεῖς φιλοδοξίες καί ἰδιοτέλειες. Τουτέστιν, γλίσχρα παρουσία 4 ἀπό τούς 170, ποσοστό 2%. Ἑπομένως, ἐκκωφαντική ἀπουσία τοῦ συντριπτικοῦ 98%. Τί πιό κραταιό ἀποδεικτικό ἀπορριπτικό στοιχεῖο ἀπό αὐτό; Σημειωτέον πώς, ὁ ἐν Καβάλα πρωτοστάτης τῶν γελοιοτήτων, οὐδόλως τιμᾶ τό ἴδιο ὄνομά του (Στέφανος γάρ), ἀντιστρατευόμενος πρός τό, τρυφερό πρός Φιλιππησίους, παύλειο λόγιο, «χαρά καί στέφανός μου» (Φιλιππ. δ’ 1).

Καί γιά νά ἐπεκείνουμε τούς ἀναλογικούς συσχετισμούς καταγράφουμε αὐθεντικά: Ἐπί μία ὁλόκληρο σχισματική τετραετία (2019-2022), ἀπό τούς χιλίους (1.000) περίπου Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους, πόσοι “συλλειτούργησαν”, μέ τούς ἀχειροτονήτους, τούς θεατροποιημένους λαϊκούς μέ τά ἀρχιερατικά ἄμφια, ἤτοι τούς, Ντουμένκο (Ἐπιφάνιο) καί ΣΙΑ (cia); Ὄχι περισσότεροι ἀπό δεκαπέντε (15) περίπου πρόσωπα, ἤγουν, μέγα ποσοστό τοῦ 1,5%. Προφανέστατα, μέσα στήν Ἱερή Του Μάνδρα, ὁ Θεός προστάζει, «μή μεταίρειν ὅρια αἰώνια, ἅ οἱ θεοφόροι Πατέρες ἔθεντο».

Παρασημείωσις 1: Ἀγνοοῦμε τήν ἀπρόσιτο Θεία Βουλή. Κύριος οἶδε τίς αἰτιότητες, ἀλλά, ... δύο Ἑλλαδίτες Ἐπίσκοποι ἀπεβίωσαν “αἰφνιδίως” ἀπό “Ξαφνικίτιδα”, ὁ ἕνας συλλειτουργήσας μέ ἀχειροτονήτους καί ὁ ἕτερος ἐγκολποφορέσας ἀχειροτόνητο. Καί, παλαίφατος Ἱ. Μονή, ἐπυρπολήθη, ἐπιτρέψασα “λειτουργία” ἀχειροτονήτων τῆς Ψευτο-Εκκλησίας στό Καθολικό της.

 

[Ἀνεξάντλητο προπαγανδιστικό “Λιβάνισμα”]

Ἄλλοτε, ὁ ἅγιος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντῖνος [1918-1968 (ἐκλογή)-1974 (διωγμός)-2007], ἐπεσκέφθη ἕνα χωρίο, προκειμένου νά ἱερουργήση.

-«Διαθέτουμε καλό θυμίαμα Δέσποτα», ἐδήλωσε ὁ οἰκεῖος πρεσβύτερος.

-«Ἀπό θυμίαμα μπόλικο. Ἀλλά, ἀπό πιστούς ἀνθρώπους, τίποτε δέν διακρίνω», ἀπεκρίθη ἐκεῖνος στενοχωρημένος, ἀναφερόμενος στό ἰσχνό ἐκκλησίασμα.

Ἀπό λιβανίσματα καί δοξολογήματα, πληθωρικά πρός τούς ἐκτροχιασμένους ἐκκλησιαστικούς εἰσβολεῖς καί καταληψίες τῆς Ἱερᾶς “Μάνδρας”. Ἀπό πνευματική οὐσία, παραδοσιακότητα καί πατερικότητα, οὐδέν, μηδέν. Μᾶλλον, ἀρνητικά καί κάτω καί αὐτοῦ τοῦ μηδενός.

