Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΤΑΣΗ: ΟΛΟΙ νά συμμετάσχουμε στίς τιμητικές παρελάσεις κρατώντας αὐτοσχέδια πανό, μέ τό σύνθημα "Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ".

Μία πρόταση γιά τήν προσεχή Ἐθνική μας ἐπέτειο ἐν ὄψει τῆς ὁλοκληρώσεως μιᾶς νέας
προδοσίας!

                                      

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 1940

Μία πρόταση γιά τήν προσεχή Ἐθνική μας ἐπέτειο
ἐν ὄψει τῆς ὁλοκληρώσεως μιᾶς νέας προδοσίας!
τοῦ Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, θεολόγου
Αὐτά πού ζοῦμε τά τελευταῖα χρόνια εἶναι πρωτοφανή καί πρωτάκουστα γιά τόν τόπο μας καί τό λαό μας. Γι' αὐτό, ἐκτιμῶ ὅτι καί ἡ δική μας στάση καί ἀντίδραση, θά πρέπει νά εἶναι ἰδιαίτερη καί ξεχωριστή. Δέν ὁμιλῶ πολιτικά ἤ πολύ περισσότερο δέν ὁμιλῶ κομματικά.
 Ὀφείλω μάλιστα νά σημειώσω ὅτι ἀργά καί σταθερά πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι πού συνέβαλαν ἀπό δεκαετιῶν στό σημερινό πλήρη ἐκτροχιασμό. Δράττομαι δέ τῆς εὐκαιρίας νά δηλώσω τήν ταπεινή μου ἐκτίμηση ὅτι τό "κακό" ξεκινᾶ ἀπό πολύ παληά, πέραν τοῦ κακοῦ πού ἀνιχνεύεται διαχρονικά μέσα στά ἀρκετά καί ὄχι μικρά ἐλαττώματα τῆς φυλῆς μας. Tώρα, ὅμως, δέν ἔχουμε τήν πολυτέλεια νά "φιλοσοφοῦμε". Δέν εἶναι κἄν καιρός αὐτοκριτικῆς.
Ἄλλωστε στή δική μας παράδοση προέχει ἡ αὐτομεμψία καί ἡ διαρκής μετάνοια. Δέν ὑπάρχει καθόλου χρόνος γιά σπατάλη. Ἀκούω ὅτι μεταξύ τῶν ἄλλων κυβερνητικῶν σχεδιασμῶν, ἄν θά ἔχουν τήν εὐκαιρία νά τό ὑλοποιήσουν καί αὐτό, εἶναι (καί) ἡ κατάργηση τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 καί ἡ ἀντικατάστασή του ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς ἀπελευθερώσεώς μας. Διότι, λένε, εἶναι (γι' αὐτούς) παράδοξο νά ἑορτάζουμε τήν κήρυξη καί ὄχι τό τέλος τοῦ πολέμου! Τοῦτο δέ τό συνάγουν συγκριτικά, βλέποντας τί ἰσχύει σχετικά στούς ἄλλους λαούς. Αὐτή ἄλλωστε εἶναι ἡ μόνιμη ἐπωδός τῶν ἐπιχειρημάτων τους σέ ὅλες τίς περιπτώσεις καί γιά ὅλα τά θέματα: Ἔτσι κάνουν ὅλοι οἱ λαοί! Αὐτό μάλιστα τό μόνιμο καί σταθερό "κριτήριό" τους προκαλεῖτόν προβληματισμό, κατά πόσον αὐτοί οἱ συμπολίτες μας αἰσθάνονται ὑπερήφανοι πού εἶναι Ἕλληνες ἤ τούς προκαλεῖ δυσφορία.
Ἐπανέρχομαι, ὅμως, στό θέμα μου. Εἰδικῶς ἐφέτος, εἶναι ἀδύνατον καί ἀδιανόητο στήν προσεχή Ἐθνική μας ἐπέτειο νά μή ἔχουμε στραμμένο τό νοῦ καί τήν καρδιά μας στό μεῖζον θέμα τῆς Μακεδονίας μας. Δηλαδή, τῆς ἐκχωρήσεως ἐκ μέρους τῶν κυβερνώντων τῆς ἱστορικῆς κληρονομιᾶς μας καί τῆς παραχαράξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας μέ τήν ἀναγνώριση ὑπ' αὐτῶν "Μακεδονικῆς" γλώσσης