Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Ο Ορθόδοξος Τύπος προτείνει Πατερική άντιμετώπιση

Μετάθεση της Μ. εβδομάδος και του Πάσχα
Υπaiθριες Λειτουργίες στα προαύλια των Ιερών Ναών
Πεντάωρη παράταση διάρκειας της θείας κοινωνίας

Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου, Θεολόγου
 (απόσπασμα από εδώ: http://orthodoxostypos.gr)


Τί ἔπρεπε νὰ ἀντιπροτείνη ἡ ΔΙΣ;
Ἡ ΔΙΣ ἔπρεπε νὰ εἶναι προετοιμασμένη διὰ τὰς ἐνεργείας τοῦ Πρωθυπουργοῦ μὲ ἕνα «σχέδιον Β», ἂν καὶ φημολογεῖται ὅτι τουλάχιστον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐγνώριζεν. Ἦτο χρέος της νὰ προβῆ εἰς ἀντιπροτάσεις, ἀποφασίζουσα λύσεις ὡς ἑξῆς:
Πρῶτον, καθιέρωσιν Θ. Λειτουργιῶν εἰς τὴν ὕπαιθρον. Οἱ περισσότεροι ἄλλωστε ἱ. ναοὶ διαθέτουν προαύλιον ἢ ὑπάρχει ἄλλος ἐξωτερικὸς χῶρος, ὅπου θὰ ἐλαμβάνοντο ταυτοχρόνως καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα μέτρα (τήρησις ἀποστάσεων, μάσκαι κ.λπ.)
Δεύτερον, νὰ τελῆται ἡ Θ. Λειτουργία καθημερινὰ χωρὶς τὴν παρουσίαν πιστῶν, ἀλλὰ ὁ ἱερεὺς νὰ παραμένη ἐκεῖ διὰ πέντε ἕξι ὥρας, διά νὰ κοινωνῆ ὅσους θὰ προσέρχωνται διὰ «ἀτομικὴν προσευχήν». Μὲ τὴν μὴ τέλεσιν τῆς Θ. Λειτουργίας ὄχι μόνον μένει ἀπροστάτευτος ὁ λαός, ἀλλὰ καὶ παραδέχεται ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὅτι δὲν εἶναι ἀπαραίτητος ἡ Θ. Μετάληψις, ἀλλὰ μάλιστα αἰωρεῖται καὶ ἡ ὑπόνοια ὅτι μεταδίδει ἀσθενείας!
Τρίτον, νὰ γίνη μετάθεσις τῶν μεγάλων Ἑορτῶν π.χ. Εὐαγγελισμὸς Θεοτόκου, τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἢ ἔστω τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, κατὰ ἕνα ἢ δύο μῆνας. Οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν εἴμεθα χρονολάτραι, ἀλλὰ Χριστολάτραι. Ἄριστα ἐθέσπισαν οἱ Θ. Πατέρες τὸν λειτουργικὸν κύκλον (ἐκεῖ θὰ ἐπανέλθωμεν ὅταν παρέλθη ὁ κίνδυνος) καὶ διὰ τοῦτο ἐπέτρεψαν νὰ μετατίθεται π.χ. ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μετὰ τὸ Πάσχα.
«Ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται», ὅπως συνέβη τὴν περίοδον τῶν Μακκαβαίων. Ἐπειδὴ οἱ Ἑβραῖοι δὲν ἐπολέμουν Σάββατον, οἱ ἐχθροὶ ἐπετέθησαν καὶ ἐφόνευσαν 1.000. Ὁ ἱερεὺς Ματταθίας τότε ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν νὰ πολεμήσουν καὶ τὴν ἡμέραν αὐτήν. Ὑπάρχουν καὶ παραδείγματα ἀπὸ τὴν νεωτέραν ἱστορίαν.
Εἰς τὸ Μεσολόγγι ὁ Κιουταχὴς ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν νὰ ἐπιτεθῆ ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων. Πληροφορηθέντες αὐτὸ οἱ Χριστιανοὶ ἀπὸ τὸν κυνηγόν του, ποὺ ἐπρόδωσε τὰ σχέδια, ὠχυρώθησαν εἰς τὶς τάπιες (πολεμῆστραι) καὶ ἀνταπεξῆλθαν εἰς τὴν ἐπιδρομήν. Ἡ ἑορτὴ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως ἐτελέσθη τὴν ἑπομένην.
Κατὰ τὴν περίοδον τῆς Κατοχῆς ὁ λαὸς ἐπλήγη ὑπὸ λιμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ἀπεφάσισε τὴν προσωρινὴν ἀναστολὴν τῆς νηστείας. Παρόμοια συνέβησαν καὶ εἰς τὴν Σοβιετικὴν Ἕνωσιν. Μνημονεύομεν μόνον αὐτά, ἐνῷ ὑπάρχουν καὶ πολλὰ ἄλλα. Ὡστόσον, ἀπαγόρευσις τῆς Θ. Κοινωνίας ἀπὸ τὴν ἰδίαν τὴν Ἐκκλησίαν δὲν συνέβη ποτέ, διότι αὐτὸ σημαίνει ἀναίρεσίν της.
Ἀκόμη καὶ αὐτὴν τὴν στιγμὴν ὅμως, ποὺ τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἔγινεν (οὔτε διὰ τὴν «τιμὴν τῶν ὅπλων» οὔτε προσχηματικά!), τὸ ἐλάχιστον εἶναι νὰ ἀπαιτήση ἡ Ἐκκλησία πνευματικὰ ἀνταλλά­γματα ἀπὸ τὸ Κράτος διὰ τὴν πλήρη συμμόρφωσίν της εἰς τὸ «δόγμα τοῦ Καίσαρος», ὥστε νὰ ἀποφύγωμεν τὰ χειρότερα.
http://orthodoxostypos.gr

σχόλια 

 Στο τελευταίο φύλλο της αγωνιστικής εφημερίδας "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ", προτείνεται μια δέσμη αντί-προτάσεων τις οποίες θα μπορούσε και θα έπρεπε να εφαρμόσει η Εκκλησία της Ελλάδος, μετά την ιταμη και γεμουσα καταφρονησεως κοινή υπουργική απόφαση,
της ψευτοσυντηρητικης κυβέρνησης,της στραγγαλιζουσης τη θρησκευτική ελευθερία.
Προτείνεται, μεταξύ των άλλων, η τέλεση υπαιθριων Θείων Λειτουργιών, η μετάδοση της Θείας Κοινωνίας μετά την
τέλεση της Θείας Λειτουργίας, κεκλεισμένων των θυρών κ. α.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία αξιώνει την υποταγή στις αποφάσεις της, στο θέμα των Θρησκευτικών, έδειξε ανεπίτρεπτη ανυπακοή στη συνταγματική διάταξη που απαιτεί την άμεση συμμόρφωση της διοικήσεως με τις αποφάσεις του ΣΤΕ, δίδοντας χειριστο παράδειγμα αναρχίας προς τον ελληνικό λαό.
Τώρα έχει την άμεση απαίτηση από όλους να συμμορφωθουν με τα κελευσματα της!
Υ. Γ. "Μέλημά μας είναι να σώσουμε όσο περισσότερες ζωές γίνεται", τόνισε σε ένα από τα διαγγέλματα του, ο πρωθυπουργός της χώρας. Συμφωνούμε μαζί του και προσευχομαστε για να γίνει αυτό πραγματικότητα.
Μόνο που ανθρώπινες ζωές είναι και αυτές των εμβρύων που δολοφονούνται εν ψυχρώ με τις αμβλώσεις.
Αλλά ο κύριος αυτός, εκθείασε την υπό της αποθανουσης Σιμόν Βειλ, εκστρατεία νομιμοποίησης των αμβλώσεων. Και επί των ημερών της ΔΉΘΕΝ συντηρητικής κυβερνήσεως του, υπουργός της, διέταξε να κατέβουν αφίσες στο μετρό υπέρ του δικαιώματος των ανυπεράσπιστων εμβρύων στη ζωή.
Αυτό και εάν δεν συνιστά υποκρισία και φαρισαισμο!
Λ. Ν.