Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

Ο κ. Ιερώνυμος αγνοεί, ότι άπαντες τόν εννοούν


 ΤΟ «ΡΟΤΑΡΥ» ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ
στην  Συναγωγή
1-5-2019
  Έκθυμος παρουσία στη Συναγωγή, στό Ολοκαύτωμα καί στούς «Ροταριανούς» 
του Σεραφείμ Νικολάου.
 
 «Αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις͵ ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς͵ ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα» (Ιωάνν. γ’ 19).
(Ήτοι, αυτή είναι η αληθινή κρίσις, ότι τό φώς ήλθε στόν κόσμο, καί αγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον τό σκοτάδι παρά τό φώς, διότι ήσαν πονηρά τά έργα τους)

    I.      Υπάρχουν αλήθειες «de La Palice»
Ανάμεσα στά διάφορα καυτά περιστατικά τής Πατρίδος μας καί της Εκκλησίας μας, εσχάτως ανέκυψε καί τό ζήτημα τής αποστολής Εκπροσώπου από τόν Μητροπολίτη κ. Ιερώνυμο εις συνεστίασι τού «Ροταριανού Ομίλου» στή Λάρισα.
Επ’ αυτού εδημοσιεύθη σχετική ανοικτή
επιστολή από τόν κ. Χρίστο Παναγιώτου, τήν 17-4-2019. Επακολούθησε απάντησις από τόν κ. Ιερώνυμο στίς 19-4-2019. Στή συνέχεια ακολούθησε δευτέρα ανοικτή επιστολή από τόν κ.  Αριστείδη Π. Δασκαλάκη, τήν 22-4-2019. Ακολούθησαν καί άλλα πολλά σχετικά δημοσιεύματα.

στην Συναγωγή
Μέ τήν μελέτη τής όλης ιστορίας εξάγονται πολλά συμπεράσματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτή η απάντησις τού κ. Ιερωνύμου είναι λίαν παραπειστική καί σκολιά. Εις αυτή προσπαθεί νά ξεφύγη από τό θέμα καί νά αποκρύψη πολλές αλήθειες.

Συνάμα αποκαλύπτεται εναργώς μία ευμένεια, μία ειδική κλίσις από τόν κ. Ιερώνυμο πρός ότι έχει σχέσι μέ διάφορες «παράξενες», «αμφισβητούμενες»  ή ακόμη καί «Μυστικές Οργανώσεις».
Αυτή τήν δημοσία εύνοια θά τήν χαρακτηρίζαμε πραγματικά ως μία «αλήθεια de La Palice» (= προφανής αλήθεια).
Γιά νά ξεφύγουμε λίγο, μνημονεύουμε τό γνωστό παράδειγμα «αληθείας de La Palice», τό αναφερόμενο στόν ομώνυμο αποθανόντα Στρατηγό:
«Πέθανε ο Ντέ Λά Παλίς./ Κείτεται νεκρός στο χώμα./ Αλλά, λίγο πριν πεθάνει,/ ήταν ζωντανός ακόμα».

  II.      Κατάλογοι παραθρησκειών
 Αναφέρει λοιπόν ο κ. Ιερώνυμος στήν απαντητική επιστολή του διάφορα. Σταχυολογούμε από αυτή τά δέοντα.
Ο «Ροταριανός Όμιλος», αναφέρει, δέν βρίσκεται εις δύο καταλόγους τής Ι. Συνόδου, όπου κατονομάζονται οι «Ομάδες οι ασυμβίβασστες μέ τήν Ορθόδοξη Πίστι». Ο ένας κατάλογος αφορά τίς «Χριστιανικές Αιρέσεις» καί τις «Παραχριστιανικές ομάδες», καί ο έτερος τίς «Εξωχριστιανικές καί Παραχριστιανικές Ομάδες».

