Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020

Σχεδίασμα ἐγκυκλίου περὶ κορωναϊοῦ, ποὺ θὰ ἀναμέναμε ἀπὸ Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο

Μήπως, λοιπόν, κάποιοι μᾶς θέλουν φοβισμένους καὶ ὑπάκουους; Ὁ φοβισμένος εἶναι πιὸ ὑπάκουος. 

Παγκοσμία ἀνησυχία, παγκόσμια μέτρα, παγκοσμία ὑπακοή!  

Ἕνα τέτοιο καθεστώς θὰ βόλευε κάθε ἐπιτήδειο δικτάτορα, καὶ ἐννοεῖται αὐτὸν τὸν Ἀντίχριστο, ὅταν θὰ ἔλθῃ.

Σχεδίασμα ἐγκυκλίου περὶ κορωναϊοῦ, ποὺ θὰ ἀναμέναμε ἀπὸ Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο[1]

   «Ἀγαπητά μου τέκνα, ἀδελφοί μου καὶ σύνδουλοι τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ μας· ἀπευθύνομαι στὴν ἀγάπη σας προκειμένου νὰ σᾶς γνωστοποιήσω κάποιες ταπεινὲς σκέψεις καὶ συμβουλὲς περὶ τῆς λοιμώδους αὐτῆς ἀσθενείας τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ, ποὺ συνταράζει ὅλη τὴν οἰκουμένη.

   Ἐξ ὅσων γνωρίζουμε ἐκ τῶν δεδομένων, ὁ ἰὸς αὐτὸς ἔχει παραπλήσια μὲ τὴν κοινὴ γρίππη συμπτώματα. Ὡς ἐκ τούτου αὐτὸς καθ’ ἑαυτὸς δὲν εἶναι τόσο ἀνησυχητικός (τοὐλάχιστον γιὰ τὶς μὴ εὐπαθεῖς ὁμάδες). Δὲν λησμονοῦμε, βεβαίως, ὅτι ἡ κοινὴ γρίππη εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ 100 θανάτους συνανθρώπων μας πανελληνίως καὶ πολλαπλασίων παγκοσμίως. Οἱ περισσότεροι ὅμως ἐξ αὐτῶν ἦσαν ἤδη ἐπιβεβαρυμένοι ἀπὸ ἄλλες ἀσθένειες. Ὁ κορωνοϊὸς δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη τί μεγέθους θνησιμότητα θὰ ἐπιφέρῃ τελικῶς.
Ἴσως νὰ μὴ εἶναι μεγάλο. Εὐχόμεθα δὲ νὰ μᾶς παρουσιάσουν ἀληθεῖς ἀριθμοὺς θυμάτων καὶ κρουσμάτων. Καὶ λέγουμε «εὐχόμεθα», διότι εἶναι γνωστὴ ἡ τακτικὴ παραποιήσεως στοιχείων προκειμένου κάποιοι νὰ ἐπιβάλλουν ἢ παρουσιάσουν ὡς ἀληθὲς κάτι.

   Ἀκούστηκαν, ἀδελφοί μου, φωνὲς διαφόρων, ἀκόμη καὶ Ἕλληνος καθηγητοῦ πανεπιστημίου, ὅτι ὁ ἰὸς τοῦτος εἶναι ἕνα ἐργαστηριακὸ κατασκεύασμα. Κάποιοι κομίζουν καὶ ἀποδείξεις ἐπ’ αὐτοῦ. Εὐχόμεθα νὰ μὴ εἶναι ἔτσι. Γνωρίζουμε, ὡστόσον, τὴν μοχθηρία κάποιων ταλαιπώρων ἀνθρώπων, ποὺ δυστυχῶς λατρεύουν συνειδητῶς ἢ ἀνεπιγνώστως τὸν Ἀντικείμενο Σατανᾶ, ἔχοντες ὡς θεὸ τὴν κοιλίαν των ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, καὶ δὲν ἀποκλείουμε καὶ αὐτὴν τὴν πιθανότητα, νὰ εἶναι δηλαδὴ αὐτὴ ἡ δημιουργία καὶ ἐξάπλωσι τοῦ νέου ἰοῦ καρπὸς τῆς κακίας των. Εἶναι γεγονὸς δὲ ὅτι κάποιοι ποὺ ἐξέφρασαν αὐτὴν τὴν πιθανότητα (ἢ βεβαιότητα γιὰ ἄλλους) φιμώθηκαν, ὡσὰν νὰ μὴ ἔχουμε Δημοκρατία καὶ νὰ δυνάμεθα νὰ ἐκφέρουμε μία ἄποψι ἢ μία ἀνησυχία ἢ νὰ κομίσουμε μία ἀπόδειξι, ποὺ δὲν συμφωνεῖ ὅμως μὲ τὴν θέσι ποὺ προσπαθοῦν κάποιοι νὰ ἐπιβάλλουν.  

