Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

Συνοδικοί, αρνούνται συμμετοχή στό τραπέζι μέ τόν κ. Βαρθολομαίο;

ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ-ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ         Γράφει Οδυσσέας Μακρυγιάννης

Γράφει Οδυσσέας Μακρυγιάννης
Πολύ ευφυής ο Αρχιεπίσκοπος να πέση στην παγίδα Βαρθολομαίου
i. Ο Προκαθήμενος άν καί πιέζεται δέν δέχεται τόν Πατριάρχη
Τό τηλέφωνο κτυπά. Είναι λίγο πρίν από τίς δώδεκα τά μεσάνυκτα.
Α (Επίσκοπος Συνοδικός): «Τελικώς, δέν επιβεβαιώθηκε η θέσις σας ότι ο κ. Ιερώνυμος δέν θά δεχθή τόν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο. Αύριο πρωΐ στίς 8:00 η συνάντησις».
Β (Εκκλησιαστικός Αναλυτής): Είναι βεβαία καί ασφαλής η πληροφορία σας Γέροντα;
Α (Επίσκοπος Συνοδικός): «Ασφαλώς. Είναι υπερβεβαία».
Τελικώς: Αλλά, στίς 5/10/2018, εδείχθη ηχηρά η «πόρτα», στόν κ. Βαρθολομαίο. Τότε πού είχε φθάσει στήν Ελλάδα γιά τήν αγιοκατάταξι τού Αγ. Ιακώβου Τσαλίκη.
ii. Η Αθήνα καταπολεμά τίς αυθαιρεσίες τού Φαναρίου
Γ (Δημοσιογράφος): Όλα τά ελεγχόμενα από τά Ξένα Κέντρα εξουσίας Μμε, αποφαίνονται κατηγορηματικώς ότι, ο Προκαθήμενος τών Αθηνών, πρώτος θά αναγνωρίση τά έργα τού Φαναρίου, περί τού «Ψευτο-Κιέβου».
Β (Εκκλησιαστικός Αναλυτής): Φίλτατε, δέν πρόκειται νά γίνη κάτι τέτοιο. Είναι δεδομένο. Η Ελλάδα δέν σηκώνει τόσο βαρειές αντικανονικότητες. Αυτοχειροτόνητοι, χωρίς Αποστολική διαδοχή δέν συνιστούν ποτέ Σύνοδο.

