Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Οἱ εὐλαβεῖς Ἐπίσκοποι χωρίς νά γνωρίζουν καλῶς, «καθαρίζουν».


   Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΣΥΡΟΥ,

 ΣΚΙΑ ΤΟΥ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
                                                                                                         11-11-2018
Τοῦ Θεολόγου πρέπει τροπάριο, τῶν διωκτῶν του τί;

 
                                           Οἱ παραδοσιακοί Ἐπίσκοποι φέρουν τεράστια εὐθύνη

Κατά τήν ἐνθρόνισι τού Μητροπολίτου κ. Ἱερωνύμου Νικολοπούλου στήν Πρωτεύουσα τῆς Θεσσαλίας, τήν 10-11-18, ἔλαβαν χώρα μερικά ἀξιοσημείωτα γεγονότα, πού εἶναι ἀξιοπαρατήρητα καί ἀξιοπρόσεκτα. Ἄξια δέ προσεγμένης μελέτης καί ἀναλύσεως.
Κατ’ ἀρχάς, ἀπό τήν ἐνθρόνισι ἀπουσίασε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος, κ. Ἱερώνυμος, φοβηθείς ὅτι θά ἀποδοκιμασθῆ ἀπό τό λαό γιά τό πρόσφατο ξεπούλημα τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Κληρικῶν στήν ἄθεο Κυβέρνησι τοῦ Ἀλ. Τσίπρα. Σημειώνουμε ὅτι τέτοιο γεγονός, οὐδέποτε συμβαίνει, ὑπό φυσιολογικές συνθῆκες.
Παρέστησαν ὅμως, τριάκοντα περίπου Ἀρχιερεῖς. Αὐτοί ἦσαν κατά ἴσο ποσοστό, Συντηρητικοί, Παραδοσικαί, ἀλλά, καί Νεωτερισταί, Προοδευτικοί, μέ ὅτι ὑποδηλώνουν οἱ συγκεκριμένοι ὅροι.
Ὁ μέν κ. Ἱερώνυμος προσεκάλεσε ὅλους ἀδιακρίτως, γιά νά φενερώση ὅτι τά ἔχει καλά μέ ὅλε τίς παρατάξεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως;
Σημειώνουμε πώς, οἱ Παραδοσιακοί, Κληρικοί, μέ τήν παρουσία τους, παρέχουν τήν καλή μαρτυρία. Ὁ νέος Ἐπίσκοπος, λένε, εἶναι ἄνθρωπος, πού ὀφείλουν οἱ Πιστοί, οἱ Μοναχοί, καί οἱ Κληρικοί νά τόν ἀποδεχθοῦν ἀνεπιφυλάκτως. Στολίζεται μέ  καθαρή πατερικότητα καί φέρει γνησιότητα ἤθους.
Προφανῶς, ἡ εὐθύνη τῶν ἐν λόγω Ἐπισκόπων εἶναι τεράστια, ἐάν δέν διαθέτουν ἴδια καί ἐμπεριστατωμένη γνῶσι γιά τό πρόσωπο αὐτό. Ἐάν δέν γνωρίζουν καλῶς τόν ἄνθρωπο.
Περεταίρω, οἱ νεωτερισταί Κληρικοί, ἐπιθυμοῦν νά περάσουν τό δικό τους μήνυμα πρός τό προοδευτικό συνονθύλευμα. Ἐκεῖνο πού ἀναζητᾶ προοδευτικότητες στήν Ἐκκλησία. Δηλώνουν ὅτι τά πράγματα θά ἐξελιχθοῦν κατά τά ἀναμενόμενα, μέ προοδευτική κατεύθυνσι καί πορεία.
Πάντως, ἡ κοινή ἐμπειρία ὅλων μᾶς διδάσκει ὅτι, «οὐαί, ἐάν πάντες ἄνθρωποι εἴπωσιν εὖγε», ἤτοι, ἀλλοίμονο ἐάν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, τόσον οἱ ἀγαθοί, ὅσον καί οἱ ἐργαζόμενοι τήν ἀνομίαν, μᾶς ἐπαινοῦν καί μᾶς χειροκροτοῦν.

