Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

ΨΑΛΜΟΣ 90, στιχ. 14,15,16 ... ἐπ’ ἐμέ ἤλπισε, καί ρύσομαι αὐτόν· σκεπάσω αὐτόν, ὅτι ἔγνω τό ὄνομά μου.


 Πόσο σημαντικό εἶναι γιά τόν ἄνθρωπο, νά στηρίζει τίς ἐλπίδες του πάνω στόν Θεό!

Πόσο συγκινοῦν τόν Θεό οἱ θερμές καί δυνατές ἱκεσίες μας! Κάνει τό πᾶν γιά τήν σωτηρία μας!


ΨΑΛΜΟΣ 90, στιχ. 14,15,16

... ἐπ’ ἐμέ ἤλπισε, καί ρύσομαι αὐτόν· σκεπάσω αὐτόν, ὅτι ἔγνω τό ὄνομά μου.

Θά πεῖ γιά σένα ὁ Κύριος: Αὐτός στήριξε τήν ἐλπίδα του πάνω μου· γι’ αὐτό κι ἐγώ θά τόν λυτρώνω ἀπό κάθε κίνδυνο.Θά τόν σκεπάζω καί θά τόν προστατεύω, διότι ἐπικαλεῖται τό ὄνομά μου μέ πίστη καί ἐπίγνωση.

Κεκράξεται πρός με, καί ἐπακούσομαι αὐτοῦ, μετ’ αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει· ἐξελοῦμαι αὐτόν καί δοξάσω αὐτόν.

Θά κραυγάζει σέ μένα μέ θερμές καί δυνατές ἱκεσίες, κι ἐγώ θά τόν ἀκούω μέ στοργή. Θά εἶμαι μαζί του σέ ὅλες τίς θλίψεις του, θά τόν ἐλευθερώνω ἀπό τίς δυσκολίες καί τίς ταλαιπωρίες καί θά τόν δοξάζω.

Μακρότητα ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτόν καί δείξω αὐτῷ τό σωτήριόν μου. 

Θά τόν γεμίσω μέ μακροημέρευση, γιά νά ζήσει πολλά χρόνια. Καί σ’ ὅλη τήν μακροχρόνια ζωή του θά τοῦ φανερώνω τίς ἐνέργειες, πού κάνω γιά τήν σωτηρία του.

 ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