   Ἡ ἐξάπλωσι τοῦ ἰοῦ προεκάλεσε πανικό. Κατ’ ἀκρίβειαν ἡ διαχείρισι τοῦ θέματος ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ τοὺς διαφόρους ἡγέτες προεκάλεσε τὸν πανικό. Μήπως, λοιπόν, κάποιοι μᾶς θέλουν φοβισμένους καὶ ὑπάκουους; Ὁ φοβισμένος εἶναι πιὸ ὑπάκουος. «Ἡ τελεία ἀγάπη», ἀδελφοί μου καὶ τέκνα ἀγαπητά, «ἔξω βάλλει τὸν φόβο». Ἂς ἀγαπήσουμε τὸν Παντοδύναμο Θεό μας καὶ τὸν πλησίον καὶ δὲν θὰ φοβούμεθα τίποτε. Οὔτε τὴν ἁμαρτία, οὔτε τὶς θλίψεις,  οὔτε τὶς ἀσθένειες, οὔτε τὸν διάβολο, οὔτε τὸν θάνατο.

   Οἱ κυβερνήσεις, λοιπόν, σχεδὸν ὅλων τῶν κρατῶν, ἐπέβαλαν πρωτόγνωρα σὲ μέγεθος καὶ αὐστηρότητα μέτρα. Τὰ μέτρα ἦσαν παρόμοια σὲ ὅλα τὰ κράτη, κατὰ τὸ μοντέλο τῆς παγκοσμιοποιημένης πλέον κοινωνίας. Ἰδοὺ τὰ ὀψώνια τῆς παγκοσμιοποιήσεως! Παγκοσμία ἀνησυχία, παγκόσμια μέτρα, παγκοσμία ὑπακοή! Ἕνα τέτοιο καθεστώς θὰ βόλευε κάθε ἐπιτήδειο δικτάτορα, καὶ ἐννοεῖται αὐτὸν τὸν Ἀντίχριστο, ὅταν θὰ ἔλθῃ. Ὑπ’ ὄψιν δὲ ὅτι ἕνας ὀξυδερκὴς συγγραφεύς, καρδιολόγος, ἐπεσήμανε ὅτι αὐτὰ τὰ μέτρα ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς θὰ χρησιμοποιοῦν τέτοια ἀνελεύθερα μέτρα σὲ παρόμοιες κρίσεις.

   Μᾶς λέγουν πολλοὶ ὅτι πρέπει νὰ ἐμπιστευόμεθα τοὺς «εἰδικούς». Οἱ εἰδικοὶ ὅμως δὲν εἶναι ἀλάθητοι, οὔτε ἀξιόπιστοι μόνον καὶ μόνον ἐπειδὴ εἶναι εἰδικευμένοι σὲ κάτι. Δὲν εἶναι σοφὸ νὰ τοὺς ἐμπιστευόμαστε τυφλά. Θὰ τοὺς ἀκοῦμε ἕως ἑνὸς σημείου, καὶ θὰ προτιμοῦμε τὶς συμβουλὲς τῶν πιστῶν καὶ ἐναρέτων «εἰδικῶν», ὅπως προτείνει κάπου ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης (ἀναφερόμενος σὲ ἰατρούς). Ἐμεῖς ἂς ἔμπιστευόμαστε τὸ Ἕνα, τὸν «Ἰατρὸ τῶν ἰατρῶν», τὸν ἀλάθητο, ἀναμάρτητο καὶ γεμάτο ἀγάπη γιὰ τὸ πλάσμα Του Κύριό μας καὶ τοὺς Ἁγίους Του. Οὔτε ἐμένα, ἀδελφοί μου, νὰ ἐμπιστεύεσθε καὶ νὰ ὑπακούετε τυφλά, διότι ὡς ἀτελὴς καὶ ἐμπαθὴς ἄνθρωπος εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποπέσω καὶ ἐγὼ σὲ ἀστοχίες, πλάνες, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σὲ αἱρέσεις.