Θεωρεῖ τόν ἑαυτό του διάδοχο τοῦ Θεολόγου, ἤ τοῦ Ἰγνατίου Λάππα;

Ὁ κ. Ἱερώνυμος, μετά τήν ἐνθρόνισί του στή Λάρισα, ἐτέλεσε τρισάγιο στόν τάφο τοῦ Ἰγνατίου Λάππα. Κατά τό ἀπόγευμα μετέβη στήν Ἱ. Μ. Στομίου καί προσέθεσε τρισάγιο καί εἰς τούς τάφους τοῦ ἁγίου Μητροπολίτου Θεολόγου καί τοῦ τιμίου πατρός Ἀθανασίου.
Καλῶς τό πρᾶγμα, ἀλλά παραμένουν ἀναπάντητα τά καυτά ἐρωτήματα πού ἤδη ἔχουμε θέσει:
Γιατί δημοσίως δέν μᾶς δηλώνει, μέ σαφήνεια τίνος διάδοχο θεωρεῖ τόν ἑαυτό του ὁ κ. Ἱερώνυμος; ΤΟΥ Θεολόγου ἢ τοῦ μοιχεπιβάτου Ἰγνατίου Λάππα; 
Τό ερώτημα δέν τίθεται γιά νά τέρψει ακοάς και να ικανοποίηση  τους Θεολογικούς. Τίθεται καθαρά εκκλησιολογικώς, νομοκανονικώς  και Ευαγγελικώς. Αναζητούμε τήν εκκλησιολογική συνείδηση του Επισκόπου. Αναζητούμε τόν ίεροκανονικό κρίκο τής Αποστολικής Διαδοχής του. Ή  εκκλησιαστική Παράδοση αποβάλλει το κίβδηλο, αφορίζοντάς το  από τό αληθινό.


Νά γραφῆ τροπάριο εἰς ἁγιοποιημένοι τόν Θεολόγου

Ὁ κ. Ἱερώνυμος, μετά τό τρισάγιο στούς δύο Πατέρες ὡμίλησε καί εἶπε θερμά λόγια πού ἐνεθουσίασαν τούς παρόντες.
Ἀνάμεσα σέ αὐτά, κατέθσε κάτι σημαντικό καί ἀνεπανάληπτο. Κάτι, πού ἔκανε τούς ἀνθρώπους νά νιώσουν ἀγαλίασι καί νά τόν χειροκροτήσουν. Νά ἀναφωνήσουν αὐθόρμητα τό «Ἄξιος»:
-«Ἀναμένουμε, εἶπε, τήν ὥρα πού θά ψάλουμε τροπάρια γιά τόν ἅγιο πράγματι Θεολόγο».
Αὐτό ἀλήθεια τό πιστεύει ἤ μήπως ἀποτελεῖ διπλωματικό καί παραπειστικό λόγιο; Σύντομα θά ἀποκαλυφθῆ τοῦτο.
Πέρα τούτου. Κατανοοῦμε ὅτι αὐτό, ἐάν τό πιστεύει, σημαίνει κάτι βαθύτερο.
·        Ὅτι, ὁ κ. Ἱερώνυμος, γνωρίζει καί ἀναγνωρίζει τήν ἁγιότητα τοῦ Θεολόγου, πού  πρέπει νά ἀναγνωρισθῆ καί ἀπό τήν ἐπίσημο Ἐκκλησία.
·        Ὅτι διακηρύσσει τήν ἀλήθεια. Ὁ Θεολόγος ἐδιώχθη καί κατεπονήθη ἰσοβίως ἀπό τούς ἀναλγήτους διῶκτες του, τούς Ἀριχεπισκόπους Σεραφείμ, Χριστόδουλο καί κ. Ἱερώνυμο.
Ἐάν ὅμως ὁ Θεολόγος εἶναι ἅγιος, πού φρονοῦμε, πράγματι εἶναι, τότε, κατά τόν κ. Ἱερώνυμο Νικολόπουλο οἱ διῶκτες του, καθώς καί οἱ διῶκτες τῶν Δώδεκα ἐκθρονισθέντων ἀμέπμπτων καί ἁγίων Μητοπολιτῶν, ἐμφανίζουν τήν μορφήν τῶν ρασοφόρων, Διοκλητιανῶν, Νερώνων, Στάλιν κ.τ.λ..

