Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Φρίκη! Οικουμενιστική προσευχή στην Αίγυπτο! Η νέα "εκκλησία"! Με αυτούς κοινωνείτε!





Το βίντεο


Apostolic Journey of Pope Francis to Egypt.
Ecumenical Prayer Service led by Pope Francis, Tawadros II, Pope of Alexandria of the Coptic Orthodox Church of Alexandria, and Bartholomew I, Ecumenical Patriarch of Constantinople of the Greek Orthodox Church, from El-Botroseya, the St. Peter and St. Paul's Church, in the compound of Saint Mark's Coptic Orthodox Cathedral, Cairo, Egypt.








~
Viaggio apostolico di Papa Francesco in Egitto.
Preghiera ecumenica guidata da Papa Francesco, Tawadros II, Papa di Alessandria della Chiesa Ortodossa Copta di Alessandria e Bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli della Chiesa Ortodossa Greca, da El Botrodea, la Chiesa di San Pietro e Paolo, nel complesso della cattedrale ortodossa copta di San Marco, il Cairo, in Egitto.
~
Voyage apostolique du pape François en Egypte.


Prière œcuménique dirigée par le pape Francis, Tawadros II, le pape d'Alexandrie de l'Église copto-orthodoxe d'Alexandrie et Barthélemy I, patriarche œcuménique de Constantinople de l'église orthodoxe grecque, d'El-Botroseya, de l'église Saint-Pierre et de Saint-Paul, dans le complexe de la cathédrale orthodoxe copte de Saint-Marc, au Caire, en Égypte.
~
Apostolische Reise von Papst Franziskus nach Ägypten.
Ökumenisches Gebet mit Papst Franziskus, Tawadros II von Alexandrien der koptisch-orthodoxen Kirche von Alexandria und Bartholomäus I, Ökumenischer Patriarch von Konstantinopel der griechisch-orthodoxen Kirche, aus der El-Botroseya, Hl. Petrus und Pauluskirche, in der Verbindung der Koptischen Orthodoxen Kathedrale, Kairo, Ägypten.
~
Viaje Apostólico del Papa Francisco a Egipto.
Oración Ecuménica dirigida por el Papa Francisco, Tawadros II, el Papa de Alejandría de la Iglesia Ortodoxa Copta de Alejandría y Bartolomé I, Patriarca Ecuménico de Constantinopla de la Iglesia Ortodoxa Griega, de El-Botroseya, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, en el complejo de la Catedral Ortodoxa Copta de San Marcos, El Cairo, Egipto.
~
Viagem Apostólica do Papa Francisco ao Egito.
Oração Ecumênica liderada pelo Papa Francisco, Tawadros II, Papa de Alexandria da Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria, e Bartolomeu I, Patriarca Ecumênico de Constantinopla da Igreja Ortodoxa Grega, de El-Botroseya, a Igreja de São Pedro e São Paulo, no composto da catedral copta ortodoxa de Saint Mark, o Cairo, Egipto.
Δημοσιεύτηκε στις 28 Απρ 2017