Η απουσία καταγραφής  τών «Ροταριανώ» στούς εν λόγω πίνακες είναι ο λόγος πού τόν υποχρεώνει, νά μεταβαίνη, κατά χρέος, στίς διάφορες εκδηλώσεις τους. Διαφορετικά, θά έκανε «υπακοή» στή Ι.  Σύνοδο.
Κατ’ αρχάς, το «Ρόταρυ» δεν χαρακτηρίζεται άμεσα και φανερά ως θρησκεία, αλλά ως ένας προθάλαμος της Μασονίας, ως θρησκείας και «Μυστικής Αντιχριστιανικής» και «Ανθελληνικής Οργανώσεως».
Αποτελεί, προκάλυμμα, προπέτασμα και προετοιμασία της μασονίας. Ασφαλώς καί θά έπρεπε νά βρίσκεται στους Καταλόγους καί στούς Πίνακες. Αλλά, τό «Ρόταρυ» δεν κατεγράφη εκεί, μάλλον με την δόλια αιτιολογία ότι, συνιστά απλώς ένα «Διεθνές Φιλανθρωπικό Σωματείο» καί «Σύλλογο». Προφανώς, εδώ κάποιος έβαλε το χέρι του μετά μαεστρίας καί καλυμμένης πονηρίας.

 III.      Υπάρχει βιβλίο
Δέν πρέπει νά μάς διαφεύγη επίσης, ότι, από παλαιά, υπάρχει και το πασίγνωστο Βιβλίο, "Ξεσκέπασμα του Ρόταρυ", του μακαριστού Αρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου. Καί αυτό εκυκλοφόρησε ευρέως σ’ ολόκληρο τήν Ελλάδα, από όλα τά Χριστιανικά καί τά παραδοσιακά Βιβλιοπωλεία.
Μήπως αυτή τήν τεκμηριωμένη πνευματική εργασία τήν αγνοεί ο κ. Ιερώνυμος;

 IV.      Υπάρχει Συνοδική εντολή
Επί πλέον ο κ. Ιερώνυμος παραβιάζει κατάφορα την εντολή της Ιεράς Συνόδου τής Ιεραρχίας τής Ελλάδος (Ι.Σ.Ι.), της 29.11.1958, που προστάζει:
"...Πάσα ηθική και κοινωνική κίνησις και ζωή εκτός του Χριστού καθιστά την Εκκλησίαν εφεκτικήν (=επιφυλακτικήν) και την εφεκτικότητα αυτήν έκρινεν η Ιεραρχία να τηρήση και απέναντι της «Ροταριανής Οργανώσεως» και να συστήση εις τους Κληρικούς να απέχουν των συνεστιάσεων αυτής…’’».
Σαφέστατα η Ιερά Σύνοδος τής Ιεραρχίας παραγγέλλει, στους "Κληρικούς να απέχουν των συνεστιάσεων αυτής…’’, δηλαδή της «Ροταριανής Οργανώσεως».
Τι δεν αντιλαμβάνεται ο κ. Ιερώνυμος; Μήπως, οι βασικές διαχρονικές αποφάσεις αρχών της Ιεράς Συνόδου, παλαιώνουν, σβήνουν και αυτοκαταργούνται μέ τό πέρασμα μερικών δεκαετιών; Ασφαλώς οι γενικές καί κατευθυντήριες αποφάσεις τής Εκκλησίας, δεν έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια και ισχύ.
Ποίος αμφιβάλλει γι αυτό; Ο ευσεβής λαός γνωρίζει καί είναι εντελώς αρνητικός πρός τήν «Οργάνωσι» αυτή. Υφίσταται άραγε Κληρικός, Μοναχός ή Χριστιανός, ο οποίος νά αμφισβητεί τήν Συνοδική απόφασι; Ποίος δύναται νά συνειδητά νά τήν καταργή; Ασφαλώς ουδείς. Πλήν ίσως ....