Ἡ παρουσία τοῦ π. Γ. Φανεροῦ συνεργάτου τοῦ Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου.

Κατά τήν τέλεσι τοῦ τρισαγίου στούς δύο Πατέρες, παρέστη καί πάλιν ὁ πρεσβύτερος π. Γ. Φανερός, συνεργάτης τοῦ Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου.
Τήν ἑπομένη τό πρωΐ, κατά τήν πρώτη Θ. Λειτουργία πού ἐτέλεσε ὁ κ. Ἱερώνυμος στήν Λάρισα, τήν 11-11-18, πάλιν παρών, ὡς σκιά, ἀσκεπής, ἦτο ὁ ἐν λόγω κληρικός.
Ὑπενθυμίζουμε ὅτι αὐτός «ἐκέλευσε» τόν κ. Ἱερώνυμο κατά τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία του μαζί μέ τόν π. Θωμᾶ Συνοδινό.
Συναντᾶμε ὅμως τόν κ. Ἱερώνυμο στήν πρόσφατο Ἐθνική μας ἑορτή τοῦ ΟΧΙ, στήν Παναγία τῆς Τήνου, νά λειτουργῆ, σέ μία ἀπό τίς πρῶτες του Θ. Λειτουργίες ἐπίσης μέ τόν π. Γ. Φανερό.
Τό ἐρώτημά μας εἶναι, πόσο στενή εἶναι ἡ σχέσις, ἡ φιλία καί ἡ συνεργασία τοῦ κ. Ἱερωνύμου, μέ τόν ἐν λόγω πρεσβύτερο καί μέ τόν Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο.
Στή Λάρισα ἔδωσε τήν ἐντύπωσι ὅτι γιά κάποιο λόγο ἦτο ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτόν σκιά.
Μήπως μετατεθεί από την μητρόπολη Σύρου Τήνου του κ. Δωροθέου καί προστεθεί στή δύναμη τού κλήρου τής Λαρίσης;

«Σιωπή» γιά τά καυτά θέματα τῆς Ἐκκλησίας

Ὁ κ. Ἱερώνυμος, μετά τήν ἐκλογή καί τήν χειροτονία του, ὡμίλησε ἀρκετές φορές, σέ Ἐφημερίδες, Τηλοψίες καί δημοσίως κατά τήν Ἐνθρόνισί του. Μᾶς εἶπε πολλά καί διαφορετικά πράγματα. Ἀλλά, γιά τά μέγιστα θέματα πού καῖνε τό λαό μας, οὐδέν ἀνέφερε. Ἐκράτησε σιωπή ἰχθύος, πού δέν δικαιολογεῖται γιά Ἐπίσκοπο μέ συνείδησι καί καθαρές ἀπόψεις.
Ὑπάρχει περίεργος, ἤ μᾶλλον εὔγλωτος καί ἠχηρή σιγή:
·        Γιά τά θρησκευτικά στά Σχολεῖα, «Σιωπή».
·        Γιὰ τό «Μακεδονικό», «Σιωπή».
·        Γιὰ τά «Σύμφωνα» καὶ τούς «γάμους» τῶν ὁμοφυλόφιλων, «Σιωπή».
·        Γιὰ τό «Οὐκρανικό», «Σιωπή».
·        Γιὰ τό πρίφημο «Κολυμβάριο», «Σιωπή».
·        Γιὰ τόν «Οἰκουμενισμό», «Σιωπή».
·        Γιὰ «Ἐκκλησιαστικὸ» καί τό παραπέταμα τῶν «Κληρικῶν», «Σιωπή».
·        Γιά... ΓΙΑ..  τόσα ἄλλα μαῦρα γεγονότα τῆς Πατρίδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, πράγματι αἰδήμων «Σιωπή».
Γιά ποιό λόγο;
·        Δέν πῆρε εἴδησι γιά ὅλα αὐτά;
·         Δέν ἔχει ἀπόψεις;
·        Ἔχει λάβει ἐντολές «ἀφωνίας»;
·        Μήπως δέν θέλει νά ἐκτεθῆ στούς φανερούς καί ἀφανεῖς προστάτες του, πού ἔχουν σκοτεινές ἀπόψεις ἐπί τῶν ἀνωτέρω θεμάτων;

