Παρασκευή 1 Μαΐου 2020

Έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας ζητά ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ

Θέμα : Ἄρσις περιοριστικῶν διατάξεων καί ἀπαγορεύσεως τῆς Θείας Λατρείας ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς διά τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX :2736031202
Ἐν Κυθήροις τῇ 28ῃ Ἀπριλίου 2020
Ἀριθ. Πρωτ.: 256
Πρός
Τήν Ἱεράν Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰωάννου Γενναδίου 14
115 21 Ἀθήνας
Θέμα : Ἄρσις περιοριστικῶν διατάξεων καί ἀπαγορεύσεως τῆς Θείας Λατρείας ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς διά τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας.
Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Ἅγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Εὐσεβάστως προάγομαι σύν τῇ ὑποβολῇ τῶν Ἀναστασίμων εὐχῶν καί προσρήσεων νά ἀναφέρω Ὑμῖν τά ἀκόλουθα:
Παρῆλθε δίμηνον περίπου αὐστηρῶν καί σκληρῶν προληπτικῶν καί ἀπαγορευτικῶν μέτρων, ληφθέντων παρά τῆς Κυβερνήσεως τῆς Χώρας μας καί καταστρωθέντων εἰς Κοινάς Ὑπουργικάς Ἀποφάσεις (ΚΥΑ), περιβληθείσας νομικήν κατοχύρωσιν καί δημοσιευθείσας εἰς Φύλλα Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.). Ἀναφέρομαι ὄχι εἰς τόν περιορισμόν, ἀλλ’ εἰς τόν πλήρη ἀποκλεισμόν ἐκ τῆς Θείας Λατρείας εἰς τούς Ὀρθοδόξους Ἱερούς Ναούς μας τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας.
Ἡ ἀρχική ὑπόσχεσις τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας μας κ.Κυριάκου Μητσοτάκη περί τῆς δυνατότητος εἰσόδου τῶν Ὀρθοδόξων Πιστῶν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς δι’ «ἀτομικήν προσευχήν» δέν ἐτηρήθη, προστεθέντων νεωτέρων αὐστηροτέρων μέτρων παντελοῦς ἀποκλεισμοῦ τοῦ Χριστωνύμου Λαοῦ ἐκ τῆς κοινῆς ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς Θείας Λατρείας.
Ἄς μοῦ ἐπιτραπῇ, πέραν τῆς ἀκυρωθείσης ὡς ἄνω Πρωθυπουργικῆς ἀποφάσεως ὑπό τῶν μετέπειτα ἐκδοθεισῶν ΚΥΑ, νά κάμω μίαν σύντομον ἀναδρομήν καί εἰς τάς ἀγνοηθείσας καί παροπλισθείσας ὑπό τῶν ἐν θέματι ΚΥΑ Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γεγονός τό ὁποῖον ἀπετέλεσε ἰσχυρόν κόλαφον τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας κατά τῆς Ἀνωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, παραβιασθέντος τοῦ νομικῶς κατοχυρωμένου Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί παραθεωρηθείσης τῆς διεπούσης τάς σχέσεις Ἐκκλησίας καί Κράτους ἀρχῆς τῆς συναλληλίας, ἀλλά καί παροραθέντων ἀσυγγνώστως βασικῶν ἄρθρων τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, διά τῶν ὁποίων κατοχυροῦται ἡ ἐλευθερία τῆς Θείας Λατρείας. Εἰδικώτερον :
1. Ἡ Διαρκής Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 1067/435/28-2-2020 Ἐγκυκλίου Σημειώματος Αὐτῆς καί τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3013 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου (1223/498/10-3-2020), ἀναφερομένων εἰς τά μετά περισσῆς σπουδῆς καί ἀκριβείας τηρηθησόμενα μέτρα διά τήν πρόληψιν τοῦ νέου κορωνοϊοῦ (Covid-19), συνιστᾷ τήν ἀκριβῆ τήρησιν τῶν μέτρων τούτων διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς ἐπιδημίας τοῦ ἐπιθετικοῦ καί δεινοῦ αὐτοῦ μικροβίου. Εἰς τό τέλος τῆς ἐν θέματι Ἐγκυκλίου (3013/2020) ἀναγράφεται: «Χωρίς νά καταδικάζουμε κανένα γιά τόν φόβο καί τήν ἀνησυχία του, ὁμολογοῦμε ὅτι ὅλοι οἱ πιστοί, ἐπιτελώντας τό χρέος τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ἀγάπης μας, θά ἐξακολουθήσωμε στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μας νά λειτουργοῦμε καί νά κοινωνοῦμε, ἔχοντας τήν βεβαιότητα ὅτι κοινωνοῦμε τήν ζωή καί τήν ἀθανασία».
