Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

“Ἐλύκησαν” οἱ ποιμένες καί σπέρνουν λυκόπουλα


Χρόνια πολλά.

Ζήτω ἡ Πατρίς.

Βοήθειά μας ἡ Παναγία μας


Ἐλύκησαν” (μετεβλήθησαν εἰς λύκους) οἱ ποιμένες καί σπέρνουν λυκόπουλα.

Ἐξύπνησαν οἱ ἄλλοι ποιμένες καί ἐπιστρατεύουν τά τσοπανόσκυλα.«Σοί δώσω πάσας τά βασιλείας τῆς γῆς, εἰ πεσών προσκυνήσης με» (Διάβολος εἰς Κύριο).

Ζητοῦν τήν ψυχή μας πρίν νά ὑποτάξουν τό σῶμα μας.Ps 80.15 ἐν τῷ μηδενὶ ἂν τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν ἐταπείνωσα καὶ ἐπὶ τοὺς θλίβοντας αὐτοὺς ἐπέβαλον τὴν χεῖρά μου.

Ἐάν εἶσθε δικοί μου θά ἐξαφανίσω τούς ἐχθρούς ἐν τῶ μηδενί χρόνω.

Ὑπόσχεσις τοῦ Θεοῦ, βεβαιότης, παντοδυναμία.
Ι.