Ἀποκρυπτογραφῶντας τίς «σιωπές»

Προφανῶς, ὅλες αὐτὲς τὶς «σιωπὲς», οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί, οἱ Μοναχοὶ καὶ Κληρικο τίς ἀποκρυπτογραφοῦν μὲ νηφαλιότητα. 
Οἱ διπλωματικὲς τακτικὲς καὶ μέθοδοι δὲν παρασύρουν, οὔτε ἐξαπατοῦν τοὺς νουνεχεῖς ἀδελφούς μας.
Ὑπενθυμίζουμε τήν βασική ἀρχή τοῦ Δικαίου, ὅτι οἱ ἀμφιβολίες γιά κάποιο κοινό ἄνθρωπο εἶναι ὑπέρ του.
Γιά ἕνα ὅμως ἄτομο τῆς ἐξουσίας, οἱ ἀμφιβολίες εἶναι ἐναντίον του. Γιατί ὁ κατέχων τούς μηχανισμούς τῆς δυνάμεως δύναται εὔκολα νά ἀποκρύπτη ἐνοχοποιητικά στοιχεῖα. Νά ἐξασφαλίζη σιωπές μαρτύρων. Νά ἔχη τήν προστασία πολλῶν ἰσχυρῶν παραγόντων, ὅπως τῶν Μ.Μ.Ε., τῶν πλουσίων, τῶν ἀρχόντων κ.τ.λ.
Ἑπομένως, οἱ ὅποιες σιωπές σκοπιμότητος ἀπό Δημόσια Πρόσωπα ἀποτελοῦν ἐπιβαρυντικά δεδομένα. Καταχωροῦνται ὡς σκοτεινά στοιχεῖα γιά τό σοφό λαό, πού ἔχει τή δική του λεπτή καί συσσωρευμένη πεῖρα. Δεν μένουμε εις τα επιφαινόμενα, αλλά αναζητούμε  τα καλώς κρυπτόμενα.

Ὁ Βασιλεύς ἀπέθανε, ζήτω ὁ Βασιλεύς

Ὑπάρχουν πολλοί ἀδελφοί, πού πιέζουν τούς ἄλλους νά μεταβοῦν καί νά ὑποβάλλουν τά σέβη τους αὐτοβούλως καί αὐτοπροαιρέτως στόν κ. Ἱερώνυμο. Ἐπιτέλους, ποῦ τόν γνωρίζουν; Ἀδελφός τους εἶναι.
Συνηθισμένο τό πρᾶγμα. Ὁ Βασιλεύς ἀπέθανε, ΖήτωΒασιλεύς. Πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔβαλαν μετάνοια στόν Ἰγνάτιο Λάππα καί τώρα συνεχίζουν ἀκάθεκτοι. Ζητοῦν ὅμως καί ἀπό τούς ἄλλους νά ἐγκρίνουν τήν δουλική πρᾶξι τους καί νά ἀκολουθήσουν.
Νά γονατίσουν πρό τοῦ Θρόνου. Νά φιλήσουν τό χέρι τοῦ προσώπυ πού ἐπέλεξε, ἀλήθεια, μετά πολλῆς προσοχῆς καί δολίας ἐρεύνης ἡ Ἐκκλησιαστική Ἐξουσία. Ἐκείνη πού ἐδίωξε καί «διώκει» τόν Θεολόγο. Ἐκείνη πού ἐσφαγίασε τούς Δώδεκα ἀμέμπτους Ἐπισκόπους.
Προσπαθοῦν νά ἐπιτύχουν δουλεία εἰς τόν ἐκλεκτό τοῦ ἀμετανοήτου Διευθυντηρίου. Εἶναι βέβαιο ὅτι, δέν πρόκειται νά ἐπιτύχουν τόν σκοπό τους.