2. Ἡ Δ.Ι.Σ. διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 1292/508/11-3-2020 Ἐγκυκλίου Σημειώματος, κατόπιν τῆς ἀπό 9-3-2020 Ἀποφάσεως Αὐτῆς περί λήψεως προσθέτων μέτρων διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀπεφάσισε διά τάς δύο ἑπομένας ἑβδομάδας (ἀπό 11ης ἕως 29ης Μαρτίου 2020) τήν ἀναστολήν τῆς λειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν δραστηριοτήτων, διοικητικῶν ὑπηρεσιῶν καί διαφόρων διακονιῶν, συνιστῶσα πλήρη τήρησιν τῶν ἀποφάσεων τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν φορέων.
Εἰς τό Ἐγκύκλιον αὐτό Σημείωμα σημειοῦται καί τό ἑξῆς: «Τέλος, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐπιβεβαιώνει τήν Ἀπόφασή της γιά τήν ἀπρόσκοπτη συνέχιση τῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τήν τέλεση σέ αὐτούς τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν».
3. Ἡ Δ.Ι.Σ. συνελθοῦσα ἐκτάκτως τήν 16ην Μαρτίου 2020 ἐξέδωκε αὐθημερόν Ἀνακοινωθέν, εἰς τό ὁποῖον, προϊούσης τῆς ἐξαπλώσεως τῆς νόσου αὐτῆς εἰς τήν Πατρίδα μας, ἀνεκοίνωσε αὐστηρότερα προληπτικά μέτρα, ἐν οἷς καί τήν προσωρινήν ἀναστολήν τελέσεως ὅλων τῶν καθημερινῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Ἐδήλωσε ὅτι οἱ Ἱεροί Ναοί θά παραμείνουν ἀνοικτοί διά τήν κατ’ ἰδίαν προσευχήν τῶν πιστῶν. Καί προσέθεσε: «Μέ αἴσθημα ποιμαντικῆς εὐθύνης λοιπόν ὑποδεικνύει τήν λιτή τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπό τήν ἐρχόμενη Κυριακή (22-3-2020) μέχρι τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου (11-4-2020), ἀπό 7:00 ἕως 8:00 π.μ., ὡς καί κατά τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ». Καί εἰς τήν παράγρ. 8 ἀναγράφει: «Δηλώνει ἐπίσης ὅτι ἐάν ἡ ἐξέλιξη στό ἑπόμενο χρονικό διάστημα ὁδηγήσει τίς ἁρμόδιες ἀρχές στήν ἀπόφαση γιά τήν λήψη ἐπί πλέον ἐκτάκτων μέτρων, θά ἐπανέλθει προκειμένου νά ἐξετασθεῖ καί πάλι τό θέμα».
