Κυριακή, 19 Μαΐου 2019

Ὁ Μέγας Βασίλειος σέ ἐπιστολή του, πού τήν ἀποστέλλει «τοῖς ἁγιωτάτοις ἀδελφοῖς καί ἐπισκόποις»,


Κάθε εποχή πόλεμος πνευματικός.
Ιδούτιγράφει μεταξύ ἄλλων λές και βλέπει τά σημερινά:

«Γνώριμα τά θλίβοντα ἡμᾶς, κἄν ἡμεῖς μή λέγωμεν.
Εἰς πᾶσαν γάρ τήν οἰκουμένην ἐκκέχυνται.

Καταπεφρόνηται τά τῶν πατέρων δόγματα,
ἀποστολικαί παραδόσεις ἐξουθένηνται,
νεωτέρων ἀνθρώπων ἐφευρήματα ταῖς Ἐκκλησίαις ἐμπολιτεύεται.

Τεχνολογοῦσι λοιπόν, οὐ θεολογοῦσιν οἱ ἄνθρωποι.
Ἡ τοῦ κόσμου σοφία τά πρωτεῖα φέρεται
παρωσαμένη τό καύχημα τοῦ σταυροῦ.

Ποιμένες ἀπελαύνονται, ἀντεισάγονται δέ λύκοι βαρεῖς,
διασπῶντες τό ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ.
Οἴκοι εὐκτήριοι ἔρημοι τῶν ἐκκλησιαζόντων, αἱ ἐρημίαι πλήρεις τῶν ὀδυρομένων...».