Ὁ Ἀγών συνεχίζεται γιά τό Ἀσύνορο Κράτος τῆς Ἐκκλησίας

Τό δηλώνουμε μέ σαφήνεια καί πρός κάθε κατεύθυνσι. Ὁ Ἀγών συνεχίζεται ἀμείωτος. Κέντρο του καί στόχευσις ὄχι ἡ Λάρισα. Ἀνεξαρτήτως τῶν τοπικῶν συνθηκῶν τῆς ἐπαρχιακῆς Ἐκκλησίας, ἐμεῖς δέν παραδίδουμε  τά ὅπλα μας.
παρόμοια ἐντολή ἔδωσε ὁ Θεός πρός τούς εἰσελθόντας Ἰσραηλίτες στή γῆ τῆς Ἐπαγγελίας. «Δέν θά κάνετε τά ξίφη καί τά βέλη ἄροτρα». «Ὁ ἀγών καί ὁ πόλεμος συνεχίζεται». «Νά ἐκπαιδεύεσθε καί νά πολεμᾶτε» (......).
Ἀτενίζουμε πρός τό Ἀσύνορο Κράτος τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ὀρθοδοξίας. Μέ τή Χάρι τοῦ Κυρίου μας, ἀντιπαλεύουμε πρός τούς ἔξωθεν πολεμίους του καί τούς ἐσωτερικούς δολίους ἐχθρούς του.
Τό ξεκαθαρίζουμε. Τό θέμα, δέν εἶναι «θέμα Λαρίσης». Τό πρόβλημα τοῦ πλαισίου, κεῖται ἐκτός πλαισίου. Κοιτάζουμε τό μεγάλο πλάνο καί ὄχι τό μικρό.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ, Συνεχίζουμε!
Ὅποιος θέλει ἄς ἔλθη μαζί μας στό Ὄμορφο Ταξίδι. Μέχρι τά ἔσχατα σύνορα τῆς καρδιᾶς μας.

Σεραφείμ Νικολάου. 
Ο π. Γ. ΦΑΝΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Ο Γ. ΦΑΝΕΡΟΣ συνεργάτης τού Μητροπολίτου Σύρου Δωροθέου φωνάζει ἄξιος, προπορευόμενος από τόν Ιερώνυμο Νικολόπουλο, κατά τήν ενθρόνισί του στίς 10-11-18.

Χωραρχης στην ενθρονισι, ο Φανερός.

ένα βήμα πριν από τον Νικολόπουλο.

Μπαίνει ως προπομπός. Άξιος φωνάζει και,Προσπαθεί να ξεσηκωση τον όποιο κόσμο. Φωνασκεῖ μόνος.

Κλακαδόρος για ποιο λόγο;

Ερμηνεία.


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/l_z8JTN7d4I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
ΙΔΟΥ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ Ακολουθούν Σχόλια απο δημοσίευμα της "ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ"

 

2 σχόλια:

 1. ΜΑΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ
  Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΔΗΛ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
  ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΔΗΜΗΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΙΑ
  Απάντηση
 2. 18-11-18
  Αγαπητέ μου κ. Δημητριάδη.

  Α. στήν ερώτησι κρύπτεται η απάντησις
  Εάν θέλη άς μή απαντά ο Επίσκοπος κ. Ιερώνυμος.
  Όλοι γνωρίζουμε ότι πολλές φορές στήν ερώτησι κρύπτεται και η απάντησις.
  Σέ πολλές περιπτώσεις, είτε απαντά κανείς είτε όχι, όταν τίθεται ένα ερώτημα, είναι προδιαγεγραμμένη καί η απάντησις.
  Παράδειγμα. Υπουργός έχει πάρει τού κόσμου τίς μίζες.
  Τού υποβάλλουν τό ερώτημα δημοσίως, είτε τού αρέσει, είτε όχι.
  -Δέν απαντώ, λέγει. Όποιος γνωρίζει κάτι στόν εισαγγελέα.
  Ήδη η απάντησις γιά τήν διακίνησι τού «μαύρου χρήματος» εδόθη μέ εύγλωττο τρόπο. Απομένει στίς υπηρεσίες τού κράτους, ή στούς δημοσιογράφους καί νά τό αποδείξουν.
  Όμως στή συνείδησι τού λαού εδόθη η απάντησις. Καί μέ τή Δικαιοσύνη τού Θεού θά επακολουθήσουν οι συνέπειες, ακόμη καί εάν διαφύγη τήν ανθρωπίνη δι-καιοκρισία.

