Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Ο Άγιος Αχίλλιος (15 Μαΐου), Επίσκοπος Λαρίσης, μέλος της Α΄ Οικουμ. Συνόδου και ...ο σύγχρονος "διάδοχός" του!


     λήθεια! Ποιά καὶ πόση ἡ κατάντια μας!
Ο Μητροπ. Λαρίσης Ιγνάτιος!
Τοὺς θρόνους Ἁγίων Ἐπισκόπων, ὅπως ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος ποὺ πολέμησε τὴν αἵρεση τοῦ Ἀρειανισμοῦ, τοὺς κατέχουν ἄνδρες, ὅπως ὁ μητροπολίτης Ἰγνάτιος, ποὺ ὄχι μόνο δὲν καταπολεμοῦν τὶς αἱρέσεις, ἀλλὰ καλοῦν τοὺς αἱρεσιάρχες Βαρθολομαίους στὴν πόλη τους, τοῦς τιμοῦν καὶ
συντελοῦν στὴν διάδοση τῆς συγχρόνου αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Ἐπίσκοποι, ποὺ ἀντὶ νὰ θυσιάζονται γιὰ τὸ λαό, κυνηγοῦν τοὺς πιστούς, τοὺς μηνύουν στὰ δικαστήρια καὶ ἀπαιτοῦν χιλιάδες εὐρὼ ἀποζημειώσεις ἀπὸ πολύτεκνους πιστούς. Ἐπίσκοποι ποὺ ζοῦν γιὰ νὰ ἐπιδεικνύουν τὰ ἑκατοντάδες ἀρχιερατικὰ ἄμφια καὶ τὶς μίτρες τους! Ο tempora, o mores!
    Ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος γεννήθηκε κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 3ου αἰῶνος μ.Χ. στὴν Καππαδοκία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς καὶ ἔζησε κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου (306 – 337 μ.Χ.).
   Ἀφοῦ ἔτυχε εὐσεβοῦς παιδείας, ἀπὸ θεῖο ζῆλο κινούμενος, ἐπισκέφθηκε τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ στὴ συνέχεια τὴ Ρώμη, ὅπου τὰ λείψανα καὶ οἱ τάφοι τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου προσείλκυαν τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανούς. Ἀσπάσθηκε τὸ μοναχικὸ σχῆμα καὶ ἐπιδόθηκε στὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου, περιεχόμενος τὶς διάφορες χῶρες καὶ ἀψηφώντας τὶς ταλαιπωρίες καὶ τοὺς κινδύνους. Ἡ θεοφιλὴς δράση του καὶ τὰ πολλὰ πνευματικὰ χαρίσματα, μὲ τὰ ὁποῖα ἦταν στολισμένος, τὸν ἀνέδειξαν Ἐπίσκοπος Λαρίσης.
     Ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος ἔλαβε μέρος στὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ποὺ ἔγινε τὸ 325 μ.Χ. στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ συνετέλεσε τὰ μέγιστα στὴν καταδίκη τοῦ Ἀρείου.
    Ἀφοῦ ἐπέστρεψε στὴ Λάρισα, ἐπιδόθηκε μὲ ζῆλο στὴ στερέωση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως τοῦ ποιμνίου του, μὲ τὴν ὑποστήριξη δὲ τοῦ αὐτοκράτορος κατόρθωσε νὰ καταστρέψει τοὺς εἰδωλολατρικοὺς ναοὺς καὶ νὰ ἱδρύσει στὴ θέση τους Χριστιανικούς.
    Ἔτσι θεοφιλῶς ἀφοῦ ἔζησε ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος καὶ ἀφοῦ ἐπιτέλεσε πολλὰ θαύματα, κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη.


Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
Λαρίσης σε πρόεδρον, καὶ πολιοῦχον λαμπρόν, ἡ χάρις ἀνέδειξεν, ὡς Ἱεράρχην σοφόν, παμμάκαρ Ἀχίλλιε· σὺ γὰρ τὸ τῆς Τριάδος, ὁμοούσιον κράτος, θαύμασί τε καὶ λόγοις, κατετράνωσας κόσμῳ. Ἣν Πάτερ ἐξευμενίζου, τοῖς σὲ γεραίρουσι.Κοντάκιον.
Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ ὑπερμάχῳ. 
Τῆς οἰκουμένης τὸν ἀστέρα τὸν ἀνέσπερον
Καὶ Λαρισαίων τὸν ποιμένα τὸν ἀκοίμητον
Τὸν ἀχίλλιον ὑμνήσωμεν ἐκβοῶντες·
Παρρησίαν κεκτημένος πρὸς τὸν Κύριον
Ἐκ παντοίας τρικυμίας ἡμᾶς λύτρωσαι
Τοὺς βοῶντάς σοι, χαίροις Πάτερ Ἀχίλλιε.
Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τῆς Ἑῴας ἀστὴρ λαμπρός, καὶ τῶν Λαρισαίων, λαμπαδοῦχος καὶ ὁδηγός, χαίροις εὐσεβείας, λειμὼν ὁ ἀνθηφόρος, Ἀχίλλιε παμμάκαρ, Τριάδος πρόμαχε.
Πηγή