   Ἀφοῦ, λοιπόν, στὴν ἐποχή μας λαμβάνωνται τόσα μέτρα, ἂς λάβουμε καὶ ἐμεῖς ἕνα. Τὴν ἐρχομένη Κυριακὴ, ἀφοῦ θὰ ἔχουμε ὅλοι προετοιμασθῇ μὲ μετάνοια, ἐξομολόγησι (τακτικὴ ἐξομολόγησι αὐτὲς τὶς ἡμέρες), ἀλληλοσυγχώρησι καὶ τὴν κατὰ δύναμιν νηστείαν, θὰ κοινωνήσουμε, αἰσθανόμενοι βαθύτατα τὴν ἀναξιότητά μας, καὶ ἔπειτα θὰ προβοῦμε σὲ λιτάνευσι τῶν ἱερῶν εἰκόνων στοὺς πέριξ τῶν ἐνοριῶν δρόμους (θὰ μᾶς ἀφήσουν ἆραγε; ἂς εἴμεθα καὶ ὀλίγοι). Στὴν προσευχητικὴ αὐτὴ πομπὴ θὰ ψάλλουμε καὶ θὰ προσευχόμαστε κυρίως ὄχι τόσο γιὰ τὴν ἴδια τὴν ἀσθένεια (ποὺ δὲν εἶναι ἰδιαίτατα ἀνησυχητική), ὅσο γιὰ τὴν μετάνοια μας, γιὰ τὸν πανικὸ ποὺ προεκλήθη καὶ ἀνησύχησε μέγα μέρος τῶν ἐν Χριστῶ ἀδελφῶν μας καὶ ἄλλων συνανθρώπων μας (μὲ συνέπεια νὰ αὐξηθῇ τὸ ἄγχος τους μὲ ὅλες τὶς συνακόλουθες συνέπειες[2]), γιὰ τὴν μετάνοια ὅσων μὲ πονηρία ἐπιχειροῦν νὰ μᾶς πανικοβάλλουν, γιὰ τὴν μετάνοια τῶν ἀσθενούντων ἀπὸ κορωναϊὸ καὶ κάθε ἄλλη ἀσθένεια προκειμένου νὰ μὴ κοιμηθοῦν ἀμετανόητοι, γιὰ τὴν μετάνοια ὅσων κατασκευάζουν βιολογικὰ καὶ κάθε εἶδους ὅπλα (ἐπιθυμούντων νὰ πραγματοποιοῦνται πόλεμοι, πρὸς ἐξυπηρέτησι τῶν συμφερόντων τους), γιὰ τὴν κατάργησι τέτοιων ἀνελευθέρων μέτρων, ποὺ θυμίζουν δικτατορικὰ καθεστῶτα, καὶ τὴν ἀντικατάστασί τους μὲ ἄλλα, ποὺ νὰ μὴ δημιουργοῦν συνθῆκες διευκολύνσεως ἐπιβολῆς μιᾶς παγκοσμίου δικτατορίας, γιὰ τὴν μετάνοια αὐτῶν ποὺ διατείνονται ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἡλικιωμένων καὶ ὡς ἐκ τούτου λαμβάνουν τέτοια μέτρα, ἐνῶ δὲν δεικνύουν τὸ ἴδιο ἐνδιαφέρον μὲ τὰ ἀνάλογα μέτρα γιὰ τὴν διαβίωσι τῶν ἡλικιωμένων (θυμηθῆτε τὶς συντάξεις πείνας), οὔτε π.χ. γιὰ τοὺς ἑκατοντάδες κάθε ἡμέρα ἐκτρωμένους ἀνθρώπους.

