Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

Καὶ ὅμως κ. κ. Ἱεράρχες, ἡ πίστη μετριέται! «Μανή, Θεκέλ, Φάρες» Ἐμετρήθης, ἐζυγἰσθης καὶ εὑρέθης ἐλλιπής .Εὔλογες ὑποθέσεις μίας νομοτελειακῆς ἐξέλιξης τῶν πράξεων τῶν «ποιμένων» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἡ λαίλαπα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ἐκκοσμίκευσης καὶ τῆς ὑποταγῆς τῆς Ἐκκλησίας στὴν κοσμικὴ ἐξουσία ποὺ ἐπιτίθεται καὶ ἀφανίζει κάθε στοιχεῖο ὀρθοδόξου φρονήματος καὶ εὐσεβείας βρῆκε μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπιδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ τὴν κορύφωσή της: Τὸ κλείσιμο τῶν ὀρθοδόξων ναῶν, τὴν ἀπαγόρευση τῆς Θ. Λειτουργίας, ἀλλὰ καὶ κάθε ἱεροτελεστίας. Μία ἀπίστευτη ἀπόφαση ποὺ μόνο διῶκτες τῆς Πίστεως ἐφαρμόζουν. Μόνο ποὺ τώρα τὴν ἐπινόησαν καὶ ἐφάρμοσαν, οἱ «κάτοχοι» καὶ «ὑπερασπιστές» τοῦ δὀγματος καὶ τῆς Πίστεως. Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ συχνὰ ἐπιχειρήματά τους  γιὰ νὰ τὴν στηρίξουν εἶναι, ὅτι ἡ Πίστη δὲν ἔχει μετρητή, δὲν μετριέται.
Καὶ ὅμως κ. κ. Ἱεράρχες, ἡ πίστη μετριέται. Τὸ εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Θεός, τὸν Ὁποῖον ἐσεῖς τώρα μὲ τὶς πράξεις σας ἀρνεῖστε: Ἐμετρήθης, ἐζυγἰσθης καὶ εὑρέθης ἐλλιπής «Μανή, Θεκέλ, Φάρες».
ΜΑΝΗ: ὁ Θεός μέτρησε τη βασιλεία σου
ΘΕΚΕΛ: τὴ ζύγισε στὴν πλάστιγγα καὶ βρέθηκες ἐλλιπής
ΦΑΡΕΣ:, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ βασιλεία σου ἐδιαιρέθη καὶ θὰ δοθεῖ σὲ ἄλλους (Δανιήλ 5, 27-28).

Ἐπειδή, λοιπόν, ἡ νέα οἰκουμενιστικὴ ἐκκλησία, κ. κ. ἱεράρχες, ποὺ θέλετε νὰ ἱδρύσετε, ἀλλὰ καὶ ἐσεῖς οἱ ἴδιοι, δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν Ὀρθοδοξία, μετρήθηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ βρέθηκαν ἐλλιπεῖς, μὴ θεάρεστοι καὶ ἡ ἐξουσία σας θὰ παρθεῖ, ἡ λυχνία σας πρόκειται νὰ κουνηθεῖ, θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ὑποθέσει εὔλογα, ὅτι θὰ κινηθεῖτε νομοτελειακὰ στὰ παρακάτω πλαίσια, σὰν συνέχεια τῆς οἰκουμενιστικῆς δράσης σας (γιὰ ὅσους φανοῦν σκληρὰ τὰ παρακάτω, ἂς θυμηθοῦν τὰ θαύματα τῆς Θεοτόκου, τοῦ ἁγ. Σπυρίδωνος, τοῦ ἁγ. Διονυσίου καὶ τόσων Ἁγίων, στὰ ὁποῖα μετὰ ἀπὸ ὁλονυκτίες, λιτανεῖες, παρακλήσεις καὶ ἀσταμάτητες λειτουργίες καὶ ἐκδηλώσεις μετανοίας κλήρου καὶ λαοῦ, ὅλων τῶν πιστῶν, σταμάτησαν ἐπιδημίες, διώχθηκαν εἰσβολεῖς, ἀνάρρωσαν ἄρρωστοι καὶ νίκησαν οἱ εὐσεβεῖς):
Μετατροπὴ τῶν ναῶν σὲ κλειστὰ κλάμπ ἐκλεκτῶν, κατὰ τὸ μασωνικὸ πρότυπο, μὲ παρουσία ἰδιωτικῆς ἀσφάλειας, ἐτήσια εἰσφορὰ καὶ ἀσφαλιστικὰ μέτρα. Αὐτὸ θὰ αὐξήσει τὸ κῦρος σας καὶ κυρίως τὰ ἔσοδά σας καὶ ὡς χριστέμποροι «μορφὴν εὐσεβείας ἔχοντες, τὴν δύναμιν δὲ αὐτῆς ἠρνούμενοι» θὰ κάνετε χρυσὲς δουλειές. Οἱ ναοὶ δὲν θὰ θεωροῦνται πιὰ οἶκοι τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ κατὰ τὴν γώμη σας, μέσα σὲ αὐτὰ μποροῦν νὰ μεταδοθοῦν ἀσθένειες, ἀλλὰ ἰδιοκτησία ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ κράτους τοῦ θρησκευτικοῦ ὀργανισμοῦ ποὺ θὰ ἱδρύσετε.