  Β. Είδη ερωτήσεων
  Υπάρχουν εξ τύποι ερωτήσεων:
  1. Κλειστές (Closed): Απαντώνται με ένα «ναι» η ένα «όχι».
  2. Καθοδηγητικές (Leading): Έχουν ήδη προετοιμάσει ποια πρέπει να είναι η απάντησις του συνομιλητού.
  3. Ελεγκτικές (Controlling): Βοηθούν να έχουμε το προβάδισμα, τον έλεγχο σε μία συζή-τησι.
  4. Ανακριτικές (Probing): Βασίζονται σε μία προηγουμένη ερώτησι η στοχεύουν σε βαθύ-τερη διερεύνησι.
  5. Ανοικτές (open): Δεν μπορούν να απαντηθούν με ένα «ναι» η με ένα «όχι».
  6. Αντανακλαστικές (Reflecting): Επαναλαμβάνουν το τελευταίο σχόλιο χωρίς να ζητούν κάτι περαιτέρω.
  Πέραν τούτων, υπάρχουν κάποιες υποθέσεις στο μυαλό του κάθε ατόμου, οι ο-ποίες εμποδίζουν τη σκέψι. Με τη χρήσι υψηλής ποιότητος ερωτήσεων μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις υποθέσεις αυτές με άλλες που απελευθερώνουν τη σκέ-ψι. Το κλειδί της όλης αυτής διεργασίας είναι να ανακαλύψης τις υποθέσεις εκείνες που μπλοκάρουν τη σκέψι. Τετοιο είδος ερωτήσεις είναι αυτές που ξεκινούν με τις φράσεις «αν» και «αν δεν...».

  Γ. Νέες ερωτήσεις
  Ότι καί νά κάνη κανείς όταν καταλαμβάνει μία δημοσία θέσι, Εκκλησιαστική ή Πολιτική, είναι υποχρεωμένος νά δίδη απαντήσεις. Καί όταν σιωπά γιά τίς παλαιές ερωτήσεις, έρχονται καί καινούργιες πού προστίθενται.
  Στίς ερωτήσεις τού κ. Σεραφείμ Νικαλάου νά προσθέσουμε καί νέες. Άν θέλη ε-κείνος άς τίς περιλάβη σέ καινούργιο του τεκμηριωμένο άρθρο:
  -Τί φρονεί ο κ. Ιερώνυμος γιά τό θέμα τής μεθοδεύσεως εκχωρήσεως τής Εκκλη-σιαστικής Περιουσίας από τόν Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο πρός τόν άθεο κ. Τσί-πρα; Συμφωνεί ή διαφωνεί;
  -Τί φρονεί γιά τό ζήτημα τής απολύσεως τών τιμιωτάτων Κληρικών μας από τό Ελληνικό Δημόσιο;

  Δ. Ο εκ Τήνου κληρικός φωνάζει «άξιος»
  Άς μελετήσουμε ένα ωραίο βίντεο:
  https://www.youtube.com/embed/l_z8JTN7d4I
  Ειδικά, από τό 3:43 έως τό 4:25 λεπτό, εμφανίζεται ο π. Γ. Φανερός, από τήν Νή-σο Τήνο, συνεργάτης τού Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου. Κατά τήν ενθρόνισι τού Επισκόπου κ. Ιερωνύμου, αυτός προχωρά ακριβώς ένα βήμα μπροστά. Γιά ποιό λόγο;
  Ο εν λόγω κληρικός, προσπαθεί νά ξεσηκώση τούς Λαρισαίους, νά φωνάξουν τό «άξιος». Προπομπός συντονιστής καί χοράρχης, σέ μιά μακρινή καί ξένη Μητρό-πολι.
  -Καί πού είναι τό κακό, θά ρωτήση κανείς;
  -Προφανώς, πίσω από τήν ερώτησι κρύπτεται καί η απάντησις.

  Οδυσσεύς Αχιλλείδης.