4. Ἡ Δ.Ι.Σ. διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 1371/619/17-3-2020 Ἐγκυκλίου Σημειώματος μέ θέμα : «Ἀποστολή ΦΕΚ Β’ 872/16-3-2020» κοινοποιεῖ τήν ὑπ’ ἀριθ. 2867/Υ1 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα : «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16.3.2020 ἕως 30.3.2020». Ἡ Κ.Υ.Α. αὐτή, πρέπει νά σημειωθῇ, ἀκυρώνει ὅλας τάς προειρημένας Ἀποφάσεις τῆς Δ.Ι.Σ. καί παρακωλύει παντελῶς τήν Θείαν Λατρείαν διά τόν Χριστώνυμον Λαόν.
5. Διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3016/2-4-2020 Ἐγκυκλίου ἡ Δ.Ι.Σ. ἀνακοινώνει τήν δήλωσιν τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων διά τήν «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν μας χωρίς τόν λαόν καί ὑπό αὐστηράς προϋποθέσεις (παρουσίᾳ 4 μόνον προσώπων). Ἡ πρότασις τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου νά παραμείνουν οἱ Ἱεροί Ναοί μας ἀνοικτοί τήν Μεγάλην Ἑβδομάδα ἀπό 11ης ἕως 1 μ.μ., καθημερινῶς, καί ἀπό 1ης μ.μ. ἕως 5ης μ.μ. κατά τήν ἡμέραν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ἡ ὁποία, κατόπιν τῶν ὡς ἄνω ἀπαγορεύσεων, θά ἦτο καί ἡ μόνη πνευματική εὐκαιρία καί διέξοδος διά τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ κατά τάς ἁγίας αὐτάς ἡμέρας, ἀπερρίφθη.
6. Διά τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 1705/764/10-4-2020 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Δ.Ι.Σ. διεβιβάσθη ἡμῖν ἡ ὑπ’ ἀριθ. 3019/10-4-2020 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ θέμα : «Συνοδικός Παραμυθητικός Λόγος γιά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τό Ἅγιον Πάσχα». Μεταξύ τῶν πατρικῶν νουθεσιῶν διά τήν ἐν ὑπομονῇ καί καρτερίᾳ ἀντιμετώπισιν τῆς δεινῆς δοκιμασίας ἐκ τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ λέγεται καί τό ἑξῆς : «Μέ βάση αὐτό τό φρόνημα τῆς μετανοίας ἄς ὑπομείνουμε τήν προσωρινή στέρηση τῆς συμμετοχῆς μας στίς ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, καί κυρίως τῆς κοινωνίας μας στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς».
Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Ἅγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι,
Τό παρελθόν δίμηνον τῶν κατά τά ὡς ἄνω αὐστηρῶν μέτρων ὑπῆρξε περίοδος λιμοῦ καί πνευματικῆς δίψης διά τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἦτο ἐμφανής ἡ διωκτική διάθεσις τῶν νομοθετούντων εἰς βάρος τῆς Θείας Λατρείας, καί μάλιστα τῆς Θείας Κοινωνίας, τῶν Λειτουργῶν τοῦ Ὑψίστου καί τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν.
Καί ἐγώ προσωπικῶς ἐδιώχθην καί ἐκκρεμεῖ ποινική δίωξις εἰς βάρος μου διά τήν ἐξάσκησιν τῶν Ἀρχιερατικῶν μου καθηκόντων εἰς τήν ἀραιοκατοικημένην νῆσον μας, ἡ ὁποία, μέ τήν Χάριν τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιωτίσσης καί τῶν Τοπικῶν μας Ἁγίων οὐδέν κροῦσμα ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ ἔχει μέχρι σήμερον. Ἀλλά καί ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός μας Ἐπίτροπος, ὁ ἐκλεκτός Κληρικός μας Πρωτ. π.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος, πολύτεκνος οἰκογενειάρχης, συνελήφθη μετά τό πέρας τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου, παρουσίᾳ δύο περιπολικῶν τῆς Ἀστυνομίας καί 5 ἐνστόλων ἀξιωματικῶν, διότι ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας Κοντελετοῦς, εἰς τά 200 περίπου τ.μ. ἦσαν, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ἀντί τεσσάρων ὀκτώ ἄτομα μέ τόν Ἱερέα (4 Ἐπίτροποι, 2 Ἱεροψάλται καί 1 νεωκόρος). Καί θά ἐκρατεῖτο εἰς τό Ἀστυνομικόν Τμῆμα ὅλην τήν νύκτα, ἐάν τήν ἑπομένην ὑπῆρχε συγκοινωνία διά θαλάσσης ἤ ἀέρος. Καί βεβαίως θά ἔκαμνε Πάσχα εἰς τό κελλίον τῆς φυλακῆς τῶν Ἀθηνῶν διά τό μεγάλο του «ἔγκλημα»!