   V.      Έκθυμος παρουσία εις εκδηλώσεις τού «Ολοκαυτώματος»
Λογικούς ειρμούς επιφέρει και η έκθυμος και εγκάρδιος παρουσία του κ. Ιερώνυμου στις Πολιτικές καί Ετεροθρησκευτικές (της Εβραϊκής Θρηκείας) εκδηλώσεις τού Ολοκαυτώματος, στη Λάρισα, στις 25-1-2019.
Κατά τή διάρκειά τους, ο κ. Ιερώνυμος, εκτός τής παρουσίας του στό ανοικτό χώρο καταθέσεως στεφάνων, μετέβη καί στήν Ισραηλιτική Συναγωγή τής Λαρίσης. Εκεί όπου ετελέσθησαν θρησκευτικές πράξεις, ως «ανάματα κεριών» κ.τ.λ.. Τήν «εκδήλωσι» αυτή «έκλεισε» ο ίδιος ο κ. Ιερώνυμος, εκφωνώντας καίριο λόγο, τών δεκαπέντε (15) λεπτών περίπου. Τά λεχθένα, προφανώς, δέν αποτελούσαν Λόγο Κηρύγματος καί σχετική Ευαγγελική Ομιλία.  Μεγάλη τιμή γιά τούς Οργανωτές.
Αλλά, μήπως διέπραξε ποτέ, κάτι ανάλογο ή συναφές, άλλος Ορθόδοξος Κληρικός ή Επίσκοπος; Νομίζουμε πώς όχι.

 VI.      Απάντησης που αποκαλύπτει την αλήθεια
Δεν περιμέναμε σαφή καί ξάστερη απάντησι από τόν διαπράξαντα τά άθεσμα έργα τής παρουσίας του στίς εκδηλώσεις τού Ολοκαυτώματος, καί στίς εκπροσωπήσεις στίς συνεστιάσεις τών «Ροταριανών» τής Λαρίσης.
Η δοθείσα δικολαβική δήλωσις τής 19-4-2019, προφανώς, για μας, ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Φρονούμε πώς, το ίδιο αποκαλυπτική καί σαφής είναι η απάντησις επίσης για όλους τους ευσεβείς Κληρικούς, Μοναχούς και Χριστιανούς, όχι μόνον τής Λαρίσης...

VII.      Υπέρ εβραϊκών ζητημάτων, αλλά όχι υπέρ τών Ελληνικών δικαίων αίματος
Προφανώς υφίσταται μεγάλη πυκνότητα ενεργειών πρός συγκεκριμένη κατεύθυνσι από τόν κ. Ιερώνυμο, εντός τετραμήνου, από τήν έλευσί του στή Λάρισα.  Συγκεκριμένα απαριθμούμε ότι επέπεσε στήν αντίληψί μας. Συναντήσεις μέ «ΑΧΕΠΑΝΣ», συναντήσεις μέ Εβραϊκή Κοινότητα παρουσία μέλους τού Κ.Ι.Σ. (Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο), μέ συμβούλιο Ροταριανών, εκδηλώσεις Ολοκαυτώματος, εκπροσώπησις εις συνεστιάσεις «Ομίλου Ροταριανών» κ.τ.λ..
Συνάμα, κατά τόν ίδιο χρόνο τής τετραμηνίας, ανακύπτει καταφανής πολεμική καί άρνησις άλλων Εθνικοθρησκευτικών εκδηλώσεων. Απουσία από συλλαλητήρια γιά Μακεδονία και η μη προτροπή να παραστούν κλήρος και λαός,  σιωπή γιά θέματα υπηρεσιακής σχέσης εργασίας-  απολύσεως τών κληρικών, σιωπή γιά Εκκλησιαστική περιουσία κ.ά..
·        Είναι προφανές ένα κατακλυσμιαίο μονοκατευθυνόμενο φαινόμενο υπέρ συγκεκριμένης πλευράς. 
·        Καί πιό εμφανής η μεθοδευμένη ή συγκεκαλυμμένη αποστασιοποίησις ή καί άρνησις τών Εθνικών καί Εκκλησιαστικών μας δικαίων.
Τό διπλό φαινόμενο μοιάζει νά μή εξηγείται εύκολα.
Ή μάλλον εξηγείται καί μάλιστα πάρα πολύ εύκολα...
Διότι, «Ο έχων οφθαλμούς, ώτα καί νούν νοεί καί εννοεί».