Τελικώς: Η Αθήνα αρνείται. Μαζί της, ΟΛΕΣ οι Αυτοκέφαλες Οθρόδοξες Εκκλησίες. Μάλιστα, οι Προκαθήμενοι Σερβίας (ο κ. Ειρηναίος) καί Ιλλυρίας (Αλβανίας) (ο κ. Αναστάσιος), δημοσιοποιούν καί πολύ σκληρές επιστολές εναντίον τού κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος … εμφανίζει τό σκοτάδι ως φώς…
iii. Τά μεγάλα μέσα τών Ξένων σέ ενέργεια
Δ (Καθηγητής): Τελικώς βλέπουμε πώς μπαίνουν τά μεγάλα μέσα τής εξουσίας τών ΗΠΑ. Σχεδόν όλο τό ΥΠΕΞ, τμήμα θρησκευμάτων, από πέντε ανωτάτους Διπλωμάτες επισκέπτεται τόν κ. Ιερώνυμο (6/5/19). Πιέζουν φορτικά, ο κ. Ιερώνυμος νά δεχθή τον κ. Βαρθολομαίο, καί νά εγκρίνη τίς φρικτές αντικανονικότητες τού «Ουκρανικού». Ιδού, κανονίσθη, πρόσκλησις, συνάντησις καί γεύμα μέ τόν κ. Βαρθολομαίο μέ μέτοχή τών μελών καί τής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ), κατά τήν Τετάρτη-Πέμπτη (22-23/5/19).
Β (Εκκλησιαστικός Αναλυτής): Αγαπητέ μου, εδώ αποδεικνύεται η παντελής αδυναμία τού κ. Βαρθολομαίου, ένεκα τών βαρυτάτων κριμάτων. Γι’ αυτό τό λόγο ζητά εναγωνίως βοήθεια από τούς Αμερικανούς, τούς γεωπολιτικούς παίκτες μιάς αλλοπρόσαλλης πολιτικής.
Αλλά, … όπως συχνά έλεγε… ο…
Ο Χριστόδουλος: Ο… Προκαθήμενος Χριστόδουλος, απέδιδε ένα περιγραφικό κωδικό όνομα γιά τόν κ. Ιερώνυμο. «Ο Αρβανίτης». Καί επεξηγούσε καί έλεγε, πώς, ο «Αρβανίτης», «..εμφανίζεται πολύ πονηρός. Κανείς δέν γνωρίζει τούς σχεδιασμούς του, πρός τά πού κατευθύνονται… Σκάβει εδώ καί ουδείς γνωρίζει πού θά βγή…»
iv. Μεταβίβασις πιέσων στούς απιέστους πολλούς
Δ (Καθηγητής): Έχεις άλλη πληροφόρησι, ή προκύπτει κάτι άλλο από τίς αναλύσεις σας;
Β (Εκκλησιαστικός Αναλυτής): Τά σενάρια είναι απλά. Ο κ. Ιερώνυμος θέλει νά μεταφορτώση, τίς Αμερικανικές πιέσεις στούς πολλούς, στούς Δώδεκα (12) Συνοδικούς Μητροπολίτες τής Διαρκούς (ΔΙΣ) καί νά πή ένα μεγάλο ΟΧΙ, στόν κ. Βαρθολομαίο.
Επτά Μητροπολίτες: Επτά (7) από τούς Συνοδικούς, είναι κατηγορηματικοί εναντίον τού «άγους-Ψευτοκιέβου».
Τρείς Μητροπολίτες: Τρείς (3), επίσης είναι εχθρικοί, αλλά … ότι πεί ο Προκαθήμενος Ελλάδος.
Δύο Μητροπολίτες: Δύο (2) Μητροπολίτες, διπλωματικά αναμένουν πού θά γύρη η πλάστιγγα. Καί…
v. Ο «Αρβανίτης», πέρασε τό μήνυμα τού τεχνικού πολέμου
Β (Εκκλησιαστικός Αναλυτής): Ο «Αρβανίτης», κατά Χριστόδουλο, μετεβίβασε μέ τόν κατάλληλο τρόπο τό μήνυμά του πρός τούς δικούς του ανθρώπους. Νά κάνουν αυτό πού πρέπει, ως οι πολλοί πού δέν πιέζονται καί δέν ποδηγετούνται από Ξένους Διπλωμάτες.
Β (Εκκλησιαστικός Αναλυτής): είναι λίαν πιθανόν, μερικοί από τούς Συνοδικούς Αρχιερείς, ακόμη καί νά αρνηθούν νά προσέλθουν στό τραπέζι πού θά παρατεθή πρός τόν κ. Βαρθολομαίο.
Μέ τήν διπλή εκκλησιολογική βασική αιτιολογία:
Ο κοινωνών ακοινωνήτω: Τό Ιεροκανονικόν πρόσταγμα,
«Ὁ κοινωνών ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος έστω» (Ι’ Κανών Ἁγ. Ἀποστόλων).
Μηδέ Χαίρειν ή συνεσθίειν: Τό Ιεροευαγγελικόν πρόταγμα,
«… καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει͵ μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε·…» (Β’ Ιωάνν. 10). Διότι,
«… ὁ λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς…» (Β’ Ἰωάνν. 11). Καί,
«… μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος … ἢ ἅρπαξ͵ τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν…» (Α’ Κορ. ια’ 4).
Γράφει Οδυσσέας Μακρυγιάννης