Ἀνέφερα τά δύο αὐτά περιστατικά διά νά ἰδῆτε δειγματοληπτικῶς ὁποῖος διωγμός ἠσκήθη εἰς λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας καί εἰς ὀρθοδόξους πιστούς. Στόχος τῶν διωκτῶν ἦτο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ παρακώλυσις ἐκ τῆς Θείας Κοινωνίας και ὁ πιστός τοῦ Κυρίου λαός. Οἱ ἀλλόθρησκοι τῆς Β. Ἑλλάδος ἀπολαμβάνουν τήν προνομιακήν μεταχείρισιν. Τά τεμένη τους μέ τά μεγάφωνα, τάς «τελετάς» καί τά ἔθιμά των ἐκτελοῦνται ἀπαρακωλύτως! Μόνο οἱ κωδωνοκρουσίες τῶν ὀρθοδόξων καί τά μεγάφωνα τῶν Ἐκκλησιῶν μας ἐνοχλοῦν. Ἡ ἔξοδος τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου ἦτο ἀπαράδεκτος καί ἐνοχλητική διά τούς κρατοῦντας, ἐνῶ ἡ «περιφορά» γνωστῆς ἐπαγγελματίου καλλιτέχνιδος – τραγουδιστρίας εἰς τάς κεντρικάς ὁδούς τῆς πρωτευούσης δέν παρεῖχε οὐδέν πρόβλημα καί κατεχειροκροτήθη ὑπό τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων!
Μακαριώτατε,
Βαθυτάτη πικρία καί ἀγανάκτησις ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ μας ἐκπορεύεται καί φθάνει εἰς τόν θρόνον τοῦ Παντάνακτος Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν. Καί ἐπειδή ὡς ἐκ τῆς θέσεώς μας εἴμεθα δέκται τοῦ πόνου, τῆς ὀδύνης καί τῶν παραπόνων τῶν συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν τούς ἑαυτούς των καί τάς οἰκογενείας των ἐγκαταλελειμμένους εἰς τό «ἔλεος» τῶν κοσμικῶν ἀρχόντων, ἀφοῦ ἐκεῖνοι προκλητικῶς περιφρονοῦν καί ἀκυρώνουν τάς Ἀποφάσεις τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας μας καί κρατοῦν, οὕτως εἰπεῖν, εἰς τάς χεῖρας των τά κλεῖθρα τῶν Ἐκκλησιῶν μας ἐνεργοῦντες κατά τό δοκοῦν, εὐσεβάστως μεταφέρομεν τό ἄλγος τῆς ψυχῆς καί τῆς καρδίας των δι’ ὅσα συνέβησαν κατά τό διαρρεῦσαν δίμηνον καί δι’ ὅσα ἐπίκεινται.
Διά τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως (ΜΜΕ) μεταδίδονται ἀπό τόν Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας μας καί ἀπό Κυβερνητικούς παράγοντας αἱ προβλέψεις τῶν εἰδημόνων ὅτι ἡ Θεία Λατρεία θά ἐπανέλθῃ εἰς τόν κανονικόν της ρυθμόν, ἀφοῦ ἀπελευθερωθοῦν προηγουμένως ἄλλα ἐπαγγέλματα, τήν 17ην Μαΐου ἐ.ἔ. (ἐνῷ, ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν θά δοθῆ ἡ δυνατότης τῆς «ἀτομικῆς προσευχῆς» εἰς τούς Ἱερούς Ναούς μας).