Ἔκδοση πιστοποιητικοῦ βαπτίσεως συνοδευόμενο ἀπὸ ἀνάλογο πιστοποιητικὸ ὑγείας, τὸ ὁποῖο θὰ ἀνανεώνεται ἐτησίως. Ἔτσι θὰ ἐλέγχετε τὴν ὑγεία τοῦ καθενός, θὰ ἐξασφαλίζετε τὴν ἔλλειψη λοιμῶν καὶ ἐπιδημιῶν καὶ θὰ αὐξάνετε, ὡς χριστέμποροι «μορφὴν εὐσεβείας ἔχοντες, τὴν δύναμιν δὲ αὐτῆς ἠρνούμενοι», σὲ συνεργασία πάντα μὲ τὸ κράτος, τὰ ἔσοδά σας.
Ἐπειδὴ πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς ἀνάφεραν, ἀτιμώρητοι φυσικά (καθὼς τὸ ἀρχιεραρχικὸ ἐπάγγελμα περιλαμβάνει τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ τὴν αὐτόματη ἀτιμωρησία), τὴν ὕπαρξη ἀλκοὸλ στὴν Θ. Κοινωνία, προτείνετε κατὰ τὸ προτεσταντικὸ πρότυπο ποὺ ἀγαπᾶτε τόσο πολύ, ἡ ἀπαγόρευση παροχῆς τοῦ Μυστηρίου σὲ ἄτομα κάτω τῶν 18 ἐτῶν. Μπορεῖτε μάλιστα νὰ χρησιμοποιεῖτε ὑγρὰ χωρὶς ἀλκοόλ, βιολογικοῦ τύπου, παραγωγῆς τῶν μοναστηριῶν κατὰ προτίμησιν τοῦ Ἄθωνος, ποὺ κερδίζουν βραβεῖα σὲ διεθνεῖς ὀργανισμούς. Ἔτσι θὰ πολεμήσετε τὸν ἀλκοολισμό καὶ θὰ ἐπιτελέσετε μέγα κοινωνικὸ ἔργο, βοηθώντας τὸ κράτος καὶ τὶς ἀσφαλιστικὲς ἐταιρίες.
Κατάργηση ἱερέων καὶ Μυστηρίων σὲ νοσοκομεῖα καὶ ἱδρύματα, ἰδίως αὐτῶν μὲ εἰδικότητα σὲ λοιμώδεις ἀσθένειες. Ἔτσι θὰ ἐπιδείξετε ἀξιοθαύμαστη συνέπεια καὶ θὰ προστατεύσετε τὴν κοινωνία ἀπὸ τὴν ἐξάπλωση ἐπιδημιῶν.
Ἀπαγόρευση ἀσπασμοῦ τῶν ἱερῶν Εἰκόνων μὲ σκοπὸ τὴν πρόληψη καὶ καταπολέμηση μετάδοσης κάθε ἀσθένειας. Προτείνω μάλιστα νὰ παρουσιάζονται οἱ ἱ. Εἰκόνες στὶς ἐκκλησίες εἴδει μουσείου. Ἔτσι θὰ αὐξήσετε, ὡς χριστέμποροι, τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὸν θρησκευτικὸ τουρισμό, ποὺ τόσο προωθεῖτε τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ θὰ ἀπομακρύνετε ἀπὸ τοὺς ναοὺς τοὺς «φανατικούς» πιστοὺς ποὺ δὲν καταλαβαίνουν τὸ «ὑψηλὸ καὶ φιλανθρώπινο» κήρυγμά σας.