 

[Κατάλυσις Ὀνειροφαντασιῶν “Βοσπόρου”]

Μέ ὅλα αὐτά τά φαιδρά, ἡ βασική Κανονικότητα τῆς Ἐκκλησίας μας, διαστρεβλώνεται, ἀποδομεῖται καί ἀπαξιώνεται. Τελευταία εὐκαιρία τῶν πρωτεργατῶν τῆς γελιοποιήσεως νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τίς ἐγωϊστικές καί φιλόδοξες ἑωσφορικές ἐμμονές τους. Ὁ κόσμος καί ἡ γεωπολιτική κατάστασις συνθέτουν μία ἀνασφαλῆ κινουμένη ἄμμο. Ἀκατάλυτη καί μοναδική σταθερά, σέ ἕναν ἀβέβαιο ὁρίζοντα, ἐκλάμπει μόνον ἡ ἀληθής Ὀρθοδοξία μέ τούς Ἱ. Διαχρονικούς Κανόνες της.

Ὁ ἐξωφρενικός στροβιλισμός τῶν ἀφελῶν, γύρω ἀπό τόν μῦθο τῆς μονοκρατορίας τῆς Οὐασιγκτῶνος, παρομοιάζεται μέ τά ἔντομα, περιφερόμενα γύρω ἀπό τή φλόγα ἑνός κεριοῦ, ὅπου καί καταφλέγονται.

Τροφοδοτοῦνται θρησκευτικοί διχαστικοί Ἐμφύλιοι πόλεμοι. Συντηροῦνται ἀβάσιμες ὀνειροφαντασίας καί ψευδαισθήσεων, ὅτι τάχα, τελικῶς θά ἐπιβληθῆ ἡ ἀλκή τῶν ἰσχυρῶν, ἑνός “Ψευδο-Μονοπολικοῦ” κόσμου. Πληρωμένες Προπαγάνδες, ἀμνηστεύουν τό ἐκκλησιολογικό κακούργημα, θολώνουν τήν ἀλήθεια καί προβάλλουν ἕναν βορβορώδη “Οἰκουμενισμό”.

Οἱ ὅποιοι “λυκοποιμένες”, οἱ αἰχμαλωτίσαντες τό Ποίμνιον, ἀποτιμοῦνται ὡς ἀνίσχυροι “Πυγμαῖοι”, ὡς ὁλοκληρωτικά ἄβουλοι καί ὡς προκλητικά ἀνίκανοι. Ὑποβάθμισαν τούς Ἱερούς Θεσμούς, ἐπειγόμενοι μόνον νά αὐτοδοξάζωνται μέσα ἀπό τίς φθορίζουσες στρατευμένες ὀθόνες τῶν ἀφεντάδων τους. Οἱ ἐμπνευστές τῶν πρωτόφαντων ἀντικανικοτήτων, περιέπεσαν σέ ἔντονο ἀμηχανία καί περιδίνησι, καθόσον, συνολικῶς, ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τούς καταπτύουν.

Καταχωροῦμε πώς, ἡ κάθε βδελυρά αἵρεσις καί τό κάθε ἀνήκουστο σχίσμα, τσαλακώνουν μέν τά Πτερά τῆς δόξης τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά, τελικῶς, ἐκείνη Πολυδοξάζεται καί αὐτά ἀποκαθίστανται λαμπρότερα.

 

[Προμαχοῦντες καί Ὑπερμαχοῦντες]

Ἀποδεδειγμένα, οἱ Θεοΐδρυτοι Θεσμοί, οἱ πανανθρώπινες ἀξίες καί οἱ βασικές ἀρχές, οὐδέποτε καταλύονται. Ἐπεμβαίνει ὁ Ἴδιος ὁ Τριαδικός Θεός. Συνάμα, συνεργοί Του, οἱ ἅγιες Πατερικές μορφές, ἐν ἐγρηγόρσει, ὡς “Κομάντος” παντός καιροῦ, προελαύνουν ἐναντίον τῶν “Ἀερο-Πειρατῶν” τῆς Ἱερῆς Ὁλκάδος. Οἱ δυναμικοί παραστάτες τοῦ Ἱ. Θυσιαστηρίου, ἐφορμοῦν, ὡς γνήσιοι Ποιμένες, ὡς ἀκοίμητοι “Στρατηγισταί” καί ὡς ἀκατάλυτοι Φρούραρχοι.