Τό θέμα τοῦτο, Μακαριώτατε, χρῄζει μεγάλης προσοχῆς, διότι οἱ ἀντοχές τῶν χριστιανῶν μας ἐξαντλοῦνται καί δέν εἶναι δυνατόν νά στερηθοῦν δι’ ἕνα ἀκόμη εἰκοσαήμερον τοῦ Ποτηρίου τῆς ζωῆς. Καί τοῦτο τίθεται ὑπό αἵρεσιν ἐν περιπτώσει ἀναζωπυρώσεως τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ εἰς τήν Πατρίδα μας, ὁπότε ἐνδέχεται καί ἄλλες παρατάσεις παρακωλύσεως τῆς Θείας Λατρείας νά δοθοῦν.
Διά τόν λόγον αὐτόν ὑποβάλλω θερμοτάτην παράκλησιν, ἐάν ἐπιβεβαιωθοῦν αὐτοί οἱ φόβοι μας, ἐγκαίρως νά συγκαλέσητε τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά νά ἀποφασίσῃ ὡς τό ὑπέρτατον ἁρμόδιον ἐκκλησιαστικόν ὄργανον. Καί θά εἶναι ἐπιβεβλημένον αὐτό, καθ’ ὅτι ὅλαι αἱ προμνημονευθεῖσαι Ἀποφάσεις τῆς Δ.Ι.Σ. ἠγνοήθησαν καί ἠκυρώθησαν, καθ’ ἅ εἴπομεν.
Ἄς ἀνοίξουν ἐπί τέλους οἱ Ἱεροί Ναοί μας, τηρουμένων ἐπακριβῶς τῶν ὁδηγιῶν καί τῶν ἐξαγγελθέντων μέτρων αὐτοπροστασίας καί προστασίας τῶν ἀνθρώπων τοῦ περιβάλλοντός μας, κατά τό πρότυπον τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῶν Πατριαρχείων Ρωσίας, Γεωργίας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Λευκορωσίας κ.ἄ., αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἀνοικτάς τάς θύρας τῶν Ἱερῶν Ναῶν διά τούς χριστιανούς.
Ἀξιοπρόσεκτος καί λίαν ἐνδιαφέρουσα τυγχάνει ἡ στατιστική εἰς κρούσματα καί θύματα εἰς τάς ἐν θέματι χώρας, αἱ ὁποῖαι ἔχουν, ὡς εἴπομεν, ἀνοικτούς τούς Ἱερούς Ναούς των, συγκριτικῶς πρός τήν Ἑλληνορθόδοξον Πατρίδα μας, ἡ ὁποία ἔχει ἐπί δίμηνον περίπου κλειστάς τάς θύρας εἰς τούς Ὀρθοδόξους Πιστούς.
ΚΡΑΤΗ
Ἀριθμός Κρουσμάτων
Ἀριθμός θυμάτων
Πληθυσμός
ΡΩΣΙΑ
93.558
867
144.500.000
ΓΕΩΡΓΙΑ
517
6
3.723.500
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
1.437
61
7.000.000
ΣΕΡΒΙΑ
8.497
168
6.982.000
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
12.208
79
9.408.400
ΕΛΛΑΔΑ
2.566
138
10.720.000
Περαίνων τήν παροῦσαν, Μακαριώτατε, εὔχομαι ἀπό καρδίας τό συντομώτερον νά παρέλθῃ ἡ «φαραωνική» αὐτή μάστιξ καί πληγή, νά ἐπουλωθοῦν μέ τήν Χάριν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας τά ψυχικά τραύματα τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν Ὀρθοδόξων Πιστῶν ἐκ τῆς παρατεταμένης ἀδοκήτου δοκιμασίας ταύτης καί νά ἐξέλθωμεν ἅπαντες ἐκ τοῦ πειρασμοῦ τούτου δεδιδαγμένοι καί ὠφελημένοι πνευματικῶς τῇ χάριτι τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν.
Ἐπί δέ τούτοις ἀσπαζόμενος Ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ καί ὑποσημειούμενος εὐσεβάστως, διατελῶ,

 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...
Τί νά σχολιάσει κανείς πάνω στά λεχθέντα τοῦ Σεβασμιωτάτου Κυθήρων;
Λέγει:"Στόχος τῶν διωκτῶν ἦτο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ παρακώλυσις ἐκ τῆς Θείας Κοινωνίας και ὁ πιστός τοῦ Κυρίου λαός.... Βαθυτάτη πικρία καί ἀγανάκτησις ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ μας ἐκπορεύεται καί φθάνει εἰς τόν θρόνον τοῦ Παντάνακτος Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν".
Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα καί προσκυνοῦμε τόν ἅγιο Ἱεράρχη τοῦ Ὑψίστου.
Ανώνυμος είπε...
Άριστα έπραξε ο άγιος Κυθήρων και ζήτησε τη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, όπως άλλωστε επιβάλλεται εκ των πραγμάτων.
Ας μην ξεχνούμε, άλλωστε, ότι ο εν λόγω ευθαρσής και ομολογητής ιεράρχης, και όταν εκδηλώθηκαν οι πρώτες διώξεις σε βάρος κληρικών, συνεπεία των στραγγαλιστικών της θρησκευτικής ελευθερίας, επαχθών και αντισυνταγματικών, αντιεκκλησιαστικών
μέτρων, αιτήθηκε την άμεση σύγκληση της ΙΣΙ.
Δυστυχώς, στη σημερινή της συνεδρία, ομοφώνως παρακαλώ..., η καταπροδώσασα την ιερή αποστολή της ΔΙΣ, απέρριψε τις προτάσεις περί αμέσου συγκλήσεως της ΙΣΙ, υποβαθμίζοντας, τοιουτοτρόπως, τη σπουδαιότητα της σχετικής, από μέρους ευσυνειδήτων ιεραρχών, πρωτοβουλίας.
Λ. Ν.
Ανώνυμος είπε...
Σεβασμιότατε,
Σας παρακολουθώ και λέω, υπάρχει ένας Ιεράρχης έστω!!!! Είσθε στήριγμα για μας τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας. Δεν βλέπετε Σεβασμιότατε ότι Ο Αρχιεπίσκοπος μας"περιεργάζεται" οι πάντες αντιλαμβάνονται ότι περιπαίζει τον Θεό και τα μυστήρια?Από που προκύπτει?Για κοιτάξτε το επάνω κείμενο ευχαριστεί την κ. Κεραμέως ιδιαιτέρως, η οποία ουσιαστικά αμφισβητεί το μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας. Μνημονεύετε στο κειμενό σας την Εγκύκλιο της Συνόδου για Λειτουργία 1 ώρας λες και ο κορωνοιός είναι πιο ακίνδυνος όταν μειωθεί ο χρόνος της Θ. Λειτουργίας, επίσης καμιά πρόταση για αποστάσεις μεταξύ των πιστών. Ή το έκανε σε συμφωνία με την Κυβέρνηση ή για να αναγκάσει την Κυβέρνηση να κλείσει τους Ναούς για να μην τους κλείσει η ίδια. Αλήθεια στην σημερινή συνεδρίαση αποφάσισε να κοινοποιήσει στην πολιτεία την γνώμη της με την οποία να σας στηρίζει, αφού πειθαρχήσατε στο νόμο του Θεού και παραβλέψατε την ΚΥΑ της πολιτείας που συγκρουόταν με τον νόμο του Θεού. Ούτε την κοσμική ευγένεια. Εκεί στη Ζωή που ανδρώθηκε φαίνονται ευγενείς................