Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019

Οἱ ἐχθροί εἶναι ἰσχυροί καί μεῖς λαμβάνουμε τά μέτρα μας


ΣΥΝΕΤΗ ΔΡΑΣΙΣ ΜΕΣ ΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΑΤΟΧΗ

Φυλάξου ἀπό τούς ἐπωνύμους λύκους.

                                      i.     Μυστική μεθοδολογία πατριωτικοῦ πολέμου

Ὑπάρχει μία ἐπιστολή πού ἀπέστειλε ὁ Ἅγ. Γρηγόριος Ε’ στόν Ἐπίσκοπο Σαλώνων (Ἄμφισσα) Ἡσαΐα, Φιλικό καί Ἥρωα τοῦ Ἀγώνα. Ἡ ἐπιστολή αὐτή πείθει καί τόν πιό δύσπιστο ὅτι ὁ Πατριάρχης ἐγνώριζε κάθε μυστική κίνησι τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας καί τῶν μυστικῶς ὀργανουμένων Πατριωτῶν, Κληρικῶν, καί κλεφταρματωλῶν.
Ἡ ἐπιστολή ἐγράφη στίς 28 Δεκεμβρίου 1820,  δηλαδή, μόνο λίγους μῆνες πρίν ἀπό τό ξέσπασμα τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας καί τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου. Γρηγορίου.
Ἀκολουθεί ἡ ἐπιστολή πού διδάσκει μεθοδολογία μυστικοῦ πολέμου. Μεθοδολογία ὅταν ὁ λαός βρίσκεται σέ κατοχή καί μάλιστα πολλαπλῆ ὅπως ἡ σημερινή.

                   ii.   Ἐχεμυθίας χρεία

«Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε καί ἀδελφέ Ἡσαΐα.
Ἀμφοτέρας τάς τιμίας ἐπιστολάς, διά τοῦ ἀγαθοῦ πατριώτου Φούντα Γαλαξιδιώτου, ἀσφαλῶς ἐδεξάμην καί τούς ἐν αὐταῖς τιμίους σου λόγους ἔγνων.
Ἐχεμυθείας, ἀδελφέ, μεγίστης χρεία καί προφύλαξις περί πᾶν διάβημα. Οἱ γάρ χρόνοι πονηροί εἰσί καί ἐν τοῖς φιλοπατριώταις ἐστι καί μοχθηρῶν ζύμη, ἄφ' ἤς ὡς ἀπό ψωραλέου προβάτου φυλάττεσθε. Κακόν γάρ πολλοί μηχανῶνται διά τό τῆς φιλοπλουτίας ἔγκλημα. Διο τήν ἀγαθήν ἐξελέξω μερίδα κοινολογῶν μοί, ἐμπιστευμένοις πατριώταις, τά ἐχεμυθίας δεόμενα.

                 iii.   Ἕρκος ὀδόντων

Οἱ Γαλαξειδιῶται, οὖς ἐπιστέλλεις μοί συνεχῶς πεφροντισμένως ἐνεργοῦσι, καί ἄφ' ὧν ἔγνων ἀδύνατον ἀντί παντός τιμίου οὔδ' ἐλάχιστον λόγον ἕρκος ὀδόντων φυγεῖν οὐ μόνον τά σά, ἀλλά καί τά τῶν ἐν Μωρέα ἀδελφῶν γράμματα κομίζουσι μοί.

                  iv.   Κρυφά νά ὑπερασπίζεσαι τούς πατριῶτες, κάνε ὅτι τούς ἀγνοεῖς


Ἡ τοῦ Παπανδρέα πράξις πατριωτική μέν τοῖς γινώσκουσι τά μύχια, κατακρίνουσι δέ οἱ μή εἰδότες τόν ἄνδρα. Κρύφα ὑπερασπίζου αὐτόν, ἐν φανερῶ δέ ἄγνοιαν ὑποκρίνου, ἔστι δ' ὄτε καί ἐπίκρινε τοῖς θεοσεβέσιν ἀδελφοῖς καί ἀλλοφύλοις.

                   v.   Νά κολακεύης τό Τοῦρκο Βεζύρη

Ἴδια πράϋνον τόν Βεζύρην λόγοις καί ὑποσχέσεσιν ἀλλά μή παραδοθήτω εἰς λέοντος στόμα. Ἄσπασον σύν ταῖς ἐμαῖς εὐχαῖς τούς ἀνδρείους ἀδελφούς,

                  vi.   Νά έχης κρυψίνοια λόγω Ἰουδαίων

προτρέπων εἰς κρυψίνοιαν διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων. Ἀνδρωθήτωσαν ὥσπερ λέοντες καί ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου κρατυνεῖ αὐτούς,

                vii.   Πλησιάζει τό Πάσχα τῆς Ἐπαναστάσεως

ἐγγύς δέ ἔστι τοῦ Σωτῆρος τό Πάσχα. Αἱ εὐχαί τῆς ἐμῆς μετριότητος ἐπί τῆς κεφαλῆς σου, ἀδελφέ μου Ἠσαΐα. Γεώργει ἀκαμάτως καί ὄλβια γεωργία δώση σοί ὁ Πανύψιστος» (Π. Παπαθεοδώρου, Γρηγόριος Ε', σέλ. 48).

    viii.      Ὁ ἀγών συνεχίζεται

Ποιός συνετός πολεμιστής τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Πατρίδος δέν καταλαβαίνει τά συμπυκνωμένα λόγια τοῦ μεγάλου μάρτυρος Πατριώτου.
Παρῆλθαν ἔκτοτε διακόσια ἔτη καί τά βάσανα τῆς Πατρίδος καί τῆς Ὀρθοδοξίας συνεχίζονται.
Κατά χρέος συνεχίζεται καί ὁ ἀγών τῶν Ρωμιῶν σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς, στήν ἐλευθέρα Ἑλλάδα, στή Ἀλύτρωτη, ἀλλά καί στήν Ξενητεμένη Πατρίδα.
Ἄς γνωρίζουν οἱ ἐπίορκοι πού συνεργάζονται μέ μασόνους καί ἀθέους. Πού τρέχουν σέ λατρευτικούς τόπους ἄλλων θρησκειῶν. Πού μεταβαίνουν εἰς τά λημέρια μυστικῶν φορέων. Πού σαμποτάρουν τά συλλαλητήρια γιά τήν Ἑλληνική Μακεδονία μας. Πού...
                                                                                                                Σεραφείμ Νικολάου