Ἀναμφίβολα, οἱ δοτοί καρεκλοκένταυροι, κατατείνουν πρός ἄθλια πανωλεθρία. Τίτλοι τέλους χρόνου καί ἐποχῆς γι’ αὐτούς. Ὁ Κύριος ἐπέτρεψε καί αὐτόν τόν πόλεμο, προκειμένου  νά ἐμφανίση «λαμπρότερο τό τρόπαιο», κατά τόν μεγαλομάρτυρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν Ἅγ. Ἰ. Χρυσόστομο (TLG, 52.398.3, Πρός Εὐτρόπιον).

Ἡ προκληθεῖσα ὀξυμμένη πόλωσις καταδύει. Φρονοῦμε, πώς, σύν Θεῶ, θά διασκορπισθοῦν οἱ μελανές νεφέλες τοῦ ἀνθελληνισμοῦ τῶν Ὁμοδόξων Λαῶν, πού μᾶς περισφίγγουν, ὡς συνέπεια τῶν βδελυρῶν Σχισμάτων. Φρονοῦμε πώς, ὁ παλαίφατος σεβασμός καί ἡ τιμή τῶν Σλαβικῶν καί τῶν Ἀραβικῶν λαῶν, πρός τήν Ἑλληνορθοδοξία, θά ἐπανακάμψουν μέ τήν προτέρα λαμπρότητά τους. Οἱ προδότες, οἱ πράκτορες καί οἱ προσκυνημένοι δέν θά διεμβολίσουν τήν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐθνῶν καί Λαῶν. απορριζώνω

Οἱ παρείσακτοι ταραχοποιοί τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως πάντοτε, θά ἀποριζωθοῦν. Πρωτίστως, ὁ αὐτοχαρακτηριζόμενος ὡς “Σκασίλας”, ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος, καθώς καί ἅπαντες οἱ συνοδοιπόροι του, θά ναυαγήσουν οἰκτρῶς, στά κοφτερά βράχια τοῦ “Λεβιάθαν” καί θά αὐτοκαταστραφοῦν.

Κάθε εὐλαβής Χριστιανός, πύρινος Μοναχός καί διαλάμπων Κληρικός, καθίσταται, «τῆς πίστεως προμαχών καί τῆς ὀρθῆς δόξης ὑπερμαχῶν» (Ἅγ. Γρ. Παλαμᾶς).{Σφαγιαστικός Ἐμφύλιος στήν Ὀρθοδοξία}

[Συνεργοί τοῦ τυράννου]: «... ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη // ... καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ // ἐπυνθάνετο παρ΄ αὐτῶν // ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. ...» (Ματθ. β’ 3-4).

[Ἀναδιατύπωσις]: [Οἱ θηριώδης τύραννος Ἡρώδης, // (πληροφορηθείς ἀπό τούς Μάγους περί τῆς ἐλεύσεως τοῦ Βασιλέως) // προσεκάλεσε τούς ἀρχιερεῖς καί τούς γραμματεῖς // καί ἐρωτοῦσε ἐπισταμένως, πού γεννᾶται ὁ Χριστός, // (προκειμένου νά τόν σφαγιάση)._

 


ΦΩΤΟ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙ­ΩΣΙΣ

 

    

Πατρ. Βαρθολομαῖος

Πατρ. Βαρθολομαῖος

Πατρ. Βαρθολομαῖος

Κακουργήσας τό Σχίσμα, πρέσβυς τῶν ΗΠΑ Πάϊατ

 

 


Ψευτοκιέβου Ντουμένκο (Ἐπιφάνιος )Ψευτοκιέβου Ντουμένκο (Ἐπιφάνιος)

 Ὁ Μητροπολίτης Φιλίππων (Καβάλας), σεβ. Στέφανος[1] Ἐδημοσιεύθη εἰς ἐφημερίδα “Ὀρθόδοξος Τύπος” Νο 2416, τῆς 23/9/22