καί "Μακεδονικῆς" ἐθνικῆς ταυτότητος στούς βόρειους γείτονές μας! Πρόκειται γιά τήν ὑποστασιοποίηση τοῦ ψευδο-"Μακεδονισμοῦ" καί τήν defactoκαί dejure θεμελίωση τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ τῶν Σκοπιανῶν ἐθνικιστῶν! Ἐπειδή δέ, ὁ ἑορτασμός τῶν Ἐθνικῶν μας ἐπετείων εἶναι καί πρέπει νά εἶναι ἀνανέωση τοῦ ὅρκου τιμῆς σ' ἐκείνους πού ἔχυσαν τό αἵμα τους γι' αὐτόν τόν τόπο, ὅτι dhlad;h θά ὑπερασπισθοῦμε μέχρι θανάτου ὅ,τι μᾶς παρέδωσαν, σήμερα αὐτό πού ὑποθηκεύεται εἶναι τό μέλλον τῆς Μακεδονίας μας, χωρίς τήν ὁποία Ἑλλάδα δέν μπορεῖ νά σταθεῖ!
Προτείνω, λοιπόν, κάτι ἁπλό καί συμβολικό πού θά δώσει στούς κυβερνῶντες καί τούς ἐπιδόξους διαδόχους των στήν ἐξουσία τό μήνυμα: Ὡς ἐδῶ καί μή παρέκει! Τό ἀνιστόρητο καί μειοδοτικό προσύμφωνο τῶν Πρεσπῶν δέν πρόκειται νά γίνει ἀποδεκτό ἀπό τόν Ἑλληνικό λαό! Καί κάτι περισσότερο: Δέν πρόκειται οἱ Ἕλληνες νά ἐπιτρέψουν οἱ ἐντολοδόχοι τους στό Ἐθνικό Κοινοβούλιο νά τό ἐπικυρώσουν! Διότι ἁπλούστατα ΠΟΤΕ δέν ἔλαβαν τέτοια νομιμοποίηση ἀπό τόν λαό, στό ὄνομα τοῦ ὁποίου, κατά τό Σύνταγμα τῆς χώρας, ἀσκοῦν τήν νομοθετική καί ἐκτελεστική ἐξουσία. Ἡ συμβολική πράξη ὅλων μας, ταπεινά τό προτείνουμε, ἀνήμερα τῆς Ἐθνικῆς μας ἐπετείου εἶναι ΟΛΟΙ νά συμμετάσχουμε στίς τιμητικές παρελάσεις κρατώντας αὐτοσχέδια πανό, μέ τό σύνθημα "Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ". Εἰδικότερα στήν πρωτεύουσα τῆς Μακεδονίας, τή Θεσσαλονίκη, ἡ ὁποία ὡς γνωστόν εἶναι τό ἐπίκεντρο πανελληνίως τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, θά ἔδινε ἄριστα τό μήνυμα πρός τούς ἐντός καί τούς ἐκτός, ἡ κατασκευή πολλῶν μεγάλων πανό μέ τό ἐν λόγῳ σύνθημα, τά ὁποῖα νά τά κρατοῦν τά νειάτα τῆς πόλεως τοποθετημένοι σέ ἐμφανῆ (γιά τίς τηλεοπτικές καλύψεις) σημεῖα, κατά μῆκος τῆς ὁδοῦ τῆς παρελάσεως.
Ἄς εἶναι αὐτή εἰρηνική μαρτυρία ἕνα προανάκρουσμα τῆς προφανῶς ἐπιβαλλομένης παλλαϊκῆς διαμαρτυρίας καί ἐξεγέρσεως τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία θά ἔλθει τό θέμα γιά τήν τελική, μή γένοιτο, ἔγκριση στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων. Ὁ ἀπελθών πρωτεργάτης τοῦ μειοδοτικοῦ προσυμφώνου ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Ν. Κοτζιᾶς μπορεῖ νά δήλωσε ἀλαζονικά καυχώμενος σέ πρόσφατη ὁμιλία του ὅτι μέ τό προτεινόμενο νομοθέτημά του (σχέδιο Προεδρικοῦ Διατάγματος) περί αἰγιαλίτιδος ζώνης "προσθέτει στήν Ἑλλάδα μία Θεσσαλία", ὁ Ἑλληνικός λαός, ὅμως, δέν θά ξεχάσει ποτέ καί οὔτε θά τοῦ τό συγχωρήσει,ὅτι μέ τήν ὑπογραφή του στίς Πρέσπες ἀφαιρεῖ ἀπό τό ἀδιαίρετο σῶμα τῆς Πατρίδος μας τή μία καί μοναδική Μακεδονία!