Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΙΣΤΩΝ Βόλου-Λαρίσης Πρός τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΙΣΤΩΝ Βόλου-Λαρίσης: Μέ ποιά λογική εκδιώκετε τούς Πατέρες πού αντιδρούν; Κάνετε θεάρεστον έργο υπακούοντες στόν Βαρθολομαίο; (Με νέες υπογραφές)

Πρός τήν Ἱερά Κοινότητα 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους

           
        Σεβαστοί Πατέρες εὐλογεῖτε.
 .
      Παρακολουθοῦμε ἐδῶ καί πολύ καιρό τά τεκταινόμενα στήν Ἐκκλησία γύρω ἀπό τήν ὑπόθεση τῆς  συνόδου τῆς Κρήτης.
    Ἔχουμε ἀπελπιστῆ παντελῶς ἀπό τούς Πατριάρχας - Ἀρχιεπισκόπους - Ἐπισκόπους  καί  Ἱερεῖς μας. Τελευταία ἐλπίδα τῆς  Ὀρθοδοξίας πιστεύουμε εἴστε ἐσεῖς, τό Ἅγιον  Ὄρος μέ τή χιλιόχρονη παράδοση τῆς ἀντίστασης σέ κάθε μορφή αἱρέσεως.
      Καί ἐνῶ περιμέναμε νά δοῦμε σύγχρονους ὁμολογητάς στό ὄνομα τῶν εὐαγῶν μονῶν καί τῶν μορφωμένων μοναχῶν πού τίς ἐπανδρώνουν, βλέπουμε ἔκπληκτοι ὀλιγωρία, φόβο, ἀπροθυμία εἰς τά τῆς πίστεως ἕως καί
δειλία καί προδοσία, καί μή θεωρηθῆ ὅτι μόνον οἱ μοναχοί γνωρίζουν τί συμβαίνει στήν Ἐκκλησία καί ἐμεῖς οἱ λαϊκοί τά ἀγνοοῦμε. Μέ πόνο ψυχῆς σᾶς ἐρωτοῦμε νά μᾶς ἀπαντήσετε, ἄν καταδέχεσθε, σέ δύο ἐρωτήματα:
   1) Εἶναι οἱ αἱρετικοί Λατίνοι, Προτεστάντες, Μονο-φυσίτες -καί λοιπός ἀχταρμάς τῶν ἑτεροδόξων- Ἐκκλησίες;  Πῶς λοιπόν ὁ ἐκπρόσωπός σας στή σύνοδο τῆς Κρήτης, π. Τύχων Σταυρονικητιανός συμφώνησε σ’ αὐτό τό ἀνομολόγητο ὀλίσθημα καί ἐσεῖς τί κάνατε; καί
       2) Μέ ποιά λογική ἐκδιώκετε ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος τούς
Πατέρες πού ἀντιδροῦν σ’ αὐτόν τόν κατήφορο, Χιλανδαρινούς – Λαυριῶτες καί ἄλλους κελλιῶτες;
     Νομίζετε ὅτι κάνετε θεάρεστον ἔργον ὑπακούοντες στόν Βαρθολομαῖο; Νά ξέρετε ὅτι αὐτός θά μείνη στήν ἱστορία σάν νέος Βέκκος κι ἐσεῖς σάν ἀκόλουθοί του (θυμηθῆτε τούς τυμπανιαίους Λαυριῶτες). Τί μᾶς ὠφελοῦν πατέρες τά ὡραῖα μοναστήρια μέ τά λαμπρά καθολικά τους, τούς στολισμούς, τίς ὑπέροχες ἁγιογραφίες καί ψαλμωδίες τους ἀκόμη καί τήν πνευματική τους ζωή μέ τή νοερά προσευχή, τίς ἀγρυπνίες, τήν ἄσκηση καί τήν ὑπακοή, πού στίς ἡμέρες μας ἔχουν γνωρίσει θαυμαστή ἄνθηση, ὅταν λείπει ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ;
    Εἴθε ἡ Παναγία μας καί οἱ Ἅγιοι, τούς ὁποίους ὑποτίθεται ὅτι ὑπηρετεῖτε, νά σᾶς φωτίσουν νά ὀρθοτομήσετε ἐπιτέλους καί νά πάψετε νά σκανδαλίζετε τούς ἐναπομείναντας Ὀρθοδόξους.
    Ἐμεῖς πάντως νά ξέρετε ὅτι, ὅσο μποροῦμε, θά ἀντιδράσουμε σ’ αὐτό τό πρωτοφανές πραξικόπημα πού ἔγινε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, γιατί πιστεύουμε ὅτι ἀπ’ αὐτή τήν ἀντίδραση κρέμεται ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν μας καί τῶν παιδιῶν μας καί αὐτῆς τῆς πατρίδος μας ἀκόμη.
          Νῦν ὑπέρ πάντων ὁ ἀγών.
                                                  
Ζητοῦμε ταπεινά τήν εὐχή σας.