 Θα μάθουν οι Λαρισαίοι ποτέ ποσό κόστισε ο  κ. Ιγνάτιος Λάππας και η μεταμόσχευσή του στις ΗΠΑ πέραν της ατίμητης ζωής του «δότου»;;; Γιατί τόσο καιρό τώρα αφήνεται θολό το πεδίο διαφάνειας;  Ακούγεται ότι δόθηκε εντολή άνωθεν το θέμα αυτό «προς αποφυγή σκανδαλισμού να ενταφιασθεί μετά του Ιγνατίου».

Ο απολογισμός για τον έρανο υπέρ του Σινά που καλώς δημοσίευσε ο κ. Ιερώνυμος φαντάζει προπέτασμα καπνού και αντιπερισπασμού  για να μείνει στο σκοτάδι η προκλητικά η μη δημοσίευση της οικονομικής διαχείρισης  του εκλιπόντος Ιγνατίου Λάππα.
Έτσι θα μάθουν και οι πιστοί τι παρέλαβε και τι θα παραδώσει για να φανεί και το έργο του νέου δεσπότου. 
Είναι απαράδεκτο ο λαός του Θεού να υποφέρει και να δοκιμάζεται και τα χρήματα από τα κεράκια των πιστών να τα διαχειρίζονται οι επιτήδειοι, χωρίς να λογοδοτούν πουθενά, ωσάν να είναι προσωπική τους περιουσία!
Είναι επιβεβλημένο  ο νέος διάδοχός του κ. Ιερώνυμος να ζητήσει, εξονυχιστικό οικονομικό έλεγχο για την Μητρόπολη, για την τελευταία δεκαετία και να μην εξαιρέσει από τις όποιες ευθύνες προκύψουν κανέναν! Όλοι, όσοι είχαν  αποφασιστικό ρόλο και λόγο στη διοίκηση της Μητρόπολης– συγγενείς του εκλιπόντα δεσπότη  και εκκλησιαστικό περιβάλλον, αν έχουν ευθύνες στα όποια ευρήματα θα πρέπει να τις αναλάβουν.


VIII.       Εξ όνυχος τόν λέοντα
Εν κατακλείδι:
Οι φρόνιμοι καί συνετοί γνωρίζουν νά αναγνωρίζουν κάθε κρυμμένο μέ προβιά επικίνδυνο θηρίο:
«Εξ όνυχος τον λέοντα».
Καί, οι παρατηρητικοί όχι μόνον βλέπουν, αλλά καί θωρούν βαθύτερα. Πέρα από τήν επιφάνεια καί πίσω από τά φανερά γεγονότα. Τά αναλύουν, τά επεξεργάζονται καί καταλλήλως τά εμβαθύνουν. Κατ’ αυτόν τόν τρόπο εξάγουν ασφαλή καί βέβαια συμπεράσματα. Ήγουν,
«Όσο και αν αλευρωθή ο ποντικός η γάτα τον γνωρίζει».

Χριστός Ανέστη.
Σεραφείμ Νικολάου.