Μετεκπαίδευση ὅλων τῶν μητροπολιτῶν, ἐπισκόπων καὶ ἀρχιμανδριτῶν ἄνευ μάνδρας (ὡς μελλοντικοὺς ἐπισκόπους) σὲ κορυφαῖα πανεπιστήμια τοῦ κόσμου (ἔσοδα θὰ ἔχετε γιὰ τὰ ἔξοδα) σὲ εἰδικότητες μικροβιολογικοῦ, ἐπιδημιολογικοῦ χαρακτῆρος.
Ἀλλαγὴ ὅλων τῶν λειτουργικῶν κειμένων καὶ προσευχῶν ποὺ μιλοῦν γιὰ καταπολέμηση κἀθε ἀσθένειας καὶ συμφορᾶς μέσῳ τῆς προσευχῆς, τοῦ ἐκκλησιασμοῦ καὶ τῆς συμμετοχῆς στὰ Θ. Μυστήρια μὲ κανόνες ὑγιεινῆς, κανόνες συμπεροφορᾶς σὲ καιροὺς ἐπιδημίας καὶ ἀσθένειας καὶ ἀναφορὰ τῶν ὁδηγιῶν τοῦ ἐκάστοτε ὑπουργοῦ ὑγείας.
Προώθηση καὶ ἐξάπλωση μέτρων ὅπως αὐτοῦ τοῦ κατ’ οἶκον Ἐκκλησία μὲ ἐγκαθίδρυση μητροπολίτου σὲ κάθε οἶκον, φυσικὰ μὲ καταβολὴ κάποιου ἐφάπαξ ποσοῦ. Ἔτσι θὰ ἱκανοποιηθοῦν χιλιάδες κληρικοὶ ποὺ περιμένουν μία προαγωγή, θὰ αὐξηθοῦν τὰ ἔσοδά σας, καὶ ὡς χριστέμποροι ποὺ εἶστε «μορφὴν εὐσεβείας ἔχοντες, τὴν δύναμιν δὲ αὐτῆς ἠρνούμενοι», θὰ ἐξαπλώσετε τὸ «εὐαγγέλιό σας» σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Μέχρι νὰ πραγματοποιηθεῖ αὐτὸ τὸ μέτρο, θὰ μπορούσατε νὰ κάνετε ἐτήσιες ἀσκήσεις τύπου Παρμενίωνος, μὲ σκοπὸ τὴν ἐκπαίδευση τοῦ ποιμνίου σας σὲ καιροὺς συμφορῶν καὶ ἐξοικείωση μὲ τὴν νέα ἐκκλησία ποὺ προωθεῖτε.
Τέλος ὡς χριστέμποροι καὶ ψευδοποιμένες ποὺ εἶστε «μορφὴν εὐσεβείας ἔχοντες, τὴν δύναμιν δὲ αὐτῆς ἠρνούμενοι» (οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ ἡ στάση τους σὲ καιροὺς ἐπιδημίας, ὅπως ἡ σημερινή, μᾶς δίνουν τὸ μέτρο συγκρίσεως καὶ τὴν δικαιολόγηση τῶν χαρακτηρισμῶν) μπορεῖτε νὰ ἀλλάξετε τὸν τριαδικὸ Θεὸ μὲ ἕναν Θεὸ οἰκουμενιστικοῦ χαρακτῆρος ποὺ νὰ προβάλλει ἐντολὲς ἐφαρμόσιμες σὲ καιρούς, ὅπως τοὺς σημερινούς. Ἀφοῦ ἐπικαλεῖσθε τόσο συχνὰ τὴν λογικὴ σᾶς προτείνω ἕναν Θεὸ τῆς λογικῆς, ὅπως αὐτὸν τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης ποὺ τόσο ὑμνεῖτε καὶ προβάλλετε ὡς εὐρωπαϊκὸ θαῦμα.
Φυσικὰ ἀπομένει τὸ ἐρώτημα, ἂν ἐμεῖς τὸ ποίμνιο θὰ ἀκολουθήσουμε καὶ θὰ συνεχίσουμε νὰ ὑπακοῦμε σὲ τέτοιους «ποιμένες», ἂν μετὰ τὴν, πρῶτα ὁ Θεός, καταπολέμηση τοῦ ἰοῦ, θὰ συνεχίσουμε νὰ τοὺς ἀνεχόμαστε σὰν νὰ μὴν ἔχει γίνει τίποτα ἢ θὰ παραμείνουμε πιστοὶ στὶς Ἐντολὲς τῆς Ἐκκλησίας τῶν ὁμολογητῶν, ἀγωνιστῶν, θυσιασθέντων γιὰ τὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ πατέρων ὅλων τῶν αἰώνων.
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου