Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ‘ΚΟΡΩΝΑΤΟΥΣ” ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ


“Κορωνάτοι”, φοροῦν κορώνα και προσκυνοῦν τον Κορωνοϊό
καί τούς (υ)ἱούς του.
Ὀφθαλμόδουλοι στην ἐξουσία
Πολλοί κληρικοί, κυρίως Ἐπίσκοποι, εἶναι ὀφθαλμόδουλοι.
[ὀφθαλμόδουλος, -ον (Α), (για δούλο) αυτός ο οποίος κάνει εκείνο που πρέπει,
μόνο όταν τόν επιβλέπει ο δεσπότης, ὁ ἀφέντης του, ὁ ἐξουσιαστής του.
Ἐγκατάλειψις τῆς Ἐκκλησίας
«Θἄρθη μία ἡμέρα

πού δέν θά ὑπάρχει πλέον τίποτε στήν ὁρατή Ἐκκλησία,

πού θά μαρτυρᾶ Ὀρθοδοξία,

καθώς αὐτή θά ἔχη ἐγκαταλειφθῆ

ἀπό τούς ἴδιους τούς ἱερεῖς της» 
(Καθηγητής π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, δεκαετία 1980). 

   Σεραφείμ Νικολάου