   Ὅμως, ὢ τῆς συμφορᾶς! Ἡ κυβέρνησι ἐσχάτως ἐπέβαλε τὴν ἀπαγόρευσι κάθε λειτουργίας καὶ ἱεροπραξίας στοὺς λατρευτικοὺς χώρους. Πρωτάκουστο! Τώρα θὰ φανερωθῇ ἡ πίστις τοῦ καθενός μας...            

   Κλείνοντας τὴν ἐγκύκλιο αὐτή, παμφίλτατοι σύνδουλοι τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, σᾶς ἀπευθύνω τὴν ἑξῆς συμβουλὴ καὶ οἱ δυνάμενοι ἂς τὸ προσπαθήσουν, χάριτι Θεοῦ. Ἐπειδὴ ἀκοῦμε γιὰ διαφόρους ἀδελφοὺς ὅτι συγκεντρώνουν τρόφιμα γιὰ πιθανὲς δύσκολες ὧρες ποὺ ἔρχονται, συμβουλεύω ἐσᾶς, τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ μας ποὺ εἶναι Ἀγάπη, νὰ συγκεντρώσετε τρόφιμα στὰ σπίτια σας, ὥστε νὰ τὰ δώσετε ἀποκλειστικῶς σὲ ἄλλους ἐὰν ἔλθουν αὐτὲς οἱ δύσκολες ὧρες. Καὶ γιὰ σᾶς, μὴ ἀνησυχῆτε· ἔχει ο Θεός! Θὰ ἐγκαταλείψῃ τὰ τέκνα Του; «Μακάριοι οἱ ἐλεημονες, ὅτι (διότι) αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» (θὰ ἐλεηθοῦν· ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι. Ἀμήν.)  Μὴ λησμονῆτε τὸ τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητου ὅτι ὅσοι ἀποθηκεύουν χρήματα ἐπειδὴ φοβοῦνται τὴν πείνα, τὶς ἀσθένειες κ. λπ. εἶναι ἄπιστοι, δηλ. ἄνευ ἐμπιστοσύνης στὸν Θεό (βλ. «κεφάλαια περὶ ἀγάπης», ἑκατοντὰς γ΄, 18). Ἂς μὴ λησμονοῦμε, ἐπίσης, τὴν ἱστορία τοῦ Γεροντικοῦ, κατὰ τὴν ὁποία ὅταν ἕνας ὑποτακτικὸς ἀνεκάλυψε ὅτι μολύνθηκε τὸ νερὸ ποὺ εἶχαν στὴν καλύβη, ἔσπευσε ἀνήσυχος στὸν Γέροντά του γιὰ νὰ ἀκούσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ἀνδρεία ἐκείνη ἀπόκρισι: Ἐὰν ὁ διάβολος δηλητηριάσει ὅλα τὰ ὕδατα, ἐμεῖς δὲν θὰ πιοῦμε νερό; Σταύρωσέ το καὶ φέρε μας νὰ πιοῦμε.

     Γράφοντας ὅλα τὰ ἀνωτέρω δὲν παρουσιάζουμε ἑαυτοὺς δυνατοὺς στὴ πίστι. Προσέχουμε τὶς ἀσθένειες, προσέχουμε ἀλλήλους. Ἐὰν ἀσθενήσουμε ἀπὸ κάθε εἶδους μεταδοτικὴ ἀσθένεια, καθόμαστε στὸ σπίτι μας, ψάλλοντες καὶ προσευχόμενοι μὲ τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησον ἡμᾶς», τὸ «Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς», τὸ «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν» (ἐννοεῖται ὅτι ἡ φυσικὴ παρουσία μας στὸν ἱερὸ ναὸ δὲν ὑποκαθίσταται σὲ καμμία περίπτωσι μὲ τὴν παρακολούθησι ἀκολουθιῶν ἀπὸ τηλεοράσεως ἢ ραδιοφώνου· ἐὰν ἦταν ἔτσι δὲν θὰ ἐδίδασκε ἡ Ἐκκλησία μας περὶ τῆς ἐξαιρέτου σημασίας τῆς κοινῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ συμπροσευχῆς). Προσέχουμε, ὡσαύτως, καὶ τὴν διατροφή μας. Γνωρίζουμε ὅτι στὴν πρόληψι καὶ καταστολὴ ἀσθενειῶν, βοηθοῦν π.χ. τὸ σκόρδο, τὸ λεμόνι καὶ ἡ πιπερόριζα, σύμφωνα μάλιστα μὲ ἰατρικὲς ἔρευνες. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ νηστεία συμβάλλει στὴν ὑγεία τοῦ σώματος καί, πρωτίστως, τῆς ψυχῆς. Γνωρίζουμε ὁτι ἡ γενικὴ ἐγκράτεια τῶν βρωμάτων, ἡ ὀλιγοφαγία καὶ ἡ ἄσκησι (ἐργασία, μετάνοιες, ἀγρυπνίες κ.λπ.) συμβάλλουν στὴν ἐνίσχυσι τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος καὶ κυρίως στὴν ἐξύψωσι τοῦ πνεύματος, στὴν διαύγεια τοῦ νοός, στὴν καθαρότητα τῆς καρδίας. Ἂς θυμηθοῦμε ἐδῶ καὶ τὸν μεγάλο ἰσαπόστολο ἅγιο Κοσμὰ τὸν Αἰτωλό, ποὺ μᾶς συμβούλευε νὰ μάθουμε στὴν νηστεία, διότι θὰ ἔλθουν δύσκολες ἡμέρες. Καὶ αὐτὲς ἔχουν ἔλθει λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν μας· ἡ ἀποστασία γενικεύεται. Ἀλλ’ ὁ Πάνσοφος Θεός μας ἐπιτρέπει τὶς θλίψεις αὐτές, εἴτε γιὰ νὰ ξεπληρώσουμε παλαιότερες ἁμαρτίες, εἴτε γιὰ νὰ μειωθοῦν ἢ παύσουν οἱ τωρινές, εἴτε γιὰ νὰ μὴ συμβοῦν καὶ ἄλλες στὸ μέλλον, ὅπως λέγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας.

   Εὔχομαι, ἐν κατακλείδι, ὅπως εἰρηνεύσουμε ἅπαντες καὶ φιλοσοφημένως καὶ νηφαλίως συνεχίσουμε τὸν ἀγῶνα μας κατὰ τῶν παθῶν καὶ κατὰ παντὸς πνευματικοῦ λοιμοῦ, μὲ πρωτίστους τὸν Οἰκουμενισμό, τὴν ἐκκοσμίκευσι καὶ τὴν Νέα Ἐποχή.

   Ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεός μας νὰ μᾶς εὐλογῇ καὶ χαρίζῃ ἀνδρεία, ἡ παντὸς νοσήματος ἰατρὸς Ὑπεραγία Θεοτόκος νὰ μᾶς σκέπῃ, οἱ Ἅγιοι Πάντες νὰ πρεσβεύουν ὑπὲρ πάντων ἡμῶν. Ἂς ἔχετε καὶ τὴν εὐχή μου. Καλὸ ὑπόλοιπο Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς νὰ ἔχουμε καὶ καλὴ Ἀνάστασι. Ἀμήν.

Ὁ ἀνάξιος Ἐπίσκοπός σας.»


Θ. Α.

[1] Τὸ παρὸν κείμενο δὲν ἀποτελεῖ ἀληθινὴ ἐγκύκλιο Ἐπισκόπου. Εἶναι ἡ καταγραφὴ αὐτῶν, ποὺ θὰ ποθοῦσε ὁ γράφων καὶ πιστεύω πολλοὶ ἄλλοι ἐν Χριστῷ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ νὰ ἀκούσουν ἀπὸ Ὀρθόδοξο Ἱεράρχη.
[2] Ὑπελόγισε κανεὶς τὰ ψυχικὰ νοσήματα καὶ τοὺς θανάτους ποὺ προεκλήθησαν ἀπὸ τὸ κλίμα πανικοῦ, πού, ἴσως ἐσκεμμένως καὶ μὲ διαφόρους σκοπούς, ἐδημιουργήθη;
ΠΗΓΉ