==========================================================

 Από τα σχετικά  δημοσιεύματα των ημερών

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ


ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ
Οι ομιλίες του Μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμου και του στρατηγικού συμβούλου, καθηγητή κ. Νίκου Λυγερού, συγκλόνισαν και συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους στην Συναγωγή Λάρισας.
Τιμήθηκε στην Λάρισα, η Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος.
Στο μνημείο του Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων, στην Πλατεία Εβραίων, τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση από τον ραβίνο Ηλία Σαμπετάι, παρουσία της μοναδικής στην Θεσσαλία επιζήσασας ομήρου του Ολοκαυτώματος, της 92χρονης Νάκη Ματαθία Μπέγα, η οποία οδηγήθηκε από τα Τρίκαλα στο Άουσβιτς την 24η Μαρτίου 1944.
Παρόντες επίσης ήταν, η πρέσβης  του Ισραήλ, Ίριτ Μπεν-Άμπα, ο πρόεδρος του Κεντρικού  Ισραηλιτικού Συμβουλίου κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Λάρισας, Μώρις Μαγρίζος, Θεσσαλονίκης, Δαυίδ Σαλτιέλ και Τρικάλων, Ιάκωβος Βενουζίου, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, ο δήμαρχος Λάρισας, κ. Απόστολος Καλογιάννης, άλλες αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, του στρατού, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και πλήθος κόσμου.
Στις εκδηλώσεις μνήμης του Ολοκαυτώματος, παρέστη και ο Μητροπολίτης Λάρισας και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος.
Μετά την κατάθεση στεφάνων, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ακολούθως έγινε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Αμέσως μετά, ακριβώς απέναντι από το Μνημείο Ολοκαυτώματος, στην Συναγωγή Λάρισας, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, με ομιλίες από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον δήμαρχο Λαρισαίων, τον πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και τον πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας.
Ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας αναφέρθηκε ότι στην Θεσσαλία σώθηκαν πάρα πολλοί Εβραίοι  «από την ζώνη ασφαλείας του Θεσσαλικού κάμπου» και ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας, σημείωσε ότι στις μέρες μας, με την υπαρκτή άνοδο του Νεοναζισμού, καθήκον και ευθύνη είναι να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των γεγονότων του παρελθόντος, ώστε η ανθρωπότητα να μην θρηνήσει ξανά, ολέθρια αποτελέσματα.
•    «Μόνο η Μνήμη είναι Ικανή να ξεπεράσει το όριο του θανάτου»
Μετά τις ομιλίες, η μοναδική επιζήσασα από την Θεσσαλία, η 92χρονης Νάκη Ματαθία Μπέγα – η οποία λίγο πριν είχε καταθέσει πρώτη στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος – άναψε τα κεριά στην Μνήμη των 60.000 Ελλήνων Εβραίων  και 6.000.000 Εβραίων θυμάτων.
Την κεντρική ομιλία με τίτλο «Από τους μάρτυρες και τους ήρωες του Ολοκαυτώματος στα δικαιώματα της ανθρωπότητας»  έκανε από στήθους, ο καθηγητής και στρατηγικός σύμβουλος κ. Νίκος Λυγερός.
«Πρόσεξα την ταραχή στο πρόσωπο της κ. Μπέγα όταν αντιλήφθηκε ότι δεν άναψαν όλα τα κεριά. Μόνο η μνήμη είναι ικανή να ξεπεράσει το όριο του θανάτου.[…] Ουσιαστικά, μόνο μια έχει δικαίωμα να μιλήσει εδώ και τελικά δεν μιλά και μιλάμε εμείς για αυτή. Όμως της αναθέσαμε να μας δώσει το Φως. […] Μια γυναίκα, μάνα και γιαγιά, μας δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Οι άντρες δυσκολεύονται. Οι γυναίκες ξέρουν τι σημαίνει δυσκολία, μαιευτική, βγαίνω από μέσα, όχι μέσω της φιλοσοφίας, μέσω της πράξης» σημείωσε.
Και ολοκληρώνοντας, με τις τελευταίες λέξεις να βγαίνουν από το στόμα του μαζί με δάκρυα στα μάτια, είπε: «Εμείς είμαστε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, οι άλλοι, που δεν πρέπει να ξεχάσουν. Και όταν ο καιρός θελήσει να μην είναι εδώ αυτή η γυναίκα, τα κεριά, πάντα αναμμένα θα είναι».
•    Η Χορωδία, τα χειροκροτήματα και ο Μητροπολίτης Λάρισας
Ακολούθως, η βραβευμένη Χορωδία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, υπό την διεύθυνσή του Κωστή Παπάζογλου, με σολίστ την σοπράνο Μαριάντζελα Χατζησταματίου, ερμήνευσε ψαλμούς, απόσπασμα από το Μαουτχάουζεν και σεφαραδίτικα τραγούδια.
Η εκδήλωση Μνήμης, έκλεισε με την ομιλία του Μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ο οποίος τόνισε την «ενότητα», το «σέβασμα της όποιας θρησκείας, του όποιου λαού, του όποιου άλλου» και υπογράμμισε για τα χειροκροτήματα που ακούστηκαν μέσα στην Συναγωγή (μετά τις ομιλίες και τις  ερμηνείες της Χορωδίας): «τόσο η θρησκεία του Ισραήλ, όσο και ο Χριστιανισμός, μιλούν για ησυχασμό μέσα σε ιερούς χώρους κι ενδεχομένως αποτρέπουν το χειροκρότημα, γιατί κρύβει ενθουσιασμό, που έχει τον χαρακτήρα της ρηχότητας, ενώ η ψυχή πρέπει να βαρύνεται με ειδικό βάρος για να παραμένει ζωντανή η τροφοδοσία της συνείδησης με τέτοια συναισθήματα. Ποτέ Ξανά».
Λέλα Κατεχάκη
(Πηγή: trikalanews.gr)

=============================================================================
==========================================================================

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! Και Μασώνος 33ου βαθμού και πρόεδρος των Ρόταρυ!Δημοσίευση: 30 Ιανουαρίου 2013, 12:00 μμ | Ανανέωση: Μάιος 28, 2019 στις 3:14 μμ
ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΤΑΡΥ!!!
Τι μας λένε οι Ροταριανοί; Πως «δεν έχουν σχέση με την Μασωνία», «είναι απλά ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα» κλπ. Ισχύουν όλα αυτά; ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ! ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΕΔΩ, καταρρίπτοντας μια για πάντα το συγκεκριμένο παραμυθάκι!
Ο λόγος γίνεται για τον Εμμανουήλ Δελάκη: Ποιος είναι ο κύριος; Αρχιμασώνος 33ου ΒΑΘΜΟΥ του «Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος Δελφοί», όπως βλέπουμε εδώ (και στην φωτογραφία πάνω, με τον εκλιπόντα Β. Πάτκα):
Ποια είναι η σχέση του Δελάκη με τους Ροταριανούς; Είναι ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΣ!!! Συγκεκριμένα στη Λέσχη Χανίων, όπου διαβάζουμε το βιογραφικό του.(http://www.rotarychania.gr/dikitikosimvoulio2.htm)
Ο ίδιος, έχει τιμηθεί με πολλά αριστεία για την προσφορά του στους Ρόταρυ:
Βλέπουμε στην φωτογραφία αριστερά, τον Δελάκη να παρακολουθεί την ομιλία του επίσης Ροταριανού Μαρκογιαννάκη (Αντιπροέδρου της Βουλής). Δεξιά, τον βλέπετε με την τεκτονική του στολή!!!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Όχι απλά έχει στενές, αδελφικές σχέσεις η Μασωνία με τους Ρόταρυ, αλλά όπως είδαμε οι Μεγαλομασώνοι του 33ου Βαθμού είναι υψηλόβαθμα στελέχη και στους Ροταριανούς!!!
Αυτά είναι τα…φιλανθρωπικά ιδρύματα…;
πηγη: hellas-orthodoxy.blogspot.com

 https://www.pentapostagma.gr/2013/01/33_30.html